Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bytový dům Novosedly
Kalousová, Kamila ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Sedláková, Markéta (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout bytový dům se suterénem a čtyřmi nadzemními podlažími s výstupem pro dokumentaci pro provádění stavby. Navržený objekt je tedy bytový dům s garážemi, který se bude nacházet v obci Novosedly, na jižní Moravě, na dvou parcelách č. 5420/83 a 5420/84. Terén, na kterém se objekt nachází, je v mírném sklonu. Objekt bytového domu je zděný z cihelných tvárnic pro nadzemní část a v podzemní části je vyzděn do ztraceného bednění. Střešní konstrukce objektu je oblouková z dřevěných nosníků.
Rodinný dům
Suza, Martin ; Ing.Tomáš Bartoš (oponent) ; Mohelníková, Jitka (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Rodinný dům“je zpracována ve formě projektové dokumentace, řešící výstavbu jednobytového, samostatně stojícího, rodinného domu. Jedná se o dům dvoupodlažní, částečně podsklepený, s plochou střechou, umístěný v mírně svažitém terénu. Dům je navržen tak, že první nadzemní podlaží je denní část a druhé je noční klidová část. Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic POROTHERM. Vodorovné konstrukce budou keramické, z nosníku POT a vložek MIAKO. Základové pásy jsou z prostého betonu.
Stavebně technologický projekt rozšíření chráněné dílny v Třinci
Gwóźdź, Dariusz ; Kopecký, Lukáš (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem výrobní a skladovací haly a sociální budovy chráněných dílen Ergon Třinec. Práce je zpracována na základě projektové dokumentace. Jedná se o 8 stavebních objektů (2 hlavní stavební objekty a 6 inženýrských objektů). Stavební objekt SO 01 montážní a skladovací hala bude využit pro instalaci montážních linek pro jednoduchou montáž dovážených dílů, a zřízení poloautomatické linky lakovny. Stavební objekt SO 02 sociální budova bude využit pro sociální zázemí zaměstnanců (WC, sprchy, denní místnosti, šatny) a kancelářské prostory. Mezi hlavní body diplomové práce patří projekt zařízení staveniště včetně časového a ekonomického vyhodnocení, časový a finanční plán- objektový, studie realizace hlavních etap stavebního objektu SO 01 a SO 02, návrh hlavních stavebních strojů včetně dosahů, časový plán stavebního objektu SO 02, technologický předpis pro provádění ocelových konstrukci objektu SO 01 s kontrolním a zkušebním plánem
Stavebně technologický projekt bytového domu Meandr v Brně
Schauer, Martin ; Klimszová, Alžběta (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem bytové rezidence Meandr v lokalitě Brno – Komín. Na toto zadané téma jsou zpracovány všechny potřebné a doplňující dokumenty, které zvyšují přehlednost a orientaci v problematice rozsáhlé stavby pro přípravu stavebního procesu. Vzhledem k rozsahu, složitosti stavby a lokalitě umístění se stavebně technologický projekt zabývá řešením pouze zemních prací a hrubé stavby hlavního stavebního objektu SO-01. Dále devíti drobnými objekty, které jsou úzce s tímto hlavním objektem spjaty v rámci areálu bytového domu. Mezi nedílné součásti této práce patří projekt zařízení staveniště včetně časového a ekonomického vyhodnocení, studie realizace hlavních technologických etap, návrh hlavních strojů a mechanismů, položkové rozpočty objemově významných objektů a rozpočty podle THU objemově méně významných objektů, dále technologický předpis pro provádění železobetonových monolitických konstrukcí a s tímto tématem spjatý kontrolní a zkušební plán, rizika a řešení opatření. Pro celou výstavbu bytové rezidence je zpracován podrobný časový harmonogram a spoustu doplňujících dokumentů.
Budova státní správy s knihovnou
Jakeš, Václav ; Švehla, Alois (oponent) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Hlavním tématem diplomové práce je prováděcí projekt novostavby samostatně stojící budovy státní správy s plochou jednoplášťovou střechou. Stavba má dvě podlaží a není podsklepená. Použitý konstrukční systém je zděný. Svislé konstrukce jsou zhotoveny ze systému Porotherm a vodorovné konstrukce jsou z monolitického železobetonu. Zatížení přechází do monolitických základových pasů.
Soubor polyfunkčních domů Břeclav, ulice U Nemocnice - příprava a organizace výstavby
Janík, Lukáš ; Mohapl,, Martin (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce je zpracována pro přípravu a organizaci výstavby polyfunkčních domů U Nemocnice v Břeclavi. Jedná se o komplex tři objektů z nichž první dva jsou domy a třetí řadové garáže. Jednotlivé objekty jsou dle dilatačních celků rozděleny na sekce. Má práce je zpracována pro objekt SO02 - sekce 4,5. Nosný systém tvoří železobetonové sloupy a stropy s výplní z tvárnic Porotherm. Střecha je řešena jako vodorovná jednoplášťová.
Diagnostický průzkum objektu rodinného domu
David, Jan ; Láník, Jaromír (oponent) ; Schmid, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem objektu rodinného domu Horní 15 v Brně. Stavebně technický průzkum bylo nutné provést, kvůli změně majitele domu a pro zjištění stavu pro případnou rekonstrukci. Součástí průzkumu je popis metodiky diagnostických prací na objektu a vyhodnocení průzkumu s výsledky a návrhem opatření. Výsledky hodnotí stav konstrukce a jeho dílčích částí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.