Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní postavení nezletilých a dalších zranitelných žadatelů o mezinárodní ochranu
Edelmannová, Anna ; Pítrová, Lenka (vedoucí práce) ; Scheu, Harald Christian (oponent)
Osoby, které v Evropské unii žádají o mezinárodní ochranu, požívají práva, která jim přiznává právo EU, mezinárodní právo i vnitrostátní legislativa. Některým žadatelům o mezinárodní ochranu jsou ale přiznávána zvláštní práva a záruky, protože je jejich postavení v určitém ohledu oslabené. Tato diplomová práce analyzuje postavení zranitelných žadatelů o mezinárodní ochranu (resp. žadatelů se zvláštními potřebami) a větší pozornost věnuje nezletilým žadatelům o mezinárodní ochranu. Diplomová práce zkoumá především úpravu ve Společném evropském azylovém systému, pozornost je ale též věnována judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, Úmluvě OSN o právech dítěte a dalším relevantním dokumentům mezinárodního práva. Na všechny žadatele o mezinárodní ochranu lze nahlížet jako na zranitelné. Evropský soud pro lidská práva ve své judikatuře žadatele o mezinárodní ochranu označil jako "zvláště neprivilegovanou a zranitelnou skupinu, která potřebuje speciální ochranu". Unijní úprava všechny žadatele o mezinárodní ochranu jako zranitelné explicitně nepopisuje, poskytuje jim ale určitý standard práv, čímž reflektuje jejich postavení. Nadto přijímací a procedurální směrnice vymezují žadatele zvláštními potřebami (resp. žadatele, kteří potřebují zvláštní procesní záruky a žadatele se zvláštními potřebami při...
Detection of Blueborne Revealed Vulnerability
Janček, Matej ; Malinka, Kamil (oponent) ; Hujňák, Ondřej (vedoucí práce)
This paper deals with the development of an automatic detection method detecting Blueborne vulnerabilities in Android devices. The result is a method that is invoking buffer overflow on the device. After that, the tool evaluates if it was successful and whether a device is vulnerable. The detection tool was validated with multiple devices, with various versions of the system. The testing of the detection method confirmed the functionality.
Security exercises for ethical hacking
Paučo, Daniel ; Lieskovan, Tomáš (oponent) ; Martinásek, Zdeněk (vedoucí práce)
This master thesis deals with penetration testing and ethical hacking. Regarding to the layout of the thesis there was prepared appropiate enviroment to realize Red/Blue team exercise, where Red team is in a role of the attacker and Blue team is in a role of defender of the network infrastructure. Whole infrastructure is implemented in a cloud virtual enviroment of VMware vSphere. Second part of the thesis consists of preparation and creation of the exercise to test web application security. Third part of the thesis is dedicating to the automatization of redteaming. Main focus of this master thesis is to demonstrate different attack vectors how to attack the network infrastructure and web applications and use of the defense mechanisms to avoid this kinds of attacks.
Návrh metody pro hodnocení bezpečnostních zranitelností systémů
Pecl, David ; Martinásek, Zdeněk (oponent) ; Gerlich, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou hodnocení bezpečnostních zranitelností. Cílem práce je vytvořit novou metodu hodnocení zranitelností, která bude lépe prioritizovat kritické zranitelnosti a reflektovat parametry, které v aktuálně využívaných metodách nejsou použity. Nejdříve popisuje současné metody, které se pro hodnocení zranitelností používají, a parametry, které jsou v jednotlivých metodách použity. První popsanou metodou je Common Vulnerability Scoring System, u které jsou popsané i všechny tři typy skóre, které tato metoda používá. Druhou analyzovanou metodou je OWASP Risk Rating Methodology. Druhá část je věnována návrhu vlastní metody, která má za cíl hodnotit zranitelnosti tak, aby bylo snadnější určit ty s vysokou prioritou. Metoda vychází ze třech skupin parametrů. První skupina popisuje technické hodnocení zranitelnosti, druhá vychází z požadavků na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti aktiva a třetí skupina parametrů hodnotí implementovaná protiopatření. Všechny tyto tři skupiny parametrů jsou pro prioritizaci důležité. Parametry popisující zranitelnost jsou rozděleny na stálé a aktuální, kdy mezi aktuální patří především informace ze služeb Threat Intelligence a náročnost exploitace. Parametry dopadu na důvěrnost, integritu a dostupnost jsou provázány s požadavky na zajištění těchto parametrů, neboli s prioritou aktiva, a dále s hodnocením protiopatření, která naopak zvyšují ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti. Priorita aktiva a kvalita protiopatření se hodnotí na základě dotazníků, které jsou předloženy vlastníkům zkoumaných aktiv v rámci hodnocení zranitelností. V třetí části práce je navržená metoda srovnána s v současnosti velmi používanou metodou Common Vulnerability Scoring System. Na několika příkladech jsou ukázány silné stránky navržené metody, kdy je vidět efektivita prioritizace při zohlednění požadavků na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti a zvýšená ochrana těchto parametrů díky implementovaným protiopatřením. Metoda byla prakticky testována v laboratorním prostředí, kde byly na několika různých aktivech nasimulovány zranitelnosti. Tyto zranitelnosti byly ohodnoceny navrženou metodou, byla zohledněna priorita aktiva a kvalita protiopatření a vše bylo zahrnuto do výsledné priority zranitelností. V rámci tohoto testování bylo potvrzeno, že navržená metoda efektivněji prioritizuje zranitelnosti, které jsou jednoduše exploitovatelné, v poslední době často zneužívané a jsou přítomny na aktivech s minimální ochranou a vyšší prioritou.
Security of Red Hat Enterprise Linux based operating systems
Kňažeková, Nikola ; Ilgner, Petr (oponent) ; Komosný, Dan (vedoucí práce)
This master’s thesis focuses on increasing the security of Red Hat Enterprise Linux derived operating systems, based on the vulnerabilities analyzed over the last 5 years. The theoretical part describes the weaknesses and vulnerabilities, and the basic security mechanisms in Linux, with a focus on a SELinux technology. SELinux technology is shipped with the operating systems Red Hat Enterprise Linux, Fedora, and CentOS. In the practical part, based on the analyzed vulnerabilities, the configuration of the SELinux technology was designed. The design describes the elements that will be configured, namely SELinux booleans, SELinux modules, and SELinux users, focused on memory protection, escalation of privileges, code execution, data leakage, and restriction of processes and users. Based on the suggestions, a configuration was created in the Ansible configuration tool, which aims to allow the user to simply and quickly configure systems. In addition, two more configurations have been created that will allow users to revert the SELinux configuration to a previous state or lockdown the SELinux configuration. Subsequently, the impact of the configurations on the usability of the system was verified, and the found bugs were fixed or reported. The last part verifies the functionality of the configuration against exploit vulnerabilities.
Nástroj pro snazší zabezpečení počítačů s OS Linux
Barabas, Maroš ; Hanáček, Petr (oponent) ; Vojnar, Tomáš (vedoucí práce)
Účelem práce je příblížit čtenáři nové přístupy při zjištování a odstraňování zranitelností v oblasti počítačové bezpečnosti a navrhnout nový systém na zlepšení bezpečnosti v počítačích s operačním systémem Linux. Tento systém má za úkol analyzovat vzdálené operační systémy a odhalit tím zranitelná místa, které můžou být následně odstraněné aplikováním existujících bezpečnostních standardů.
Návrh metodiky testování chytrých smart meterů se zaměřením na invazivní testování
Biolek, Martin ; Sikora, Marek (oponent) ; Lieskovan, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalarska prace je zamerena na problematiku penetracniho testovani chytrych elektro- meru. V ramci teoreticke casti jsou popsany dostupne standardy, kterymi by se vyrobci chytreho elektromeru meli ridit. Nasleduje pak prakticka cast zamerena na testovani dvou systemu chytrych elektromeru a zjisteni jejich nedostatku. Vysledkem prace je kompromi- tace jednoho systemu, ktery potrebuje vyrazne vylepseni pro nasazeni do provozu v nove verzi. Popis nedostatku je zahrnut v prakticke casti prace.
Návrh zavedení ISMS ve veřejné správě
Štukhejl, Kamil ; Tomáš,, Krejčí (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na zavádění systému řízení bezpečnosti informací ve veřejné správě pomocí řady norem ISO/IEC 27000. Práce obsahuje teoretická východiska, představení organizace, dále analýzu rizik a návrh vhodných opatření pro minimalizaci těchto nalezených rizik. V závěru je navržen plán pro implementaci včetně ekonomického zhodnocení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.