Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu v podmínkách ČR
Kochová, Tereza ; Havránek, Miroslav
Česká republika se podobně jako ostatní země světa potýká s jednotlivými projevy změny klimatu. Změna klimatu je komplexní fenomén, jehož projevy ovlivňují téměř všechny hospodářské oblasti, lidskou společnost i ekosystémy. Reálný efekt daného projevu změny klimatu přitom záleží nejen na místně specifické intenzitě samotného projevu, ale také na tom, zda jsou v zasaženém systému přítomny prvky, které jsou tímto projevem negativně ovlivněny. Reálné efekty daného projevu a jejich závažnost jsou určeny také schopností dotčeného systému dopad projevu předvídat (být na něj připraven), reagovat na něj a přizpůsobit se nastalé změně, případně schopností tlumit negativní dopady a způsobené škody nahradit.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návrh metody pro hodnocení bezpečnostních zranitelností systémů
Pecl, David ; Martinásek, Zdeněk (oponent) ; Gerlich, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou hodnocení bezpečnostních zranitelností. Cílem práce je vytvořit novou metodu hodnocení zranitelností, která bude lépe prioritizovat kritické zranitelnosti a reflektovat parametry, které v aktuálně využívaných metodách nejsou použity. Nejdříve popisuje současné metody, které se pro hodnocení zranitelností používají, a parametry, které jsou v jednotlivých metodách použity. První popsanou metodou je Common Vulnerability Scoring System, u které jsou popsané i všechny tři typy skóre, které tato metoda používá. Druhou analyzovanou metodou je OWASP Risk Rating Methodology. Druhá část je věnována návrhu vlastní metody, která má za cíl hodnotit zranitelnosti tak, aby bylo snadnější určit ty s vysokou prioritou. Metoda vychází ze třech skupin parametrů. První skupina popisuje technické hodnocení zranitelnosti, druhá vychází z požadavků na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti aktiva a třetí skupina parametrů hodnotí implementovaná protiopatření. Všechny tyto tři skupiny parametrů jsou pro prioritizaci důležité. Parametry popisující zranitelnost jsou rozděleny na stálé a aktuální, kdy mezi aktuální patří především informace ze služeb Threat Intelligence a náročnost exploitace. Parametry dopadu na důvěrnost, integritu a dostupnost jsou provázány s požadavky na zajištění těchto parametrů, neboli s prioritou aktiva, a dále s hodnocením protiopatření, která naopak zvyšují ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti. Priorita aktiva a kvalita protiopatření se hodnotí na základě dotazníků, které jsou předloženy vlastníkům zkoumaných aktiv v rámci hodnocení zranitelností. V třetí části práce je navržená metoda srovnána s v současnosti velmi používanou metodou Common Vulnerability Scoring System. Na několika příkladech jsou ukázány silné stránky navržené metody, kdy je vidět efektivita prioritizace při zohlednění požadavků na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti a zvýšená ochrana těchto parametrů díky implementovaným protiopatřením. Metoda byla prakticky testována v laboratorním prostředí, kde byly na několika různých aktivech nasimulovány zranitelnosti. Tyto zranitelnosti byly ohodnoceny navrženou metodou, byla zohledněna priorita aktiva a kvalita protiopatření a vše bylo zahrnuto do výsledné priority zranitelností. V rámci tohoto testování bylo potvrzeno, že navržená metoda efektivněji prioritizuje zranitelnosti, které jsou jednoduše exploitovatelné, v poslední době často zneužívané a jsou přítomny na aktivech s minimální ochranou a vyšší prioritou.
Prověření slabých míst v ochraně dat vybrané firmy
Strachová, Zuzana ; Vlastimil,, Svoboda (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stavu bezpečnosti v oblasti ochrany dat dílčí části informačního systému zvolené komerční firmy menší velikosti. Ve své práci zkoumám stav zabezpečení a zavedená bezpečnostní opatření a snažím se odhalit reálné nebo potenciální zranitelnosti. Na základě analýzy provedené dotazováním, využitím metodiky asistovaného zhodnocení a metodou vyhledání zranitelností automatizovaným nástrojem, navrhuji vylepšení zabezpečení. Teoretická část bakalářské práce poskytuje úvod k tématu ochrany dat a vymezuje základní související pojmy.
Penetrační testy a odhalování zranitelností síťových prvků
Gregr, Filip ; Martinásek, Zdeněk (oponent) ; Hajný, Jan (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na penetrační testy a odhalování zranitelností síťových prvků. Teoretická část zahrnuje rozbor této problematiky a popis obecné metodologie. Práce poskytuje základní přehled požadavků mezinárodních norem ISO 27000 a PCI DSS. V další části je představen software pro odhalování zranitelností Nessus a~distribuce Kali Linux. Praktická část práce zahrnuje několik cílů. Prvním je porovnání pěti skenerů zranitelností ve~vytvořené testovací síti. Zvolenými nástroji jsou Nessus, OpenVAS, Retina Community, Nexpose Community a GFI LanGuard. Následně je v této síti proveden penetrační test s využitím nástrojů dostupných v Kali Linux. Postup zneužití dvou vybraných zranitelností je vytvořen jako laboratorní úloha. Posledním praktickým cílem je testování odolnosti webového serveru vůči záplavovým útokům SYN flood a UDP flood a pomalému útoku Slowloris. Pro záplavové útoky byly vytvořeny skripty v jazyce Python.
Vulnerability management v podnikové IT infrastruktuře
Hronek, Tomáš ; Veber, Jaromír (vedoucí práce) ; Klíma, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá oblastí řízení zranitelností a jejich vztahu k informační bezpečnosti. Jejím cílem je zasazení tematiky řízení zranitelností do kontextu informační bezpečnosti podniku a vysvětlení jejího vztahu k souvisejícím disciplínám. V praktické části jsou porovnány vybrané nástroje k hodnocení zranitelností a je aplikována metodika k určení kritičnosti zjištěných zranitelností ve vztahu k dodávaným IT službám. Cílů bylo dosaženo rešerší odborných informačních zdrojů, osobními konzultacemi s pracovníkem odpovídajícím za informační bezpečnost v J&T Bance a srovnáním výsledků nástrojů k hodnocení zranitelností (Nessus, Retina, OpenVAS, Nexpose, Tripwire). Dosud nebyla publikována žádná vysokoškolská závěrečná práci věnující se výhradně tématu řízení zranitelností. Tato závěrečná práce je první, která poskytuje srovnatelné výsledky skenování zranitelností vůči stejným cílům. Neméně přínosná je rovněž aplikace metodiky Common Vulnerability Scoring System k určení kritičnosti zjištěných zranitelností ve vztahu k dodávaným IT službám.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.