Veřejné vysoké školy

Hledat jen ve sbírce:
Akademie múzických umění v Praze (3,682)
Akademie výtvarných umění (9)
Česká zemědělská univerzita (4,634)
České vysoké učení technické v Praze (4)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (29,411)
Masarykova univerzita (6)
Mendelova univerzita v Brně (21,076)
Ostravská univerzita (1)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2)
Univerzita Karlova (83,950)
Fakulty UK (VŠKP) (83,947) Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK (2) Mapová sbírka PřF UK (0) Ústav pro dějiny umění FF UK (1)
Univerzita Pardubice (3)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (2)
Vysoká škola ekonomická v Praze (46,764)
Vysoké učení technické v Brně (48,618)
Západočeská univerzita v Plzni (1)