Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh expanze české společnosti na novozélandský trh
Bílková, Pavlína ; Vysloužil, Zdeněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na novozélandský trh. Vybraná společnost má sídlo v Brně a zabývá se výrobou zařízení určených k čištění odpadních vod. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematiky, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně finančního plánu a harmonogramu.
Návrh expanze české společnosti na novozélandský trh
Bílková, Pavlína ; Vysloužil, Zdeněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané společnosti na novozélandský trh. Vybraná společnost má sídlo v Brně a zabývá se výrobou zařízení určených k čištění odpadních vod. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vymezena problematiky, stanoveny hlavní i dílčí cíle, kterých chceme dosáhnout a popsány použité metody. Teoretická část definuje základní pojmy řešené problematiky. Na tuto část navazuje analytická část s analýzou současného stavu společnosti. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení včetně finančního plánu a harmonogramu.
Vranovská přehrada a Bítov v kontextu dějin 20. století
Šabatková, Eva ; Míšková, Alena (vedoucí práce) ; Zilynskyj, Bohdan (oponent)
Název práce: Vranovská přehrada a Bítov v kontextu dějin 20. století Autor: Bc. Eva Šabatková Katedra (ústav): Katedra dějepisu a didaktiky dějepisu Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá výstavbou Vranovské přehrady a jejími důsledky. Nejprve je popsán vývoj přehrad a to nejen u nás, ale i ve světě. Dále jsou analyzovány důvody k regulaci řeky Dyje, její možné varianty a historické události vedoucí k realizaci vodního díla u Vranova nad Dyjí. Práce se rovněž zaměřuje na osudy obyvatel obce Bítov, jež musela být v souvislosti s výstavbou zaplavena. Jsou zde rozebrány možné varianty architektonického řešení nového Bítova, který vznikl jako náhrada za původní obec. Významnou částí je i zmapování života posledního majitele bítovského panství a hradu Bítov barona Jiřího Haase z Hasenfelsu. Na závěr se práce věnuje vlivu Vranovské přehrady na život v dnešním Bítově. Klíčová slova: Vranovská přehrada, výstavba, Bítov, vodohospodářství, Jiří Haas z Hasenfelsu
Využití konceptu CSR u společností působících v oblasti vodohospodářství
Bartoš, Tomáš
Práce se zabývá zhodnocením využívání konceptu společenské odpovědnosti firem u vybraných společností působících v oblasti vodohospodářství. Na základě provedených analýz je zjištěno, že všechny vybrané společnosti z oboru mají povědomí o konceptu společenské odpovědnosti a zastávají aktivní přístup v rámci tohoto konceptu. Oblastí s nejnižším hodnocením napříč vybranými společnostmi je komunitní angažovanost a rozvoj. Dle získaných informací jsou v práci dále uvedeny doporučení pro jednotlivé oblasti společenské odpovědnosti ve struktuře normy ISO 26000 a také doporučení vyplývající z vyhodnocení sekundárních dat (ukazatelů specifických pro obor vodohospodářství).
Komentovaný překlad: "Vive l'eau" (Jean Matricon, Découvertes Gallimard - Sciences, Paris 2000, 83-111)
Šindelářová, Marie ; Belisová, Šárka (vedoucí práce) ; Duběda, Tomáš (oponent)
Obsahem této bakalářské práce je komentovaný překlad francouzského textu do češtiny. Práce se skládá ze dvou částí. První část tvoří překlad vybrané kapitoly z knihy Vive l'eau od Jeana Matricona. Druhou část práce tvoří komentář překladu, jehož součástí je analýza výchozího textu, koncepce překladu a řešení překladatelských problémů.
Vranovská přehrada a Bítov v kontextu dějin 20. století
Šabatková, Eva ; Míšková, Alena (vedoucí práce) ; Zilynskyj, Bohdan (oponent)
Název práce: Vranovská přehrada a Bítov v kontextu dějin 20. století Autor: Bc. Eva Šabatková Katedra (ústav): Katedra dějepisu a didaktiky dějepisu Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá výstavbou Vranovské přehrady a jejími důsledky. Nejprve je popsán vývoj přehrad a to nejen u nás, ale i ve světě. Dále jsou analyzovány důvody k regulaci řeky Dyje, její možné varianty a historické události vedoucí k realizaci vodního díla u Vranova nad Dyjí. Práce se rovněž zaměřuje na osudy obyvatel obce Bítov, jež musela být v souvislosti s výstavbou zaplavena. Jsou zde rozebrány možné varianty architektonického řešení nového Bítova, který vznikl jako náhrada za původní obec. Významnou částí je i zmapování života posledního majitele bítovského panství a hradu Bítov barona Jiřího Haase z Hasenfelsu. Na závěr se práce věnuje vlivu Vranovské přehrady na život v dnešním Bítově. Klíčová slova: Vranovská přehrada, výstavba, Bítov, vodohospodářství, Jiří Haas z Hasenfelsu
Využití GPU pro akceleraci optimalizace systému vodních děl
Marek, Jan ; Petrlík, Jiří (oponent) ; Jaroš, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá optimalizací řízení zásobní funkce vodohospodářských soustav. Vycházíme z dizertační práce Ing. Pavla Menšíka Ph.D., Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. Jako optimalizační metoda byla zvolena diferenciální evoluce. Daná metoda bude implmentována sekvečne a poté paralelizována nejdříve na procesoru a poté na GPU
Historické úpravy pozemků v Jihočeském kraji
MATUŠKA, Tomáš
V bakalářské práci jsou popsány historické úpravy pozemků v Jihočeském kraji za doby: Rožmberků; Buquoyů, Eggenbergů a Schwarzenbergů; po I. světové válce; po II. světové válce; po roce 1989. Práce popisuje, jak se měnila krajina v jednotlivých obdobích a informuje o nejvýznamnějších úpravách, zejména v oborech: rybníkářství, lesnictví, vodohospodářství a zemědělství. Je zde rozebrána historie pozemkových úprav od počátku evidence užívání půdy po současnost. Práce obsahuje pojednání o kolonizaci, reformách, novodobých pozemkových úpravách a současných pozemkových úpravách na zájmovém území.
Podnik v regulovaném vodohospodářském odvětví
Vopatřilová, Lenka ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Nešporová, Jaroslava (oponent)
Práce se věnuje podnikání, správě a provozování vodovodů a kanalizací ve státem regulovaném vodohospodářském odvětví. Mezi její cíle patří zmapování trhu podniků, které v tomto odvětví působí, dále zjištění, zda podniky v rukou soukromých nadnárodních koncernů nezatěžují své zákazníky příliš vysokou cenou vodného a stočného a nalezení případného vztahu mezi cenou vody a rentabilitou těchto podniků. Aby mohly být tyto cíle dosaženy, jsou podniky roztříděny do pěti skupin, které jsou následně porovnávány mezi sebou. Skupiny jsou vytvořeny na základě podílů zahraničních koncernů na vlastnictví těchto podniků. Samostatnou skupinu tvoří podniky v rukou měst a obcí, tedy podniky bez vlivu zahraničního celku. Srovnání jsou nejprve podrobeny jednosložkové a poté i dvousložkové ceny. Na závěr je výše těchto cen srovnávána s podnikovými rentabilitami.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.