Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 742 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
First-Principle Study of Electronic Properties of Ultrathin Layers
Nezval, David ; Vázquéz, Hector (oponent) ; Friák, Martin (oponent) ; Bartošík, Miroslav (vedoucí práce)
This work characterizes the structural properties of adsorbed gallium atoms and water molecules on graphene. It also investigates the changes in the electronic properties of graphene caused by the adsorption of each adsorbent. The density functional theory (DFT) calculations are the perfect tool to investigate and explain the physical and chemical processes that occur during adsorption. The electronic properties are studied using band structure calculations and the Bader charge analysis. Recent experimental findings have revealed that in low concentration the Ga atoms negatively dope (n-doping) graphene. This doping effect is reduced at higher Ga concentrations when the clustering of Ga atoms occurs. This work presents the adsorption of individual Ga atoms and the Ga clusters. While single atoms n-dopes graphene with 0.64 electrons, atoms bound in clusters interact with each other and thus weaken the doping of graphene. Cluster formation is fundamentally affected by the diffusion of Ga atoms over graphene. Therefore, a section is devoted here to calculations of the diffusion barrier energy and how this barrier can be affected by the charging of graphene. The experimental observations indicate positive doping (p-doping) of graphene exposed to water molecules. However, these observations were not supported by DFT calculations. This thesis investigates the effect of multilayer water on the electronic properties of graphene. Attention has been paid to the influence of the water molecule orientation in the first layer toward graphene on its doping properties. The presented results show p-doping of graphene when 6 or more layers of water are oriented by oxygen to graphene.
Jak omezovat přehřívání českých měst a vesnic
Hermanová, Veronika ; Kučerová, Zdeňka (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rostoucími teplotami vlivem klimatické změny ve městech a vesnicích na území České republiky. Nastiňuje dopad těchto změn na obyvatelstvo, jejich zdraví a mnohdy extrémní projevy ve veřejném prostoru. Analyzuje a navrhuje možná koncepční řešení pro podporu udržitelného rozvoje měst a zmenšení dopadu. Cílem práce je poukázat na přírodě blízká opatření, pomocí kterých lze reagovat na změnu klimatu v ulicích, veřejném prostoru a zpříjemnit tak pobyt lidí a života v zastavěném území. Součástí práce je vlastní návrh úpravy daného veřejného prostoru ve městě Valašské Meziříčí, do kterého se jednotlivá opatření konkrétně promítají.
Chladicí zařízení s chladivem R718
Krupa, Matyáš ; Tuhovčák, Ján (oponent) ; Hejčík, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem chladicího zařízení využívajícího chladivo R718 (vodu) o výkonu 5 kW k chlazení budov. Práce je členěna do třech kapitol. První popisuje základní principy chladicích zařízení, termodynamické cykly a chladiva. Následuje druhá kapitola s rozborem kompresorového cyklu a jeho jednotlivých komponent – kompresor, výměníky tepla, škrtící ventil. Závěrečná třetí kapitola se zabývá samotným návrhem chladicího zařízení včetně termodynamických výpočtů a určení základních geometrických parametrů kompresoru.
Výzkum příčin vzniku velmi nízkého tření mezi kolem a kolejnicí
Polnický, Jan ; Hajžman, Michal (oponent) ; Omasta, Milan (vedoucí práce)
Nízký součinitel trakce způsobuje problémy při rozjezdu vlaků, prodlužuje brzdnou dráhu a způsobuje přejezdy stanic. K těmto problémům dochází často za vysoké vlhkosti a nízkého provozu. Oxidy na povrchu kolejnice vytváří s vodou suspenzi, která způsobuje propad součinitele trakce. V této práci jsou řešeny mechanismy, jakými je tento propad způsoben, a to na základě pozorování na optickém tribometru. Dále zde byla provedena studie mapující vliv různých parametrů na propad součinitele trakce. Mezi testované parametry patří koncentrace suspenze, aplikované množství, typ základové kapaliny a další.
Analýza perfluorovaných alkylových sloučenin v environmentálních matricích
Šimáková, Anna Marie ; Řezáčová, Veronika (oponent) ; Mravcová, Ludmila (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o stále aktuální problematice perfluorovaných a polyfluorovaných látek ve vodním prostředí. V teoretické části je nejprve řešena výroba a využití PFAS, jenž vedlo k rozšíření těchto polutantů do životního prostředí. Dále je zde uvedeno jejich chování v životním prostředí, které kvůli jejich vlastnostem má za následek perzistenci v životním prostředí, schopnost se akumulovat v živých organismech a v případě rozkladu, mít možnost ještě horších dopadů. Následkem expozice může u živých organismů dojít k vzniku karcinogenů, změnám v hormonálním systému a různým druhům toxicity. Závěr teoretické části se zabývá metodami možné extrakce z různých matric a detekcí pomocí vhodné analytické metody. Experimentální část se zabývá optimalizací parametrů pro metodu stanovení a extrakci perfluorovaných a polyfluorovaných látek z vody. Všechny parametry byly optimalizovány za účelem dosažení, co nejvyšších výtěžností s přijatelnou opakovatelností a pro dosáhnutí, co nejnižších limitů detekce a kvantifikace.
Recyklace fotbalu
Longauerová, Romana ; Sládeček, Svatopluk (oponent) ; Sedlák, Jaroslav (vedoucí práce)
Záverečná práca reaguje na trend globálneho otepľovania v podobe návrhu parkovej zóny s jedlou vegetáciou. Slúži tak obyvateľom ako zdroj potravy a taktiež podporuje druhovú biodiverzitu v blízkosti centra mesta. V návrhu sa využívajú prírodné zdroje a je vytvorený efektívny systém zberu dažďovej vody z priľahlého okolia lokality. Srdcom územia sa stáva objekt bývalého futbalového štadiónu, ktorý slúži ako komunitná záhrada a na účely vzdelávania v spojitosti s poľnohospodárstvom a prírodou.
Mezipředmětový výukový program Ryby našich vod
SVĚTLÍKOVÁ, Tereza
Cílem diplomové práce bylo vytvořit návrh výukového programu zaměřeného na problematiku ryb vyskytujících se v České republice, s cílem usnadnit práci učitelům, kteří mohou aktivity využít v průběhu osobní praxe. První část mé práce se zaměřuje na problematiku vodstva okolo nás (jezera, rybníky, tekoucí vody) a na některé druhy ryb, které žijí v České republice a ve výuce na základních školách se s nimi žáci seznamují. Druhá část je zaměřena na návrh mezipředmětového výukového programu, který zahrnuje pomůcky jako jsou pracovní listy, obrázky apod. V neposlední řadě je zahrnuta reflexe z praxe a vyhodnocení evaluačních testů, ověřujících efektivitu navržených aktivit. Z výsledků vyplývá, že po realizaci navržených aktivit mají žáci přehled o rybách a vše s nimi spojeném. Znají některé zástupce, dokáží říct, co vše ryba potřebuje k životu, jak vypadá, popsat její tělo, rozlišit sladkovodní a mořské ryby, vědí, čím dýchají, k čemu slouží rybám postranní čára a podobně. Také ví, co potřebuje mít rybář, když chce chytit rybu a že to není lehká práce.
Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči
Vacek, Jiří ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, scelení a aktivního znovuzapojení do života města.
Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře
Poláš, Michal ; Uřídilová, Marcela (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Architektura léčebných lázní v parku je pojata jako struktura procházející zelení. Lázně jsou prostorem pro využivání termální síly pramene.
Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře
Štukheil, Petr ; Uřídilová, Marcela (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Koncept Místo, lázeňský park je v měřítku celého Yverdon Les Bains chápán jako jedna z významných ploch. Pól, který vyvolává interakce ve svém okolí. To je natolik různorodé, až se stává neutrálním. Výchozí hodnotu tedy tvoří samotný lázeňský park se třemi historickými budovami. Je vlastním světem, kde člověk může nerušeně relaxovat a naplno rozvíjet své smysly. Volný tvar ve volné krajině. Zdánlivě nahodilý jako jeho okolí. Dům má ovšem svou vnitřní strukturu a řád, nazval jsem jej “Malý svět pod velkou střechou”. Chci vytvořit prostředí, které bude jedinečné svou prostorovou skladbou, kde bude světlo a zároveň intimní šero, teplo, ale i chlad, prostředí plné vůní vybízejících k relaxaci, kde člověk začne opravdu vnímat celé své tělo. Je třeba myslet na to, že každý materiál má svůj specifický zvuk, tepelnou vodivost a strukturu. Základním elementem je právě voda. Prochází celým domem, rozděluje a zároveň propojuje jednotlivé provozy a prostory. Vytváří něco tak nesmírně důležitého, jako je atmosféra prostředí. Voda klidná, tekoucí, tryskající, padající nebo v podobě páry, propojuje vnitřní prostředí s venkovním. Pochází z termálního pramene z hloubky až 600 m. Pokaždé je taktéž formována prostorem, kterému chci dát neopakovatelný charakter. Člověk musí poznat, že vstoupil do lázeňského světa.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 742 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.