Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kvalita života dětí s retinopatií
Stejskalová, Kateřina
Předkládaná práce je koncipována s ohledem na aktuální potřeby teorie i praxe speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. Základním ideovým pilířem je subjektivní evaluace vlivu ROP na kvalitu života jedince s akcentem na dětskou populaci. Stěžejním cílem této práce je na základě longitudinálního kvalitativně orientovaného výzkumného šetření rozšířit teoretickou základnu speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením o dosud nereflektovanou problematiku kvality života osob s ROP a otevření prostoru pro související aplikovaný výzkum. Vědecký fenomén hodnocení kvality života je aktuálně ve sféře zájmu řady vědních oborů zaměřených v nejobecnějším slova smyslu na člověka. V současné době je akcentováno zejména subjektivní hodnocení kvality života specifických klientských skupin směrem k adekvátní míře poskytované podpory a optimalizaci komplexně pojaté intervence. V tomto kontextu vznikl koncept hodnocení kvality života dětské populace s retinopatií nedonošených (ROP), která v současné době zaujímá čelní místo mezi příčinami nevidomosti u dětí ve vyspělých a středně rozvinutých zemích světa. Získané poznatky by se v ideálním případě měly odrazit v několika rovinách - v teoretické rovině ve smyslu obohacení teoretické báze speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením o jeden z významných...
Využívání podpůrných opatření u žáků s funkční poruchou zraku
Cvachová, Aneta ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Diplomová práce se věnuje žákům s funkční poruchou zraku, kteří se vzdělávají s využitím podpůrných opatření různého stupně. Nejprve se práce věnuje popisu základních pojmů souvisejících s tématem. První kapitola práce se tedy zabývá představením zrakových funkcí s jejich nejčastějšími poruchami a zrakovými vadami v dětském věku, tedy i těmi, se kterými je se možné setkat ve vzdělávání. Dále se v práci autorka zabývá vymezením a následnou klasifikací pojmů užívaných v dílčí části Katalogu podpůrných opatření, kterými jsou zrakové postižení a oslabení zrakového vnímání. Jsou představena specifika vzdělávání jednotlivých skupin žáků podle závažnosti poruch zrakového vnímání. Práce obsahuje detailní rozbor oblastí podpory a jednotlivých podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání. Ve druhé praktické části jsou definovány cíle a výzkumné otázky. Kvalitativní výzkumné šetření bylo realizováno prostřednictvím analýzy lékařských zpráv a příslušných zpráv ze speciálně pedagogického centra u vybraných žáků nižšího stupně základních škol vzdělávajících se s využíváním podpůrných opatření v různém stupni. Data byla získána o sedmi žácích vzdělávajících se ve druhém, třetím a čtvrtém stupni podpůrných opatření. Cílem práce bylo...
Komunikační potřeby z pohledu pacientů / klientů se zrakovým handicapem
König, Zachary Alexander ; Tomová, Šárka (vedoucí práce) ; Nikodemová, Hana (oponent)
Téma této bakalářské práce se zabývá komunikačními potřebami z pohledu pacientů/klientů se zrakovým hendikepem. Komunikace je dovednost, kterou používáme ve všech oblastech života. Ve vztahu zdravotnický personál - pacient je tato komunikace velice důležitá, protože nám pomáhá se zjištěním určitých informací, které jsou pro nás zásadní a tím pádem také zajišťuje správný postup léčby či dobrou ošetřovatelskou péči. Cílem této práce bylo zjistit, jaké komunikační aspekty jsou zásadní z pohledu pacientů/klientů se zrakovým hendikepem, jak vnímají komunikaci mezi nimi a zdravotnickými pracovníky a jaké pozitivní a negativní aspekty jsou v této komunikaci obsaženy. Respondenti, kteří se zúčastnili této studie, byli rozděleni do tří skupin, podle toho, z jaké organizace či z jakého domova tito respondenti pocházeli. Celkový počet respondentů byl 27, jejich společný medián věku byl 67. Výběr těchto respondentů nebyl záměrný, tohoto průzkumu se zúčastnili pacienti/klienti, kteří měli o tento průzkum sami zájem. K získání dat byl použit polostrukturovaný rozhovor, kdy respondenti odpovídali na jednotlivé otázky, které byly následně analyzovány a zhodnoceny. Pro tento průzkum byla metoda rozhovoru nejvhodnější a to z důvodu získání nejen důvěry pacientů/klientů a ochoty spolupracovat, ale také z důvodu...
Úloha optické funkce a její vliv na kvalitu posturálních funkcí
Terčová, Simona ; Oplatková, Lenka (vedoucí práce) ; Veselý, Viktor (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o úloze optické funkce jako jedné z multisenzorických modalit v posturální kontrole. Teoretická část se zabývá anatomií, fyziologií a patofyziologií zrakového ústrojí a jejich vztahem k posturálním funkcím. Součástí je dále shrnutí neurofyziologických principů posturální stability, vlivu dalších senzorických vjemů a motorického projevu také zrakově postižených, kteří patří do skupiny se sníženou posturální kontrolou. V práci jsou popsány vyšetřovací metody a možnosti tréninku vizuálního vnímání a jeho vlivu na posturální řízení. Tyto poznatky jsou pak aplikovány v praktické části v kazuistice pacientky se zrakovým postižením, u které byl zkoumán vliv individuálně navržené cvičební jednotky na posturální funkce. Pro vyšetření byla použita tlaková plošina přístroje Rehawalk a klinický test dynamické posturální stability Star-Excoursion Balance Test.
Vliv lehkého dotyku na posturální stabilitu u osob se zrakovým postižením
Součková, Zuzana ; Čakrt, Ondřej (vedoucí práce) ; Levínská, Kateřina (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit vliv senzorické adaptace na posturální stabilitu osob ve věku 10-20 let. Měření probíhalo ve stoji na stabilometrické plošině s vyloučením zrakové kontroly v různě obtížných posturálních situacích bez a s přidáním lehkého dotyku. Studie se zúčastnilo 10 nevidomých probandů a 10 probandů bez zrakového deficitu. Očekávali jsme, že nevidomí probandi předvedou lepší výsledky v parametrech COP než kontrolní skupina ve všech posturálních situacích díky senzorické adaptaci. Klíčová slova posturální stabilita, statická rovnováha, zrakové postižení, nevidomí, senzorická adaptace, lehký dotyk
Role ergoterapie u nevidomých osob
Bartošová, Simona ; Rodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Kuželková, Anna (oponent)
1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Simona Bartošová Vedoucí práce: Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. Název bakalářské práce: Role ergoterapie u nevidomých osob Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce pojednává o problematice nevidomých osob z pohledu ergoterapeuta. Hlavním cílem je zjistit, jaká je role ergoterapie u dospělých nevidomých osob v České republice v oblasti soběstačnosti. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První, teoretická část se zabývá anatomií a fyziologií zraku, dělením zrakových vad a jejich nejčastějšími příčinami, a popisuje intervenci ergoterapeuta v oblasti soběstačnosti, kognitivních funkcí, hodnocení prostředí a v oblasti pracovního uplatnění. V druhé, praktické části je zpracováno pět kazuistik, ve kterých je uvedena anamnéza, ergoterapeutické vyšetření, zhodnocení soběstačnosti klientů, a následné vytvoření návrhu terapií. Dílčím cílem je vytvořit propagační materiál oboru ergoterapie u nevidomých osob. Výstupem z toho je leták, shrnující klíčové informace, který lze použít k propagaci práce ergoterapeuta s touto cílovou skupinou. Klíčová slova: ergoterapie, nevidomý, zrakově postižený, soběstačnost, aktivity všedního denního života
ICT technologie jako prostředek pro vzdělávání dětí s KP, jehož součástí je zrakové postižení
Hakr Hrdličková, Jana ; Mlčková, Marie (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit, jaký je význam IC technologií jako prostředku pro vzdělávání žáků s kombinovaným postižením s dominantním zrakovým postižením. Lze konstatovat, že význam IC technologií ve vzdělávání osob se zdravotním postižením je vyšší, než je tomu u intaktní populace, a to z důvodu, že u osob se zdravotním postižením mohou být IC technologie využívány jako kompenzační pomůcky, schopné kompenzovat některé nedostatky vzniklé v důsledku postižení jedince. S cílem zjištění významu IC technologií jako prostředku pro vzdělávání osob se zdravotním postižením bylo realizováno výzkumné šetření mezi pedagogickými pracovníky vyučujícími osoby se zdravotním postižením ve speciálních školách či ve speciálních třídách základních škol. Vysoký význam IC technologií ve vzdělávání zdravotně postižených žáků byl potvrzen provedenou rešerší odborné literatury, výzkumným šetřením a v neposlední řadě též kazuistikami. Metodou výzkumu budou kvalitativní rozhovory. Klíčová slova osoba se zdravotním postižením, informační a komunikační technologie, kombinované postižení, kompenzační pomůcky, zrakové postižení, integrace, inkluze, aplikace, tablet, aplikace
Ucelená rehabilitace osob se zrakovým postižením
Hlaváčová, Barbora ; Ondrušová, Jiřina (vedoucí práce) ; Cimrmannová, Tereza (oponent)
Diplomová práce na téma Ucelená rehabilitace osob se zrakovým postižením podává celkový přehled o možnostech a významu Ucelené rehabilitace pro tuto cílovou skupinu. V úvodní části mé práce se budu věnovat definici zraku, zrakovému postižení, ucelené rehabilitaci pro osoby se zrakovým postižením a možnosti sociálních služeb. V závěrečné části jsou uvedeny rozhovory vedené s klienty a pracovníky zařízení zaměřeného na poskytování služeb sociální rehabilitace. Cílem mé práce je popsat psychosociální problematiku osob se zrakovým postižením a současně podat přehled o možnostech a významu ucelené rehabilitace pro tuto cílovou skupinu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.