Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Open source and commercial CFD codes comparison on 2D airfoil analysis
Řezníček, Tomáš ; Zikmund, Pavel (oponent) ; Popela, Robert (vedoucí práce)
The purpose of this study is to explore the capabilities of an open-source and commercial CFD solutions, and use that knowledge to compare their use in analyzing airfoils in two-dimensional space. The solutions selected for this purpose were the open-source software OpenFOAM and a commercial product ANSYS Fluent. All simulations are supported and compared to wind tunnel measurements.
LES simulations of airflow around rectangle with side ratio 2:1 and their comparison with experiments
Ledvinková, Blanka ; Hračov, Stanislav ; Macháček, Michael
Our contribution is focused on the comparison of the experimental investigations and of the numerical 3D LES simulations of the airflow around sharply edged rectangle with side ratio 2:1. The rectangle object was exposed to the airflow having a given velocity at different angles of the wind attack in the wind tunnel with the aim to obtain the curves of the aerodynamic coefficients and Strouhal number depending on the impact angle. The comparative numerical 3D simulations of the wind tunnel testing were performed using COMSOL Multiphysics and OpenFoam both incorporating the Large Eddy Simulation (LES) method.
CFD software calibration
Gego, Tomáš ; Zima, Martin (oponent) ; Popela, Robert (vedoucí práce)
The objective of this thesis was to calibrate a CFD software for use on a Formula Student race car. The calibration is performed by comparing the experimental data from the measurement of a single element wing in a wind tunnel with the same case replicated in a CFD software, for which the optimization of settings of the meshing and solver is performed. The result is an evaluation of deviations of CFD by assessing aerodynamic characteristics such as downforce, drag, pressure distribution, separation and wake in freestream and ground effect. The results are processed into a graphical and text form for future use in the design of aerodynamic components.
Návrh předního křídla vozu Formule Student
Vrubel, Vít ; Šebela, Kamil (oponent) ; Janoušek, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá ověřením návrhu předního křídla na voze Formule Student. Práce je rozdělena do tří části. V první je provedena rešerše používaných křídel v soutěži Formule Student. Druhá část je věnována experimentu a poslední část se věnuje CFD výpočtům a porovnání s naměřenými hodnotami. Výpočtové zdroje na provedení simulací byly poskytnuty projektem e-Infrastruktura CZ“ (e-INFRA LM2018140) financovaných z programu MŠMT. Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI a projektem ELIXIR-CZ (LM2015047), částí mezinárodní infrastruktury ELIXIR.
Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů
Foltýn, Pavel ; Cejpek, Jakub (oponent) ; Koutník, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje vliv geometrických charakteristik leteckého profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. V první části práce je definován letecký profil, jsou zde popsány jeho geometrické charakteristiky, vznik aerodynamických sil a také je popsáno proudění okolo profilu. Druhá část práce se zabývá vlivem geometrie profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. To je ukázáno na profilech NACA čtyřmístné a šestimístné série, na jejich vztlakových a momentových čárách a polárách. Poslední část práce popisuje aerodynamické tunely a měření v nich. Práce se zaměřuje na měření sil a momentů pomocí aerodynamických vah a na měření statického a celkového tlaku. Měření rychlosti je zaměřeno na laserovou dopplerovskou anemometrii, žárovou anemometrii a PIV metodu. Velmi stručně jsou ukázány vybrané metody vizualizace proudění. Je zde také ukázáno porovnání charakteristik profilů získaných měřením v aerodynamickém tunelu a numerickou simulací v programu Xfoil.
Moderní metody vizualizace proudění
Pištěcká, Kateřina ; Koutník, Tomáš (oponent) ; Popela, Robert (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je pojednání o metodách vizualizace proudění využívaných v aerodynamických tunelech a případně při letových zkouškách. V první části práce jsou popsány jednotlivé metody s ohledem na jejich vhodnost aplikace, požadavky a případná omezení. Druhá část práce je věnována výběru vizualizační metody vhodné pro řešení konkrétního problému obtékání v aerodynamickém tunelu Leteckého ústavu VUT v Brně.
Aerodynamika vozidel
Mužíková, Markéta ; Klimeš, Lubomír (oponent) ; Štětina, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou aerodynamiky vozidel osobních, závodních, tak i nákladních. Na základní teoretické poznatky navazují jednotlivá řešení používaná v praxi u konkrétního typu vozidla. Pro vytvoření uceleného přehledu o tomto tématu je zde popsáno testování vozidel v aerodynamických tunelech a numerické modelování s využitím výpočetní techniky.
Příprava experimentálního měření aerodynamických charakteristik na zmenšeném modelu automobilu v aerodynamickém tunelu
Zedník, Roman ; Doupník, Petr (oponent) ; Matějů, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem šestikomponentní externí aerodynamické váhy, která zaručuje univerzálnost v možnosti měření různých druhů modelu křídel letadel a automobilů malých měřítek. Práce zahrnuje teoretický přehled nutný k měření v aerodynamických tunelech, analýzu tuhosti provedenou na drátovém modelu váhy a vysvětlení funkčnosti jednotlivých prvků. Dále jsou rozebrány metodiky kalibrace a měření, které jsou možné aplikovat na konkrétní návrh, aby byla zajištěna dostatečná přesnost aerodynamické váhy.
Aerodynamické tunely v oblasti automobilního průmyslu
Hromada, Martin ; Zháňal, Lubor (oponent) ; Vančura, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářská práce je vypracování rešerše na téma aerodynamické tunely v oblasti automobilního průmyslu. V práci je popisován historický vývoj aerodynamických tunelů a jejich kategorizace. Dále jsou popsány jednotlivé části aerodynamického tunelu, způsoby jakými se v tunelech měří a problémy související se samotným měřením.
Návrh zařízení pro měření aerodynamických sil a momentů v aerodynamickém tunelu
Brožek, Petr ; Matějů, Jiří (oponent) ; Lajza, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem speciálního zařízení pro měření aerodynamických sil a momentů působících na chladiče v aerodynamickém tunelu a vytvořením základního obslužného programu v prostředí LabView. Součástí diplomové práce je i analýza pro předpověď velikosti odporových sil testovaných chladičů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.