Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza Individuální herní činnosti jednotlivce u mladších žáků
Frolík, Lukáš ; Buzek, Mario (vedoucí práce) ; Frýbort, Pavel (oponent)
Název: Analýza individuální herní činnosti jednotlivce u mladších žáků Cíl práce: Cílem této práce je zjistit technickou úroveň mladších žáku AC Sparta Praha a SK Slavie Praha proti Bohemians 1905. Jedná se konkrétně o procentuální úspěšnost zpracování míče, přihrávky a střelby. Dále co mě bude zajímat je chybovost výše uvedených dovedností. Metody: Metodu, kterou jsem použil pro zpracování práce se nazývá nepřímé pozorování z dříve pořízené video nahrávky. Data byla zpracovaná zejména kvantitativní metodou pomocí tabulek a grafů. Výsledky: Pomocí výsledků jsme zjistili, že dovednost, která patří mezi nejtěžší dle literatury a to zpracování míče měla nejvyšší úspěšnost ze všech sledovaných. Dále co jsem zjistil je, že hráči hrají více pod tlakem než bez tlaku na hráče. Klíčová slova: Fotbal, přihrávka, zpracování, střela,
Ochrana osobních údajů
Nutilová, Helena ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Mikule, Leoš (oponent) ; Mates, Pavel (oponent)
Primárním cílem dizertační práce je podat komplexní rozbor problematiky ochrany osobních údajů v České republice s přihlédnutím k regulaci v EU. Sekundárním cílem práce je zkoumání historické geneze a obsahových zdrojů předmětné problematiky. Základní informační zdroje, z nichž práce čerpá, představují právní předpisy, judikatura soudů, úřední dokumenty a česká a zahraniční odborná literatura. V rámci dosažení sledovaných cílů využívá práce metody, jež jsou aplikovatelné v oblasti právní vědy. V největší míře je uplatněna metoda deskripce (včetně klasifikace), analýzy a syntézy. Dizertační práce sestává ze sedmi kapitol. Po krátkém úvodu následuje svým charakterem spíše sociologické pojednání o významu ochrany osobních údajů ve 21. století. Ochrana osobních údajů představuje v současnosti aktuální téma s ohledem na prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií, ke kterému dochází od druhé poloviny 20. století, intenzivněji pak od počátku 21. století. Nové technologie umožňují shromažďování osobních údajů v širokém měřítku, přičemž zásahy do soukromí způsobené neoprávněným zpracováním osobních údajů mohou být přitom nevratné. Materiálně-historický zdroj ochrany osobních údajů představuje ochrana soukromí. Soukromí lze vymezit jako subjektivně vnímanou představu o autonomní sféře života...
Vybraná témata ze vzdělávací oblasti člověk a jeho svět zpracována s použitím metod a technik dramatické výchovy
Rusiňáková, Nikola ; Svobodová, Radmila (vedoucí práce) ; Holemá, Irena (oponent)
1 Abstrakt: Diplomová práce nese název "Vybraná témata ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět zpracována s použitím metod a technik dramatické výchovy." Teoretická část se zabývá dramatickou výchovou, jejími cíli, obsahem, principy, formou, metodami a technikami, plánováním, ale také tím, jaký by měl být učitel dramatické výchovy, jaká jsou specifika dětí mladšího školního věku, hodnocením v dramatické výchově a samozrějmě také vzdělávací oblastí RVP ZV Člověk a jeho svět. Praktická část obsahuje metodickou složku, která obsahuje jednotlivé scénáře lekcí. Jsou zde popsány metody dramatické výchovy použité v jednotlivých lekcích. V praktické části se dále zabývám stanovenými cíli, jejich ověření v praxi a vyslovení závěrů vycházejících z realizace praktické části. V navržených lekcích jsem použila vybrané metody a techniky strukturovaného dramatu a průpravné hry a cvičení. Zjistila jsem, že metodami a technikami dramatické výchovy lze zpracovat velmi odlišná témata ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, neboť jsem navrhla různá témata z této vzdělávací oblasti a ověřila jsem je v praxi.
Ochrana osobních údajů
Nutilová, Helena
Primárním cílem dizertační práce je podat komplexní rozbor problematiky ochrany osobních údajů v České republice s přihlédnutím k regulaci v EU. Sekundárním cílem práce je zkoumání historické geneze a obsahových zdrojů předmětné problematiky. Základní informační zdroje, z nichž práce čerpá, představují právní předpisy, judikatura soudů, úřední dokumenty a česká a zahraniční odborná literatura. V rámci dosažení sledovaných cílů využívá práce metody, jež jsou aplikovatelné v oblasti právní vědy. V největší míře je uplatněna metoda deskripce (včetně klasifikace), analýzy a syntézy. Dizertační práce sestává ze sedmi kapitol. Po krátkém úvodu následuje svým charakterem spíše sociologické pojednání o významu ochrany osobních údajů ve 21. století. Ochrana osobních údajů představuje v současnosti aktuální téma s ohledem na prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií, ke kterému dochází od druhé poloviny 20. století, intenzivněji pak od počátku 21. století. Nové technologie umožňují shromažďování osobních údajů v širokém měřítku, přičemž zásahy do soukromí způsobené neoprávněným zpracováním osobních údajů mohou být přitom nevratné. Materiálně-historický zdroj ochrany osobních údajů představuje ochrana soukromí. Soukromí lze vymezit jako subjektivně vnímanou představu o autonomní sféře života...
Vývoj cen lesních hospodářských plánů na území České republiky od roku 2003 do roku 2015
Bartáková, Daniela
Diplomová práce zkoumá vývoj cen lesních hospodářských plánů (LHP) a kvalitu jejich zpracování. V práci jsou také rozebírány rozdíly v náročnosti vyhotovení a finančním ohodnocení lesních hospodářských plánů oproti jiným plánovacím dokumentům, kterými jsou např. plány péče nebo inventarizační průzkumy. Metodicky je práce založena na zjišťování cen za zpracování LHP od roku 2003 do roku 2015, dále pak přezkoumání kvality LHP u pěti vybraných porostních skupin a vyhodnocení rozesílaných dotazníků. Z výsledků diplomové práce je patrný pokles cen za zpracování LHP. Také kvalita lesních hospodářských plánů klesá a dochází ke ztrátě jejich vypovídající hodnoty. Zjištěné fakty, byly potvrzeny dotazníky zaměřenými na cenu a metody zpracování LHP.
Problematika produkce a prodeje bioproduktů z vybrané farmy hospodařící v ekologickém režimu
Swiatková, Lucie
Obsahem bakalářské práce na téma Problematika produkce a prodeje bioproduktů z vybrané farmy hospodařící v ekologickém režimu je charakteristika ekologického zemědělství, zásad chovu zvířat v ekologickém režimu, bioproduktů a vymezení základních pojmů. V další části práce je popsáno, jak se stát ekologickým zemědělcem, jak funguje kontrolní a certifikační systém a jaké jsou možnosti produkce a prodeje bioproduktů. Součástí této práce je popsání a zhodnocení současné situace ekologického zemědělství a obchodu s biopotravinami v České republice. Na závěr je ukázána tato problematika na vybrané farmě hospodařící v ekologickém režimu.
Zpracování syrovátky
Kempná, Eliška
Tato bakalářská práce na téma Zpracování syrovátky se zabývá významem, složením a využitím syrovátky ve výživě člověka. Syrovátka, ať už kyselá, vznikající při výrobě sýra nebo sladká, vznikající při výrobě tvarohu, je z výživového a zdravotního hlediska jedna z důležitých potravin, která by neměla v našem jídelníčku chybět. Hlavní náplní práce je chemické složení syrovátky, získávání syrovátky, základní technologické operace při úpravě syrovátky a její vzniklé produkty. V další části popisuji postupy zpracování syrovátky a jejích jednotlivých složek. Pokrok nastal, když se k separaci jednotlivých složek začali využívat membránové procesy. Využití syrovátky je v různých potravinářských technologiích. Z těch nejzajímavějších bych jmenovala mlékárenský, masný a pekárenský průmysl. Dále je popsán příznivý vliv jednotlivých složek syrovátky na organismus a zdraví člověka.
Rozšíření, pěstování, sklizeň a zpracování moringy v jižní Etiopii
Holešová, Natálie
Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření, pěstování, sklizeň a zpracování stromů z rodu Moringa v jižní Etiopii. Terénní práce byly provedeny v oblasti Státu jižních národů, národností a lidu. V oblasti Chano Dorga (poblíž Arba Minch) byla zjištěna celková biomasa listů vzorníkových stromů různých tlouštěk kmene a v laboratoři byl následně zjištěn obsah vody a sušiny v jednotlivých částech listů. V oblasti Konsa byly lokalizovány a naměřeny mohutné staré stromy. Od místních obyvatel byl zjištěn tradiční způsob pěstování a využití moringových stromů.
Syrovátka ve výživě člověka
Dangová, Taťána
Tato bakalářská práce je zaměřena na současné využití a význam syrovátky a syrovátkových produktů ve výživě člověka. Syrovátka, v minulosti považována za bezcenný odpad sloužící převážně pro zkrmování zvířat, je v současné době ceněna pro své výborné nutriční vlastnosti, a to především pro její bohatou skladbu bílkovin, z nichž mnohé mají prokazatelný pozitivní efekt na lidský organismus. Úpravou a zpracováním syrovátky vzniká široké spektrum senzoricky kvalitních produktů, které nachází uplatnění nejen v potravinářském průmyslu. V práci je popsána dřívější problematika zpracování syrovátky, obecné informace týkající se jejího chemického složení, technologických operací se zaměřením na využití membránových procesů a nutričně-fyziologický význam jednotlivých syrovátkových složek, jenž je primárně soustředěn na bioaktivní peptidy vznikající hydrolýzou proteinů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.