Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 127 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kvalita života dětí s retinopatií
Stejskalová, Kateřina
Předkládaná práce je koncipována s ohledem na aktuální potřeby teorie i praxe speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. Základním ideovým pilířem je subjektivní evaluace vlivu ROP na kvalitu života jedince s akcentem na dětskou populaci. Stěžejním cílem této práce je na základě longitudinálního kvalitativně orientovaného výzkumného šetření rozšířit teoretickou základnu speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením o dosud nereflektovanou problematiku kvality života osob s ROP a otevření prostoru pro související aplikovaný výzkum. Vědecký fenomén hodnocení kvality života je aktuálně ve sféře zájmu řady vědních oborů zaměřených v nejobecnějším slova smyslu na člověka. V současné době je akcentováno zejména subjektivní hodnocení kvality života specifických klientských skupin směrem k adekvátní míře poskytované podpory a optimalizaci komplexně pojaté intervence. V tomto kontextu vznikl koncept hodnocení kvality života dětské populace s retinopatií nedonošených (ROP), která v současné době zaujímá čelní místo mezi příčinami nevidomosti u dětí ve vyspělých a středně rozvinutých zemích světa. Získané poznatky by se v ideálním případě měly odrazit v několika rovinách - v teoretické rovině ve smyslu obohacení teoretické báze speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením o jeden z významných...
Využívání podpůrných opatření u žáků s funkční poruchou zraku
Cvachová, Aneta ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Diplomová práce se věnuje žákům s funkční poruchou zraku, kteří se vzdělávají s využitím podpůrných opatření různého stupně. Nejprve se práce věnuje popisu základních pojmů souvisejících s tématem. První kapitola práce se tedy zabývá představením zrakových funkcí s jejich nejčastějšími poruchami a zrakovými vadami v dětském věku, tedy i těmi, se kterými je se možné setkat ve vzdělávání. Dále se v práci autorka zabývá vymezením a následnou klasifikací pojmů užívaných v dílčí části Katalogu podpůrných opatření, kterými jsou zrakové postižení a oslabení zrakového vnímání. Jsou představena specifika vzdělávání jednotlivých skupin žáků podle závažnosti poruch zrakového vnímání. Práce obsahuje detailní rozbor oblastí podpory a jednotlivých podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání. Ve druhé praktické části jsou definovány cíle a výzkumné otázky. Kvalitativní výzkumné šetření bylo realizováno prostřednictvím analýzy lékařských zpráv a příslušných zpráv ze speciálně pedagogického centra u vybraných žáků nižšího stupně základních škol vzdělávajících se s využíváním podpůrných opatření v různém stupni. Data byla získána o sedmi žácích vzdělávajících se ve druhém, třetím a čtvrtém stupni podpůrných opatření. Cílem práce bylo...
Úloha optické funkce a její vliv na kvalitu posturálních funkcí
Terčová, Simona ; Oplatková, Lenka (vedoucí práce) ; Veselý, Viktor (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o úloze optické funkce jako jedné z multisenzorických modalit v posturální kontrole. Teoretická část se zabývá anatomií, fyziologií a patofyziologií zrakového ústrojí a jejich vztahem k posturálním funkcím. Součástí je dále shrnutí neurofyziologických principů posturální stability, vlivu dalších senzorických vjemů a motorického projevu také zrakově postižených, kteří patří do skupiny se sníženou posturální kontrolou. V práci jsou popsány vyšetřovací metody a možnosti tréninku vizuálního vnímání a jeho vlivu na posturální řízení. Tyto poznatky jsou pak aplikovány v praktické části v kazuistice pacientky se zrakovým postižením, u které byl zkoumán vliv individuálně navržené cvičební jednotky na posturální funkce. Pro vyšetření byla použita tlaková plošina přístroje Rehawalk a klinický test dynamické posturální stability Star-Excoursion Balance Test.
Vliv lehkého dotyku na posturální stabilitu u osob se zrakovým postižením
Součková, Zuzana ; Čakrt, Ondřej (vedoucí práce) ; Levínská, Kateřina (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit vliv senzorické adaptace na posturální stabilitu osob ve věku 10-20 let. Měření probíhalo ve stoji na stabilometrické plošině s vyloučením zrakové kontroly v různě obtížných posturálních situacích bez a s přidáním lehkého dotyku. Studie se zúčastnilo 10 nevidomých probandů a 10 probandů bez zrakového deficitu. Očekávali jsme, že nevidomí probandi předvedou lepší výsledky v parametrech COP než kontrolní skupina ve všech posturálních situacích díky senzorické adaptaci. Klíčová slova posturální stabilita, statická rovnováha, zrakové postižení, nevidomí, senzorická adaptace, lehký dotyk
Analýza záběrových pohybů plaveckého způsobu kraul u osob se zrakovým postižením
Hájíček, Marek ; Jurák, Daniel (vedoucí práce) ; Zenáhlík, Aleš (oponent)
Název: Analýza záběrových pohybů plaveckého způsobu kraul u osob se zrakovým postižením Zpracoval: Bc. Marek Hájíček Vedoucí: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D. Cíle práce: Cílem práce bylo zjistit rozdíly mezi plaveckou technikou zrakově postiženého plavce a plavce bez zrakového postižení. Metodika práce: K posouzení techniky plaveckého způsobu kraul jsme použili test plavání na 50 m, který jsme zaznamenali a následně vyhodnotili pomocí technologie a aplikace SmartPaddles. Výsledky práce: Na základě výsledků, můžeme říci, že největší rozdíly v technice ZP a osoby bez ZP jsme zaznamenali v počtech záběrů za minutu, v celkové rychlosti a v provedení záběrové křivky pravou a levou rukou. Plavkyně bez ZP rovnoměrně rozložila svalovou sílu mezi obě paže, zatímco plavkyně se ZP měly problém svalovou sílu udržet po celou dobu záběru. Zjistili jsme, že u zrakově postižených plavců, je třeba věnovat více času nácviku a osvojení plavecké techniky než u zdravých plavců. Klíčová slova: Plavecká technika, kraul, zrakově postižení, SmartPaddles
Design kuchyně pro handicapované
Hrabec, Marek
Bakalářská práce se zabývá návrhem kuchyně pro slabozrakou a nevidomou osobu. V teoretické části je popsána problematika se kterou se tyto lidé potýkají. Dále jsou vypsány specializované organizace zabývající se lidmi se zrakovým postižením. Práce zachycuje rešerši cvičných kuchyní realizovaných na našem území. Pokračuje důkladnou specifikací jednotlivých částí kuchyně a posledními trendy. Praktická část popisuje vlastní řešení pro slabozrakého a nevidomého navržené do konkrétního prostoru. Z toho jsou vyspecifikovány použité materiály, kování a technologie. Výsledný návrh je zachycen vizualizacemi.
Assistance and Information System for Blind People
Hnilica, David ; Zemčík, Pavel (oponent) ; Černocký, Jan (vedoucí práce)
This work deals with the problem of implementation of the assistance system to support the orientation of blind people in the means of public transportation. Since it is only one part of larger unit (the RAMPE project), it doesn't cover the whole topic, yet only implements one part of it. It is written from the point of view of a developer and code architect. It improves the software architecture of existing project, suggests new methods and techniques and adds new functions to the application. This is done only at the respective part - the work is neither capable, nor takes any ambition  to design or modify the whole system. That has been done already by other people and parties in the past and this work merely continues those done in the past.
Fotbal pro nevidomé
Vondráček, Jiří ; Větrovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Půlpán, David (oponent)
Název: Fotbal pro nevidomé Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je seznámení veřejnosti se sportem, kterým je takový fenomén jako fotbal, jenž je přizpůsoben možnostem sportovců se zrakovým postižením. Jedná se o sport, který není na našem území příliš populární a známý, stejně jako téměř všechny sporty pro osoby s handicapem. Rád bych ho tedy dostal do podvědomí nejen veřejnosti, aby se tato sportovní aktivita mohla dále rozvíjet, ale i sportovním nadšencům, kteří mají zájem o základní informace o této sportovní hře. Metoda: Bakalářská práce je zpracována metodou review, tedy získáním a shrnutím všech dostupných informací a poznatků na výše uvedené sportovní téma. Výsledky: Sepsání pravidel a všech dostupných informací, které je důležité znát k provozování tohoto sportu. Klíčová slova: fotbal, sport, zrakové postižení, pravidla
"Bílá hůl, ano. Diktafon, ano. Ale všechno už je v Applu." Technologizace nevidomosti v přístupu symetrické etnografie
Haspeklová, Sára ; Stöckelová, Tereza (vedoucí práce) ; Zandlová, Markéta (oponent)
Ve své práci etnograficky zkoumám proces propojování a vzájemného působení lidských a ne-lidských entit, konkrétně zrakově postižených uživatelů s kompenzačními pomůckami založenými na bázi výpočetní technologie. K tomuto procesu, který pojmenovávám "technologizace nevidomosti", v této práci přistupuji symetricky a hlavní teoretickou inspiraci pro mě představují studie souhry technologií a zdravotně znevýhodněného těla, které vycházejí z teorie sítí-aktérů (ANT) a navazujících materiálně-sémiotických nástrojů sociálněvědního zkoumání. Mým cílem je sledovat a analyzovat procesy, jakými jsou v České republice zrakově postižené osoby ne/schopné vykonávat každodenní činnosti prostřednictvím výpočetních technologií a jejich vztahu se širšími procesy přístupnosti. Stopuji vzájemné působení lidských a ne-lidských entit na konkrétním příkladu dvou konfigurací, jednou zrakově postižených osob se speciálně upraveným osobním počítačem a podruhé s chytrým dotykovým mobilním telefonem. Ukazuji, jak konkrétní podoba přenosných elektronických, na výpočetní technologii založených zařízení, která jsou přizpůsobená vidícímu uživateli, významně omezuje souhru nevidomých a slabozrakých uživatelů s výpočetní technikou. Vytvoření takové souhry a zajištění vizuální orientace v případě nevidomých je pak umožněno jen díky...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 127 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.