Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv vlhkosti vzduchu a půdy na rozvoj vybraných patogenů řepky
Nečasová, Aneta
Diplomová práce se zaměřuje na monitoring a následné hodnocení mikroklimatu porostu řepky ozimé. Bylo provedeno měření vlhkosti vzduchu a půdy a bylo sledováno napadení řepky vybranými patogeny, jejichž vývoj s těmito dvěma veličinami souvisí. Naměřené hodnoty byly porovnávány s hodnotami naměřenými na standardní klimatologické stanici umístěné v těsné blízkosti sledovaného porostu řepky. Byly vytvořeny mapy znázorňující vertikální stratifikaci vlhkosti vzduchu v celém profilu porostu. Použitím regresní analýzy byly získány rovnice vztahů mezi vlhkostí vzduchu v porostu a na klimatologické stanici. Bylo zjištěno, že průběh počasí má vliv na rozvoj daného patogena. Dále bylo prokázáno, že predikce pouze podle tzv. petal testu je nepřesná, a proto je vhodné spojení s monitoringem mikroklimatu.
Dynamics of undeground water level in the Morava river alluvial area.
Basu, Soham
Dynamika podzemních vody v lužních v aluviu řeky Moravy na jižní Moravě je primárně závislá na vodním stavu v hlavních recipientech (Morava, Kyjovka, Spářavka). Akcelerující vliv klimatických extrémů (nízké srážky, vysoká evapotranspirace) působí snížení dostupné vláhy v povrchových vrstvách půdy. Vodohospodářské úpravy v nivě Moravy v druhé polovině minulého století měly negativní vliv na režim podzemních vod. Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit režim podzemních vod a vlhkostní poměry v půdě v roce 2018 v modelovém území Mikulčického lesa. Výsledky měření. Výsledky ukázaly, že podzemní vody v roce 2018 poklesly v podstatě po celý rok více než 2 m pod úroveň terénu do štěrkopísčitých podložních vrstev a tím došlo k přerušení kapilarity vody. Dynamika podzemních vod je více plochá, rozdíl mezi minimy a maximy je ve vegetační sezoně pouze 0, 75 m. Půdní vlhkost klesá v průběhu vegetačního období pod hranici půdních hydrolimitů dostupné vody pro rostliny. Měřený tloušťkový přírůst hlavních dřevin byl velmi nízký a lesní dřeviny se nachází permanentně ve stresovém stavu. Dokončení revitalizačních opatření s cílem nápravy nepříznivé situace v zájmovém území se jeví v nejbližších letech jako zásadní
Porovnání orebné a bezorebné technologie zpracování půdy z hlediska jejího zhutnění
MACH, Václav
Bakalářská práce se zabývá technologiemi zpracování půdy, které se v dnešní době na našem území nejčastěji využívají, a jaký vliv mají na zhutnění půdy. Popisuje důvody vzniku zhutnění půd, následky zhutnění a působení zhutnění na půdu jako celek. Také se zaměřuje na opatření proti nežádoucímu zhutnění či jeho následnému odstranění. Dále popisuje základní pracovní operace, kterými jsou orba a kypření. Přiblíženo je zde, na jakém principu orba funguje, základní druhy pluhů a podle čeho je možné orbu rozdělit. Dále způsoby orby, které se uplatňují na pozemcích v různých podmínkách. V neposlední řadě práce poukazuje na výhody a nevýhody tohoto nejběžnějšího zpracování půdy. Stejně tak je pojednáno o technologii kypření, kde jsou uvedeny stroje, se kterými lze půdu zpracovat a co za výhody a nevýhody přináší technologie zpracování půdy bez orby. Polní pokus provedený za účelem vypracování bakalářské práce, je zaměřen na porovnání orebné a bezorebné technologie zpracování půdy z hlediska jejího zhutnění. Hodnotil se zde penetrometrický odpor, dosažená hloubka při měření a vlhkost půdy. Tyto hodnoty byly naměřeny na pozemku rozděleného podle technologie zpracování půdy. První část byla zpracována konvenčně s orbou a na části druhé byla orba nahrazena kypřením. Výsledky z měření byly následně porovnány v celém profilu měření, poté do hloubky 20 cm, a nakonec ve zbylém horizontu měření. Hodnoty a porovnání jednotlivých měření jsou pro lepší názornost zapsány v tabulkách a znázorněny v grafu.
Určování vlhkosti půdy s využitím radarových dat Sentinel-1
Outrata, David ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Potůčková, Markéta (oponent)
Určování vlhkosti půdy s využitím radarových dat Sentinel-1 Hlavním cílem této diplomové práce bylo najít a kvantifikovat souvislost mezi intenzitou odraženého záření z radarových dat Sentinel-1 a vlhkostí půdy v měřítku na úrovni zemědělských polí. Výzkum probíhal na třech územích, v první části byla zájmovým územím dvě pole bez vegetace v blízkosti řecké Soluně a informace o vlhkosti půdy byly získány z vlastního měření pomocí termogravimetrické metody. Druhá část čerpala data z volně dostupné databáze ISMN a výzkum probíhal na zemědělských polích během vegetační sezóny v severozápadním Německu. Třetí část využívala data o vlhkosti půdy od ČHMÚ a zájmovými územími byly dvě zatravněné plochy letiště a jedno zemědělské pole. Závislost byla měřena výpočtem koeficientu determinace a pomocí lineární regrese byla sestavena rovnice pro výpočet vlhkosti půdy z intenzity radarového odrazu. Potvrdila se vysoká závislost v případě použití polarizace VV a konstantní drsnosti povrchu. V případě ploch s měnící se drsností a vegetačním krytem byla nalezena jen nízká závislost, obdobně při použití VH polarizace. Klíčová slova: radar, SAR, Sentinel-1, vlhkost půdy, ISMN, ČHMÚ
Zařízení pro automatické zalévání rostlin
Vavroš, Ondřej ; Fedra, Zbyněk (oponent) ; Prokeš, Aleš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem převodníku vlhkosti půdy na vhodný datový formát za použití dostupných čidel vlhkosti a mikroprocesoru Silicon Laboratories řady C8051F120 a příslušného vývojového modulu za účelem péče o rostliny, zejména jejich zavlažování. Dále se práce zabývá vývojem softwarových modulů pro obsluhu převodníků a zavlažování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.