Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 223 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Vliv vegetace na teplotní režim městského prostředí
SEDLÁČEK, Jan
Tato práce je zaměřena na vliv zeleně na teplotu povrchů v městském prostředí. Za účelem zhodnocení tohoto vlivu byla provedena řada měření termální kamerou v intravilánu Českých Budějovic. Bylo zjištěno, že zeleň nejenže snižuje teplotní extrémy, ale ovlivňuje i teplotu okolního povrchu v řádech jednotek metrů. Nižší povrchové teploty v letních dnech byly prokázány nejen u vzrostlých stromů, ale i u méně obvyklých struktur, jako jsou např. okrasné rostliny či zelená střecha a stěna. Na základě těchto zjištění byla přednesena praktická doporučení pro správce zeleně za účelem navýšení účinnosti zelených struktur a snížení vlivu městského tepelného ostrova.
Hodnocení ekonomické efektivnosti výstavby zelené střechy
Berka, Dominik ; Hromádka, Vít (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce s názvem Hodnocení ekonomické efektivnosti výstavby zelené střechy, se zaměřuje na popis ekonomického hodnocení efektivnosti zelených střech, průběhu životního cyklu stavby a efektivnosti veřejných projektů. Práce je rozdělená na dvě části. V první části se práce zabývá popisem historie a současnost vývoje zelených střech, jejich dělení a možnosti financování. Druhá část tedy případová studie projektu popisuje modulový objekt, který se nachází v Rozdrojovicích. Tato část je zaměřena na jeho ocenění a konstrukčních nákladech. Případová studie obsahuje tři modelové střešní řešení, které jsou podrobně popsány a jsou mezi sebou porovnány.
Vliv zelených střech na cenu objektu
Honusová, Kateřina ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na promítnutí zelených střech do ceny celého objektu rodinného domu. První část práce se zabývá popisem střešních konstrukcí a zelených střech (typy, vrstvy, vlastnosti). Následně jsou předvedeny různé typy nákladové cenotvorby (ocenění objektu, střešních konstrukcí) včetně rozdílných způsobů vypočtu obestavěného prostoru. Nakonec jsou zjištěné ceny střech dosazeny do ceny objektu. Stěžejní pro tuto práci je vypracování dílčích položkových rozpočtů na různé skladby zelených střech. Cílem této práce je zjištění, o kolik procent se navýší cena objektu, pokud se investor rozhodne pořídit tuto ekologii prospívající konstrukci.
Polyfunkční vícepodlažní budova
Kántor, Albert ; Pešek, Ondřej (oponent) ; Horáček, Martin (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce šestipodlažní polyfunkční budovy ve městě Česká Třebová. Objekt má celkové půdorysné rozměry 56,5 x 26,5 m a výšku 22,150 m. Objekt je zakryt zelenou střechou. Hlavní nosná konstrukce se skládá ze stropnic, průvlaků, sloupů a svislých ztužidel. Stropní konstrukce je řešena jako spřažená. Prostorovou tuhost zajišťují svislá ztužidla a tuhá železobetonová deska. Hlavními použitými materiály jsou konstrukční oceli S235 a S355. Veškeré betonové prvky jsou z betonu třídy C25/30.
Rezidence
Tippelt, David ; Skřek, Daniel (oponent) ; Bantová, Sylva (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh a zpracování projektové dokumentace k novostavbě bytového domu Rezidence. Navrhovaná stavba se nachází v Brně, v městské části Slatina a leží na pozemku, který je chráněn zemědělským půdním fondem, proto bude nutné její vyjmutí ze ZPF. Tato parcela neleží v záplavovém ani poddolovaném území. Jedná se o samostatně stojící objekt, který má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V novostavbě se nachází 12 bytových jednotek velikosti 3+kk a 1+kk. V suterénu se nachází sklepní kóje pro každý byt. V první polovině se nachází kolárna/kočárkárna, úklidová místnost a dílna se skladem, v druhé polovině jsou dvě technické místnosti a sklad. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstup do objektu, dále prádelna se sušárnou, posilovna pro obyvatele domu a dvě bytové jednotky velikosti 1+kk. Ve druhém a třetím patře 4 jednotky velikosti 1+kk a v posledním podlaží 2 bytové jednotky velikosti 3+kk. Od druhého nadzemního patra má každý byt balkon. Tyto byty jsou určeny především pro studenty, páry, či dokonce pro začínající rodinu. Každé patro je spojeno tříramenným železobetonovým schodištěm, které je doplněno výtahem. Dům je založen na železobetonových základových pasech v kombinaci se ztraceným bedněním. Svislé nosné konstrukce v suterénu jsou tvořeny ztraceným bedněním, nosné konstrukce nad terénem z keramických tvárnic, které jsou zatepleny větranou fasádou a opatřeny fasádní sendvičovou kazetou Bond SK1. Vodorovné nosné konstrukce tvoří polomontovaný systém Porotherm. Celý objekt zastřešuje jednoplášťová vegetačně-retenční plochá střecha. Novostavba bytového domu je navržena jako velmi úsporná.
Rodinný dům s provozovnou
Tesař, Ondřej ; Navrátil, Michal (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zpracování prováděcí projektové dokumentace rodinného domu s provozovnou. Novostavba je situována na okraji zastavěného území města Velké Pavlovice, okres Břeclav. Jedná se o dvoupodlažní, podsklepenou a samostatně stojící stavbu. Objekt je rozdělen na dvě funkční části, obytnou a projekční kancelář. Dům je určen pro trvalé bydlení pětičlenné rodiny. Půdorys objektu je nepravidelného tvaru, připomínající obrácené písmeno L. Rodinný dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce v podzemním podlaží jsou provedeny z železobetonové monolitické konstrukce. Nadzemní část objektu je zděná. Vodorovný konstrukční systém je železobetonový monolitický. Konstrukce zakrývající objekt jsou navrženy ploché nepochozí, vegetační a na části pochozí. Objekt je zateplen větranou fasádou z části se dřevěným obkladem.
Bytový dům
Sedláček, Daniel ; Kučírek, Pavel (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Předmětem mé bakalářské práce je bytový dům v městě Hlučín. Budova je navržena jako pětipodlažní, nepodsklepena, s plochou střechou. Nosný systém budovy je tvořen systémem POROTHERM. Navrhované konstrukce jsou v souladu s platnými normami ČSN.
Bytový dům
Chroustová, Natálie ; Bartošová, Andrea (oponent) ; Brukner, Bohuslav (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení novostavby bytového domu v Janové. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený objekt s výtahem. V bytovém domě se nachází osmnáct bytových jednotek. Z části z nich je umožněn výstup na balkon či lodžii. Ke každé bytové jednotce náleží vlastní parkovací stání přímo v objektu, nebo před objektem. Podzemní podlaží je z větší části tvořeno hromadnou garáží se sedmi parkovacími stáními a jedním stáním pro osoby se zhoršenou schopností orientace a pohybu. Dále zde najdeme stání pro kola, místnost se sklepními kójemi, technickou místnost, strojovnu vzduchotechniky, místnost pro elektroměry, kočárkárnu a úklidovou místnost. Nadzemní podlaží jsou tvořena jednotlivými bytovými jednotkami o dispozicích 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. Novostavba bytového domu je založena na betonových pásech a patkách. Svislé nosné konstrukce podzemní části objektu tvoří monolitická železobetonová stěna. V nadzemní části objektu je navržen konstrukční systém zděný, podélný i příčný z tvarovek Porotherm. Stropní konstrukce v celém objektu tvoří monolitické železobetonové desky. Zastřešením objektu je jednoplášťová plochá zelená střecha. Provětrávaná fasáda objektu je z bondových kazet typu S-Z.
Mateřská škola FUTURUM
Wernerová, Valerie ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh mateřské školy v Brně v Masarykově čtvrti. Práce vychází ze zadání ateliéru zaměřeného na interiér. Objekt školky je třípodlažní se dvěmi nadzemními a jedním podzemním podlažím, přičemž hlavní vstup je z terénu do druhého nadzemního. Celá budova je rozdělena do tří částí, které působí jako samostatné objekty spojené v přízemní podnoží. V návrhu jsem se snažila o jednoduchost ale i prostor, který inspiruje děti ke hrám a rozvíjení představivosti. Prostředí by mělo být edukativní, například zelenou střechou v exteriéru nebo interaktivními prvky v interiéru. Velký důraz jsem klada na osvětlení prostoru.
Mateřská škola 21. stol.
Turská, Klára ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je návrh novostavby mateřské školy v městské části Brno-Stránice. Zadaná parcela se nachází v severozápadní části školního dvora cyrilometodějského církevního gymnázia a základní školy. Hmotové pojetí vychází z dispoziční koncepce tří částí – dvou oddělení a zázemí mateřské školy – dvou od sebe se otevírajících hranolů, které formují půdorysně lichoběžníkové zázemí. Tento tvar umožňuje zachovat soukromí mateřské školy, které je zároveň odcloněno od veřejného prostoru. Mateřská škola je koncipovaná jako dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, s plochou vegetační střechou a předsazenou fasádou. Objekt respektuje uliční čáru a je jedním ramenem zapuštěný do svahu, což umožňuje bezbariérový přístup z ulice Havlíčkova do druhého nadzemního podlaží. Fasáda je tvořena ocelovou konstrukcí, která je porostlá popínavými rostlinami, které volně přecházejí na vegetační střechu a přirozeně imitují obraz stromů. Fasáda dodá mateřské škole přírodní a hravý ráz, který se pro děti stane snadno přijatelný.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 223 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.