Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh dopravníku zrna
Puchta, Pavel ; Malášek, Jiří (oponent) ; Frühbauer, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením dopravníku pro dopravu zemědělského zrna. V práci je proveden rozbor dopravovaného materiálu, volba dopravníku a jeho konstrukční řešení. Dále je proveden výpočet hlavních parametrů zvoleného dopravníku, návrh pohonné jednotky, kontrola dopravovaného množství dopravníkem, pevnostní a provozní výpočty hlavních částí. Na závěr práce jsou provedeny simulace dopravy ve dvou částech dopravníku pomocí DEM. Práce je složena z technické zprávy a výkresové dokumentace. Obsahem výkresové dokumentace jsou výkresy sestavy, šneku, náboje hřídele a spojovacího čepu.
Stanovení kvalitativních parametrů vybraných odrůd pšenice ozimé
Malíková, Jana ; Kolouchová, Ladislava (oponent) ; Lolková, Andrea (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality 11 odrůd pšenice ozimé ze sklizně roku 2021. Teoretická část se zabývá botanickou charakteristikou a morfologií pšenice, jejími nejčastějšími chorobami a charakteristikou vybraných odrůd. Dále jsou zde charakterizovány nejdůležitější základní kvalitativní parametry pšenice i její reologické vlastnosti a metody vhodné pro jejich stanovení. Praktická část byla prováděna ve společnosti Penam a.s. ve mlýně ve Vojkovicích. Vzorky byly dodány firmou Oseva a.s. za účelem monitoringu odrůd a genetického šlechtění i zhodnocení kvality sklizně. Z výsledků základních kvalitativních parametrů a reologických stanovení na alveografu, farinografu a extenzografu bylo zjištěno, že všechny odrůdy byly potravinářské kvality náležející do kvalitativních jakostních skupin A či B a jednoznačně nebyla vyhodnocena nejhorší či nejlepší odrůda. V poslední části práce byl hodnocen vliv rozdílných lokalit na kvalitu jednotlivých odrůd a to z oblastí Chrlice, Věrovany a Čáslav. Rozdílné lokality měly vliv zejména na základní vlastnosti pšenice, které jsou ovlivněny agrotechnickými a klimatickými podmínkami. Největší rozdíly byly zaznamenány u stanovení vlhkosti a obsahu N-látek.
Vliv CTF na utužení půdy a ekonomiku zemědělského podniku
DVOŘÁK, Jan
Bakalářská práce se zabývá porovnáním tří způsobu pěstování ozimé pšenice Julie. Práce je zaměřena na způsob pěstování v systému CTF. V práci je vysvětleno, co znamená hospodaření v systému CTF a jaké výhody přinášejí pro zemědělce. Dále jsou popsány GPS systémy, které patří do automatizace v zemědělství. Pozornost je věnována hlavně na náklady spotřeby paliva použitých souprav a na přebytečné přejezdy na poli.
Obilniny ve výuce geografie zemědělství
DOČEKAL, Lukáš
Cílem bakalářské práce je tvorba učebních textů pro výuku geografie (zeměpisu) obilnin, a to pro výuku na vysokých školách, středních školách (vyšších ročnících gymnázií) a základních školách. Nejprve jsou detailně představeny jednotlivé obilniny produkované ve světě - jejich botanické a morfologické charakteristiky, jejich vznik, vývoj a šlechtění, následuje popis využití produktů obilnin, charakteristika přírodních podmínek a agrotechniky obilnin a geografické rozšíření obilnin. Součástí bakalářské práce je také analýza vysokoškolských, středoškolských a základoškolských učebnic obsahujících látku geografie (zeměpisu) zemědělství, které jsou pak využity při tvorbě učebních textů. Součástí bakalářské práce jsou tabulky, mapy a rozsáhlá literatura.
Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkaté výživy na kvalitu pšeničného zrna
Chadimová, Klára ; Babák, Libor (oponent) ; Hrstka, Miroslav (vedoucí práce)
V této práci byl studován vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkaté výživy na kvalitu pšeničného zrna. Ozimná pšenice odrůdy Bohemia byla pěstována v podmínkách normální (AC) a zvýšené (EC; 700 mol oxidu uhličitého na mol) koncentrace oxidu uhličitého, přičemž polovina vzorků byla hnojena dávkou 200 kg N na ha (N+) a druhá polovina vzorků zůstala bez hnojení (N-). Byl stanoven sedimentační index pomocí Zelenyho testu a číslo poklesu podle Hagberga-Pertena. Byla stanovena objemová hmotnost rutinní metodou. Ke zjištění tvrdosti zrna a stanovení obsahu škrobu, sušiny a dusíkatých látek byla použita metoda NIR spektrometrie. Zvýšená koncentrace oxidu uhličitého neměla statisticky významný vliv na žádný z vybraných parametrů kvality pšeničného zrna. Naopak výrazný vliv na kvalitu pšeničného zrna má hnojení dusíkem. U varianty nehnojené dusíkem byl pozorován statisticky významný pokles sedimentačního indexu a obsahu dusíkatých látek vyjádřeného jako hrubá bílkovina a nárůst obsahu škrobu. Ostatní parametry kvality zrna nebyly dusíkatým hnojením ovlivněny.
Study on the influence of plasma activated water on seed germination
Vozár, Tomáš ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Kozáková, Zdenka (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with study on the influence of plasma activated water on wheat seed germination. After interaction with the plasma, the water changes its composition and obtain new properties that are useful in agriculture. The theoretical part is divided into two parts. The first part of the theory is dealing with basic knowledge about plasma, its properties, and possibilities of plasma generation in laboratory conditions. In the second part, the work deals with plasma activated water – PAW. The preparation of plasma activated water is described in details as well as its physical-chemical properties and composition with respect to the PAW possible applications. The aim of the experimental part of this work was to prepare plasma activated water in three different plasma systems and apply it on wheat seeds. These three ways of activation used direct and indirect interaction of plasma with water surface. After the seeds were germinated, the influence of plasma activated water on seed germination and quality of crops was observed and compared to control samples. The influence of different ways of water activation was also evaluated. Results show positive effects of plasma activated water on the seed germination and it also increased the quality of crops. Next steps in this research should be the transfer of this experiment from the laboratory scale on the Petri dish to the pot experiments in soil.
Srovnání výrob těstovin v Evropě a v Asii
Píšťková, Magdalena ; Vránová, Dana (oponent) ; Vespalcová, Milena (vedoucí práce)
Práce pojednává o rozdílech ve výrobě evropských a asijských nudlí. Úvodní část je věnována pšenici jako základní surovině pro výrobu těstovin. Je zde popsána stavba a chemické složení zrna, podmínky pěstování pšenice i pšenice tvrdá Triticum durum. Následující kapitola je věnována nejdůležitějšímu pšeničnému produktu - pšeničné mouce. Zachycuje výrobu a skladování mouky, vady a druhy mouky. Není opomenuta ani semolina - mouka z Triticum durum. Podrobněji je zde popsána klasifikace těstovin, technologie výroby těstovin v Evropě a Asii. Dále práce pojednává o základních surovinách při výrobě těstovin a nudlí, aditivních látkách přidávaných za účelem dosažení lepších nutričních hodnot, lepší barvy a chuti výrobku. V závěru jsou shrnuty rozdíly mezi základními surovinami pro výrobu, stejně jako mezi surovinami přidanými za různými účely. Nastíněny jsou i rozdíly v technologických postupech výroby.
Zlepšení toku hmoty obilné žací lišty typu Power Flow
Štelcl, Michael ; Červinka, Jan (oponent) ; Kašpárek, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rozsahu optimálních pracovních rychlostí pásového dopravníku a průběžného šneku žací lišty typu Power Flow. Pro tyto účely autor diplomové práce vytvořil vlastní výpočtovou teorii, zahrnující geometrické vlastnosti sklízeného materiálu. Zároveň je zde provedena rešerše pracovních orgánů žacích lišt konkurenčních výrobců a proveden důkladný rozbor toku materiálu (transportu sklízené plodiny) žací lištou. Diplomová práce zahrnuje také podrobný popis některých typů sklízených plodin, s orientací na 4 hlavní druhy obilovin.
Návrh potrubního řetězového dopravníku
Machala, Petr ; Malach, František (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvou odlišných potrubních řetězových dopravníků pro dopravu pšenice a odpadního kalu. V první části práce je popsán princip funkce a hlavní části tohoto dopravníku. Dále jsou uvedeny příklady konstrukcí několika výrobců. Další část je věnována stanovení odporů proti pohybu v jednotlivých sekcích dopravní trasy. Následuje stanovení konstrukčních návrhů obou variant dopravníků včetně vhodných technologických a pevnostních výpočtů. Výstupem práce jsou také sestavné výkresy těchto dvou dopravníků.
Sledování obsahu vitaminu E ve vzorcích obilovin
Cibulcová, Pavla ; Borkovcová,, Ivana (oponent) ; Benešová, Karolína (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou vitaminu E ve vzorcích obilovin, jmenovitě ječmene a pšenice a z nich vyrobeného sladu. Vybrané vzorky byly ošetřeny výbojem nízkoteplotního plazmatu, fungicidem a biologickým mořením, za účelem likvidace plísní a mykotoxinů. Cílem práce bylo zjistit, jaký vliv má dané ošetření, kombinace více druhů tohoto ošetření, na změny obsahu vitaminu E v zrnu a sladu. Zda se nesnižuje obsah zdravotně pozitivních látek a nezamezuje se dalšímu využití zrna pro potravinářské, sladařské, případně krmivářské účely. Teoretická část je věnována vlastnostem, výskytu, biochemii a významu vitaminu E pro živé organismy. Dále je věnována vlastnostem obilovin, které jsou významným zdrojem vitaminu E. Popsána je také výroba sladu a ošetření vzorků. Experimentální část popisuje polní pokus, jednotlivé druhy ošetření, extrakci vitaminu E ze vzorků a stanovení obsahu vitaminu E vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s fluorescenční detekcí. Získané výsledky jsou srovnány s aktuální literaturou. Bylo zjištěno, že dané ošetření nemá významný negativní vliv na obsah vitaminu E.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.