Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Portál pro vzdálený mentoring
VENCÁLEK, Lukáš
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webového portálu pro vzdálený mentoring. Analyzuje problematiku e-learningu, koučinku a mentoringu, načež vymezuje cílovou skupinu uživatelů a její potřeby. Současně se zabývá problematikou technologických startupů a popisuje proces budování portálu v kontextu startupu. Praktická část se zaměřuje na samotný vývoj, projektové řízení a udržitelnost projektu.
Webový portál pro pořádání závodů
Maslák, Roman ; Sikora, Marek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá systémom pre podporu poriadania závodov. Pre správu tohto systému je využitý CMS systém Drupal, ktorý je vhodný pre správu obsahu webový stránok. Prvá časť tejto práce je venovaná popisu a požiadavkám, ktoré musí navrhovaný systém pre podporu poriadania závodov obsahovať. Druhá časť práce sa zaoberá porovnávaním dostupných CMS systémov. Sú tu porovnané najpoužívanejšie CMS systému, ktoré sú momentálne k dispozícii v licencií OpenSource. Ďalej je tu rozobratá možnosť vytvorenia vlastného systému pre správu obsahu, poprípade jeho využitie s jedným s CMS systémov. Tretia časť je venovaná návrhu webového portálu. Táto časť obsahuje vývojové diagramy popisujúce princíp fungovania jednotlivých funkcií. Ďalej obsahuje popis základnej štruktúry webového portálu a postup inštalácie CMS systému. V poslednej časti je popísaná praktická realizácia webového portálu. Je tu popísaný postup pristupovania k dátam uloženým v MySQL databáze, generovanie štartovacích a výsledkových listín do PDF súboru, registrácia závodníkov, využitie mail klienta a nastavenie CMS systému. V závere sú zhrnuté všetky dosiahnuté výsledky práce.
Návrh univerzálního B2B webového portálu náhradních dílů ve zvolené společnosti
Novák, Lukáš ; Sodomka, Petr (oponent) ; Klčová, Hana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem univerzálního webového portálu, který umožní propojení informačního systému zvolené firmy s libovolným informačním systémem jak dodavatelů, tak odběratelů. Webový portál obsahuje především informace o skladových zásobách, cenách jednotlivých produktů a nabízí moduly jako je správa účtů obchodních partnerů, vytváření slevových akcí a možnost objednávky předem vybraných produktů. Implementace je provedena v jazyce PHP za podpory databáze MySQL. Dílčím cílem diplomové práce je nasazení takto vytvořeného portálu ve zvolené společnosti a pro její obchodní partnery.
Webová služba pro podporu vedení diplomek
Spilka, David ; Herout, Adam (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a vývojem nové verze webového systému pro podporu vedení diplomových prací. Systém je napsaný v programovacím jazyce PHP s využitím frameworku Nette. Cílem webové aplikace je usnadnit vedoucím diplomových prací jejich práci. Aplikace vedoucím umožňuje mít přehled o aktivitě studentů prostřednictvím týdenních reportů. Studentům nabízí možnost spolupráce mezi sebou a sdílení informací a motivace. Hlavními důvody k vytvoření nové implementace byly vylepšení s rozšířením funkcinality a zlepšení uživatelského rozhraní a uživatelského prožitku. Z výsledků testování vyplývá, že se výše zmíněné podařilo. Uživatelé jsou více spokojení, zejména pak s uživatelským rozhraním.
Návrh využití sociálních sítí pro podporu webového portálu
Hanzlík, Tomáš ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Tato práce se zabývá návrhem využití sociálních sítí pro zvýšení konkurenceschopnosti webového portálu se zaměřením na gastronomii. Je zaměřena na návrh marketingových aktivit pro sociální síť Facebook. V první části jsou definovány základní pojmy týkající se sociálních sítí, jejich marketingové možnosti a představení pojmu Competitive Intelligence. Druhá část obsahuje návrh webového portálu z hlediska uživatelských, administrátorských, finančních a sociálních požadavků. Na základě požadavků následuje porovnání a výběr vhodných technologií. Ve třetí části jsou pomocí vhodných nástrojů analyzovány aktivity konkurenčních webových portálů na sociální síti Facebook. Ve čtvrté části je představen vlastní návrh marketingových aktivit na sociální síti Facebook pro daný webový portál.
Vliv kvality informací na uspokojování informačních potřeb uživatelů oborového portálu "Aspekty náhradní výchovy (ANV.cz)"
Dvořák, Jakub ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Pilecká, Věra (oponent)
Diplomová práce Vliv kvality informací na uspokojování informačních potřeb uživatelů obo- rového portálu Aspekty náhradní výchovy (ANV.cz) se věnuje analýze informačních potřeb uživatelů webového portálu a hodnocení kvality informací v něm obsažených, a to s využi- tím různých metod. Práce shrnuje koncepty kvalita informací a informační potřeba, popisuje problematiku měření kvality informací a nastiňuje důvody a možnosti výzkumu informač- ních potřeb a zvyšování kvality informací. První část práce je věnována vymezení pojmů informační chování, informační potřeba a kvalita informace. V této kapitole jsou popsány výše uvedené koncepty, možnosti jejich výzkumu, měření a hodnocení a zároveň je nastí- něna obecná souvislost mezi kvalitou informací a uspokojováním informačních potřeb. Jsou v ní popsány také další možné metody zjišťování informačních potřeb, které v práci využité nebyly. V druhé části je popsán webový portál ANV.cz, zejména okolnosti jeho vzniku a dosavadní vývoj a především současný stav portálu včetně popisu jeho technického řešení. V této části jsou také vymezeny a popsány jednotlivé cílové skupiny uživatelů portálu. Třetí část se zabývá analýzou informačních potřeb uživatelů ANV.cz metodami nepřímého pozo- rování a webometrické analýzy a doplňkově také pomocí dotazníku a hodnocením...
Proposal of Part of Information System for Selected Company
Daniel, Adam ; Chlebík, Ján (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
The aim of this bachelor thesis is a design of the part of Information System for the chosen company. Designed system will be focused on effective control and reporting of employees work. A result will be comprendious online tool, which will be used for evidence of the work and its analysis according to needs of management of the company.
Návrh webového portálu
Kraus, Tomáš ; Weirich, Pavel (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webového informačního systému pro skautský oddíl. Je postaven na webových standardech, jako jsou jazyky PHP, JavaScript, HTML a CSS. Použitou databází je pak MySQL. Cílem informačního systému je poskytování důležitých informací nejen členům skautského oddílu, ale také široké veřejnosti na internetu.
Webový portál pro přenos obrazu z IP kamer
Čučka, Milan ; Doležel, Radek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro přenos obrazu z webových kamer, IP kamer, tvorbou živého přenosu z televizních kamer pomocí streamovacího serveru a následné umístění na web. První část se věnuje základním metodám přenosu obrazu z webové kamery. V další části jsou tyto informace rozšířeny a podrobně popsány. Také je zde uveden výběr programů pro přenos obrazu na web. Ve třetí části je popsáno využítí IP kamer pro živé přenosy i pro obyčejný přenos snímku. V poslední části je popsána tvorba streamovacího serveru a proces tvorby živého přenosu. Jsou zde uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých technologií. V závěru práce jsou uvedeny nejčastěji používané formáty multimediálních dat.
Generátor vědeckých webových portálů
Pekarovič, Peter ; Škoda, Petr (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá implementací vědeckého webového portálu s možností automatického vytváření obsahu portálu.  Popisuje možnosti využití upozorňovacích služeb a získávaní publikací pomocí těchto služeb, analýzu klíčových slov a kategorizací publikací. V práci je navrhnutý a implementovaný systém pro obsluhu vědeckého portálu i samotný portál.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.