Habilitation theses

Latest additions:
2016-06-10
17:01
Mimokořenová aplikace mikroelementů ve výživě slunečnice roční (Heliabthus annuus L.)
Škarpa, Petr
Mikroelementy, jako esenciální prvky, sehrávají v metabolismu rostlin nezastupitelnou roli a o nutnosti jejich optimálního obsahu v rostlinách s ohledem na tvorbu produkce a její kvality není pochyb. Cílem předkládané studie bylo přispět k doplnění řady známých a objasněných funkcí mikrobiogenních živin a jejich účinků ve výživě slunečnice roční. V práci byl vysledován pozitivní vliv mimokořenové aplikace B, Zn, Mo a Se v kontrolovaných podmínkách maloparcleních polních pokusů na produkci biomasy, obsah a odběr živin porostem, výnos a hmotnost 1000 nažek, olejnatost a produkce oleje a jeho kvalitu.

Detailed record
2016-06-10
17:01
Kritéria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách v podhůří Bílých Karpat
Kozlovsky Dufková, Jana
Větrná eroze, jev postihující především lehké výsušné půdy, se na několika místech České repoubliky vyskytuje i na půdách těžkých. Jednou z oblastí, kde se tato anomálie projevuje, je podhůří Bílých Karpat. Proces větrné eroze působí v tomto území převážně v zimním a předjarním období, kdy vlivem nízkých teplot dochází na zdejších půdách k výraznému rozpadu půdní struktury, a půdy, které by zrnitostně v jiných oblastech patřily mezi neohrožené, jsou zde větrnou erozí silně ohrožovány.

Detailed record
2016-06-10
17:01
Hodnocení potencionálních vlivů skládky na životní prostředí
Vaverková, Magdalena Daria
Výzkum skládky tuhého komunálního odpadu Štěpánovice se podrobně a komplexně zabýval problematikou skládkování a potenciálním vlivem skládky na životní prostředí. Tato otázka je aktuální především proto, že skládkování odpadů je v České republice stále nejrozšířenějším způsobem odstraňování komunálních odpadů. Obecně lze konstatovat, že skládkování odpadů může mít v některých případech negativní vliv na krajinu, popř. životní prostředí.

Detailed record
2016-06-10
17:01

Detailed record
2015-09-08
14:42

Detailed record
2014-10-31
17:27

Detailed record
2014-10-31
17:27

Detailed record
2014-10-31
17:27

Detailed record
2014-10-31
17:27

Detailed record
2014-10-31
17:27

Detailed record