Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrhy na praktická cvičení ze zoologie s využitím prvoků a bezobratlých ze sladkovovních akvárií
Talavášková, Barbora ; Mourek, Jan (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá návrhy na praktická cvičení s využitím sladkovodních akvárií ve výuce pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, které se zaměřují na prvoky a bezobratlé živočichy. Hlavním cílem práce jsou návrhy na praktická cvičení vedených s využitím prvků badatelsky orientovaného vyučování (Inquiry based science education). Pomocí určovacích karet prvoků a mikroskopických bezobratlých živočichů mohou žáci poznávat tyto organismy během laboratorních cvičení s mikroskopy. Celkem je představeno čtrnáct karet se zástupci prvoků, bezobratlých, řas a sinic typických pro sladkovodní akvária. Určovací karty obsahují základní popis, také postup, co mají žáci u daného organismu pozorovat a zakreslit. Jsou doplněny o fotografii, perokresbu a QR kódem, který odkazuje na video z pozorování daného zástupce pod mikroskopem. Dalším návrhem je projek tzaměřený na potravní řetězce organismů stojatých vod. Obsahem této práce je také pracovní list zaměřený na samostatnou laboratorní práci žáků, která je zaměřena na kvalitativní analýzu vody v akváriu s použitím laboratorní techniky Pasco. Přínosem této práce je vlastní zkušenost se založením školního sladkovodního akvária. Proces založení akvária a jeho zkoumání popisuji v této práci. Byla také zkoumána sukcese mikrorganismů v akváriu...
Míra ovlivnění znalostí ze zoologie typem vyučovaného zoologického systému
FORMANOVÁ, Veronika
Předkládaná diplomová práce se zabývá aktuálním systémem obratlovců a jeho použitím během výuky v sedmých ročnících základních škol. Cílem této práce je navrhnout dva typy výukových materiálů pro pedagogy, jeden se zjednodušeným systémem obratlovců (v návaznosti na výsledky bakalářské práce), druhý se standardně používaným dle učebnic. V rámci zjišťování výsledků v jednotlivých třídách byl zkonstruován didaktický test. Součástí literárního přehledu diplomové práce je zpracování nynější podoby zoologického systému obratlovců a také analýza vybraných učebnic přírodopisu pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií.
Zoologické preparační techniky ve školní praxi
Odcházelová, Tereza ; Mourek, Jan (vedoucí práce) ; Šíma, Petr (oponent)
V diplomové práci popisuji vybrané metody tvorby trvalých makroskopických zoologických preparátů. Zabývám se tvorbou kapalinových preparátů, zaléváním živočichů do umělých pryskyřic, prosycováním objektů parafinem a tvorbou balků drobných savců. Všechny jmenované metody jsem úspěšně ověřila v praxi a v případě metodických potíží optimalizovala pro použití ve školních podmínkách. V práci odpovídám na otázky, které by mohly doprovázet průběh preparací, například: jak správně konzervovat živočicha; kde živočicha legálně získat; jakým způsobem u objektu zachovat přirozenou barvu; které materiály pro preparace používat a některé další. Podle současných trendů jsem veškeré návody na provedení jednotlivých preparačních metod zpracovala nejen textově, ale i do on-line příručky ve formě webové stránky. Pro větší názornost postupů jsem příručku doplnila videosekvencemi, fotografiemi a schématy. Pomocí zmíněného e-learningového kurzu bude učitel schopen rozšířit školní sbírky o vlastní trvalé zoologické preparáty a dozví se, které typické znaky jednotlivých živočichů by měl na daném typu pomůcek ukazovat. V rámci své práce jsem dále uskutečnila dotazníkový průzkum zaměřený na používání různých typů pomůcek při výuce přírodopisu a biologie. Oslovila jsem učitele základních i středních škol napříč všemi kraji...
Společenstva prvoků a bezobratlých živočichů ve sladkovodních akváriích a možnosti jejich využití ve výuce
Hásková, Barbora ; Mourek, Jan (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje skrytému, ale velmi pestrému, společenstvu prvoků a mikroskopických bezobratlých ve sladkovodních akváriích. Vzorky těchto mikroorganismů byly získány z nárostových sklíček. Hlavním výstupem práce je multimediální didaktický atlas charakteristických prvoků a bezobratlých obývajících sladkovodní akvária. Pomocí vlastních mikrofotografií a videosekvencí je představeno celkem jedenáct zástupců ze dvou kmenů prvoků a šesti kmenů bezobratlých živočichů. Atlas je vytvořen ve dvou verzích - jako textový dokument a jako veřejně přístupná internetová stránka. V diskusi je vyhodnocena využitelnost tohoto atlasu ve výuce přírodopisu a biologie, případně v mimoškolním zájmovém vzdělávání. Klíčová slova: zoologie, prvoci, bezobratlí, výuka, didaktika, společenstva
Preference žáků pro různé typy zoologických objektů ve výuce biologie
Sailerová, Barbora ; Mourek, Jan (vedoucí práce) ; Janštová, Vanda (oponent)
Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda studenti gymnázií preferují v hodinách biologie objekty živočišného původu na fotografiích v přirozeném prostředí nebo jako reálné preparáty v kapalinových válcích a kyvetách. Zvolila jsem si tyto výzkumné otázky. 1. V jaké podobě studenti preferují zoologické objekty, reálné preparáty v kapalinovém válci či kyvetě nebo v přirozeném prostředí na fotografii? 2. Jak se tyto preference mění v průběhu středoškolského studia? 3. Jak se tyto preference liší mezi pohlavími? 4. Ovlivňuje tyto preference konkrétní živočich? 5. Jsou ovlivněny tyto preference jinými faktory, např. vztahem a vlastními zkušenostmi s živou přírodou nebo četností využití těchto objektů ve výuce? Výzkum byl prováděn pomocí dotazníkového šetření a preferenčního testu, zapojili se do něj studenti prvních a třetích ročníků pěti pražských gymnázií. Z mého výzkumu nevyplývá, že by studenti jako celek preferovali živočichy na fotografiích nebo v kapalinových preparátech. Z tohoto výzkumu nevyplynulo, že by na preference studentů měl vliv některý ze zkoumaných faktorů, tj. typ bydlení, oblíbenost předmětu biologie nebo známka z biologie, chov domácího mazlíčka, fobie z nějakého živočicha, kontakt s přírodninami ve volném čase (tábor, skaut) nebo v hodinách biologie (používání fotografií,...
Zoologické preparační techniky ve školní praxi
Odcházelová, Tereza ; Mourek, Jan (oponent) ; Šíma, Petr (oponent)
V diplomové práci popisuji vybrané metody tvorby trvalých makroskopických zoologických preparátů. Zabývám se tvorbou kapalinových preparátů, zaléváním živočichů do umělých pryskyřic, prosycováním objektů parafinem a tvorbou balků drobných savců. Všechny jmenované metody jsem úspěšně ověřila v praxi a v případě metodických potíží optimalizovala pro použití ve školních podmínkách. V práci odpovídám na otázky, které by mohly doprovázet průběh preparací, například: jak správně konzervovat živočicha; kde živočicha legálně získat; jakým způsobem u objektu zachovat přirozenou barvu; které materiály pro preparace používat a některé další. Podle současných trendů jsem veškeré návody na provedení jednotlivých preparačních metod zpracovala nejen textově, ale i do on-line příručky ve formě webové stránky. Pro větší názornost postupů jsem příručku doplnila videosekvencemi, fotografiemi a schématy. Pomocí zmíněného e-learningového kurzu bude učitel schopen rozšířit školní sbírky o vlastní trvalé zoologické preparáty a dozví se, které typické znaky jednotlivých živočichů by měl na daném typu pomůcek ukazovat. V rámci své práce jsem dále uskutečnila dotazníkový průzkum zaměřený na používání různých typů pomůcek při výuce přírodopisu a biologie. Oslovila jsem učitele základních i středních škol napříč všemi kraji...
Vědecká a výuková ilustrace v zoologii
Severin, Svatopluk ; Andreska, Jan (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Bakalářská práce se věnuje vědecké ilustraci v oblasti zoologie, její podobě a vývoji v historii. Charakterizuje pojem vědecká ilustrace, její jednotlivé druhy a techniky užívané pro její tvorbu v kresbě i tisku. Dále se zabývá důležitými aspekty při tvorbě zoologické kresby. Práce se zaměřuje na historický vývoj zobrazování zvířat od primárního umění až po fotograficky přesnou zoologickou kresbu ve 20. století, přičemž v každém období je vymezeno několik příkladů zobrazení. Druhá část bakalářské práce popisuje a hodnotí 9 historických ztvárnění zvířat z různých období, jež jsou dány do komparace s vlastní tvorbou konkrétního zvířete.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.