Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Galerie výtvarného umění v Ostravě zahajuje výstavu současného německého umění
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Mezinárodní výstavní projekt DESET s podtitulem současné německé umění ze sbírky Adam Gallery nabízí sondu do německého umění 21. století. Výstavu připravila Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s kurátorem Richardem Adamem. Jedná se o rozměrná plátna, kresby, tisky i objekty. Vernisáž se uskuteční v úterý 22. ledna v 17 hodin. Výstavu si v Domě umění, GVUO můžete prohlédnout až do 24. března.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
GVUO Ostrava jako niterné téma v malbách, kresbách a objektech Marty Kolářové
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) a kurátor Milan Weber připravili výstavu ostravské akademické malířky Marty Kolářové. Vystavovaná umělecká díla jsou inspirována ostravskou krajinou a prostředím. Expresivní výstava vychází z autorčiných duševních nálad a prezentuje ji jako velmi citlivou duši se sklonem k melancholii. Zahájena bude v úterý 28. ledna v 17 hodin. V Domě umění, GVUO bude k vidění do 15. března 2020.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ján Mančuška a nové nákupy Galerie výtvarného umění v Ostravě v roce 2018
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) se v loňském roku zapojila do akvizičního projektu Ministerstva kultury České republiky. GVUO se i díky tomu podařilo v loňském roce zakoupit více než 160 uměleckých položek do galerijních sbírek v řádu milionů korun. V letošním roce proto GVUO zahajuje cyklus výstav ZISKY 2018, který bude po několik let prezentovat nové nákupy GVUO. První výstava s názvem (KON)TEXTY Jána Mančušky bude zahájena v úterý 22. ledna v 17 hodin. V Domě umění, GVUO bude k vidění do 24. března.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Náměty z commedie dell'arte ve výtvarném umění
Gordejeva, Anna ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Cílem diplomové práce je zhodnocení vybraných výtvarných děl s náměty z italského renesančního divadla. Práce přiblíží literaturu k danému tématu v rámci českého a zahraničního dějepisu umění a historii divadla. Hlavní pozornost bude zaměřena na analýzu a interpretaci jednotlivých výtvarných děl po formální a ikonografické stránce. V souvislosti s vybranými výtvarnými díly bude v úvodu práce rovněž zmíněná historie a klíčové osobnosti commedie dell'arte. Závěrem práce bude zhodnocení námětů a jejich porovnání s charakterem divadelního představení.
Autorskoprávní aspekty mezinárodního obchodu s uměleckými díly
Felklová, Hana ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Autorskoprávní aspekty mezinárodního obchodu s uměleckými díly Ve své práci se zabývám otázkou autorskoprávních aspektů mezinárodního obchodu s uměleckými díly. Téma jsem se rozhodla zpracovat vhledem k mému zájmu o studium autorského práva a oblast mezinárodního trhu s uměním. Práce uvedenou problematikou provází především prostřednictvím přehledu příslušné mezinárodní právní úpravy, unijních a českých právních předpisů. Tento je uveden přiblížením historického vývoje, jak samotné autorskoprávní úpravy, tak exkurzem do vývoje mezinárodního obchodu s uměleckými díly. Práce zkoumá autorskoprávní aspekty dané oblasti mezinárodního obchodu, nezabývá se tedy vědomě blíže právem mezinárodního obchodu a mezinárodním právem soukromým, i když se jich v jistých otázkách a ohledech bezpochyby dotýká a pro oblast mezinárodního obchodu jsou právní předpisy těchto právních oborů zcela zásadní. V nezbytných případech, zejména co se týká aplikace právních norem, práce tedy i přes své autorskoprávní zaměření, zasahuje i do této oblasti. Členění mé práce vychází ze systematického zkoumání zpracovávané problematiky. Soustředí se na autorskoprávní hledisko řešeného tématu relevantní k celkovému zaměření práce, tedy cestu právní ochraně autorských práv, jejich různé pojetí v systému práva kontinentálního a...
Vybavení a výzdoba budovy bývalého Federálního shromáždění
Konopčíková, Petra ; Biegel, Richard (vedoucí práce) ; Klimešová, Marie (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá budovou bývalého Federálního shromáždění, jejímž ar- chitektem byl Karel Prager (1923-2001). Popisuje okolnosti vzniku nové parlamentní bu- dovy a výsledné architektonické řešení. Hlavním cílem a zároveň i přínosem práce je ale zmapování vybavení budovy a její umělecké výzdoby. Bylo třeba především dohledat jed- notlivé umělce, kteří se měli na výzdobě podílet, a díla, která sem byla určena. Původní výtvarná koncepce byla vytvořena v období politického uvolňování 60. let vrcholícího Pražským jarem. Radikálně byla ale změněna s nástupem normalizace, kdy se většina zúčastněných umělců dostala na seznam nepřijatelných jmen. Významným zdrojem in- formací o plánované výzdobě byla dobová periodika, monografie jednotlivých umělců či katalogy jejich výstav a v neposlední řadě rozhovory s pamětníky. Snahou nebylo vytvořit jen prostý výčet děl, ale zařadit je jak do kontextu tvorby jejich autorů, tak do kulturně- politické situace.
Pojištění v oblasti umění
Lhotská, Tereza ; Ducháčková, Eva (vedoucí práce) ; Trojan, Jaromír (oponent)
Diplomová práce se zabývá pojištěním v oblasti umění. V první části jsou v jednotlivých kapitolách uvedeny oblasti umění, které se v praxi pojišťují. V práci je rozebráno pojištění kulturních památek, uměleckých děl, nástrojů a kulturních akcí. V každé kapitole jsou popsány specifika oblastí a druhy nejčastěji využívaných pojištění včetně příkladů z praxe. V poslední kapitole první části je nastíněna situace v zahraničí a její porovnání s českým trhem. Jako příklad zahraničí pojišťovna byla vybrána AXA Art. Druhá část je věnována pojištění České filharmonie. Ta v sobě propojuje orchestr, historickou budovu a galerii. Významnou část zaujímá i pojištění příspěvkových organizací ministerstvem kultury. V diplomové práci přímo neuvádím pojištění ve filmovém průmyslu.
Poválečné restituce v Československu, jejich různorodost a problémy
Krejčová, Helena
V poválečném Československu byl přístup k vyrovnání se s obdobím války velmi složitý, determinovaný válečnou zkušeností obou částí republiky (české země a Slovensko), což také výrazně ovlivnilo vztah státu k restitucím. Jeho počáteční jednoznačná vstřícnost byla postupem doby stále více limitována ideologicky a politicky. Příspěvek se , na příkladu některých konkrétních případů, zaměřuje na činnost Národní správy majetkových podstat a na různorodý přístup k restitucím (k emigrantům, židům německé národnosti a tzv. navrátilcům).
Poválečné restituce v Československu, jejich různorodost a problémy
Krejčová, Helena
V poválečném Československu byl přístup k vyrovnání se s obdobím války velmi složitý, determinovaný válečnou zkušeností obou částí republiky (české země a Slovensko), což také výrazně ovlivnilo vztah státu k restitucím. Jeho počáteční jednoznačná vstřícnost byla postupem doby stále více limitována ideologicky a politicky. Příspěvek se, na příkladu některých konkrétních případů, zaměřuje na činnost Národní správy majetkových podstat a na různorodý přístup k restitucím (k emigrantům, židům německé národnosti a tzv. navrátilcům).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.