Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 371 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh expanze kojenecké stravy na vietnamský trh
Tranová, Petra ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je předložení manuálu postupu pro českou firmu s produkty dětské stravy při vstupu na vietnamský trh. Vybraná společnost pro předložení manuálu se zabývá výrobou a distribucí dětské stravy pro kojence a malé děti. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematika, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých má diplomová práce dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně ekonomického zhodnocení.
Vývojové tendence agrárního zahraničního obchodu České republiky v období po vstupu do Evropské unie
Chybová, Vendula
Bakalářská práce hodnotí vývojové tendence agrárního zahraničního obchodu České republiky v období po vstupu do Evropské unie. Konkrétně analyzuje agrární obchod České republiky a zabývá se posouzením celkové jeho dynamiky, vývoje teritoriální a zbožové struktury a identifikací produktových skupin, které vykazují komparativní výhodu či nevýhodu vůči jednotnému trhu Evropské unie. Pro provedení analýzy využívá databázi CZSO.
Hodnocení vlivu devizových intervencí ČNB na export České republiky
Prejdová, Jana
Práce se zabývá devizovými intervencemi prováděnými Českou národní bankou od listopadu roku 2013 a jejich efekty na vývoj exportu České republiky. Oblastí zájmu této práce je období od roku 2005 do data psaní této práce, tedy do ledna roku 2016. Úvodní část bakalářské práce studuje české měnověpolitické podmínky a zahraniční obchod České republiky v tomto období. Dále také změnu strategie centrálních bank po světové finanční krizi a teoretické poznání Marshall-Lernerovy podmínky a J-křivky pro zahraniční obchod. Ve druhé části práce jsou s použitím Mandelovy (1994) metodiky odhadnuty elasticity dovozu a elasticity vývozu. Tyto elasticity jsou dále použity ke zjištění, jestli je ve studovaném období splněna Marshall-Lernerova podmínka pro obchod České republiky a jejích hlavních obchodních partnerů.
Obchodní dohody EU
PETROVÁ, Michaela
Diplomová práce se zabývá obchodními dohodami, které EU uzavírá se třetími zeměmi za účelem odstranění tarifních a netarifních bariér zahraničního obchodu. Teoretická část se zabývá popisem legislativních dokumentů, které upravují uzavírání těchto smluv, kdy jsou členské státy EU zastupovány EU a vystupují navenek jako celek. Praktická část se zabývala ekonomickými dopady obchodních dohod s vybranými státy na EU v porovnání s jejím členským státem ČR. Dopady byly hodnoceny dle vybraných ukazatelů, které se soustředily převážně na obchodní bilanci a zaměstnanost. Dle studované literatury mají dohody vyšší vliv na malé ekonomiky a podniky, jelikož pro ně jsou tarifní a netarifní opatření obtížněji překonatelné, než pro velké korporace. EU prosazuje názor otevřenosti ekonomiky celosvětově a usiluje o liberalizaci na světovém trhu, avšak s posledních letech se stále více objevují názory o zachování překážek, jelikož dle některých studií, by mohla být ohrožena konkurenceschopnost evropského trhu v oblasti některých komodit.
Specifika dovozu zboží ze Španělska do ČR
WALTEROVÁ, Veronika
Tématem této bakalářské práce jsou specifika dovozu zboží ze Španělska do České republiky. Hlavní cíl práce tvoří vymezení nejdůležitějších položek importu do ČR na základě analýzy specifik a jednotlivá opatření pro dovoz na naše území. Práce obsahuje část teoretickou, která na základě použití odborné literatury popisuje fungování zahraničního obchodu ČR, společnou obchodní politiku EU a pravidla pro import zboží do Česka. Praktická část zahrnuje expertní rozhovor, dále výčet klíčových produktů importovaných do ČR a s nimi spojená nařízení. V závěru práce jsou shrnuta jednotlivá fakta.
Francie jako obchodní partner Visegrádské skupiny
BATSUURI, Nomin
Tématem bakalářské práce je Francie jako obchodní partner Visegrádské skupiny. Cílem práce je posouzení vzájemného obchodního partnerství zemí Visegrádské skupiny s Francií. V teoretické části se práce zabývá obecným pojetím zahraničního obchodu, vymezením některých zásadních pojmů týkajících se zahraničního obchodu a popisem vybraných teorií na základě literární rešerše. V praktické části se práce věnuje konkrétním faktům z oblasti zahraničního obchodu zemí Visegrádské skupiny a Francie a vzájemného zahraničního obchodu mezi těmito zeměmi. V závěru jsou shrnuty poznatky o vývoji zahraničního obchodu mezi Francií a Visegrádskou skupinou, také faktory ovlivňující vzájemnou obchodní výměnu.
Dopad brexitu na obchod EU
PETERKOVÁ, Dagmar
V teoretické části diplomové práce jsou vysvětleny základní pojmy nutné k uvedení do tématu a pochopení dané situace. Praktická část diplomové práce je rozdělena na dvě části. V první část tvoří kvalitativní výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření u českých exportérů evidovaných v Oficiální databázi vládní proexportní agentury CzechTrade a data jsou vyhodnocena metodou syntézy. Druhá část diplomové práce je případová studie demonstrující obchod mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím před brexitem a po ukončení přechodného období brexitu. V závěru jsou popsáno splnění cílů, potvrzení hypotézy a shrnutí predikce dopadu brexitu na obchod EU.
Faktory ovlivňující vývoj měnových kurzů se zaměřením na českou ekonomiku
PÁLINKÁS, Peter
Cílem této práce bylo zkoumat vývoj měnového kurzu české koruny a určit jeho dopad na oblast zahraničního obchodu České republiky a vymezit faktory, které ovlivňují vývoj měnových kurzů. Práce obsahuje také modely determinací, pomocí kterých se ekonomická teorie snaží předpovedět vývoj měnových kurzů, nebo určit vzájěmný vztah mezi určité makroekonomické ukazatele a měnovým kurzem.
Možnosti vstupu českých podnikatelských subjektů na zahraniční trhy
PROCHÁZKOVÁ, Hana
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat možnosti vstupu na zahraniční trhy pro společnost FARMTEC, a.s., a provést situační analýzu trhů. Dílčím cílem bylo stanovení nejlepší možnosti vstupu na zahraniční trhy a navržení optimálního řešení. Práce byla zaměřena na firmu FARMTEC, a.s., která se zabývá výrobou zemědělské technologie a jejím prodejem na českém i zahraničním trhu. Zatím převažuje obchod s partnery v České republice, ale vývoz do zahraničí každý rok stoupá. Je to způsobeno především nasycením českého trhu a poměrně velkou konkurencí. Společnost exportuje své výrobky hlavně na trhy východní a jihovýchodní Evropy. K analyzování možností vstupu na zahraniční trhy byla použita PEST analýza, která zkoumá makroekonomické prostředí, což je politické a právní prostředí, ekonomické prostředí, sociálně-kulturní prostředí a technologická vyspělost. Tato analýza byla použita k posouzení makroekonomického prostředí třech zemí a to: Řecka, Rumunska a Bosny a Hercegoviny. Analýza vedla k závěru, že pro firmu FARMTEC, a.s., je nejvýhodnější vstoupit na trh do Rumunska. Jako optimální řešení byla navržena strategie vstupu na zahraniční trh přes výhradního zprostředkovatele, který exkluzivně zastupuje firmu na daném teritoriu a jedná jménem firmy.
Analýza exportních aktivit vybrané firmy
CHVÁTALOVÁ, Marcela
Bakalářská práce s názvem Analýza exportních aktivit vybrané firmy byla vypracována ve spolupráci s podnikem TRW-DAS a.s., který se zabývá výrobou součástek do osobních a nákladních automobilů. Hlavním cílem této práce bylo provedení analýzy exportu podniku TRW-DAS Dačice před a po vstupu do Evropské unie. Analýza exportu daného podniku byla provedena v období 2000 {--} 2006 pomocí grafické vizualizace. Byla využita situační analýza exportní politiky TRW-DAS, a to Porterův model pěti sil a SWOT analýza.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 371 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.