Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Seják, Josef ; Pražan, Jaroslav ; Kučera, Zdeněk ; Křůmalová, Veronika ; Krausová, Jana ; Kraus, Josef ; Kovář, Jaromír ; Jílková, Jiřina ; Doucha, Tomáš
V souladu se zadáním projektu měl projekt následující cíl: identifikace, specifikace a pokus o kvantifikaci kladných i záporných externalit vzniklých zemědělskou výrobou. Tento výstup představuje syntézu celkové práce řešitelského kolektivu za oba roky, 2000 a 2001. Se záměrem zachovat přehlednost studie jsou zde výsledky práce prezentovány v souhrnné podobě, s prezentací nejdůležitějších výsledků. Teoreticko-metodologická východiska. Kvantifikace vybraných externalit. Vazba úkolů na agrární politiku a politiku ŽP.
Kompilace současného rozsahu výzkumu v oblasti vybraných disciplín a parametrů biologie versus ekologického zemědělství
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Hejcman, Michal ; Šarapatka, Bořivoj
Kompilace současného rozsahu výzkumu v oblasti vybraných disciplín a parametrů biologie versus ekologického zemědělství. Výsledkem by měl být ucelený a komentovaný přehled, který bude využitelný při určování potřeb výzkumu a vývoje a k případnému metodickému vedení výběru vědecko-výzkumných projektů. Obsah studie: Biodiverzita v agroekosystémech ekologického zemědělství. Literární rešerše karentovaných prací v problematice ekologické zemědělství a biodiverzita. Travní porosty a ekologické zemědělství. Literární rešerše karentovaných prací v problematice travní porosty a ekologické zemědělství. Literatura použitá v úvodních statích.
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou: Studie shrnující poznatky, zkušenosti a doporučení zemí OECD k problémům oceňování externalit v rámci multifunkčního zemědělství
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Šmejkalová, Helena ; Lisá, Milena ; Dyková, Eva ; Doucha, Tomáš ; Sokol, Zdeněk ; Kraus, Josef
Studie prezentuje výsledky prvního kola analytických prací týkajících se multifukčností. Souhrnně mohou tyto výsledky tvořit základní prvky pro budoucí analýzu politiky. Pojem a význam multifunkčního zemědělství. Struktura a výstup multifunkčního výrobního procesu. Extrernality a veřejné statky jako aspekty multifunkčnosti. Multifunkčnost zemědělství a deformace hospodářské soutěže. Švýcarská "Zelená zpráva 2000" - agroekologické indikátory. Rakouská "Zelená zpráva 1999" - agroenvironmentální souvislosti. Kvantifikace environmentálních výkonů (příklady).
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině‚ bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Praha ; Petr, Jiří
Projekt zahrnuje celý soubor pokusů rozšiřující možnosti ekologického pěstování a produkce biopotravin a krmiva na orné půdě. Nejrozsáhlejší pokusy byly provedeny s ozimou pšenicí. V souladu s metodikou projektu je ověřována krmná hodnota obilovin z ekologického pěstování s cílem posílit produkci biomasa monogastrů. Popis odrůdových pokusů s ozimou pšenicí, ozimým žitem, žitovcem (tritikale).
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině‚ bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Praha ; Dvořák, Petr ; Kuchtová, Perla ; Hučko, Boris ; Mudřík, Zdenek ; Kodeš, Alois ; Mičák, Libor ; Krejčířová, Lucie ; Bicanová, Eva ; Capouchová, Ivana ; Petr, Jiří
Součástí závěrečné zprávy jsou dílčí zprávy: Shrnutí výsledků pokusů s různými šířkami řádků za rok 2007 (struční výsledky odběrů rostlin a výnosové výsledky, Zhodnocení kvalitativních ukazatelů bioprodukce pšenice k využití pro různé užitkové směry, Odrůdy obilnin pro ekologické zemědělství, Výsledky jednotlivých odrůdových pokusů, Krmná hodnota zrna obilovin z ekologického pěstování, Skladba zásobních bílkovin pšenice ozimé z ekologického způsobu pěstování, Plísně a mykotoxiny u ekologicky vypěstovaných obilnin, Vliv dlouhodobého ekologického hospodaření na obsah přijatelných živin v půdě.
Rozšíření ekologického zemědělství na orné půdě v krajině‚ bioprodukce pro širší potravinářské a krmivářské využití
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby, Praha ; Petr, Jiří
Součástí zprávy za rok 2006 je zhodnocení výsledků všech uskutečněných pokusů. Výsledky z pěstování pšenice v širších řádcích. Výsledky pokusů s uplatněním ozimého žita v ekologickém zemědělství. Výsledky výnosů současných 35 odrůd ozimé pšenice a 22 odrůd jarního ječmene vedených v ekologickém zemědělství. Součástí zprávy jsou i výsledky krmných pokusů, ve kterých se potvrdila lepší nutriční hodnota pšenice z ekologického zemědělství.
Optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření s důrazem na ochranu přírody a krajiny
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha ; Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Bioinsitut, Olomouc ; Novák, Pavel ; Pražan, Jaroslav ; Kuras, Tomáš ; Šarapatka, Bořivoj
Projekt se zaměřuje na současné ekologické zemědělství a na vybraná agroenvironmentální opatření s cílem zkvalitnění systému a posílení přínosů pro ochranu přírody a krajiny. Projekt ve své experimentální i aplikační části přináší návrhy optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření, prospěšné pro ochranu přírody a krajiny. Výsledky řešení budou aplikovatelné i v zemědělství konvenčním, zvláště budou vhodné pro chráněné oblasti. V roce 2009 vznikla první verze návrhu agroenvironmentálních opatření: ochrana půdy, její produkční funkce a funkcí environmentálních. Byla zkoumána fenologie rostlin jako náhrada plošných termínů seče travních porostů. Proběhl floristický, vegetační a zoologický výzkum s cílem zvýšení diverzity travních porostů na pozemcích vybraných farem.
Optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření s důrazem na ochranu přírody a krajiny
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha ; Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Bioinsitut, Olomouc ; Novák, Pavel ; Pražan, Jaroslav ; Kuras, Tomáš ; Šarapatka, Bořivoj
Projekt se zaměřuje na současné ekologické zemědělství a na vybraná agroenvironmentální opatření s cílem zkvalitnění systému a posílení přínosů pro ochranu přírody a krajiny. Projekt ve své experimentální i aplikační části přináší návrhy optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření, prospěšné pro ochranu přírody a krajiny. Výsledky řešení budou aplikovatelné i v zemědělství konvenčním, zvláště budou vhodné pro chráněné oblasti. V problematice pedologie byla věnována pozornost především erozi a úbytku organické hmoty v půdě. Byly studovány vytypované farmy a prováděn botanický průzkum, který ovlivňuje návrh hospodaření. Průzkum společenství bezobratlých vyústil v doporučení ponechat neposečené lemy po celé vegetační období a určení jejich nejvhodnější pozice. Ornitologický výzkum prokázal prospěšnost na loukách, na kterých byly zastoupeny keře a stromy a na loukách s pozdní sečí. Dále bylo prokázáno, že je možné zabezpečit hnízdiště chřástala v jeho preferovaném biotopu. Byly dopracovány návrhy na odpovídající agroenvironmentální opatření založené na získaných přírodovědných poznatcích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.