Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 155 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sídlo firmy Alemat s.r.o. se skladem
Petr, Lukáš ; Neužil, Jiří (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem administrativní budovy se skladovou halou. Objekt se nachází na mírně svažitém terénu v katastrálním území Sudoměřice u Tábora. Administrativní budova i skladová hala jsou tvarem kvádry, které jsou do sebe vsazeny. Firma Alemat s.r.o. je internetový obchod, převážně s elektronikou. Administrativní budova bude též z části sloužit jako showroom pro některé produkty. Skladová hala bude sloužit pro skladování a příjem a výdej zboží. Obvodové zdivo u administrativní budovy je navrženo z cihelných keramických bloků tloušťky 250mm, například Heluz Family 25 a bude zatepleno 20cm EPS. Základové konstrukce budou tvořit základové pásy z prostého betonu a betonové tvárnice ztraceného bednění, vyztužené a vyplněné betonem. Stropní konstrukce budou tvořit dutinové předpjaté stropní panely SPIROLL tloušťky 250mm. Střecha je navržena plochá s hlavní hydroizolační vrstvou tvořenou mPVC fólií, která je přitížena kačírkem. Skladová hala bude ocelová. Hlavní nosnou konstrukcí budou ocelové rámy přes. Plášť haly budou tvořit IPN panely Kingspan tloušťky 140mm. Objekt bude založený na monolitických základových patkách, mezi které bude budou zmonolitněny základové prahy. Střechu na objektu haly budou též tvořit panely z IPN jádra a jako hlavní hydroizolační vrstva zde bude mechanicky kotvená mPVC fólie. Střecha bude mít sklon 5% a bude odvodněna do podokapních žlabů. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Polyfunkční dům v Uherském Hradišti
Kopecká, Lucie ; Šuhajdová, Eva (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v Uherském Hradišti, který obsahuje parkovací plochy, kanceláře, maloobchody a kavárnu. Objekt je osazen do mírně svažitého terénu na pozemku nedaleko centra města. Je samostatně stojící, částečně podsklepený a má 3 nadzemní podlaží. Půdorys vznikl spojením několika různě velkých obdélníků. Polyfunkční dům je založen na základových patkách a deskách. Je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou, nad 2. NP střechou vegetační. Objekt je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem se sloupy a průvlaky, stropní konstrukce je z dutinových předpjatých panelů. Obvodové zdivo nadzemních podlaží je navrženo z broušených cihelných bloků, suterénní obvodové zdivo je ze ztraceného bednění. Stěna výtahové šachty je železobetonová, schodiště je z prefabrikovaných železobetonových panelů. Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z čedičové vlny a na některých částech je fasáda obložena dřevěným obkladem – provětrávaná fasáda s tepelnou izolací ze skelné vlny. Tepelná izolace suterénu a soklu je z extrudovaného polystyrenu. Objekt je rozdělen do několika funkčních zón. V 1. NP se nachází kavárna, copy centrum, papírnictví a pekárna. V 2. a 3. NP se nachází kancelářské prostory. V suterénu je pouze technické zázemí. Hlavní vchod do objektu je ze severozápadní strany pozemku, kde se nachází i vjezd na parkoviště, které je situováno na severovýchodní a jihovýchodní straně pozemku. Nachází se zde i stojany pro kola a prostor pro třídění odpadu. Kolem objektu je navržen chodník, ze kterého bude bezbariérový vstup do všech funkčních zón.
Fortel aneb postav si dům
Netrefová, Klára ; MA, Klára Zahradníčková, (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Návrh antropozem/metamorfoza volně navazuje na předdiplomový projekt Fortel aneb postav si dům, kdy jsem se rozhodla „přiložit ruku k dílu, řezat vrtat, skládat…“ A znovuobjevovat otisky práce a nástrojů v hmotě odkud se kvůli masové výrobě vytratily. Výstupem projektu byla eklektická, rozpadající se zahrada z cihelných prefabrikátů. V cihlářských výrobcích se vyskytuje většinou kapilární (otevřená) pórovitost. Která dovoluje penetraci a zádrž pomerně velkého množství vody. Cihly jsou vyrobeny z přírodních minerálních surových materiálů, stejně jako keramzit, který se běžně využívá jako se používá jako hydroponický substrát. Pórovitost cihelných tvárnic zároveň způsobuje budoucí degradaci materiálu v exteriéru. Narušené „opracované“ keramické tvárnice v zahradě pukají, mísí se se substrátem a vytvářejí živnou půdu pro rostliny. V diplomové práci odstupuji od materiálů zformovaných do modulů, dovezených na staveniště a zabývám se hmotou v její nejvolnější fluidní formě a formách vznikajících in-situ. Prací prostupují tři fluidní média, voda, hlína a beton. Beton- z počátku fluidní materiál, přejímá formy dalších dvou materiálů, tuhne Hlína- jako polo pevný- polo fluidní materiál Voda- nekonečně fluidní materiál, stále přítomná, rychle se přetváří, a periodicky přichází a mizí, přetváří zbylé dva materiály Materiály se spolu mísí formují v hmoty následně odtékají a rozpadají se a zanikají, když nastane jejich čas. S těmito přírodě blízkými procesy návrh pracuje ve třech měřítcích. V mikro měřítcích dochází k rozpadu hmoty na štěrky, písky, spraše, které vyživují půdy a rostliny, a dovolují vzniknout prostředím vhodným pro rozličné živočichy. Ve středním se jedná o drobné objekty, které formují a manipulují krajinu. A ve velkém se jedná o práci s krajinou samotnou.
Rodinný dům ve svahu
Madejewský, Radek ; Kvapilová, Vendula (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace návrhu rodinného domu umístěného na velmi svažitý pozemek v obci Lubná. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Objekt má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je zděný, nosné stěny v kontaktu s terénem jsou ze ztraceného bednění, založený na základových pasech, stropy jsou železobetonové monolitické, střecha objektu je pultová s plechovou krytinou, nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými vazníky. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. V 1 NP se nachází garáž pro dvě auta, vstup do objektu, pracovna a klidová zóna, která je tvořená dvěma pokoji, ložnicí a hygienickým zázemím. Klidová zóna a pracovna jsou napojeny na terasu. V suterénu se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem, posilovna s hygienickým zázemím, technická místnost a WC. Obývací pokoj a Posilovna jsou funkčně napojeny na venkovní terasy.
Rodinný dům ve svahu
Šlahůnek, Zbyněk ; Hobzová, Klára (oponent) ; Košíčková, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Uherském Brodě. Uherský Brod leží ve Zlínském kraji. Parcela je situována na okraji města v mírně zastavěné oblasti. Terén na parcele je svažitý směrem na severovýchod. Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená. Objekt je založen na železobetonových základových pasech. Nosné konstrukce suterénu tvoří ztracené bednění. Druhé podlaží je navrženo v systému Ytong z tepelně izolačních tvárnic. Stropy jsou monolitické železobetonové. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.
Rodinný dům s provozovnou
Šestáková, Tereza ; Hnízdilová, Aneta Aya (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s provozovnou – dílnou v obci Razová, okres Bruntál. Jedná se o samostatně stojící, dvoupodlažní objekt, částečně podsklepený, ve kterém se nachází jedna bytová jednotka. Provozovna bude sloužit jako truhlářská montážní dílna. Půdorys objektu je nepravidelný. Rodinný dům je tvořen sedlovou střechou, provozovna a garáž je tvořena plochou střechou. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Porfix a tvárnic ztraceného bednění. Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická stropní deska. Sedlová střecha je hambálkové konstrukce.
Bytový dům v Lanškrouně
Rousková, Radka ; Bečkovská, Tereza (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje návrhu projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu v Lanškrouně. Cílem práce je vyřešit dispozici budovy a navrhnout vhodný konstrukční systém. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními a technickými předpisy. Pro její zpracování je využito programu AutoCAD. Navržená budova má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. Bytový dům má 8 bytových jednotek, z nichž jedna je navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu. Svislé nosné konstrukce nad terénem jsou z keramického zdiva, v suterénu je zdivo ze ztraceného bednění. Stropní konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska. Bytový dům je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Objekt je založen na základových pasech.
Bytový dům
Jachan, Radek ; Galata, Jindřich (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace návrhu bytového domu v obci Pustiměř. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Má obdélníkový tvar a je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. V prvním nadzemním podlaží se nachází zázemí domu a garáže, další parkovací stání jsou zajištěna na pozemku. Patra 2.NP, 3.NP, 4.NP slouží pro bydlení a celkem se zde nachází 6 bytových jednotek, každá o velikosti 4+kk. Bytový dům je zděný opatřený kontaktním zateplovacím systémem, 1.NP ze ztraceného bednění BEST vylitého betonem a vyvázaného armaturou a 2.NP až 4.NP z pórobetonových tvránic YTONG. Stropní konstrukce je železobetonová monolitická. Součástí projektové dokumentace je také základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky.
Rodinný dům ve svahu
Chrbolková, Erika ; Novák, Michal (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o rodinný dům, který se bude nacházet ve stávající zástavbě v okrajové části obce Sobíňov. Objekt je navržen jako jednopodlažní, a protože je osazen ve svažitém terénu, tak je výškově členěn do tří na sebe navazujících částí. V první části se nachází garáž, ve které jsou navržena dvě parkovací stání, vstup do objektu a technické zázemí. Druhou část tvoří společenské místnosti a poslední částí je část klidová. Základové konstrukce jsou řešeny jako monolitické pasy z prostého betonu. Svislé nosné i nenosné konstrukce tvoří cihelný systém Porotherm. Stropní konstrukce je navržena jako monolitická železobetonová deska. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou vegetační střechou. Výkresová část byla zpracována v programu ArchiCad 20 a vizualizace v programu Lumion 10.
Stavebně technologická etapa založení Výjezdové stanice záchranné služby
Tkáč, Jiří ; Vlčková, Jitka Laura (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Vypracovaná bakalářská práce řeší technologii a časový sled prací při etapě založení výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje v ulici Dr. Milady Horákové v Chrudimi. Je složena z výkresové a textové části obsahující návrh strojní sestavy, časový plán, kontrolní a zkušební plán, technologické předpisy, dopravu materiálu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a položkový rozpočet. Stavba je vybudována za účelem zkrácení dojezdových vzdáleností zdravotnických záchranných složek v okrese Chrudim. Je řešena jako sestava dvou nestejně vysokých částí, přičemž nižší z nich tvoří přízemní prostory garáží, přípravy a skladů. Vyšší dvoupodlažní část je určena pro klidový pobyt posádek. Řešená etapa výstavby objektu zahrnuje výkopové práce, zhotovení základových konstrukcí v podobě základových pasů a základových stěn, zřízení přípojek inženýrských sítí, zásypy základového prostoru, betonáž podkladní betonové mazaniny a provedení hydroizolace včetně její ochranné betonové vrstvy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 155 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.