Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 314 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Position of Women in Czech Science. 2019 Monitoring Report
Vomáčka, Aleš
The report provides information on the representation of women and men in several areas relevant to the research and development sector in the Czech Republic. The proportion of women students has increased over the last 15 years at all levels of study. In doctoral studies (by 9 percentage points) and in master's studies (by 12 percentage points). However, the proportion of men and women among researchers remains unchanged over time across all disciplines. Women accounted for 26% of researchers in 2005 and 24% in 2019 (in FTE). In European comparison, the Czech Republic is one of the countries with the lowest representation of women in research.
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2019
Vomáčka, Aleš
Zpráva přináší informace o zastoupení žen a mužů v několika oblastech relevantních pro sektor výzkumu a vývoje v ČR. Podíl žen mezi studujícími za posledních 15 let vzrostl na všech stupních studia. Na doktorském studiu (o 9 procentních bodů) a na magisterském studiu (o 12 procentních bodů). Podíl mužů a žen mezi výzkumníky ale zůstává neměnný v čase napříč všemi obory. Ženy představovaly 26 % výzkumníků v roce 2005 a 24 % v roce 2019 (v FTE). V evropském srovnání patří Česká republika mezi země s nejnižším zastoupením žen ve výzkumu.
Gender Equality, Biathlon and Media: An Analysis of Media Production
Gerth, Lisa ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Vochocová, Lenka (oponent)
Účast žen ve sportu se ve srovnání s muži významně nižší. Je to především proto, že po mnoho staletí bylo ženám sportování zakázáno. Dnes se ženy mohou účastnit mnoha sportů a významných akcí, jako jsou Olympijské hry. Přesto ve sportu převládá mužská hegemonie, která se projevuje zejména v mediálním pokrytí. Biatlon představuje sportovní disciplínu, ve které postavení žen a mužů působí rovnocenně. Jak ženy, tak muži uskutečňují závody Světového poháru na stejných místech. Výzkum byl proveden kvalitativními rozhovory se sportovními novináři a sportovci a analyzován pomocí zakotvené teorie. Z analýzy dat vyplývá, že novináři se otázkou genderové rovnosti v biatlonovém zpravodajství nezabývají. Informují především o sportovních úspěších sportovců bez ohledu na gender. To také znamená, že se téměř nezabývají tématy specifickými pro ženy. Dotazovaní novináři jsou ve své práci genderově slepí. Dochází spíše k marginalizaci rovnosti mužů a žen. Zejména sportovkyně a novinářky poukazují na to, že biatlonový sport a mediální produkce o něm se může z hlediska genderové rovnosti dále zlepšovat.
Proces (ne) směřující k ordinaci žen - Srovnání postojů a vývoje ČCE a CB
Bort, Jiří ; Vaňáč, Martin (vedoucí práce) ; Černý, Pavel (oponent)
Práce se zabývá vývojem vztahu k ordinované službě žen na příkladu dvou církví. V případě Českobratrské církve evangelické popisuje proces hledání, které po třech desetiletích skončilo schválením ordinace žen. V případě Církve bratrské se zabývá dosavadními vyjádřeními k ordinované službě žen a také postoji kazatelů této církve k uvedené službě.
Problematika užívání alkoholu u žen středního věku s vyšším socioekonomickým statusem jako prostředek k životní změně: série kazuistik
Mrázková, Anna ; Volfová, Anna (vedoucí práce) ; Minařík, Jakub (oponent)
Východiska: Případová studie se zaměřuje na ženy, které prošly léčbou závislosti alkoholu ve středním věku. Zkoumá příčiny vzniku závislosti, které se opírají o fakta. Toto téma je málo diskutované, přesto aktuální. Cíl: Cílem práce popsat a porozumět problematice vzniku závislosti na alkoholu u žen středního věku ána zuistikách tří respondentek, které odpovídají kritériím výběru. Praktická část závěrečné práce se skládá z vytvořených na základě moderovaných rozhovorů. Ty byly vytvořeny anamnestického listu, z otázek zaměřujících se doplňujících otázek. Data byla zpracována narativní metodou. Výsledky: výsledků vyplývá, že střední věk a ním spojené události rizikové závislosti Nevyplívá z toho ale fakt, že alkohol by byl prostředek k životní změně. Spíše můžeme mluvit o Závěry: závěr této práce lze považovat to, že in závislosti, rizikových faktorech zátěžových situacích a možnosti odborné pomoci u žen středního věku je velmi malá. Tyto výsledky by mohly být podkladem pro rozvoj osvěty a zavedení eeningových programů zejména pak u této skupiny žen. Klíčová slova: Zá - - Ž - třední věk - Životní změna
Ženy ve francouzském odboji za druhé světové války a jejich zobrazení ve francouzské kinematografii
Kopřivová, Daniela ; Šindelář, Jakub (vedoucí práce) ; Tomalová, Eliška (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zobrazením žen ve francouzském odboji za druhé světové války ve francouzské kinematografii, konkrétně ve filmech Blanche et Marie (1985), Lucie Aubrac (1997) a Les femmes de l'ombre (2008). Každý ze snímků vyobrazuje jiné aktivity, kterým se ženy mohly během odboje věnovat. Práce se věnuje především tomu, jakým způsobem jsou ženy ve filmech vyobrazeny, zda se to shoduje s dochovanými příběhy odbojářek a na základě toho posuzuje, jaký mají filmy význam v paměti ženského odboje za druhé světové války. Práce prvně představuje základní informace o francouzském odboji, jeho vzniku a to, jak se zapojovaly ženy. Práce se dále věnuje už konkrétně ženám a představí příběhy některých odbojářek, na jejichž příkladě jde ukázat různorodost žen, které se do odboje zapojovaly. Jednotlivé filmové snímky poté práce stručně představuje a analyzuje, jak jsou ženy zobrazeny, zda je jejich zobrazení dostatečné na základě dochovaných příběhů a následně práce popisuje specifika aktivit žen z jednotlivých filmů. V závěru práce jednotlivé snímky porovnává za cílem odpovědi na to, jaký přínos pro paměť odboje jednotlivé snímky mají a zda je zobrazení žen ve filmech v souladu s dochovanými příběhy francouzských odbojářek. Klíčová slova Kinematografie, druhá světová válka, francouzský odboj, ženy,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 314 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.