National Repository of Grey Literature 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Post-consumer packaging waste production
Pálešová, Lenka ; Gregor, Jiří (referee) ; Pavlas, Martin (advisor)
This bachelor´s thesis covers waste and packaging legislation of Czech and Slovak Republic. It focuses mainly on the latest changes in area of plastic packaging and on the implementation of European directives. Furthermore, it compares authorized packaging companies, that perform extended producers´ responsibilities in both countries, and explains the principles of eco modulation. The work itself is linked with project announced by Centrum of environmental research for waste management and circular economy and is supplemented by practical part, which consists of various phases: analysis of waste production at home and in the field, preparation of document materials and processing the data obtained from analysis.
Transportation systems in waste management
Koutná, Marie ; Pavlas, Martin (referee) ; Gregor, Jiří (advisor)
The aim of the thesis is to elaborate on transport systems in waste management as they represent a key part of the waste management process. Its theoretical part covers legislation in waste management and sorts and systems of household waste collection. In the practical part there are commercially used vehicles chosen out and the fixed costs of their operation determined. Based on operation data, average velocities in an out of urban areas are calculated. As an outcome of a waste transport prices software, the influence of transport distance and waste mass are described, taking the average velocities into account.
Transpozice Rozhodnutí rady 2003/33/EC do legislativní úpravy v ČR v části stanovení seznamu a limitů národních ukazatelů a zpracování prognózy zařazení odpadů do jednotlivých výluhových tříd a skupin
Ecochem‚ a. s., Praha ; Kohout, Petr
Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi ČR – Ministerstvem životního prostředí a společností Ecochem, a.s. zpracovali pracovníci Divize konzultací a vzorkování databázi analytických rozborů odpadů analyzovaných v letech 2002 až 2004 společností Ecochem, a.s. Cílem studie je poskytnout objektivní data pro posouzení dopadu implementace Rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2003/33/EC při změnách limitních hodnot pro ukládání odpadů na jednotlivé typy skládek.
Judikatura Evropského soudního dvora( ESD) v oblasti odpadového hospodářství
Česká společnost pro právo ŽP, Praha ; Damohorský, M.
Obsah studie: Vynucování plnění závazků členských států v oblasti komunitárního práva životního prostředí (řízení o porušení smlouvy). Rozhodnutí ESD v oblasti odpadového hospodářství (nesplnění implementačních závazků členských států, překážky volného pohybu zboží z důvodu ochrany životního prostředí). Implementace norem sekundárního práva z oblasti nakládání s odpady. Seznam judikátů.
Systémy hospodaření s odpady v obcích
SLEEKO, Praha ; Kotrčová, Jaroslava ; Černík, Bohumil ; Havránková, Věra ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka
Příručka není právní normou. Obsahuje čtyři oddíly: 1.Právní rámec hospodaření s odpady v obcích, 2. Posouzení současného způsobu nakládání s komunálním odpadem, 3. Příprava nových systémů hospodaření s komunálním odpadem, 4. Zavedení nových systémů hospodaření s komunálním odpadem.
Odpady obcí - environmentální a sociální problém budoucnosti
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH ; Markent, s.r.o. ; Vysoká škola ekonomická v Praze ; MV ČR, Praha ; EKO-KOM, Praha ; SLEEKO, Praha ; AD Vision, s.r.o., Praha ; ENZO, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Kotoulová, Zdenka ; Černík, Bohumil ; Benešová, Libuše
Identifikace a popis hlavních rizikových faktorů vývoje OH obcí ve světle naplňování požadavků nové právní úpravy a realizace programových dokumentů na národní a krajské úrovni. Návrh nástrojů pro analýzu očekávaných rizik. Zpráva obsahuje věcnou a metodologickou stránku řešení, hodnocení stavu a trendy v systému odpadového hospodářství obcí v ČR. Předpokládaný vývoj systému do roku 2020 a klíčové faktory, které jej ovlivňují. Zpráva obsahuje různé scénáře vývoje systému a doporučení, která by mohla zvrátit nepříznivý vývoj.
Systémy hospodaření s odpady v obcích
SLEEKO, Praha ; Kotrčová, Jaroslava ; Černík, Bohumil ; Havránková, Věra ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka
Příručka není právní normou. Obsahuje čtyři oddíly: 1.Právní rámec hospodaření s odpady v obcích, 2. Posouzení současného způsobu nakládání s komunálním odpadem, 3. Příprava nových systémů hospodaření s komunálním odpadem, 4. zavedení nových systémů hospodaření s komunálním odpadem.
Zlepšení využívání směsných komunálních odpadů s cílem snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a vytvoření kapacit pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů‚ včetně odpadů z kuchyní
DEKONT ENV.T., s.r.o, Brno ; Zhyltsová, Julie ; Piliar, František ; Hejč, Michal ; Hřebíček, Jiří
Vytvoření optimalizovaných návrhů kapacit jak pro zlepšení využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů, tak pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů v ČR v návaznosti na Tematické strategie EU a novou legislativu EU a ČR. Ověření návrhů na pilotním území vybraného kraje a vytvoření publikace pro realizaci navržených změn pro řízení OH v tomto území. Zpracování koncepce (metodiky) pro MŽP (Ministerstvo životního prostředí) a její využití v aktualizaci POH ČR (Plánu odpadového hospodářství České republiky) a krajů, případně dalších koncepčních dokumentech MŽP včetně legislativních předpisů. Vytvoření návrhu systému indikátorů pro monitoring zavedených změn a software pro podporu realizace této koncepce a navržené indikátory. Popis pilotního projektu v Jihomoravském kraji. Rukopis knihy Optimalizace nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady.
Technická vybavenost území v odpadovém hospodářství
Český ekologický ústav
Orientační přehled technické vybavenosti území včetně uvedení skutečného stavu technických zařízení pro využívání a zneškodňování odpadů a uvažovaný rozsah těchto zařízení. Je uveden typ zařízení nebo technologie, druh zneškodňovaného odpadu, kapacita zařízení, údaje o době provozu, využití zařízení provozovatelem, uživatelé zařízení, provozovatel. U uvažovaných zařízení je uveden předpokládaný investor, uvažované zařízení nebo technologie, předpokládaná kapacita, předpokládaný rok uvedení do provozu, předpokládaní uživatelé a předpokládaný provozovatel.
Návrh optimalizace jednotné a přiměřené sítě zařízení pro nakládání s odpady
FITE, a.s., Ostrava ; Vrba, Jan ; Kratochvíl, Petr ; Bartoš, Pavel
Současná síť zařízení nevyhovuje plně současným směrům a trendům v oblasti s nakládání s odpady v EU. Návrh zohledňuje rozdělení pravomocí při budování sítě, legislativní požadavky i moderní technologické směry.

National Repository of Grey Literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.