Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 100 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.05 vteřin. 
Work-life balance ve vybrané společnosti
Vala, Michal ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rovnováhou pracovního a osobního života ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První částí je teoretická, ve které je přiblížena problematika řízení lidských zdrojů a téma work-life balance. Dále jsou popsány některé legislativní nástroje na podporu work-life balance a nakonec jsou popsány i flexibilní formy práce. Druhou částí je část analytická, kde jsou uvedeny tři případové studie a výsledky dotazníkového šetření ve vybrané společnosti. Poslední návrhová část obsahuje na základě dotazníkového šetření doporučení v oblasti work-life balance. Po uplatnění těchto doporučení by se měla rovnováha pracovního a osobního života zaměstnanců ve společnosti zlepšit.
Family policy of the Great Coalition in Germany (2005 - 2009)
Pištorová, Tereza ; Filipová, Lucie (vedoucí práce) ; Baštová, Petra (oponent)
Spolková republika Německo patří k zemím s nejnižší porodností v Evropě, přičemž míra úhrnné plodnosti se zde od 70. let 20. století pohybuje mezi hodnotami 1,3 a 1,4 dětí na jednu ženu. Předložená práce "Rodinná politika velké koalice v SRN v letech 2005-2009" se zabývá opatřeními Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež přijatými pod vedením Ursuly von der Leyenové a jejich vlivem na porodnost a další ukazatele jako zaměstnanost matek a riziko chudoby. V tomto období došlo ke změně koncepce rodinné politiky směrem ke skandinávskému modelu, který úspěšně podporuje slaďování rodinného a profesního života. V práci jsou analyzovány důsledky zavedení ročního rodičovského příspěvku, jehož výše je závislá na předchozím příjmu a jenž je v případě vystřídání obou rodičů prodloužen o dva měsíce. Druhým zkoumaným opatřením je masivní podpora mimorodinné péče o děti do tří let. Práce ukazuje, že míra úhrnné plodnosti zatím nezaznamenala výraznější změnu, došlo ale k zastavení poklesu specifické plodnosti vysokoškolsky vzdělaných žen a zvýšení zaměstnanosti matek. Celkové důsledky však bude možné komplexně hodnotit teprve v delším časovém horizontu.
Kariérní poradenství
Příhodová, Alena ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Šnýdrová, Ivana (oponent)
méno a příjmení autora: Alena Příhodová Název diplomové práce: Kariérní poradenství Název práce v angličtině: Career counselling Katedra: Andragogiky a personálního řízení Vedoucí diplomové práce: PhDr. Michaela Tureckiová, Csc. Rok obhajoby: 2012 Anotace: V diplomové práci se autorka shrnuje dostupné poznatky o moderním kariérním poradenství, na nějž autorka nahlíží jako na dynamicky se vyvíjející poradenskou disciplínu. Kariérní poradenství hledá nejen optimální spojení jedinec-práce, ale také pomáhá jedinci prozkoumat a sledovat jeho profesní a osobní zájmy, stejně jako ho učí být manažerem vlastní profesní kariéry. Praxe kariérního poradenství nabízí pomocnou ruku jedinci v jeho potřebě hledání optimálního pracovního uplatnění v průběhu celého jeho života. Neméně významná je funkce kariérního poradenství v rukou státu, jakožto nástroje snižování dopadů nejistot trhu práce na nejohroženější skupiny jedinců. Dalšího významu kariérní poradenství nabývá v práci personalistů, pracovníků outplacementu a poradců pracujících se specifickými skupinami. Práce nastínila problematiku žen, jakožto specifické skupiny klientů kariérního poradenství. Klíčová slova: práce, poradenství, kariérní poradenství, kariérové poradenství, občanské poradenství, poradenství pro volbu povolání, kariéra, trh práce, ženská kariéra...
Ženy v manažerských pozicích
Holušová, Petra ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl podrobněji prozkoumat problematiku postavení žen v top manažerských pozicích v ČR. Teoretická část práce se věnuje hlavně legislativnímu ukotvení a zmapování současného stavu problematiky. Důraz je kladen také na gender, genderovou identitu a gender mainstreaming, všechny tyto pojmy jsou v textu podrobně definovány. Práce tak v první části vytváří důležité teoretické ukotvení a vysvětluje pojmy jako například skleněný strop a zmiňovaný gender mainstreaming. Do práce je také zahrnuta problematika platové diskriminace a zaměstnanosti žen. Praktická část práce obsahuje vlastní kvalitativní výzkum, realizován s konkrétními top manažerkami ve vybrané firmě. Cílem praktické části je porovnat teoretické koncepty postavení žen na českém trhu práce se situací v konkrétní české firmě. V rámci výzkumu tak jsou zjišťovány názory manažerek na celorepublikovou situaci, jako i situaci uvnitř firmy. Na základě výsledků výzkumu jsou následně zodpovězeny stanovené výzkumné otázky a formulovány doporučení pro zlepšení současného postavení žen na českém trhu práce.
Flexibilní formy práce na trhu práce v České republice. Případová studie fungování nabídky a poptávky ve firmě
Svobodová, Martina ; Kuchař, Pavel (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Diplomová práce pojednává o flexibilních formách práce v České republice. Po krátkém nastínění historie a teoretických rámců jsou představeny formy alternativních pracovních forem, se kterými se obecně na českém trhu práce setkáváme, dle jejich nejčastějšího využívání, kdy se jedná především o zkrácené pracovní úvazky, dále pružnou pracovní dobu, práci z domova a další. Důležitý důraz je kladen také na zaměstnávání brigádníků na dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, které taktéž zahrnuji do alternativních forem práce. Součástí textu je dále případová studie, jež proběhla na půdě pražské centrály jedné české firmy a poskytuje pohled na fungování flexibilních forem práce jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnanců pracujících v alternativních režimech, se kterými byly pořízeny rozhovory. Analýza dat poskytuje především informace vycházející z percepce alternativních forem práce jejich uživateli, tedy zaměstnanci, ale také jejich poskytovatelem, konkrétní společností. Důraz je kladen primárně na zhodnocení motivů vedoucích k zavádění a poptávání flexibilních forem práce, jejich vnímané výhody, nevýhody. Součástí je také profilace skupin zaměstnanců pracujících v alternativních režimech jak z hlediska charakteru jejich pracovních pozic, tak jejich osobních charakteristik. Pro...
CSR: Aspekty společenské odpovědnosti v personálním řízení organizace
Melicherčíková, Dita ; Kocianová, Renata (vedoucí práce) ; Dvořáková, Miroslava (oponent)
3 ABSTRAKT Bakalá ská práce se v nuje problematice společenské odpov dnosti organizací z hlediska personálního ízení. Práce p edstavuje koncept společenské odpov dnosti organizací, jeho vývoj a hlavní charakteristiky. Poukazuje na propojení společensky odpov dných témat a personálního ízení v kontextu současného a p edpokládaného vývoje, zvažuje úlohu personálních útvar a liniových manažer v uplat ování společensky odpov dného chování p i práci s lidmi v organizaci a naznačuje opat ení zohled ující zásady společenské odpov dnosti v personální oblasti. Pozornost je také v nována postupu p i zavád ní společenské odpov dnosti v organizacích a zp sob m vyhodnocování potenciálních p ínos . KLÍýOVÁ SLOVA společenská odpov dnost organizací, personální ízení, etika v personálním ízení, diverzita, sla ování pracovního a osobního života
Současný život "superžen" po zániku primární rodiny
Hanáková, Šárka ; Kobová, Ĺubica (vedoucí práce) ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (oponent)
Ženy, kterým se v diplomové práci věnuji, byly za státního socialismu nazývány "superženami". Jejich úkolem bylo skloubit profesní kariéru s péčí o rodinu a domácnost. Přestože se situace v rodině proměnila a tradiční model rodiny, v němž jako jediný živitel fungoval muž, byl nahrazen demokratickým modelem, v němž byli živiteli muž i žena, práce v domácnosti a péče o děti zůstávala primárně povinností ženy. V období státního socialismu byly ženy zatíženy "dvojím břemenem". Svůj život věnovaly rodině a jejich volný čas, kterého jim oproti mužům zbývalo méně, většinou odpovídal zájmům dětí nebo celé rodiny. V práci se zaměřuji na to, jak se těmto ženám žije nyní, kdy jsou již v důchodu a po ztrátě životního partnera žijí samy a také na to, jak se s touto odlišnou životní situací a změnami společenských rolí vyrovnávají. Pracuji s teoretickými přístupy emancipovaného ženství a aktivního stáří jako způsobu vyrovnávání se se změnou společenského postavení. Jako výzkumnou metodu jsem zvolila kvalitativní přístup, který v této práci realizuji prostřednictvím analýzy hloubkových rozhovorů s ovdovělými seniorkami.
Work-life balance
Sabolová, Katarína ; Höschlová, Eva (vedoucí práce) ; Rymeš, Milan (oponent)
Bakalářská práce pojednává o problematice rovnováhy pracovního a osobního života v kontextu psychologie, propojující poznatky z aplikované oblasti psychologie práce a organizace. Teoretická část se věnuje vymezení rovnováhy pracovního a osobního života a současně zvažuje variabilitu psychologických aspektů, které daná téma nabízí. Blíže charakterizuje vybrané oblasti rovnováhy života, mapuje působení individuálních osobnostních, vývojových a sociálních determinant, které byly ve vztahu k rovnováze pracovního a osobního života prokázány. Následně se pozornost věnuje vybraným nástrojům či strategiím, jejichž prostřednictvím lze dosahovat nebo udržovat životní rovnováhu. Vychází ze dvou základních hledisek, a to jednak práce na individuální úrovni v dosahování rovnováhy u jedince, a na druhé straně strategie ze strany organizace vedoucí k dosahování či podpoře rovnováhy. Druhá část práce představuje návrh na výzkumný projekt, jehož cílem je sledovat vztah mezi množstvím času věnovaného vybraným oblastem v životě jedince, kvalitou času ve smyslu celkové spokojenosti či vnímané naplněnosti a přáním či otevřeností jedince ke změně ve vybraných životních oblastech v rámci vnímané rovnováhy. Klíčová slova: rovnováha pracovaného a osobního života, práce, život, individuální přístup, organizace
Možnosti harmonizace práce a rodiny z hlediska nastavení pilířů flexicurity v ČR
Monhartová, Monika ; Nekolová, Markéta (vedoucí práce) ; Geissler, Hana (oponent)
Bakalářská práce "Možnosti harmonizace práce a rodiny z hlediska nastavení pilířů flexicurity v ČR" se zabývá situací ohledně nastavení dvou ze tří pilířů konceptu flexicurity (numerická flexibilita a ochrana pracovních míst, ochrana zaměstnanosti podporující funkční flexibilitu) a možnostmi harmonizace práce a rodiny v České republice. Cílem je zhodnotit, která opatření principu flexicurity u nás existují a jaký vliv mají na situaci ohledně sladění pracovních a rodinných rolí a co by se dalo v této problematice vylepšit. V rámci hodnocení současné situace bylo popsáno a hodnoceno nastavení systému péče o děti, které velkou mírou přispívá k možnostem žen na trhu práce a tím i k harmonizaci práce a rodiny. Na problematiku bylo nahlédnuto z genderové perspektivy. Také byl popsán a hodnocen systém aktivní politiky zaměstnanosti a celoživotního vzdělávání, který přispívá k funkční flexibilitě. Druhou část tvoří výsledky analýzy rozhovorů, které autorka provedla s experty z organizací, jako jsou MPSV, Hospodářská komora, ČMKOS nebo Gender Studies. Cílem této části je ukázat jak koncept flexicurity a harmonizace práce a rodiny fungují v praxi a uvést pozitivní, ale i negativní dopady současného nastavení a dopad současných reforem MPSV na tuto oblast.
Postavení matek samoživitelek - komparativní analýza rodinné politiky České republiky a Francie
Šedivková, Veronika ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Dudová, Radka (oponent)
Tato práce seznamuje tená ky a tená e s tím, jakým zp sobem instituce rodinné politiky ve Francii a eské republice p sobí na sociální postavení rodin matek samoživitelek, resp. jaký má vliv na jejich životní šance a strategie. Pilí studie spo ívá v komparativní analýze opat ení, která umož ují harmonizaci zam stnání a rodiny, a opat ení, která snižují riziko chudoby skrze kompenzaci náklad na dít a bydlení. Úprava mate ské/ rodi ovské dovolené, reálná možnost využití institucionální pé e o d ti a praxe flexibilních úvazk p edstavují t i faktory, jejichž (ne)kompatibilita hraje ve slad ní obou sfér st žejní roli. Charakter dostupnost finan ních benefit poté dokresluje obraz toho, na jakých genderových principech rodinná politika stojí a jaké v ní rodiny matek samoživitelek zaujímají místo. Klí ová slova: jednorodi ovská rodina, matka samoživitelka, trh práce, flexibilita, diskriminace, chudoba, sociální politika, rodinná politika, harmonizace práce a rodiny, mate ská/rodi ovská dovolená, pé e, gender

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 100 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.