Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 149 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Assessment of climate change impacts on selected ecosystem services in the Czech Republic: application of land use scenarios
Lorencová, Eliška ; Vačkářová, Davina Elena (vedoucí práce) ; Müller, Karel (oponent) ; Cudlín, Pavel (oponent)
doktorské práce Hodnocení dopadů změny klimatu na vybrané ekosystémové služby v ČR: s využitím projekcí land use scénářů MSc Eliška Lorencová Změna klimatu a změny ve využití území jsou vnímány jako jedny z největších globální environmentální problémů, které významně ovlivňují dodávky klíčových ekosystémových služeb, jako sekvestrace uhlíku, regulace odtoku vody, kontrola eroze, produkce potravin a vlákna. Pomocí propojení projekcí ALARM scénářů budoucího vývoje (pro roky 2020, 2050 a 2080) a modelování ekosystémových služeb, si práce dává za cíl zhodnotit dopady změny klimatu na vybrané ekosystémové služby (ukládání a sekvestraci uhlíku, kontrolu eroze a zadržování sedimentů) v České republice. Práce zároveň poskytuje kvantitativní a prostorově specifické zhodnocení těchto dopadů na vybrané ekosystémové služby v České republice. Výsledky hodnocení ekosystémových služeb ukazují, že prostorové rozložení dodávek ekosystémových služeb, jako je ukládání a sekvestrace uhlíku, zadržování sedimentů, reflektuje budoucí projekce změn využití území. V případě sekvestrace uhlíku, scénář SEDG vykazuje nejnižší hodnoty sekvestrace, 37,03 milionů tun uhlíku za období 2000-2080. Vliv stálého pokryvu vegetace je jedním z faktorů, které hrají důležitou roli v množství zadržených sedimentů a kontrole eroze. V...
Hydrologické sucho v kontextu změny klimatu: Případová studie v povodí Blšanky a Loděnice
Burian, Alois ; Janský, Bohumír (vedoucí práce) ; Hanel, Martin (oponent)
Závěrečná práce se zabývá problematikou hydrologického sucha zasazeného do kontextu změny klimatu. Pro účely práce jsou vybrána povodí Blšanky a Loděnice, jež zejména v posledních letech trpí nedostatkem vody. Práce shrnuje základní principy sloužící k odhadu vlivu změny klimatu na vodní zdroje s důrazem na výskyt hydrologického sucha. Zároveň jsou popsány jednotlivé komponenty a procesy hydrologického modelování podmiňující tvorbu ovlivněných časových řad v blízké (2020-2050) a vzdálené budoucnosti (2070-2100). Použito je celkem šestnáct simulací vytvořených ze sedmi globálních klimatických modelů (GCM) projektu CMIP5 a tří scénářů klimatu (RCP). Změnou klimatu ovlivněné časové řady srážek a teploty vzduchu jsou odvozeny pokročilou přírůstkovou metodou, jež bere v potaz i změnu variability. Pro simulování změn je využit koncepční hydrologický model BILAN, a to z důvodu dostupnosti od Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. a jeho širokého použití v podmínkách Česka. Parametry modelu BILAN jsou kalibrovány na základě pozorovaných časových řad obou vybraných povodí. Hodnoty parametrů byly následně využity k tvorbě scénářových řad ovlivněných změnou klimatu. Výsledky práce naznačují, že vytvořené projekce předpokládají nárůst teploty vzduchu i srážkové činnosti. Vlivem těchto změn dochází ke...
Sněhové sucho a jeho význam pro odtok v kontextu změn klimatických a sněhových charakteristik
Hlavatý, Vojtěch ; Jeníček, Michal (vedoucí práce) ; Nedělčev, Ondřej (oponent)
Sněhové sucho, definované jako nedostatečná akumulace sněhu, je jedním z následků zvyšující se teploty vzduchu a má značný dopad na tvorbu odtoku a zajištění vodních zásob v teplé části roku. Pozornost mu ale byla věnována hlavně v Severní Americe. Proto si tato práce dala za cíl zhodnotit dosavadní stav výzkumu na toto téma a analyzovat data ze stanice Churáňov na Šumavě. Pomocí lineární regrese a Mann-Kendallova testu byly popsány dlouhodobé trendy klimatických a sněhových charakteristik v rámci hydrologických roků 1966-2017 a korelačními koeficienty byly zkoumány vztahy mezi nimi. Následně byly různými přístupy klasifikovány případy sněhového sucha. Dle výsledků byl hlavní příčinou meziročních změn v zásobách sněhu na Šumavě růst průměrné teploty vzduchu v chladné sezóně, způsobující úbytek sněhových srážek a tím snížení maximální vodní hodnoty sněhu, které může být zesíleno úbytkem srážek v chladné sezóně. To naznačila i četnost výskytu odlišných typů sněhového sucha, zejména přibývání teplých sněhově chudých sezón, což vzhledem k předpovídaným změnám klimatu vyzdvihlo důležitost tohoto fenoménu. Klíčová slova: sněhové sucho, vodní hodnota sněhu, odtok ze sněhu, změna klimatu
Dlouhodobé změny srážek v Evropě v různých zdrojích dat
Vít, Václav ; Huth, Radan (vedoucí práce) ; Crhová, Lenka (oponent)
Předmětem této diplomové práce je analýza dlouhodobých změn srážek v Evropě v období 1961 - 2011. Důraz je kladen na určení rozdílů ve srážkových trendech mezi zvolenými zdroji dat a na analýzu prostorového rozložení ročních a sezonních změn srážek v Evropě včetně diskuze možných příčin rozdílů těchto změn v jednotlivých oblastech. Dalším cílem je znázornit, popsat a také odůvodnit rozdíly trendů mezi různými datovými zdroji: databází staničních dat ECA&D, datovými soubory v interpolované síti uzlových bodů E-OBS a CRU TS a dvěma reanalýzami JRA-55 a NCEP/NCAR. V závislosti na množství a kvalitě dostupných dat pro porovnání souborů byly v dlouhodobém vývoji popisovány výhradně změny celkových srážkových úhrnů v absolutních a méně také v relativních hodnotách. V rešeršní části je uvedena odborná literatura, která se zabývá změnou srážkových charakteristik ve světě a v Evropě. Následuje popis vhodnosti všech druhů zdrojů dat pro určování trendů srážkových úhrnů. Odborné články většinou popisují dlouhodobé změny na základě jednoho zdroje dat, nikoli v rámci jednotlivých druhů datových souborů. Často jsou zároveň předmětem studií menší oblasti na úrovni jednotlivých zemí, nebo naopak větší na celosvětové úrovni. Výsledky této práce mohou přinést nové znalosti o rozdílech mezi databázemi a jejich...
Vyhodnocení účinnosti erozních a odtokových poměrů vybraného povodí
Mokrejš, Filip ; Ing. Kateřina Vašinová, Ph.D (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vyhodnotit erozní a odtokové poměry v zájmovém území a následně navrhnout variantní opatření k zmírnění dopadů vodní eroze. Vyhodnocení erozních poměrů bylo provedeno v programu ArcGIS s použitím hydrologicky korektního DMT. Odtokové poměry byly vyhodnoceny za pomoci hydrologického modelu DesQ. Zmíněna je i varianta klimatické změny a její dopady na erozi půdy a zemědělství. Závěrem byla zhodnocena účinnost jednotlivých protierozních opatření.
Studie chladicího systému budovy s ohledem na klimatickou změnu v ČR
Vašulka, Tomáš ; Charvát, Pavel (oponent) ; Fišer, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce si bere za cíl zpracování studie chladicího systému polyfunkční budovy s ohledem na klimatickou změnu predikovanou do poloviny 21. století. Práce zahrnuje stanovení tepelné zátěže chlazených prostor a navržení opatření pro redukci tepelných zisků v letním období. Součástí práce je návrh chladicího systému s fan-coil jednotkami jako koncovými spotřebiči s potřebnými hydraulickými výpočty. Jako uvažovaný zdroj chladu je použita jednostupňová absorpční chladicí jednota, ke které je přiřazen výměník tepla volného chlazení. Návrh zdroje chladu zahrnuje potřebné hydraulické výpočty a dimenzování systému zajišťující jeho funkční provoz. Součástí diplomové práce je výkresová dokumentace technologie chlazení a zapojení fan-coil jednotek.
Energie a životní prostředí z právního pohledu
Pokorný, Jiří
Anotace: Lidstvo se ve svém vývoji dostalo do stavu, kdy je silně závislé na energiích. Primárně se jedná o univerzálně přeměnitelnou energii elektrickou, dále o energii tepelnou. Nejrozšířenější technologie výroby uvedených energií je však založena na fosilních palivech, jejichž spalováním vznikají emise skleníkových plynů. Přestože se nejedná o jediný zdroj těchto plynů, svým podílem patří mezi největší. Zvýšená koncentrace skleníkových plynů v atmosféře způsobuje oteplování klimatu a globální změny, které ohrožují životní prostředí na celé planetě. Aby se podařilo klimatické změny zastavit, nebo alespoň zpomalit, je třeba přijmout celou řadu opatření, z nichž nejdůležitější spočívá ve snížení produkce skleníkových plynů. Přestože takové opatření musí být realizováno technicky, základy jsou právní povahy. Disertační práce Energie a životní prostředí z právního pohledu se tak zabývá vztahy úrovně energie-životní prostředí (tedy hlavně energetikou) a právními nástroji, které do těchto vztahů zasahují. Lze je nalézt napříč úrovněmi; od mezinárodní, přes evropskou, po národní českou. Z hlediska používaných nástrojů se jedná o nástroje koncepční, administrativní a ekonomické. Role jednotlivých nástrojů je taková, že koncepční určují budoucí směřování, administrativní nástroje opatření uvedená v koncepcích...
Změny geochemismu povrchových vod ve vybraných povodích Krušných hor
Navrátilová, Denisa ; Matoušková, Milada (vedoucí práce) ; Benešová, Libuše (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou chemismu povrchových vod, dlouhodobými trendy a vlivem sucha na změny koncentrací vybraných parametrů v povodí horní Svatavy, Rolavy a Načetínského potoka nacházejících se v Krušných horách. Výzkum kvality vody v horských pramenných oblastech je důležitý, protože lze zde snadno pozorovat následky různých vlivů. Práce se zaměřuje na analýzu změn chemismu povrchových vod a nalezení jejich možných příčin, zejména vlivu rašelinišť a suchých epizod. Byly zkoumány parametry teploty vody, konduktivity, pH, BSK5, CHSK, TOC, koncentrace dusičnanového dusíku, celkového fosforu, fosforečnanů, sodíku, draslíku, vápníku a železa v období 1993-2018. K analýze dat byly využity metody hodnocení pomocí ČSN 75 7221, krabicových grafů, Pearsonova korelačního koeficientu, PCA analýzy a Mann-Kendallova testu. Největší antropogenní ovlivnění se projevilo na Svatavě, kde téměř všechny koncentrace dosahují nejvyšších hodnot. V povodí Rolavy a Načetínského potoka se projevil vliv rašelinišť zvýšením koncentrací železa, TOC a CHSK. Výsledky trendů ukázaly nárůst pH a zvyšování teploty povrchové vody ve vazbě na nárůst teploty vzduchu a snižování konduktivity, koncentrací dusičnanového dusíku, draslíku a vápníku. Období hydrologického sucha se projevilo nárůstem koncentrací především u...
Změny epifytické lichenoflóry ČR s důrazem na aktuální stav
Hronová, Nikola ; Malíček, Jiří (vedoucí práce) ; Palice, Zdeněk (oponent)
V České republice došlo během posledních dvou století k významným změnám druhového složení lišejníkových společenstev. Tato bakalářská práce řeší, které vlivy byly pro proměnu epifytické lichenoflóry významné v historii, a které jsou významné dnes. Kyselé deště způsobené vysokými imisemi SO2 a NOx měly v minulosti nejvýznamnější vliv na změnu druhového složení lišejníků. Jimi způsobená acidifikace substrátů ovlivňuje lišejníky dodnes. Do konce 80. let 20. století byly kyselé deště dominantním faktorem ovlivňující lišejníky. Po zásadním poklesu jejich intenzity v 90. letech 20. stol. se staly dominantními ovlivňujícími faktory eutrofizace a dostupnost dusíkatých látek v krajině. Všemi těmito faktory byla ovlivněna především společenstva makrolišejníků, a zvláště pak cyanolišejníků natolik, že některé druhy v ČR vyhynuly. Recentně významná eutrofizace podpořila rozšíření zejména nitrofilních druhů. Díky poklesu emisí SO2 na hodnoty z konce 19. století došlo k rekolonizaci některých území a návratu řady ohrožených druhů. Proměnu lišejníkových společenstev zásadně ovlivnilo i lesní hospodaření a způsob využívání krajiny. Na základě měnícího se klimatu a změny biotopů se předpokládá další ústup především suboceanických druhů. Rozšíření se očekává u epifytických lišejníků s mediteránním biogeografickým...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 149 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.