National Repository of Grey Literature 395 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Multifunctional garden ponds and reservoirs
Kraváček, Václav ; Pumprlová Němcová, Miroslava (referee) ; Kriška-Dunajský, Michal (advisor)
The bachelor's thesis deals with the issue of garden ponds and reservoirs with a focus not only on technical design, but also on long-term maintenance of water quality. The main part of the work is devoted to a more detailed description of materials intended for the construction of garden ponds, technical equipment, or the arrangement of individual zones in the pond. Furthermore, the work deals with a detailed description, parameters and character of selected types of reservoirs, such as ponds intended for fish farming, or natural bathing habitats. Last but not least, the work is conceived as a literary search of fundamental knowledge in the field of implementation of garden ponds and their maintenance. The theoretical knowledge is followed by the second part of the work, focused on the design of two variants of the design of a garden pond for a selected investor.
Use of buildings rainwater for irrigation and soaking ind the Moravské Křižánky village
Hubený, Michal ; Kameníčková, Ivana (referee) ; Hyánková, Eva (advisor)
The bachelor thesis deals with the issue and utilisation of rainwater. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. Theoretical part consists of general rainwater distribution, the formation of individual rainfall - its composition, quality, surface run-off, individual possibilities of water purification, accumulation and infiltration. The ways of using rainwater in households and gardens are also described in thesis. The practical part deals with the use of rainwater around a family house in the specific location. The area is located in the village called Moravske Krizanky in Vysočina region. In conclusion, a complete solution for rainwater accumulation, irrigation and infiltration was developed.
Evaluation of the benefits of reconstruction at the water treatment plant
Zikudová, Markéta ; Nováková, Jana (referee) ; Kučera, Tomáš (advisor)
The subject of this bachelor thesis is a comparison and evaluation of the condition of the Nudvojovice water treatment plant before and after the reconstruction. The bachelor thesis gradually describes the basic concepts and general principles of treatment of raw water for drinking water. Specifically, the work describes the methods of raw water collection, technologies used in treatment plants, water quality indicators and types of water treatment plants. The work also describes in detail the Nudvojovice water treatment plant before reconstruction, which took place in 2018 and after. The work is mainly focused on the collection of raw water, changes in treatment technology and the quality of raw and treated water. The work also presents other than implemented solutions for drinking water treatment and then compares the status of the original and reconstructed water treatment plant in various respects.
Analysis and modelling the changes of water quality in the Olšava river basin.
Kaiglová, Jana
The main goal of the thesis is to create an accurate model of the current state of water quality modelling in the river basin. The basin of the Olšava River, as found in the bachelor thesis "Analysis of Water Quality in the Basin", is polluted with large concentrations of total phosphorus PTot. The master thesis analyses sources of nutrients in the basin that is mainly listed in the vulnerable areas indentified under the Nitrates Directive 91/676/EEC, on the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources. For the water resources management and environmental policy is crucial to recognize distribution of pollution sources throughout main categories. The thesis is concerned with the seasonal variability of the average mass concentrations along the river channel. Broadly used mathematical modelling software of water quality is discussed in the sense of reliability, availability and user interface. Last but not least is a suggestion of two improvements of the water quality based on the MIKE Basin modelling software. The main aim of these proposals is to be realistic in the economical and environmental sense. Proposals consider both in point and non-point sources. Key words: Mathematical modelling, MIKE Basin, Water Quality, Water Quality models, Hydrology, Olšava
EXTENDED METHODOLOGY FOR WATER RESOURCES AND WATER-RELATED ENERGY ASSESSMENT ADDRESSING WATER QUALITY
JIA, Xuexiu ; Ditl,, Pavel (referee) ; Dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK (referee) ; Dr. Aoife M. Foley (referee) ; Varbanov, Petar Sabev (advisor)
Problémy s vodou, zejména její nedostatek a znečištění, ovlivňují každodenní lidský život a hospodářský vývoj. Globální změny klimatu zvyšují pravděpodobnost a četnost extrémních událostí jako jsou sucho a záplavy. Rostoucí problémy s nepravidelnou dostupností a znečištěním vody vyžadují pokročilejší metodiky hodnocení vodních zdrojů, které povedou k efektivnímu využití a hospodaření s vodou. Tato práce se zabývá rozšířenými metodikami pro hodnocení vody z pohledu její kvality a kvantity a pro hodnocení spotřeby energie a produkce emisí souvisejících s vodou. Tři hlavní metodiky jsou navrženy na základě konceptu vodní stopy (Water Footprint) a pinch analýzy vody (Water Pinch Analysis) pro posouzení kvantitativních a kvalitativních hledisek využití a spotřeby vody. Použití těchto metod je rovněž demonstrováno pomocí numerických a empirických případových studií zaměřených na hodnocení a optimalizaci využití regionálních a průmyslových vodních zdrojůDále jsou diskutovány souvislosti mezi vodou a energií (Water-Energy Nexus) za účelem analýzy problémů týkající se vody z širší perspektivy. Z pohledu vody a vodních zdrojů je provedeno počáteční zhodnocení energetické náročnosti a produkce emisí skleníkových plynů v problematice odsolování mořské vody. Výsledky prezentované v této práci navazují na současné metodiky hodnocení vodních zdrojů. Stopa dostupnosti vody (Water Availability Footprint) byla navržena pro zohlednění dopadu degradace kvality vody ve stávajících postupech pro posuzování nedostatku vody, ve kterých nebyla dříve řešena. Druhým přínosem této práce je návrh konceptu kvantitativní-kvalitativní vodní stopy (Quantitative-Qualitative Water Footprint - QQWFP), ve kterém je definována vodní stopa z pohledu nákladů a následně je stanovena v souvislosti s celkovými náklady na spotřebu vody a odstraňování kontaminantů, které se do vody dostávají v průběhu jejího využití. Vodní stopa založená na nákladech poskytuje výsledky, které jsou intuitivnější jak pro management vodních zdrojů tak i pro veřejnost. Tento přístup umožňuje lépe kontrolovat a řídit průmyslové a regionální využívání a správu vody. Třetím přínosem této práce je rozšíření pinch analýzy nedostatku vody (Water Scarcity Pinch Analysis - WSPA), ve které je aplikována pinch analýzy vody na makroúrovni se zaměřením na regionální hodnocení a optimalizaci zdrojů a využívání vody. Všechny tři navržené metody jsou zaměřeny na stanovení dopadů využití vody z hlediska jejího množství a kvality, analýzy QQWFP a WSPA také pokrývají dopady vícečetných kontaminantů. Kromě hledání řešení se tato práce také pokouší naznačit potenciální směry pro budoucí výzkum v dané oblasti. Mezi významná potenciální témata k diskuzi patří 1) pokročilejší metoda kvantifikace vlivu více kontaminantů a 2) implementace a analýza ekonomické proveditelnosti přístupů WSPA a QQWFP s lokalizovanými daty s cílem nalézt přizpůsobené řešení pro optimální využití regionální a průmyslové vody.
Procedures of the use and application of the biochemical preparations to the aquatic environment quality and water elements sediment state adjustment in the frame of cultural heritage management
Rozkošný Miloš ; Hudcová Hana ; Kratina Josef ; Sedláček Pavel ; Dzuráková Miriam
The monument procedure contains knowledge and instructions, which, according to the experience gained, should contribute to solving the unsatisfactory state of the aquatic environment in terms of water quality, excessive algae growth, increased turbidity, odor, and worsening conditions for fish life. This is usually associated with fluctuations in oxygen content and pH of water, the occurrence of toxic forms of metals, ammonia, etc. One of the parts is devoted to the possibility of the application of biological and biochemical preparations to reduce the organic component of sediments and reduce their volume. Recommendations are given for the survey of sediments, analysis of their composition, and determination of a suitable procedure for the application of preparations. Part of the monument procedure is documentation for the design and production of cultivation equipment for biological preparations (bioreactor), including description of its operation and maintenance.
Fulltext: Download fulltextPDF
Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky - data, vývoj, souvislosti
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Jednotlivé složky životního prostředí České republiky, a taktéž hospodářské sektory, které tyto složky ovlivňují, prošly během posledních 25 let výraznou změnou. Tato změna nastala díky restrukturalizaci ekonomiky po změně politického režimu v roce 1989, a také díky napojení České republiky na evropské politiky a trhy. Dalším faktorem změny je dlouhodobá postupná změna postoje české společnosti k ochraně životního prostředí a k udržitelnému způsobu života. Zvyšuje se zájem o problematiku změny klimatu, diskutuje se nedostatek přírodních zdrojů a lidé aktivně přistupují ke konceptu oběhového hospodářství. Kvalitu lidského života přímo ovlivňuje kvalita prostředí, ve kterém lidé žijí. Stav životního prostředí je utvářen komplexním systémem vzájemných interakcí mezi jednotlivými složkami životního prostředí a lidskými činnostmi, a to jak negativními, tak pozitivními. Velmi důležité je v tomto efektivní vynakládání finančních prostředků, které jsou do ochrany a zlepšování životního prostředí investovány. Ekonomický systém je přímo závislý na přírodních zdrojích a na prostoru, kde mohou výrobní procesy probíhat a kde dochází ke koloběhu jednotlivých prvků, hmoty a energie. Z tohoto důvodu se předkládaná publikace zabývá jak jednotlivými složkami životního prostředí, tak i hospodářskými sektory, a tam, kde je to možné, i finančními prostředky vynaloženými na ochranu těchto oblastí. Vzhledem k výraznému posunu vnímání veřejnosti problematiky životního prostředí je v úvodu každé kapitoly vybrána dvojice tvrzení ze sociologických průzkumů, která aktuální postoje veřejnosti k dané oblasti charakterizuje.
Fulltext: Download fulltextPDF
Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Fulltext: Download fulltextPDF
Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Fulltext: Download fulltextPDF
Zpráva o životním prostředí v Kraji Vysočina 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 395 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.