Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Vyšší odborné školy v systému vzdělávání v České republice
Slažanský, Tibor ; Rýdl, Karel (vedoucí práce) ; Pol, Milan (oponent) ; Kovařovic, Jan (oponent)
Práce se zabývá problematikou vyššího odborného studia. Cílem práce je posouzení postavení vyššího odborného studia v českém systému vzdělávání na základě analýzy vybraných problémů z jeho realizace. Jako první je posouzena reflexe VOŠ ve veřejných pramenech. Analyzovány byly veřejně přístupné materiály z činnosti představitelů státu - Parlamentu, vlády, prezidenta a Ústavního soudu a dále celý ročník 2005 celostátního deníku Mladá Fronta Dnes a odborného profesního periodika Učitelské noviny. Následuje komparativní analýza legislativního vymezení vyššího odborného studia v kontrastu se studiem středním a vysokoškolským a dále analýza spektra absolvovaného středního vzdělání uchazečů o vyšší odborné studium. V poslední části je posuzována míra samostatnosti vyššího odborného studia, které je realizováno v rámci jednoho školského subjektu společně se středním odborným. Provázanost realizace programů středního a vyššího odborného studia v rámci jednoho subjektu je posuzována na základě porovnání počtů žáků a studentů, rozsahu působení jednotlivých vyučujících a na využívání učeben školy. V uvedených otázkách je vždy posuzován podíl SŠ a VOŠ na jednotlivých školách.
Analýza dostupnosti ICT na VOŠ
Skočdopolová, Ivana ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Závěrečná bakalářská práce se zabývá dostupností informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu na vyšších odborných školách s cílem analyzovat přístup vyšších odborných škol k moderním technologickým prostředkům a službám. V teoretické části předkládá poznatky o technologiích, jejichž dostupnost a efektivní využívání může podpořit výuku a školám pomoci při řízení pedagogického procesu. Praktická část sleduje prostřednictvím dotazníkového šetření mezi školami a studenty dostupnost konkrétních technologií. Součástí je také průzkum aplikací a služeb, které vyšší odborné školy nabízejí prostřednictvím webového prostoru. Na základě analýzy dostupnosti bakalářská práce přináší doporučení a návrhy využití ICT pro podporu vzdělávání a řízení pedagogického procesu. KLÍČOVÁ SLOVA: Informační a komunikační technologie, vyšší odborné školy, internet, intranet, webové stránky škol, sociální sítě, E-learning, české školství
Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání – vzdělanostní a oborová struktura 2016/17
Trhlíková, Jana
V návaznosti na rostoucí zájem a potřebu relevantních informací přináší tato publikace uspořádané soubory dat o oborové i vzdělanostní struktuře žáků se zdravotním postižením nově přijímaných do 1. ročníků středního a vyššího odborného vzdělávání ve šk. roce 2016/17. Doplňuje tak statistické přehledy sledující vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším odborném vzdělávání, které Národní ústav pro vzdělávání každoročně vydává.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2016/17
Vojtěch, Jiří ; Chamoutová, Daniela
Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání prostřednictvím vývoje počtů a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ) a o vývoji počtů přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání, a to vše i v rozlišení dle krajů. Materiál poskytuje rovněž údaje o vývoji oborové struktury středního a vyššího vzdělávání v členění podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2011 až 2016. Druhá část publikace se zabývá postavením mladých osob na trhu práce v ČR a v zemích EU. Pozornost je věnována jejich podílům ve středním odborném vzdělání v jednotlivých zemích celkově i ve skladbě podle zaměření studia. Jsou uváděny i údaje o podílu průmyslu na zaměstnanosti mladých, volných místech na trzích práce i o nezaměstnanosti mladých. Zmíněna je i problematika migrační krize.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza dostupnosti ICT na VOŠ
Skočdopolová, Ivana ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Závěrečná bakalářská práce se zabývá dostupností informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu na vyšších odborných školách s cílem analyzovat přístup vyšších odborných škol k moderním technologickým prostředkům a službám. V teoretické části předkládá poznatky o technologiích, jejichž dostupnost a efektivní využívání může podpořit výuku a školám pomoci při řízení pedagogického procesu. Praktická část sleduje prostřednictvím dotazníkového šetření mezi školami a studenty dostupnost konkrétních technologií. Součástí je také průzkum aplikací a služeb, které vyšší odborné školy nabízejí prostřednictvím webového prostoru. Na základě analýzy dostupnosti bakalářská práce přináší doporučení a návrhy využití ICT pro podporu vzdělávání a řízení pedagogického procesu. KLÍČOVÁ SLOVA: Informační a komunikační technologie, vyšší odborné školy, internet, intranet, webové stránky škol, sociální sítě, E-learning, české školství
Vyšší odborné školy v systému vzdělávání v České republice
Slažanský, Tibor ; Rýdl, Karel (vedoucí práce) ; Pol, Milan (oponent) ; Kovařovic, Jan (oponent)
Práce se zabývá problematikou vyššího odborného studia. Cílem práce je posouzení postavení vyššího odborného studia v českém systému vzdělávání na základě analýzy vybraných problémů z jeho realizace. Jako první je posouzena reflexe VOŠ ve veřejných pramenech. Analyzovány byly veřejně přístupné materiály z činnosti představitelů státu - Parlamentu, vlády, prezidenta a Ústavního soudu a dále celý ročník 2005 celostátního deníku Mladá Fronta Dnes a odborného profesního periodika Učitelské noviny. Následuje komparativní analýza legislativního vymezení vyššího odborného studia v kontrastu se studiem středním a vysokoškolským a dále analýza spektra absolvovaného středního vzdělání uchazečů o vyšší odborné studium. V poslední části je posuzována míra samostatnosti vyššího odborného studia, které je realizováno v rámci jednoho školského subjektu společně se středním odborným. Provázanost realizace programů středního a vyššího odborného studia v rámci jednoho subjektu je posuzována na základě porovnání počtů žáků a studentů, rozsahu působení jednotlivých vyučujících a na využívání učeben školy. V uvedených otázkách je vždy posuzován podíl SŠ a VOŠ na jednotlivých školách.
SOUČASNÝ SYSTÉM TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR: ČAS NA ZMĚNU
Jánská, Barbora ; Kotýnková, Magdalena (vedoucí práce) ; Petrášek, František (oponent)
Lidský kapitál je důležitým prvkem tvořícím konkurenční výhody jednotlivých států. Klíčovou roli pro zvyšování lidského kapitálu má terciární vzdělávání. Cílem diplomové práce je analýza systému terciárního vzdělávání v České republice, která je završena návrhem na jeho změnu. Testována je hypotéza optimálního zaměření terciárního vzdělávání a nutnost vhodné reformy. V diplomové práci je předložen vývoj terciárního vzdělávání v ČR a vyhodnocení jeho současného stavu, které jsem provedla pomocí vlastních ukazatelů a s využitím statistických údajů z databáze OECD, ČSÚ a Národního ústavu odborného vzdělávání. Pro zjištění problémů českého terciárního vzdělávání jsem provedla SWOT analýzu vytvořenou na základě mezinárodní komparace terciárního vzdělávání ČR a vybraných států (USA, Německo, Čína). V závěrečné části práce jsem posoudila vybrané problémové oblasti v kontextu s relevantními reformními názory na jejich řešení a uvedla vlastní návrhy a doporučení na změny systému terciárního vzdělávání získané pomocí kauzální analýzy.
Analýza a návrh informačního systému pro IT infrastrukturu VOŠIS
Šipka, Ladislav ; Skopec, Antonín (vedoucí práce) ; Kučerová, Helena (oponent)
Cílem a hlavní otázkou práce bylo najít optimální řešení problému analýzy a návrhu infrastrukturní databáze pro potřeby Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze. S využitím teoretických i praktických znalostí, získaných během studia, povinné školní praxe i několikaleté práce v oboru jsem se zaměřil na použitelnost a univerzálnost mnou navržené infrastrukturní databáze. Práce je dělena do několika kapitol. Úvodní kapitola je zaměřena na objasnění důvodů, proč jsem si zvolil toto téma, na analýzu současného stavu evidence infrastruktury na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze, na analýzu potřeby evidence infrastruktury a na definici zadání a požadavků ze strany Vyšší odborné školy informačních služeb. Následující kapitola obsahuje rozbor některých řešení problému, jejich popis, klady, zápory a vzájemné porovnání. Další kapitoly již obsahují jedno zvolené řešení, jeho podrobnou analýzu, popis, objasnění otázky proč bylo vybráno právě toto řešení za nejvhodnější a nástin dalších možných obměn tohoto řešení infrastrukturní databáze v závislosti na změně zadání. V závěru práce poukazuji na přínosy plynoucí z této bakalářské práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.