Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj metodiky psaní levou rukou a přístup pedagogů k levorukým žákům
Hradecká, Lucie ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Wildová, Radka (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem metodiky psaní levou rukou, čerpáním z metodik v praxi základního vzdělávání, zkoumáním dostupných materiálů na téma levorukosti určených učitelům a rodičům žáků a popisem postupů a názorů na metodiku psaní levou rukou konkrétních učitelů základních škol. Charakter práce je teoreticko-výzkumný. V teoretické části jsou vymezeny termíny lateralita a dominance, dále je popsán vývoj metodiky psaní levou rukou od roku 1967, kdy došlo k legalizaci tohoto způsobu psaní. Shrnuty jsou možnosti získávaní informací o problematice leváctví včetně knižních zdrojů a školení určených pro učitele 1. stupně základních škol. V závěru jsou popsány dostupné pomůcky pro žáky píšící levou rukou. Výzkum kombinuje dvě metody - dotazník a rozhovor. Kvantitativní šetření má zajistit konkretizaci počtu leváků na prvním stupni základních škol a obecné poznatky týkající se přístupu pedagogů k levorukým žákům. Kvalitativní šetření bylo provedeno formou rozhovoru s pedagogy 1. stupně základních škol a Ivem Vodičkou. Cílem práce je zmapovat konkrétní postupy pedagogů při práci s leváky, znalost metodik psaní levou rukou, míru vyškolenosti pedagogů a na základě získaných dat navrhnout řešení efektivního vzdělávání učitelů primárních škol v oblasti leváctví. KLÍČOVÁ SLOVA lateralita, diagnostika...
Připravenost dětí na vstup do školy v regionu Český Brod
Stejskalová, Tereza ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou připravenosti dětí na vstup do školy v regionu Český Brod. V současnosti přetrvává vysoký počet dětí s odkladem povinné školní docházky, což se vláda rozhodla řešit zavedením povinného předškolního ročníku. Se zavedením rámcových vzdělávacích programů si školy začaly tvořit vlastní školní vzdělávací programy. Základy, s nimiž vstupují děti do základní školy, se více rozrůznily. Cílem práce je stanovení oblastí, ve kterých mělo během zápisů do prvních tříd v regionu Český Brod nejvíce dětí problémy. Připravenost dětí na vstup do školy je zkoumána také z pohledu rodičů a pedagogů a pohledy jsou konfrontovány. Výzkum kombinuje tři metody - pozorování, dotazník a případovou studii. Pro šetření během zápisu byla zvolena metoda pozorování. Na základě teorie byly stanoveny pozorované oblasti, posuzované podle zvolených kritérií. Pohled rodičů a pedagogů byl zkoumán dotazníkovým šetřením. Oblasti, ve kterých mělo nejvíce dětí během zápisů do prvních tříd potíže, byly grafomotorika a vývoj řeči. Tento názor sdílí i rodiče a učitelé. Ti navíc zmiňují nedostatečnou délku udržení pozornosti dětí. Práce se tímto zamýšlí, v čem by mohly být výstupy předškolního a základního vzdělávání více provázané. KLÍČOVÁ SLOVA  školní připravenost  školní zralost  předškolní výchova...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.