Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 184 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh a vypracování výukových plakátů pro ruční obrábění dřeva na 2. stupni ZŠ
TOŠER, Martin
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním plakátů pro ruční obrábění dřeva na 2. stupni ZŠ. Práce se v teoretické rovině věnuje především charakteristice dřeva obecně, metodám základního ručního obrábění dřeva a základním nástrojům a nářadí pro ruční obrábění. Důležitou součástí práce je i kapitola o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, která by neměla chybět, protože vždy dbáme na zdraví žáků. Na základě zvolení vhodných metod obrábění, a vhodné formy provedení, byly vytvořeny a vytisknuty vzdělávací plakáty, jež jsou výstupem praktické části.
Návrh a vypracování vzdělávacích plakátů pro ruční obrábění dřeva na 2. stupni ZŠ
DOČKAL, Ondřej
Hlavním tématem bakalářské práce je návrh a samotná kompletace výukových plakátů pro ruční obrábění dřeva na 2. stupni základních škol. Tyto nástěnné plakáty o velikosti A0 by měly sloužit jako konstrukce pro výuku technické výchovy na základních školách. Konkrétně jsou v práci popsány a názorně zobrazeny 2 plakáty obsahující 2 metody obrábění dřeva. Práce zahrnuje samozřejmě komplexní charakteristiku ručního obrábění dřeva. Popisuje dřevo jako samotné. Navazuje přehledem a popisem jednotlivých metod ručního obrábění dřeva. Popisuje nástroje a nářadí potřebné k práci se dřevem. Neopomíná ani bezpečnost práce ve školních dílnách, která je nezbytná.
Mapování historických technických staveb v příhraničním regionu
CIMBURA, Jan
Tato bakalářská práce se zabývá historickými technickými stavbami v příhraničním regionu. Na úvod je zařazen krátký popis technických staveb a budov a významné historické milníky ve vývoji práce se dřevem a dřevozpracujícího průmyslu. Jsou zde zmíněné i důležité historické osobnosti, které se zasadily o rozvoj v této oblasti. Hlavní část práce tvoří kapitoly o pilách, plavebních kanálech a elektrárnách. V práci jsou uvedeny jednotlivé technické stavby (pily, vodní kanály, elektrárny), případně místa, kde tyto objekty původně stály. Cílem je všechny tyto historicky významné objekty zmapovat a popsat je v regionálním kontextu.
Schwarzenberské lesní hospodářství v letech 1650-1750
KYRYANOVÁ, Petra
Předkládaná diplomová práce se zabývá lesním hospodářstvím na schwarzenberských panstvích Třeboň a Hluboká nad Vltavou mezi lety 1650-1750. Autorka se v práci zaměřuje na lesní personál, jeho skladbu a pracovní náplň. Dále zkoumá vnímání lesa, péči o lesní porost, pěstování stromů a jejich následnou těžbu, voroplavbu a krádeže spojené s lesním hospodařením. Stranou pozornosti nezůstává ani schwarzenberská fauna. U té je zkoumána skladba škodné a užitkové zvěře a její chov v oborách a bažantnicích. Autorka se zaměří také na lov a jeho praktické zajištění. Diplomová práce zahrnuje rovněž prodej a dovoz zvěřiny schwarzenberským knížatům.
Wooden construction of the movable roof of the garden pavilion in Český Krumlov castle
Bláha, Jiří ; Kloiber, Michal
A remarkable technical monument is situated on one of the garden terraces belonging to the state castle and chateau in Český Krumlov. The umbrella-shaped roof of the lookout pavilion can be lifted about a meter above the masoned parapet allowing the visitor a beautiful view of the World Heritage town panorama when the weather is fine. In windy conditions or in case of heavy rain the roof could be lowered and the pavilion thus closed. The lifting is operated by means of a wooden lever mechanism with a counterweight box hidden in the basement level of the building. The unique construction was built in 1823 and needed to be partially altered in 1830-1835. However, since then it has been preserved in a surprisingly authentic state even allowing practical demonstrations of its original function. Prior to recent repairs in 2016, a comprehensive non-destructive survey was conducted. The extent of the damage discovered was determined by measuring the speed of elastic wave propagation using stress waves (Fakkop 2D) and measuring the mechanical resistance when drilling with a thin bit using resistance micro-drilling (Resistograph). Another method based on loading timber by means of a\nminiature loading jack inserted into a drilled hole was selected to determine the current mechanical properties.
Návrh malého soustruhu na dřevo
Mečíř, Václav ; Tůma, Zdeněk (oponent) ; Pavlík, Jan (vedoucí práce)
V bakalářské práci je popsán postup návrhu malého soustruhu na dřevo. Samotnému návrhu předchází seznámení se s problematikou a technickými možnostmi této doby. S tím souvisí průzkum trhu a porovnání si jednotlivých variant soustruhu, vzhledem k požadovaným parametrům stroje. Následný návrh obsahuje výpočtovou zprávu, ve které je řešen převodový systém a konstrukce vřetene, na kterou je kladený největší důraz, jelikož se jedná o nejdůležitější součást soustruhu. Na základě výpočtové zprávy je dále vytvořen 3D model v programu Inventor 2021 a výkresová dokumentace.
Technicko-ekonomická studie vytápění rodinného domu
Holubka, Oleksandr ; Elbl, Patrik (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je shrnutí možností a inovací ve vytápění rodinných domů. Tyto možnosti jsou následně porovnány. V poslední části jsou použity poznatky pro technicko-ekonomický návrh vytápění pro modelový dům.
Diagnostika stavebně statického stavu objektu sýpky
Velát, Matěj ; Láník, Jaromír (oponent) ; Schmid, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá diagnostiku objektu historické sýpky a ideový návrh rekonstrukce pro další využití. Práce se v teoretické části zaměřuje na historii podobných objektů zejména v Českých zemích a dále na historický vývoj objektu samotného. V praktické části je poprán průběh a výsledky předběžné prohlídky objektu a nalezené poruchy, které jsou dále podrobněji řešeny co do jejich povahy. Je určen předpokládaný důvod vzniku poruch, stav poruch, jejich vliv na konstrukci a nastínění analýzy rizik z poruch plynoucích. Dále je zpracován návrh metodiky podrobné diagnostiky objektu, vycházející z výsledků předběžné prohlídky. Podle informací o objektu zjištěných při diagnostice jsou zpracovány dva ideové návrhy dalšího možného využití objektu včetně nutných stavebních úprav.
Příprava a realizace stavebně technického průzkumu budovy bývalé radnice v Litomyšli
Růžička, Petr ; Komárková, Tereza (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje přípravě a realizaci stavebně technického průzkumu bývalé budovy radnice v Litomyšli. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti zdiva, vlastnosti dřeva a metody potřebné pro jejich stanovení. Praktická část se věnuje návrhu, provedení a vyhodnocení stavebně technického průzkumu. V závěru bakalářská práce stanovuje na základě provedených zkoušek materiálové charakteristiky vyšetřovaných prvků, přesně určuje skladby stropů a hodnotí stav dřevěných konstrukcí.
Výroba akvárií Brno Pavlica
Chrobák, Milan ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce) ; Bečkovský, David (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce vychází ze zadání ateliérové práce ze šestého semestru bakalářského studia architektury pozemních staveb. Práce se drží původního návrhu. Zadáním bylo navrhnout objekt, který bude sloužit výrobě a prezentaci velkorozměrových interiérových akvárií společností PAVLICA Akvária, se sídlem v Uherském Ostrohu, a administrativě řízení pobočky. Území, na kterém se má objekt nacházet je označován jako brownfield číslo 0811. Tento prostor se nachází v Brně v Horních Heršpicích. Navržená stavba respektuje terén okolí a svým stupňovitým objemem jej kopíruje. Svým působením stavba reflektuje osobní a profesionální přístup ke každé zakázce. Stavba je dvoupodlažní. V jejím přízemí se nachází showroom, který bude sloužit pro prezentaci společnosti a konání eventů a v druhém nadzemním podlaží se nachází administrativa pobočky, zázemí zaměstnanců, technické zázemí a samotná výroba včetně skladů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 184 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.