Original title: Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn ve struktuře rostlinných společenstev v NPR Hrabanovská černava - II. etapa
Authors: Husáková, Jana
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Příznivý vliv kosení se již projevil především v okrajových partiích Z a C sektoru NPR Hrabanovská černava, a to především zvýšeným diverzity porostů nízkých ostřic. Patrně je to tím, že je tato západní polovina lépe zásobena vodou než polovina východní. Tam ke zvýšení žádoucí biodiverzity zatím prakticky nedošlo, ale spíše se začíná více uplatňovat Calamagrostis epigejos. Letos se uskutečnilo kosení po několika desítkách let. V degradovaných porostech Carex elata byla zničena většina trsů této ostřice při úrovni ostatního půdního povrchu, a tím došlo k značnému obnažení půdy. Kromě kosení je nezbytná úprava vodního režimu.
Keywords: biological diversity; biological diversity conservation; grass; mowing; NNR Hrabanovská černava; protected area; protected area management; specially protected area; water regime; diverzita biologická; kosení; management území chráněného; NPR Hrabanovská černava; ochrana rozmanitosti biologické; režim vodní; rozmanitost biologická; tráva; území chráněné; území chráněné zvláště
Project no.: VaV/610/10/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L24N

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126176


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share