Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 178 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Technicko-ekonomická studie vytápění rodinného domu
Holubka, Oleksandr ; Elbl, Patrik (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je shrnutí možností a inovací ve vytápění rodinných domů. Tyto možnosti jsou následně porovnány. V poslední části jsou použity poznatky pro technicko-ekonomický návrh vytápění pro modelový dům.
Diagnostika stavebně statického stavu objektu sýpky
Velát, Matěj ; Láník, Jaromír (oponent) ; Schmid, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá diagnostiku objektu historické sýpky a ideový návrh rekonstrukce pro další využití. Práce se v teoretické části zaměřuje na historii podobných objektů zejména v Českých zemích a dále na historický vývoj objektu samotného. V praktické části je poprán průběh a výsledky předběžné prohlídky objektu a nalezené poruchy, které jsou dále podrobněji řešeny co do jejich povahy. Je určen předpokládaný důvod vzniku poruch, stav poruch, jejich vliv na konstrukci a nastínění analýzy rizik z poruch plynoucích. Dále je zpracován návrh metodiky podrobné diagnostiky objektu, vycházející z výsledků předběžné prohlídky. Podle informací o objektu zjištěných při diagnostice jsou zpracovány dva ideové návrhy dalšího možného využití objektu včetně nutných stavebních úprav.
Příprava a realizace stavebně technického průzkumu budovy bývalé radnice v Litomyšli
Růžička, Petr ; Komárková, Tereza (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje přípravě a realizaci stavebně technického průzkumu bývalé budovy radnice v Litomyšli. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti zdiva, vlastnosti dřeva a metody potřebné pro jejich stanovení. Praktická část se věnuje návrhu, provedení a vyhodnocení stavebně technického průzkumu. V závěru bakalářská práce stanovuje na základě provedených zkoušek materiálové charakteristiky vyšetřovaných prvků, přesně určuje skladby stropů a hodnotí stav dřevěných konstrukcí.
Výroba akvárií Brno Pavlica
Chrobák, Milan ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce) ; Bečkovský, David (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce vychází ze zadání ateliérové práce ze šestého semestru bakalářského studia architektury pozemních staveb. Práce se drží původního návrhu. Zadáním bylo navrhnout objekt, který bude sloužit výrobě a prezentaci velkorozměrových interiérových akvárií společností PAVLICA Akvária, se sídlem v Uherském Ostrohu, a administrativě řízení pobočky. Území, na kterém se má objekt nacházet je označován jako brownfield číslo 0811. Tento prostor se nachází v Brně v Horních Heršpicích. Navržená stavba respektuje terén okolí a svým stupňovitým objemem jej kopíruje. Svým působením stavba reflektuje osobní a profesionální přístup ke každé zakázce. Stavba je dvoupodlažní. V jejím přízemí se nachází showroom, který bude sloužit pro prezentaci společnosti a konání eventů a v druhém nadzemním podlaží se nachází administrativa pobočky, zázemí zaměstnanců, technické zázemí a samotná výroba včetně skladů.
Využití EMW záření pro likvidaci biotických škůdců
Gintar, Jan ; Klečka,, Tomáš (oponent) ; Pěnčík, Jan (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Sanace stavebních prvků a konstrukcí z hlediska vlhkosti a sterilizace (inaktivace) biotických škůdců, se ve stavební praxi i samotném stavebnictví řeší poměrně často a patří tak k aktuální problematice. Danou problematikou se zabývají specializované firmy, které využívání dostupné techniky známe na trhu, nebo se sami podílejí na vývoji a zdokonalení těchto přístrojů. Metod k odstranění vlhkosti a sterilizaci biotických škůdců je známo několik, přičemž dostatečně kvalitní data o použité technologii, vhodnosti použitých zařízení, podrobnější popis při aplikování samotných metod a samotné výsledky, jsou většinou chráněny samotnými firmami. Samotné metody, pro odstranění vlhkosti a likvidaci (inaktivaci) biotických škůdců, je nutné volit podle individuálních požadavků, neboť některé metody budou pro daný případ vhodnější (účinnější) a některé méně vhodné. Pro samotnou praxi je však důležité, aby metody byly dostatečně účinné a zároveň dostupné pro širší veřejnost (jejich ekonomická stránka). Ve své disertační práci se zaměřuji na potenciál využití EMW záření nejen pro likvidaci biotických škůdců (plísně, houby, dřevokazný hmyz), ale i eliminaci případně omezení nutných podmínek pro přežití nebo rozvoj těchto biotických škůdců. Proto se ve své práci zaměřuji i na přítomnost vlhkosti, protože vlhkost je společným činitelem převážné většiny problémů spojených s výskytem biotických škůdců. Díky intenzitě se jedná o jednu z časově méně náročnou metodu a tím pádem i o cenově (ekonomicky) dostupnější metodu. Výzkum, který jsem prováděl na VUT FAST, jsem zaměřil na využití mikrovlnného záření při likvidaci biotických škůdců, za podmínek, které se blíží podmínkám na reálných stavbách. Použití mikrovlnné metody pro likvidaci biotických škůdců a zároveň k odstranění vlhkosti, se ukázalo jako výhodné.
Nábytek, design, funkce a výtvarné umění
Grocholová, Magdaléna ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Grendelová, Erika (oponent)
ANOTACE: Ve své práci se věnuji problematice nábytku od dob jeho počátečního utváření až po současnost. Zaměřuji se na charakteristické rysy v jednotlivých historických obdobích a jeho vývoj v určitých společenských vrstvách. V textu se dotýkám tématu restaurování, oprav a zamýšlím se nad využitím starožitného nábytku v dnešní době. Neopomíjím ani moderní způsoby projevu návrhářů či designérů a uspořádání domácnosti dle učení Feng shui. V části mé bakalářské práce se také věnuji zobrazení nábytku ve výtvarném umění od 16. do 19. století. Didaktická část práce je zaměřena na výtvarnou výchovu jako předmět na prvním stupni základní školy. V této didaktické části se mimo jiné objevuje mé vlastní vyjádření námětu pro hodinu výtvarné výchovy. Cílem práce je vytvořit souhrn obecných poznatků z oblasti nábytku se zaměřením na jeho historii. Ale i pohled do nitra nábytkářství z výtvarné perspektivy. Klíčová slova: Nábytek, historický sloh, interiér, design, dřevo, výtvarné umění, výtvarná výchova
Antrakologická a xylotomická analýza z pravěkých sídlišť a její vztah k vegetačním poměrům
Prach, Martin ; Novák, Jan (vedoucí práce) ; Beneš, Jaromír (oponent)
Xylotomická a antrakologická analýza patří mezi základní paleoekologické metody, používané pro rekonstruování vývoje zejména dřevinné vegetace v minulosti. Zaměřením této analýzy je zpracování spáleného i nespáleného historického dřevěného materiálu v podobě zejména taxonomického určení konkrétních fragmentů a následné interpretace směřující ke druhovému složení minulé vegetace. Tato práce se v první části zabývá stručným představením metody, které obsahuje její krátkou historii, různé metodologické přístupy a také možné problémy při formulování výsledných závěrů. Druhá rešeršní část obsahuje regionálně dělený rozbor převážně anglicky publikovaných konkrétních prací v kontinentální Evropě, v podstatě od Španělska po Švédsko. Klíčová slova: uhlíky, dřevo, rekonstrukce vegetace, archeologie, antrakologie
Houby asociované s tlejícím dřevem v temperátních lesích
Štercová, Lucie ; Baldrian, Petr (vedoucí práce) ; Zikánová, Blanka (oponent)
Dřevokazné houby jsou důležitou součástí všech lesních ekosystémů. Na jejich činnosti je závislá řada dalších organismů, které využívají látky produkované během tlení dřeva. Enzymy, které dřevo rozkládají, představují pro houby nepostradatelný nástroj při přeměně strukturních látek dřeva, až na vodu a oxid uhličitý. To z nich dělá esenciální součást koloběhu uhlíku v přírodě. Dynamika společenstva hub na tlejícím dřevě je určena spektrem abiotických a biotických faktorů. Variabilita mikroklimatických podmínek, rozdíly ve vlhkosti dřeva a plynném režimu jsou určujícími stresovými faktory, které vymezují přítomnost druhů adaptovaných na takové podmínky. Důležitým faktorem, díky kterému se dá částečně predikovat složení společenstva, je stupeň rozložení dřeva a historie výskytu druhů na daném susbtrátu. Dalším ukazatelem, který může částečně vysvětlovat složení společenstva je způsob odumření stromu a typ tlejícího substrátu. Vývoj společenstva navazuje od primárních kolonizátorů, s vysokou tolerancí k nepříznivým podmínkám, přes sekundární kolonizátory, kteří mají schopnosti získat substrát nad primárními kolonizátory, ale vyžadují stabilnější mikroklimatické podmínky, až po pozdní kolonizátory, kteří jsou adaptovaní na stresové faktory v podobě nedostatku živin. Klíčová slova : Houby, tlející dřevo,...
Mortality of small animals on singletrails in Marianské údolí valley (Brno, Czech Republic)
Homolka, Miloslav ; Mikulka, O. ; Kamler, J. ; Drimaj, J. ; Plhal, R.
Singletrail areas became a part of tourist business all over the world. Cycling routes usually go through the natural environment, they are used especially in the summer and therefore are quite evident that small animals are killed on them. The submitted contribution indicates what effects have the traffic on the singletrail on small animals in the deciduous forest environment (Brno, Czech Republic). During singletrail traffic insects and small vertebrates were killed. The number of cadavers of individual species was relatively small on the trails (3800 individuals of insect and 51 of vertebrates one during 3 months on the 11 km of the route) and traffic most probably does not endanger the existence of any animal species at the local population level. Mostly the common species were perished on the trails, but individuals of specially protected and endangered species were also killed there (Calosoma sycophanta, Bombus spp., Anguis fragilis, Bufo bufo) so this fact should not be overlooked and underestimated. For ethical and educational reasons, the construction of new singletrail areas should be preceded by careful research of particular area in order to map the distribution of small animals and choose the route with regard to minimizing mortality, especially endangered species of fauna.
Polička - bydlení na hraně města a krajiny
Papcun, Peter ; Lacina, Adam (oponent) ; Toman, Radek (vedoucí práce)
Keď spím, nachádzam sa v najintímnejšej možnej vrstve. Keď sa prebudím, nachádzam sa v posteli vedľa partnera, s ktorým vytváram vrstvu väčšiu ako tá predošlá. My a naša posteľ. Kúpeľňu zdieľam s mojou rodinou a v kuchyni pri raňajkách zas stretávam svojich priateľov, s ktorými zdieľam jeden byt. Svoj deň strávim so susedmi v zdieľaných kanceláriách, ktoré sa nachádzajú na prízemí a z ktorých mám výhľad na komunitné záhrady. K večeru zájdem do blízkej kaviarne s mojimi bývalými spolužiakmi, ktorí bývajú neďaleko. Večer sa vraciam domov, pozriem si film v zdieľanej obývačke, umyjem si zuby a znova sa ocitám v tej najmenšej vrstve z tých všetkých. Zaspávam. Návrh bývania nadväzuje na myšlienku, že život človeka je utvorený z vrstiev. Tie sú buď materiálne, ako priestor alebo nemateriálne ako vzťahy a sociálne kontakty. , ktoré sa navzájom prelínajú. Toto miesto, v ktorom žijeme, musí byť tomuto fenoménu prispôsobené. Tento návrh je kombináciou bytových domov v mestách, kde majú ľudia všetko bližšie a nie sú tak odrezaní od okolia no zároveň komunitné záhrady v tomto projekte napĺňajú potrebu „vlastnenia pôdy“, ktoré väčšinou napĺňajú rodinné domy na okrajoch miest. Budovy sú spleťou bytov pre komunitné ale aj normálne bývanie a teda si človek môže vybrať, či preferuje väčšie alebo menšie súkromie. Avšak funkcie ako kaviareň, zdieľané kancelárie, malý obchod, či komunitné záhrady, ktoré sa nachádzajú na prízemí sú pre všetkých. Riešené územie však netvoria len tieto budovy, súčasťou je aj námestie, ktoré tieto budovy, priľahlú jeseň, či ihriská spája.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 178 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.