Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 241 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Daňová optimalizace pořízení automobilů podnikatelem
Honzl, Jiří ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje komplexní analýze daňových aspektů spojených s pořízením automobilů a nabízí strategický plán pro optimalizaci daňového základu a cash-flow. Práce definuje klíčové pojmy a zkoumá rozdíly mezi úvěrovým a leasingovým financováním vozidel, s důrazem na jejich vliv na daňový základ právnických osob. Na případové studii společnosti jsou demonstrovány různé scénáře nákupu a jejich dopady na finanční zdraví podniku.
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Hlaváčová, Kateřina ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým vymezením možných variant podnikání, zdaněním příjmů právnických a fyzických osob a volbou vhodné právní formy podnikání z pohledu daně z příjmů, ale i v kontextu celkové daňové zátěže u analyzovaného podnikatelského subjektu v praktické části. Výpočty daňových povinností se týkají právnických osob podnikajících v rámci společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a fyzických osob podnikajících jako OSVČ. Na závěr je odůvodněno finální doporučení optimální varianty.
Pořízení automobilu a související daňové dopady
Navrátil, Filip ; Posoldová, Kateřina (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá optimalizací daňového základu pro právnické osoby, soustředěných na metody pořízení a formy odpisovaní nových vozidel. První část zahrunuje teoretická východiska a vymezuje konstrukční prvky daně z příjmů právnických osob, definuje pojem majetek včetně daňových odpisů a způsobů koupě. Druhá část obsahuje seznámení s firmou, výpočty nabídek na úvěr a leasing včetně jejich dopadů na cash-flow. V poslední části je komplexní srovnání možných forem nákupu a doporučení pro podnikatele.
Komparace korporátní daně v České republice a Německu pro vybranou akciovou společnost
Šťastná, Adéla ; Malá, Ingrid (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na srovnání korporátní daně v České republice a Německu u vybrané akciové společnosti. Z pohledu české i německé legislativy analyzuje nejen klíčové aspekty korporátní daně, ale i postup jejího výpočtu. Na základě poznatků získaných z provedených analýz jsou posouzeny výhody a nevýhody podnikání v obou zemích a předloženy návrhy pro budoucí podnikání akciové společnosti.
Harmonizace zdaňování korporací v EU
Skalická, Hana ; Sadovský, Zdeněk (vedoucí práce)
Po vstupu do Evropske Unie problematika dani dostala a stale dostava zcela novy raz. Vytvari se tak uplne jine pravni prostredi, a to nejen v Ceske republice, ale i v Evropske unii samotne, kde az doposud byly harmonizovany pouze neprime dane. Prime dane jsou zatim ponechany plne v kompetenci clenskych stat.. Objevuji se v.ak tlaky na harmonizaci i tohoto odvetvi. Dan z pridane hodnoty je jednim z nejcastejsich predmetu spou u Evropskeho soudniho dvora v Lucemburku a stale vetsiho vyznamu nabyvaji i jeho rozsudky v oblasti primych dani. Dojde i zde k tak vyznamne harmonizaci jako na poli dani neprimych? Aby se pripadny investor mohl objektivne rozhodnout, do ktere spolecnosti investovat a proc, musi mit moznost tyto spolecnosti objektivne porovnat. A jednim z rozhodujicich kriterii je ucite velikost zisku po zdaneni a na to navazujici pripadna vyplata dividend. Pokud se budou uplatnovat uzne zpusoby zdaneni v ruznych clenskych statech, nebude moznost podniky z ruznych censkych statu objektive srovnat. Cilem teto disertacni prace je na zaklade vyzkumu provedeneho ve vecech 27 censkych statech Evropske unie ohledne zdanovani korporaci navrhnout metodu, jak harmonizovat zdanovani korporaci tak, aby byly odstraneny prekazky, ktere brani spolecnostem pri bchodovani na jednotnem trhu a aby byly minimalizovany naklady korporaci na splneni danovych pozadavku jednotlivych clenskych statu. K dosazerni tohoto cile byly zvoleny tri dici cile: .. analyza zdanovani korporaci v jednotlivych clenskych statech Evropske unie na zaklade vyzkumu provadeneho ve vsech 27 .censkych statech, .. analyza navrhu Evropske komise ohledne harmonizace zdanovani spolecnosti, .. navrzeni vlastni metody harmonizace zdanovani spolecnosti v Evropske unii. V zaveru teto disertacni prace jsou zdurazneny jeji prinosy pro vedu, praxi a pedagogickou cinnost.
Zdanění závislé činnosti v České republice - vývoj a změny od roku 2007
Děchtěrenková, Šárka ; Sedlákovou, Jaroslavu (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na popis změn právní úpravy zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2007. Pozornost je věnována především dopadům jednotlivých změn na daňové poplatníky, tedy zaměstnance. Součástí práce je i popis nejdůležitějších pojmů z oblasti sociálního a zdravotního pojištění, které se závislou činností úzce souvisí. Stručně jsou popsány způsoby zdanění závislé činnosti v našich sousedních státech. V závěru jsou uvedeny příklady zdanění jednotlivých skupin poplatníků za uvedená období a dále návrh postupu optimalizace daňové zátěže.
Klíčování nákladů vybrané příspěvkové organizace
Ovčačík, Petr ; Alena,, Stibůrková (oponent) ; Zábojová, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na metody klíčování nákladů vybraných účetních jednotek pro zajištění věrného a poctivého zobrazení jejich hospodaření a pro účely stanovení základu daně z příjmů. Práce se zabývá charakteristikou prostředí vybraných účetních jednotek a příspěvkových organizací. Praktická část zobrazuje klíčování nákladů v doplňkové činnosti a jejich následný vliv na základ daně.
Zdanění nestátních neziskových organizací
Librová, Veronika ; Silvie, Kořenová (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zdaněním nestátní neziskové organizace, přesněji občanského sdružení. Podstatou této práce je snaha o optimalizaci základu daně. Na základě zjištěných skutečností (převážně ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) navrhuje nejvhodnější způsob rozdělení činnosti, uplatnění daňově uznatelných nákladů a využití daňových zvýhodnění pro neziskové organizace. Výstupem této práce je návrh, jak by měla organizace tyto nástroje využít a aplikovat, aby daňově optimalizovala svůj základ daně.
Optimalizace daňové zátěže koncernu
Stratilová, Aneta ; Marková, Lucie (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o návrhu doporučení, jež povedou k úspoře na dani z příjmů právnických osob u vybraného koncernu. Teoretická část je zaměřena na právní rámec zdanění právnických osob a vymezení základních oblastí, ve kterých je možné provádět daňovou optimalizaci. Je zde také vymezen koncern, jeho formy a metody uspořádání a je popsána jeho souvislost v mezinárodním kontextu. V praktické části jsou aplikovány získané poznatky na data o vybrané společnosti a je provedena analýza v daných oblastech optimalizace, přičemž jsou formulována doporučení vedoucí ke snížení daňové povinnosti společnosti.
Zdanění příjmů osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
Hortová, Michaela ; CA, Stanislav Hutař, (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je věnována zdanění příjmů osob podnikajících na základě živnostenského podnikání. Zabývá se popisem osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění a základními pojmy související s daní z příjmů fyzických osob. Následně je popsán způsob zdanění fyzických osob a v analytické části jsou popsány subjekty, kterým bude v návrhové části optimalizovaná jejich daňová povinnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 241 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.