Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Projekt Odra II
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Trdlica, Luděk
Identifikace projektu. Zaměření a cíle projektu Odra II. Práce prováděné v rámci řešení projektu v roce 2001. Hlavní výsledky prací. Vyúčtování nákladů za rok 2001.
Projekt Odra II
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Šlouf, Vladimír ; Sezima, Tomáš ; Řehánek, Tomáš ; Mičaník, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Trdlica, Luděk
Ve smyslu rozšířené metodiky pro syntézu používané Evropskou environmentální agenturou pod zkratkou DPSIR představuje předkládaný úkol stav kvality vody (organické znečištění nutrienty, těžké kovy, specifické organické látky, bakteriologické znečištění) a kontaminace plavenin a sedimentů. Oblast 1: Poznávací, rozborový a hodnotící systém - Hydrochemická sledování a hodnocení. Hydrobiologická sledování a hodnocení. Bilance celkového fosforu v pozadí. Charakter vypouštěných odpadních vod z bodových zdrojů znečištění. Kontaminace povrchových a odpadních vod chlorovanými TOL. Podklady pro hodnocení bodových zdrojů znečištění dle legislativy EU. Výzkum hraničních vod menších toků v povodí Odry
Projekt Odra II
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Šlouf, Vladimír ; Sezima, Tomáš ; Řehánek, Tomáš ; Mičaník, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Šajer, Jiří ; Trdlica, Luděk
Ve smyslu rozšířené metodiky pro syntézu používané Evropskou environmentální agenturou pod zkratkou DPSIR představuje předkládaný úkol stav kvality vody (organické znečištění nutrienty, těžké kovy, specifické organické látky, bakteriologické znečištění) a kontaminace plavenin a sedimentů. Oblast 1: Poznávací, rozborový a hodnotící systém - Nebodové zdroje znečištění. Hydrologická sledování a hodnocení. Oblast 2: Aplikace právních předpisů EU. Oblast 3: Informační podpora projektu. Oblast 4: Diskuze výsledků, jejich syntéza a aplikace. Oblast 5: Publikace výsledků řešení projektu.
Projekt Odra II: Syntéza za období 1998-2002. Díl 3
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Trdlica, Luděk
Hlavním cílem předkládané zprávy je syntéza výsledků jednotlivých částí a dílčích úkolů Projektu Odra II za období 1998-2002, včetně uvedení návrhů a doporučení ke zlepšení jakosti vod a vodních ekosystémů v povodí řeky Odry. Výsledky předkládaného projektu budou využívány jako podklad pro rozhodování orgánů státní správy, jako podpora mezinárodních aktivit v tomto prostoru (Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním, Helsinská komise, HELCOM) a v neposlední řadě jako ucelený podklad pro tvorbu Plánu povodí řeky Odry.
Projekt Odra II: Oblast 1 Poznávací, rozborový a hodnotící systém. Oblast 2 Aplikace právních předpisů EU. Oblast 3 Informační podpora projektu
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Trdlica, Luděk
První část zprávy přináší v rámci části 1.4 Nebodové zdroje znečištění výsledky modelování plošného znečištění a v části 1.5. Hydrologická sledování a hodnocení výsledky hodnocení režimu naplavenin a výskyt minimálních průtoků. Druhá část se zabývá aplikací právních předpisů EU pro návrh charakteristik oblasti říčního subpovodí Olše. Třetí část se zabývá sběrem, zpracováním a modelování dat v informačním systému.
Projekt Odra II: Oblast 1 Poznávací, rozborový a hodnotící systém.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Trdlica, Luděk
Cílem projektu bylo dokončení komplexního zhodnocení stavu a ochrany vod v české části povodí řeky Odry. Zpráva obsahuje výsledky dílčích úkolů: 1.1 Hydrologická sledování a hodnocení, 1.2. Hydrobiologická sledování a hodnocení, 1.3 Bodové zdroje znečištění, 1.4 Nebodové zdroje znečištění, 1.5. Hydrologická sledování a hodnocení. Jsou uvedeny podrobné výsledky monitorování znečištění v povodí Odry a hodnocení podle legislativy EU.
Projekt Odra II: Oblast 4 Diskuze výsledků, jejich syntéza a aplikace. Oblast 5 Publikace výsledků řešení projektu
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, pobočka Ostrava ; Trdlica, Luděk
První část zprávy popisuje strukturu projektu a přináší souhrn výsledků za jednotlivé části projektu. Cílem bylo dokončení komplexního zhodnocení stavu a ochrany vod v české části povodí řeky Odry. Byly vyhodnoceny hydrochemické a hydrobiologické ukazatele, včetně ekotoxikologických sledování a hodnocení bodových a nebodových zdrojů znečištění. Druhá část obsahuje odborné články publikované v souvislosti s projektem.
Průzkum nových metod‚ vývoj a aplikace technologie pro utilizaci vod s vysokým obsahem rozpuštěných látek
EKOSYSTEM, spol.s r.o., Praha ; MEMSEP s.r.o., Praha ; Slouka, Jiří ; Borýsek, Adam ; Kutal, Tomáš
Svazek obsahuje samostatné dílčí části: 1. Legislativně-ekonomický rámec pro využití membránově separačních postupů, 2. Vyhledání lokality pro uskutečnění pilotního testu odstraňování starých ekologických zátěží metodou membránové separace (býv. Chemické závody Sokolov, SPOLANA Neratovice, Spolchemie a.s. Ústí nad Labem, Západočeská plynárenská a.s., areál Plzeň, Západočeská plynárenská a.s., areál Klatovy, Synthesia Pardubice-Semtín).
Průzkum nových metod‚ vývoj a aplikace technologie pro utilizaci vod s vysokým obsahem rozpuštěných látek
MEMSEP s.r.o., Praha ; Havlová, M. ; Robek, F. ; Podhola, Martin ; Borýsek, Adam ; Kutal, Tomáš
Základním předmětem výzkumu byla v roce 2007 aplikace membránových separačních technologií pro úpravu průsakových vod ze skládek komunálního odpadu a skládek nebezpečných odpadů a odpadních vod z průmyslové činnost. V průběhu řešení byla do projektu zahrnuta další významná oblast znečištěných vod, a to podzemní vody ze starých ekologických zátěží, které obsahují často velmi nebezpečné kombinace organických polutantů a také celkový obsah anorganických solí nebo přímo některý z iontů může znemožňovat ekologické nakládání s těmito vodami v případě aplikace pouze klasických sanačních metod. Dosud získané výsledky prokázaly reálnou možnost aplikací membránových separačních postupů (samozřejmě v kombinaci s dalšími metodami) zejména v těch lokalitách, kdy klasické sanační postupy nemohou ze své povahy uspět nebo je jejich aplikace neefektivní z hlediska investičních nebo provozních nákladů. Projekt zahrnoval především řešení pro vody s vysokým obsahem rozpuštěných látek. Závěrečnou zprávu tvoří několik výstupů: Část I Zpráva o stavu řešení, Část II Utilizace hlízové vody ve škrobárně Pelhřimov a.s., Část III/I Úprava kontaminovaných podzemních vody v lokalitě Nový Rychnov, Část III/II Čištění průsakových vod ze skládky NO reverzní osmózou a Část III/III Porovnání metod pro odstranění arsenu z kontaminovaných podzemních vod.
Průzkum nových metod‚ vývoj a aplikace technologie pro utilizaci vod s vysokým obsahem rozpuštěných látek
MEMSEP s.r.o., Praha ; Kutal, Tomáš
Základním předmětem výzkumu je zpracování průsakových vod ze skládek komunálního odpadu a skládek nebezpečných odpadů a odpadních vod z průmyslové činnosti. Projekt zahrnuje především řešení pro vody s vysokým obsahem rozpuštěných látek. V roce 2004 byla zpracována literární rešerše. V praktické části byla zpracována metodika laboratorních testů, která je obecná pro celou dobu řešení. Byly vybrány dva typy odpadních vod a na reálných vzorcích byly provedeny orientační testy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.