Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 380 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Difuzní vlastnosti OSB desek v důsledku zasažení nadměrnou vlhkostí.
Žižková, Lucie ; Vertal', Marián (oponent) ; Chybík, Josef (oponent) ; Bečkovský, David (vedoucí práce)
Předložená disertační práce pojednává o změně difuzních vlastností u desek z orientovaných plochých třísek (OSB) po zasažení nadměrnou vlhkostí. OSB desky po zasažení nadměrnou vlhkostí a následném vysušení změní své difuzní vlastnosti, a tak díky odlišnému faktoru difuzního odporu již neodpovídají původnímu návrhu skladby stěny dřevostavby. Cílem práce je popsat změnu difuzních vlastností laboratorně změřenou a tuto zakomponovat do reálné skladby stěny dřevostavby a posoudit její funkci pomocí počítačové simulace. Úvod práce tvoří teoretický základ pro zpracování experimentální části, ve které je obsaženo měření nasákavostí, difuzních vlastností a rizika růstu plísní. V experimentální části jsou popsány přístupy a metody k naplnění cíle disertační práce. Měření probíhalo v laboratořích ústavu pozemního stavitelství na zkušebních vzorcích z OSB desek. Po zasažení nadměrnou vlhkostí byly zkušební vzorky vysušeny pomocí dvou vysoušecích metod. Vysušené zkušební vzorky byly umístěny do zkušebních sestav, na kterých byla měřena difuze metodou suchých misek. Měření probíhalo ve dvou etapách, kdy v každé z výzkumných etap bylo měřeno na více než 80 vzorcích. V závěrečné části je měření vyhodnoceno formou grafů. Změna difuzních vlastností byla poté zakomponována do reálné skladby stěny dřevostavby a za pomoci počítačové simulace, která je v praxi nerozšířenější, dle ČSN 73 0540 posouzena.
Využití EMW záření pro likvidaci biotických škůdců
Gintar, Jan ; Klečka,, Tomáš (oponent) ; Pěnčík, Jan (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Sanace stavebních prvků a konstrukcí z hlediska vlhkosti a sterilizace (inaktivace) biotických škůdců, se ve stavební praxi i samotném stavebnictví řeší poměrně často a patří tak k aktuální problematice. Danou problematikou se zabývají specializované firmy, které využívání dostupné techniky známe na trhu, nebo se sami podílejí na vývoji a zdokonalení těchto přístrojů. Metod k odstranění vlhkosti a sterilizaci biotických škůdců je známo několik, přičemž dostatečně kvalitní data o použité technologii, vhodnosti použitých zařízení, podrobnější popis při aplikování samotných metod a samotné výsledky, jsou většinou chráněny samotnými firmami. Samotné metody, pro odstranění vlhkosti a likvidaci (inaktivaci) biotických škůdců, je nutné volit podle individuálních požadavků, neboť některé metody budou pro daný případ vhodnější (účinnější) a některé méně vhodné. Pro samotnou praxi je však důležité, aby metody byly dostatečně účinné a zároveň dostupné pro širší veřejnost (jejich ekonomická stránka). Ve své disertační práci se zaměřuji na potenciál využití EMW záření nejen pro likvidaci biotických škůdců (plísně, houby, dřevokazný hmyz), ale i eliminaci případně omezení nutných podmínek pro přežití nebo rozvoj těchto biotických škůdců. Proto se ve své práci zaměřuji i na přítomnost vlhkosti, protože vlhkost je společným činitelem převážné většiny problémů spojených s výskytem biotických škůdců. Díky intenzitě se jedná o jednu z časově méně náročnou metodu a tím pádem i o cenově (ekonomicky) dostupnější metodu. Výzkum, který jsem prováděl na VUT FAST, jsem zaměřil na využití mikrovlnného záření při likvidaci biotických škůdců, za podmínek, které se blíží podmínkám na reálných stavbách. Použití mikrovlnné metody pro likvidaci biotických škůdců a zároveň k odstranění vlhkosti, se ukázalo jako výhodné.
Snímač teploty a senzor koncentrace nebezpečných plynů pro karavany
Indrák, Dominik ; Urbanec, Tomáš (oponent) ; Frýza, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá navržením, vyrobením a naprogramováním zařízení (vybrání vhodných komponent, navržení a vyrobení desky plošných spojů, napsání obslužného firmawaru pro MCU), které bude sloužit pro měření nebezpečných plynů LPG, teploty a vlhkosti v karavanech pro firmu Cutter Systems spol. s.r.o. Pro komunikaci a odesílání naměřených hodnot bude sloužit rádiové rozhraní v kmitočtovém pásmu 863-870 MHz, popřípadě asynchronní komunikace UART. V dalších částech bude popsán návrh příslušného hardwaru, výběr krabičky pro umístění zařízení a postup psaní firmwaru.
Vývoj elektroniky pro dálkově řízený batyskaf
Trýska, Tomáš ; Musil, Vladislav (oponent) ; Šteffan, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout elektroniku a programové vybavení pro dálkově řízený batyskaf, které umožní jeho pohyb, snímání provozních veličin a přenos obrazu z IP kamery do počítače. S kamerou je možno pohybovat za pomoci servomotorku. K ovládání batyskafu slouží jednoduchá počítačová aplikace.
Separace drobných kapiček rozptýlených v proudu páry
Miček, Michal ; Baláš, Marek (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá separáciou kvapôčiek vody z prúdu pary. Uvedené sú niektoré základne princípy odlučovania vlhkosti a častíc ako aj zariadenia, ktoré pracujú na týchto princípoch. Ďalej sa v práci nachádza aj časť venovaná tvorbe kvapôčiek vody pri kondenzácií vodnej pary. Posledná časť práce je zameraná na návrh cyklónového odlučovača.
Koncentrátor pro dálkový sběr dat a bezdrátové moduly
Palacký, Tomáš ; Pásek, Jan (oponent) ; Fiedler, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro vzdálené měření kvality vzduchu v budovách. V první části je uveden výběr a rozbor použitých hardwarových a softwarových prostředků: minipočítače Rapsberry Pi, mikrokontroleru STM32F401, modulu pro bezdrátovou komunikaci XBee-Pro, senzoru CO2 a také využívaných komunikačních rozhraní IC a USART. Dále je obsahem návrh elektrického zapojení, plošného spoje, konfigurace bezdrátových modulů a programové řešení softwaru mikrokontroleru a koncentrátoru.
Studium vlastností ohýbaných FRP výztuží
Lipoldová, Marie ; Prokeš,, Jan (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá studiem ohýbaných FRP výztuží. Popisuje způsoby výroby ohýbaných FRP výztuží, příklady jejich aplikace v konstrukcích. Práce dále zmiňuje vlivy agresivních prostředí na trvanlivost FRP. Je provedena rešerše možností testování vlastností ohýbaných FRP výztuží. Následně je navržen a proveden experiment pro sledování změn vlastností přímých a ohýbaných FRP výztuží při uložení v alkalickém prostředí a ve vodě při teplotě 20 °C a 40 °C. V závěru je provedeno vyhodnocení změn mechanických vlastností a pozorování výztuží pod optickým a elektronovým mikroskopem.
Metody sušení biomasy
Beran, Petr ; Špiláček, Michal (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá biomasou a principem sušení tuhých látek, dále je zde podrobná rešerše sušáren biomasy a v závěrečné části práce je zhotoven bilanční výpočet bubnové sušárny a výpočet vlastností spalin.
Analýza rozsahu poškození suchých podlah v případě vlhkostní havárie
Šír, Jan ; Vlach, František (oponent) ; Bečkovský, David (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu rozsahu poškození suchých podlah v případě vlhkostní havárie. V první části se zabývá problematikou namáhání budov z pohledu stavební fyziky, skladbou podlahy a její návazností na konstrukce dřevostaveb. Ve druhé části popisuje zkoušení třech experimentálních vzorků podlah při simulované vlhkostní havárii. Zkoumá a hodnotí chování a způsob šíření unikající vody a vliv působení vlhkosti na materiály.
Hygrotermálna odozva stavebných konštrukcií
Slávik, Richard ; Šťastník, Stanislav (oponent) ; Vertál´,, Marián (oponent) ; Kalousek, Miloš (vedoucí práce)
Predložená dizertačná práca sa zaoberá štúdiom združeného transportu tepla a vlhkosti v stavebných konštrukciách. V úvodnej časti sú stručne zhrnuté poznatky z hľadiska metodológie posudzovania a hodnotenia stavebných konštrukcií so zameraním na vlhkosť dostupné ako u nás tak aj v zahraničí. Mimo popisu metód a analýzy ich rozdielov sú na príkladoch naznačené postupy, identifikované ich vlastnosti a objasnený aplikačný rámec jednotlivých metód. Uvedené príklady nedokladujú iba ukážku postupov, ale naznačujú ich limity a vo vzájomnom porovnaní sú identifikované úskalia aplikácie jednotlivých modelov. V rámci práce je uvedené aj základné pojednanie o materiálových parametroch nevyhnutných pre tieto typy výpočtov. Z hľadiska teórie transportu tepla a vlhkosti práca objasňuje niekoľko otázok definovaných zadaním. Napĺňanie jednotlivých cieľov je v teoretickej rovine realizované analýzou a výpočtami. Výpočty sú realizované nielen známymi metódami, ale aj vyvinutým komplexným algoritmom implementujúcim simultánny transport tepla a vlhkosti založený na báze konečných prvkov, umožňujúci uvažovať aj nelineárne správanie sa materiálových parametrov. V praktickej rovine práca obsahuje popis a výsledky dvoch experimentov. Stručne je v práci obsiahnutý aj popis vyvinutého elektronického zariadenia pre zber dát z experimentálnych modelov. Výsledky získané z experimentov sú konfrontované ako s jednoduchšími tak pokročilejšími teoretickými modelmi. V závere práce je obsiahnutá diskusia, ktorá v sebe integruje syntézu získaných poznatkov. Stručne rekapituluje prínos práce pre vedný odbor, inžiniersku prax a naznačuje smery pre ďalšiu prácu v tejto oblasti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 380 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.