Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 119 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Retrospektivní analýza reakce horských smrkových ekosystémů na působení stresových faktorů
Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Cudlín, Pavel
Projekt přispěje k objasnění vztahů mezi procesy poškozování a regenerace asimilačních orgánů smrku ztepilého, které jsou reakcí na synergické působení přírodních a antropogenních stresových faktorů. Kromě základních charakteristik podle mezinárodního programu ICP-Forest je sledován zejména tvar horní částí koruny, defoliace primární struktury, způsob poškození a výskyt sekundárních výhonů. Z posledních dvou jmenovaných charakteristik byl odvozen stupeň transformace koruny. Během prvních třech let trvání projektu bude na každé výzkumné ploše vybráno kolem 5 vzorníkových stromů, reprezentujících nejčastěji se vyskytující stupně transformace koruny. Z nich bude odebrána větev na dendroekologickou a morfologickou analýzu transformace struktury větvení. V poslední vegetační sezóně bude opět proveden průzkum stavu korun smrku ztepilého.
Predikční modely říčních ekosystémů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Pořízková, Yvonne ; Zahrádková, Světlana ; Pavonič, Michal ; Vojtíšková, Denisa ; Kokeš, Jiří
Cílem projektu je vytvořit systém pro hodnocení ekologického stavu povrchových tekoucích vod na základě společenstev makrozoobentosu, umožnit detekci antropogenních vlivů a to jak organického znečištění, tak i vlivů nesaprobních, jako jsou stavby na tocích, hydrotechnické úpravy koryt toků (regulace, nádrže, jezy aj.), acidifikace, toxické vlivy a do určité míry i eutrofizace, dále umožnit sledování efektivnosti aktivit , které mají vést ke snižování znečištění nebo degradace toků a pomocí navrhovaného systému rozšířit, oproti dosud používanému saprobnímu systému, informace o stavu a vývoji ekosystémů toků ČR.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Komplexní hodnocení vlivů lidských zásahů v NPR Praděd
Ekoservis ; Burešová, Zuzana ; Bureš, Leo
Problematika lidských vlivů v plošně rozsáhlé NPR Praděd zahrnuje vlivy imisí, cestovního ruchu, vliv staveb, komunikaci a dalšího zařízení cestovního ruchu, vliv turistiky, lyžování, vliv vysazených kamzíků, projevy synantropizace vegetace, problematiku záměrného pěstování i samovolného šíření nepůvodních druhů bylin a dřevin, problematiku dříve vysazované kosodřeviny a olše zelené, jakož i základní problematiku syndynamiky subalpínské vegetace a populací chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. V letošním roce byly na všech vytyčených monitorovacích plochách zapsány fytocenologické snímky, byly zaznamenány a popsány prováděné biotechnické zásahy a na celém území rezervace byly při opakovaných exkursích během vegetační sezóny zaznamenávány poznámky k pozorovaným projevům lidských zásahů.
Predikční modely říčních ekosystémů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Kokeš, Jiří
Cílem projektu je vytvořit systém pro hodnocení ekologického stavu povrchových tekoucích vod na základě společenstev makrozoobentosu, umožnit detekci antropogenních vlivů a to jak organického znečištění, tak i vlivů nesaprobních, jako jsou stavby na tocích, hydrotechnické úpravy koryt toků (regulace, nádrže, jezy aj.), acidifikace, toxické vlivy a do určité míry i eutrofizace, dále umožnit sledování efektivnosti aktivit , které mají vést ke snižování znečištění nebo degradace toků a pomocí navrhovaného systému rozšířit, oproti dosud používanému saprobnímu systému, informace o stavu a vývoji ekosystémů toků ČR.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Matematické modelování nutrientů v povodí Labe
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha ; Balvín, Pavel
Cílem studie bylo vytvořit metodiku hodnocení zdrojů fosforu v povodí s použitím matematického modelování. Navržená metodika se skládala z vyhodnocení ve dvou následných stupních, a to nejprve pomoci relativně jednoduchého bilančního modelu zdrojů, retence a odnosu z povodí v ročním nebo víceletém kroku a následně pomocí dynamického modelu (HSPF) zahrnujícího srážkovo-odtokový vztah, procesy vyplavování fosforu z půdy a transport v říční síti. Sestavené modely byly použity ve scénářových studiích pro zjištění požadavku na snížení emisí z bodových a plošných zdrojů tak, aby byly dodrženy imisní standardy ve vybraných profilech říční sítě. Hodnocení bylo provedeno pro povodí Sázavy a Lužnice.
Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn
Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc ; Zrzavá, Ivana ; Zenterová, Adéla ; Zahradník, David ; Šlezar, Jiří ; Škrottová, Pavlína ; Ráčková, Marie ; Misiaček, Radim ; Jirásková, Eva ; Hošek, Jan ; Hédl, Radim ; Zeidler, Miroslav ; Hofmeister, Jeňýk ; Banaš, Marek
Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního prostředí pod vlivem globálních změn prostředí. Tato problematika je studována v prostředí alpinské tundry na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Krkonošského národního parku. Metodika řešení spočívá v kombinaci několika metodických přístupů tak, aby bylo možné postihnout jak rané, subtilní změny podmínek prostředí tak i jeho středně a dlouhodobé změny pod vlivem globálních změn prostředí. Navržené postupy vycházejí ze současných scénářů očekávaných změn globálního klimatu, které lze aplikovat na alpinské prostředí sudetských pohoří. Ve zprávě za druhý rok řešení jsou prezentována teoretická východiska studované problematiky, podrobná metodika řešení těch částí projektu, kterým byla věnována v roce 2008 pozornost, úvodní sada získaných výsledků a jejich stručná diskuse.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Výzkum vlivu polutantů přítomných ve vodním prostředí na ryby
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Umea University, Sweden ; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice ; Stará, Alžběta ; Steinbach, Christoph ; Grabicová, Kateřina ; Burkina, Viktoriia ; Golovko, Oksana ; Turek, Jan ; Sudová, Eliška ; Máchová, Jana ; Valentová, Olga ; Velíšek, Josef ; Kroupová, Hana ; Kolářová, Jitka ; Fedorova, Ganna ; Žlábek, Vladimír ; Grabic, Roman ; Li, Zhihua ; Randák, Tomáš
Projekt se zabývá vlivem běžných komunálních zdrojů znečištění na vodní prostředí. Získal data charakterizující kontaminci vodních ekosystémů vybranými biologicky aktivními látkami nad a pod vytipovanými zdroji komunálního znečištění a hodnotil jejich vliv na indikátorové organismy - ryby. Je uvedeno vyhodnocení souvislostí mezi výskytem vybraných polutantů ve vodním prostředí a biologickými změnami u indikátorů organismů v laboratorních i přírodních podmínkách.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Změny eutrofizace povrchových vod v povodí Labe a jejich vliv na stav společenstva fytoplanktonu
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Desortová, Blanka
V rámci zajištění dat pro matematické modelování proběhly odběry v terénu a následné analýzy požadovaných biologických a chemických charakteristik. Vzorkování proběhlo v období červen - září 2009 ve čtrnáctidenních intervalech v úseku Labe mezi profily Valy a Obříství, sledovány byly profily na Labi (Valy, Lysá, Obříství) a závěrové profily přítoků Jizera (Vestec) a Vltava (Zelčín). Proběhlo vyhodnocení dlouhodobých změn koncentrace živin a biomasy a struktury fytoplanktonu v modelovém úseku toku Labe. Na základě analýzy vzorků odebraných z toku Labe byl proveden odhad růstových rychlostí fytoplanktonu.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 1: Pohyb vody a kontaminujících látek v nenasycené zóně
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota) včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Doložení transportu vody a kontaminantů nenasycenou zónou kvartértních sedimentů na kontaminovaných lokalitách v povodí Labe. Jsou uvedeny články vzešlé z projektu.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Dynamika mikrobiální kontaminace Labe. Průzkumy
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Benáková, Andrea ; Baudišová, Dana
Předmětem projektu byl výzkum změn mikrobiální kontaminace v pilotním povodí v souvislosti se změnami průtoků. Jako pilotní povodí bylo vybráno povodí Olešky, na relativně malém úseku toku je řada různě znečištěných profilů. Z mikrobiologických ukazatelů byly stanoveny indikátory fekálního znečištění fekální koliformní bakterie a Escherichia coli., pro které byla validována kultivační metoda na chromogenním médiu Rapid2 E. coli agar. Byly stanoveny intestinální enterokoky k možnému odlišení zemědělských a komunálních zdrojů mikrobiální kontaminace. Ve vybraných profilech byly stanoveny celkové počty bakterií, fylogentické skupiny a patogenní bakterii za běžných a maximálních průtoků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 119 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.