Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 172 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Akustické emise budov
Smažinka, Josef ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v akustice existují. V druhé části se již konkrétně zaměřuji na zdroje hluku v budovách a jejich blízkém okolí, jaký může mít nadměrný hluk vliv na zdraví, jaké normy musí být splňovány a jak se dá nadměrnému hluku bránit. Poslední část práce je věnování praktickému měření v terénu, které je zaměřeno na skutečné zdroje hluku na území města Brna. Cílem tohoto měření je porovnat hluk vytvářený budovami s ostatními hluky v městském prostředí.
Unknown.mp3
Ščudla, Marek ; Doležel, Matěj (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Moje bakalářská práce je mým dalším hudebním projektem, který je doprovázen instalací a merchandisem. Řešil jsem otázku trendů, žánru a jeho hranic. Inspiroval jsem se minulostí a pokoušel jsem se ji zařadit do současného kontextu.
Mechanické vlnění vzduchových částeček uvedených do pohybu chvějícím se tělesem
Coufalová, Kristýna ; Suchánek, Jiří (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou působení zvuku v jeho různých podobách mimo hudební scénu v souvislosti s výtvarným uměním. Experimentálně moduluje různé polohy vztahu mezi vizuálními a zvukovými prvky. Slouží hudební složky přehlídek a výstav pouze k manipulaci s emocemi, nebo se jedná o svébytná díla? Uměleckým výsledkem bude vytvoření experimentální situace přímé konfrontace zvuku s živou akcí. Práci výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, zabývá se proto konkrétněji zvukem/hudbou ve virtuálním prostoru a problematikou jejich přenosu.
Stanovení akustické pohltivosti materiálu
Vozárová, Juliana ; Řehák, Kamil (oponent) ; Prokop, Aleš (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá stanovením akustickej pohltivosti materiálu v impedančnej trubici. Cieľom práce je návrh meracieho experimentu a meracieho zariadenia so zámerom zníženia nákladov. Ďalším cieľom je realizácia meracieho experimentu na vyrobenom meracom zariadení. Výsledky experimentu sú vyhodnocované z hľadiska splnenia požiadaviek na meracie zariadenie. Výsledky testovaných materiálov sú porovnávané s hodnotami od dodávateľa.
Konstrukční návrh moderního těla reproduktoru s využitím nových technologií
Kůst, Martin ; Prokop, Aleš (oponent) ; Řehák, Kamil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukční optimalizací skříně reproduktoru (ozvučnicí), vyráběnou aditivní technologií 3D tisku pískem (3D Sand Printing). Úvodní část je věnovaná teorii, jak v oblasti hluku, vibrací a způsobu jejich výpočtů, tak teorii reproduktorů a jejich soustav. Je provedena numerická i experimentální modální analýza, jejichž porovnáním jsou zjištěny mechanické vlastnosti nového materiálu, včetně materiálového tlumení. Na to navazuje experimentální a numerická harmonická analýza, s výstupem v podobě numerického modelu popisujícího chování struktury při jejím buzení. Data jsou porovnána s modální analýzou vnitřního akustického prostoru a jsou určeny kritické tvary a jejich frekvence. V závěru práce jsou navrženy konstrukční úpravy zvyšující tuhost ozvučnic, jejichž vliv je vyhodnocován na vytvořených numerických modelech.
Porovnání přístrojů pro akustickou tomografii stromu
Cristini, Valentino
Akustická tomografie stromů je jedna z nejpoužívanějších přístrojových metod sloužící k hodnocení stability stromů. V této diplomové práci byly mezi sebou porovnány výsledky tří nejpoužívanějších přístrojů určených pro akustickou tomografii stromů (ARBOTOMâ, ARBORSONICâ a PICUSâ ) na vybraných jedincích Quercus robur L. ve městě Brno, městská část Brno- Soběšice, Česká republika. Pomocí analýzy rozptylu bylo zjištěno, že existuje významný statistický rozdíl mezi hodnotami měřenými akustickým tomografem PICUS a hodnotami naměřenými tomografy ARBOTOM a ARBORSONIC. Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že rychlosti naměřené tomografem PICUS jsou podstatně nižší než rychlosti zaznamenány dalšími akustickými tomografy (ARBOTOM a ARBORSONIC). Obrazové rekonstrukce (tomogramy) všech tří akustických tomografů se od sebe podstatně liší, což může mít praktické následky při interpretaci výsledků této přístrojové metody. Pomocí korelace bylo zjištěno, že mezi rychlostí šíření zvuku, hustotou a vlhkostí dřeva neexistuje žádná statistická významná souvislost.
Vyhodnocení možnosti detekce dutiny poklepem
Hemza, Jiří
Práce se zabývá možností využití a citlivostí vyšetření kmene poklepem při hodnocení defektů ovlivňujících stabilitu stromů. Byl proveden dendrologický průzkum v zájmovém areálu a následně byly vybrány stromy vhodné k posouzení přítomnosti a rozsahu dutiny poklepem. Na vybraných stromech byl ve zvolených úrovních proveden poklep paličkou. Poklep byl subjektivně vyhodnocen poslechem. Zvuk vydaný poklepem byl zaznamenán pomocí mikrofonu a zaznamenaný zvuk byl dále analyzován. Ve stejných úrovních, ve kterých byl proveden poklep paličkou, bylo provedeno měření akustickým tomografem ArborSonic 3D, za pomoci kterého byl určen rozsah dutin ve kmeni vybraných stromů. Stejný rozsah pozorování byl realizován také na vzorku kmene s dutinou a bez dutiny v laboratorních podmínkách. Získané hodnoty byly vzájemně porovnány za účelem ověření využitelnosti poklepu paličkou při hodnocení dřevin k určení přítomnosti dutiny a jejího rozsahu.
Design hudebního nástroje
Mátl, Milan
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a následně vyrobit funkční prototyp hudebního nástroje inspirovaného violoncellem a bezpražcovou baskytarou v měřítku jedna ku jedné tak, aby bylo možné jej prezentovat jak z hlediska zpracování a výroby, ale také zvukového přednesu. Práci tvoří dva hlavní segmenty a to část teoretická zaměřená především na vysvětlení důvodu tvorby tohoto konceptu, bližší seznámení s nástroji, ze kterých prototypy vycházejí, informace o instrumentech přes historické kusy až po současné moderní. Součásti je taktéž vysvětlení fyzikálních pojmů a na ně navazující popis použitých materiálů, komponentů a jejich význam v této práci. Druhá, praktická část, se zaobírá převážně procesy nutnými k fyzickému vytvoření nástroje počínaje prvotními nápady, prezentací skic, technickým vývojem, výrobou, finalizací, ale také následným měřením a analýzou prototypu.
Transmission of Digital Information over Audio
Bujnovský, Michael ; Malenovský, Vladimír (oponent) ; Černocký, Jan (vedoucí práce)
The aim of this work is to transfer binary information between two devices just by usage of sound. The work starts with the analysis of existing solutions. Following by descriptions of different modulation techniques, synchronization and own protocol used in application. Significant part of the work is a test of transmission success rate in different setting of frequencies and environments. Based on results, I programmed user-friendly application showing system.
Vývoj pokročilých zdicích prvků pro akustické zdivo
Šnoplová, Klára ; Horský, Antonín (oponent) ; Zach, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem chování zvuku v oblasti dělicích konstrukcí, zejména mezibytových příček, hodnocením konstrukcí z hlediska akusticko-izolačních vlastností a výrobou keramiky obecně a akustických zdicích prvků. Na základě rešerše literatury a průzkumu trhu byly navrženy nové způsoby řešení akusticko-izolačního zdiva včetně výstavby. Proveditelnost výstavby byla ověřena na zmenšeném modelu vytvořeném pomocí 3D tisku. Vybraný zdicí prvek byl dále rozpracován do různých rozměrových modulů, které byly porovnány na základě hmotností jednotlivých prvků a na základě množství spár. Dále byly upravovány míry vylehčení prvků, aby bylo dosaženo co nejvyšších hodnot plošné hmotnosti zdiva a tím co nejvyšší vzduchové neprůzvučnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 172 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.