Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,482 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Proměna přístupu státu ke vzdělávání dětí po roce 1917 v RSFSR
Jasenčáková, Miroslava ; Kolenovská, Daniela (vedoucí práce) ; Vydra, Zbyněk (oponent) ; Šaur, Josef (oponent)
Po roce 1917 došlo na území bývalého carského Ruska k významným změnám ve společnosti. Jednu z nich představoval odlišný přístup ke vzdělávání dětí. Vznikající sovětský stát usiloval o vytvoření nové moderní společnosti založené na bolševickém pojetí komunismu. Ve vztahu k dětem a mládeži se záměrně snažil vytvořit vzdělávací systém s cílem formování nového sovětského člověka již od útlého věku. Disertační práce zjišťuje, jaký byl charakter spojení mezi předválečnou a poválečnou ruskou, respektive sovětskou, pedagogikou, jakým způsobem dokázali bolševici vytěžit moderní metody vzdělávání ve svůj prospěch a jaké důsledky to pro vzdělávání sovětských dětí a mládeže mělo. Práce nejprve v obecné rovině představuje teoretický rámec bolševických úvah o vzniku nové společnosti a vysvětluje, jakým způsobem se vyvíjelo chápání pojmu "nový člověk". Prezentuje teoretické pojetí "nového sovětského člověka" a zároveň konkretizuje důvody, proč právě děti a mládež představovaly pro bolševickou vládu ideální skupinu obyvatelstva, od níž očekávala zahájení přebudování společnosti. Proměny systému vzdělávání ve formujícím se Sovětském svazu sleduje dizertační práce zejména od roku 1917 až do začátku třicátých let. Nejdříve se soustředí na bolševiky diskutovanou představu o ideální podobě vzdělávání společnosti a...
Sociální faktory desistence a úspěšná reintegrace po návratu z výkonu trestu odnětí svobody
Stloukalová, Kateřina ; Novák, Petr (vedoucí práce) ; Drahoňovský, Jan (oponent)
Tato diplomová práce "Sociální faktory desistence a úspěšná reintegrace po výkonu trestu odnětí svobody" se zabývá faktory vycházejícími ze společnosti a vznikajícími v sociálním okolí jedince, který spáchal v minulosti trestnou činnost a v současné době se této životní dráhy zřekl a daří se mu vyhnout se tak (další) recidivě. Cílem práce je zjistit, které ze sociálních faktorů a jakou měrou ovlivnily vybrané desistery. V teoretické části diplomové práce budou vymezeny základní pojmy a termíny, které s danou problematikou úzce souvisejí. Budou popsány faktory, které ovlivňují desistenci a úspěšnou reintegraci po návratu z VTOS. Empirická část bude založena na kazuistikách lidí, kteří prošli výkonem trestu a v současné době jsou již déle než 5 let bez recidivy, někteří z nich vlastní firmy a dodělali tituly a jsou v životě na svobodě "úspěšní". Dále budou uvedeny rozhovory s osobami blízkými, které prozradí něco o kriminálním stylu myšlení těchto osob.
Výuka o menstruaci na 2. stupni základních škol externími subjekty
Matulíková, Dagmar ; Dvořáčková, Jana (vedoucí práce) ; Kobová, Ĺubica (oponent)
Diplomová práce nahlíží na problematiku výuky o menstruaci na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých středních škol. Skrze kvalitativní rozhovory s externími subjekty, které školám nabízejí semináře či přednášky týkající se menstruace, jsem zmapovala způsoby výuky o řečeném fenoménu. Hlavní cíl práce kladen na zodpovězení otázky témat, které se s výukou o menstruaci pojí. Práce se zaměřuje na socio-kulturní přesah a snaží se o destigmatizaci přirozeného tělesného procesu, kterým menstruace je.
Rodinné modely: Učitelský pohled na začlenění tématu do výuky
Rejfová, Dominika ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Hyánková, Tereza (oponent)
Bakalářská práce "Rodinné modely: Učitelský pohled na začlenění tématu do výuky" se zabývá tím, jak učitelé nakládají s rodinnými modely ve výuce podle svých profesních zkušeností. Zajímá mě, jak učitelé vnímají zařazení rodinných modelů do výuky. Jestli by se v hodinách ZSV mělo tomuto tématu věnovat více času nebo jestli je naopak toto téma ve vzdělávacích programech zastoupeno v dostatečné míře. Zaměřuji se na to, jestli učitelé prezentují pouze tradiční rodinu jako vzor nebo se snaží o zahrnutí i jiných rodinných modelů do výuky. Od toho se poté odvíjí další související otázky. Jedná se především o to, jakým způsobem učitelé aplikují rodinné modely do výuky, jestli se učitelé obávají vyjádření svého názoru nebo jestli se cítí být ve své praxi omezováni školou nebo rodiči. V teoretické části se věnuji terminologii rodiny, učiteli jako osobnosti a rodině v kurikulu a výuce. Chci poukázat na význam rodiny pro dítě a na faktory ovlivňující podobu a funkčnost rodiny. V praktické části je prováděn kvalitativní výzkum na základě rozhovorů s deseti informanty, kteří vyučují na gymnáziu ZSV. Na základě tematické analýzy bylo zjištěno, že informanti hodnotí zařazení rodinných modelů do výuky velmi kladně. Dokonce většina z dotázaných by ocenila, kdyby vzdělávací programy byly rozšířeny o tato témata....
Using podcasts to teach English to young learners
Hoppejová, Diana ; Müller Dočkalová, Barbora (vedoucí práce) ; Uličná, Klára (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje podcastům jako výukovém materiálu na výuku anglického jazyka u dětí v předškolním věku. Podcasty jsou vytvořené za účelem uvedení dětí do anglického jazyka pomocí jejich mateřského jazyka, skrze namluvenou audio pohádku bez vizuálních pomůcek. Cílem práce je zjistit, jestli systematické používání mateřského jazyka v audio materiálech může mít pozitivní vliv na motivaci a ochotu poslouchat u dětí, které s učením se anglicky teprve začínají. Cílem teoretické části bylo získat potřebnou znalost na efektivní přípravu takových podcastů. Zkoumá tedy účinné možnosti výuky anglického jazyka pro malé děti, využití příběhů na výuku angličtiny a roli prvního jazyka v učení se jazyku novému. Praktická část se zaměřuje na průzkum uskutečněný mezi českými a slovenskými rodiči dětí, které poslouchání anglických nahrávek před výzkumem nebavilo. Rodiče souhlasili s otestováním série autorských podcastů s dětmi a s pozorováním jejich reakcí. Cílem výzkumu bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že i děti, které jinak odmítají poslouchat anglické audio nahrávky, budou motivovány poslouchat anglický pohádkový podcast, pokud bude kombinovat anglické věty s vyprávěním v mateřském jazyce. Hypotéza byla potvrzena, ale vzhledem k malému počtu respondentů je potřebný další výzkum v této...
Management vzdělávání pedagogických pracovníků
Nováková, Andrea ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce analyzuje současné problémy spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy. Teoretická část definuje základní pojmy, charakterizuje současný systém vzdělávání, nové trendy v dalším vzdělávání pedagogů a uvádí pohled na další vzdělávání v některých zemích EU. Praktická část vyhodnocuje výsledky výzkumného šetření, které zahrnuje analýzu a komparaci dat získaných ze strukturovaných rozhovorů, dotazníků a výročních zpráv škol. Problémy v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jeho kvalita, způsob realizace a faktory, které ho ovlivňují, jsou mimo jiné posuzovány s ohledem na konkrétní potřeby pedagogů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potížemi. KLÍČOVÁ SLOVA Další vzdělávání, kvalita ve vzdělávání, lektor, management vzdělávání, pedagogický pracovník, vzdělávání, vzdělávání dospělých
Didaktické prostředky Výchovy ke zdraví na praktických školách dvouletých
Široká, Magdaléna ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na výukové materiály výchovy ke zdraví používané na praktických školách dvouletých. Cílem práce bylo navrhnout pracovní listy ve třech úrovních obtížnosti, které by se daly použít ve výuce. V práci bylo využito kvalitativní šetření. Prezentace a pracovní listy byly navrženy po analýze Rámcového vzdělávacího programu praktických škol dvouletých. Dílčím cílem práce bylo pomocí rozhovorů s vyučujícími zmapovat výukové materiály výchovy ke zdraví, které pro svou výuku používají, a zjistit, jak hodnotí předložené pracovní listy a zda jsou pro ně využitelné v pedagogické praxi. Výsledkem práce je návrh pěti vyučovacích hodin na téma Zdravý životní styl s prezentací a pracovními listy ve třech úrovních obtížnosti. Pracovní listy jsou upravené podle hodnocení vyučujících, kterým byly pracovní listy předloženy. Pracovní listy i prezentace byly hodnoceny kladně, ale přesto bylo potřeba je částečně upravit, aby naplňovaly očekávání vyučujících. V příloze jsou předloženy upravené pracovní listy, které je možné využít v praxi praktických škol dvouletých.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,482 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.