Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 350 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modelování dynamických vlastností převodových ústrojí pomocí virtuálních prototypů
Otipka, Václav ; Trochta,, Miroslav (oponent) ; Žlábek,, Pavel (oponent) ; Píštěk, Václav (vedoucí práce)
Převodová ústrojí s ozubenými koly jsou velmi masivně rozšířena napříč všemi kategoriemi technických výrobků. Jejich funkce je nezastupitelná, nicméně jejich provozování je vždy spojeno s generováním nezanedbatelné úrovně vibrací a hluku, což je také považováno za jednu z hlavních nevýhod, která se projevuje především u vysoce zatěžovaných převodů a představuje nevýhodu hlavně z pohledu konkurenceschopnosti výrobků a případně také možných legislativních problémů. Zmíněný problém lze částečně vyřešit prostřednictvím důmyslné optimalizace převodového ústrojí, což však vyžaduje vynaložení značného úsilí, času a finančních prostředků. Toto je hlavní důvod, proč je vyvíjen neustálý nátlak na nalezení efektivních cest pro optimalizaci a proč je této oblasti stále věnována značná pozornost vědecké komunity. V současnosti se pro celkovou optimalizaci v této oblasti využívá kombinace výpočtového a experimentálního přístupu. Tato disertační práce je zaměřena na predikci a porozumění dynamického chování převodového ústrojí, což si žádá sestavení pokročilého, komplexního výpočtového modelu. Výpočtové modelování je podpořeno řadou dílčích technických experimentů, které slouží k validaci výsledků.
Tlumení vibrací spalovacích motorů
Kožuch, Jonáš ; Böhm, Michael (oponent) ; Fridrichová, Kateřina (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tlumení vibrací spalovacích motorů. Uvádí přehled příčin vzniku vibrací a popisuje je. Nejnebezpečnějším jevem jsou pro klikový hřídel torzní kmity, a proto je důležité tento jev co nejlépe eliminovat. Je uveden přehled současných řešení tlumení torzních vibrací. Tlumiče torzních kmitů jsou rozděleny do jednotlivých skupin. Rozdělení spočívá převážně v typu konstrukce a ve způsobu, jakým tlumiče vibrace eliminují. Závěrečná část se zaměřuje na provedení simulace dynamiky klikového mechanismu v programu GT-Suite. V simulacích jsou měněny parametry pryžového torzního tlumiče, konkrétně moment setrvačnosti a nastavení Maxwellova modelu. Poté je zkoumán jejich vliv na torzní vibrace. Výstupem jsou ideální parametry tlumiče pro daný model motoru.
Moderní vibrodiagnostika strojů a hodnocení datových souborů neuronovými sítěmi
Koníček, Tomáš ; Holoubek, Tomáš (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na technickou diagnostiku s důrazem na vibrodiagnostiku strojů a zařízení. Cílem je provést rešerši sledování vibrací pomocí moderních on-line systémů a zkoumat možnosti zpracování získaných datových souborů s využitím neuronových sítí. Analyzuje se vibrační monitoring od firmy Siemens SIPLUS CMS, včetně popisu jednotlivých hardwarových a softwarových komponent. Práce se dále zaměřuje na diagnostiku strojů s využitím reálného modelu vybaveného systémem SIPLUS CMS ve spolupráci s programovatelným automatem SIMATIC S7-1200. Získaná data budou přenášena přes protokol FTP k dalšímu zpracování v programu Matlab. Budou navrženy a použity modely neuronových sítích, které budou natrénovány na naměřených datech. Bude použit model konvolučních neuronových sítí. Výsledky budou vyhodnoceny a bude vznesen závěr.
Numerical simulation of gear mesh stiffness
Rackovský, Daniel Milan ; Prokop, Aleš (oponent) ; Řehák, Kamil (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with the simulation of the spur gears mesh stiffness. The introductory part of the thesis presents a detailed review of the knowledge in the field of gear theory, gear error and also NVH of gears. The next part of the thesis describes the basic principles of the function of the parametric FEM model of gear mesh, which was developed for the purpose of this thesis. The last part of the thesis presents the results of FEM simulations in which the effect of manufacturing error of the gears on the STE waveform was investigated. The basis of the simplified production error model was the sine function. The effect of the number of periods of this function and the magnitude of the amplitude on the STE waveform was investigated. The effect of the magnitude of the load torque on the STE of the production-error gear was also verified. The magnitude of the amplitudes of the sine function was determined to match the allowable wheel shape tolerances according to ISO 1328-1. The problem was solved in Ansys Mechanical APDL using a parametric FEM model based on APDL language.
Klikový mechanismus dvoudobého závodního motocyklového motoru
Šmahel, Matěj ; Tobiáš, Martin (oponent) ; Drápal, Lubomír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčně výpočetním návrhem klikové hřídele dvoudobého zážehového jednoválcového motoru. V první části jsou popsány hlavní silové účinky klikového mechanismu a popis zvoleného dvoudobého motoru. Druhá část se věnuje výpočtovému modelování klikového mechanismu v prostředí Multi-Body System. Hlavním cílem je stanovení vlivu hodnoty částečného vyvážení setrvačných sil posuvných částí prvního řádu na zatížení jednotlivých částí motocyklu. Hodnoceno je zatížení hlavních ložisek klikové hřídele a míst pro uložení motoru. Stanoveno je také zrychlení vzniklé v řídítkách a místech pro uložení stupaček. V závěru jsou shrnuty výsledky a nastíněn další možný postup.
Snížení vibrací a hluku v interiéru osobního automobilu
Patočka, Pavel ; Prokop, Aleš (oponent) ; Řehák, Kamil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou snižování vibrací a hluku v interiéru osobních vozidel, která je dnes hojně řešena dodatečným odhlučňováním za pomoci vibrace tlumicích a zvuk pohlcujících materiálů. V rámci rešeršní části této práce jsou proto kromě metod měření vibrací a hluku podrobně popsány vlastnosti a způsoby aplikace těchto materiálů. Jak již název těchto materiálů napovídá, jejich hlavním cílem je utlumit vibrace a pohltit zvuk. Jejich princip zjednodušeně spočívá v přeměně mechanické, respektive zvukové energie v energii jinou (nejčastěji tepelnou). Aplikací těchto materiálů na nějakou strukturu jsou však ovlivněny její modální vlastnosti, mezi které se řadí vlastní frekvence a vlastní tvar. Pro bližší prozkoumání ovlivnění vlastní frekvence a vlastního tvaru po aplikaci vibrace tlumicího materiálu na nějakou strukturu byla provedena jak numerická, tak experimentální modální a harmonická analýza jednoduchého plechového vzorku. Přínos vibrace tlumicích a zvuk pohlcujících materiálů z hlediska dodatečného odhlučnění vozidla byl na základě provedené rešerše vyhodnocován provedením jízdní zkoušky v reálném provozu.
Srovnání provozních vibrací vybraných druhů pružných spojek pro vysokorychlostní aplikace
Práznovský, Alexander ; Pavlík, Ondřej (oponent) ; Pokorný, Jan (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je výber vhodných kandidátov pružných spojok pre vysokorýchlostné aplikácie. Pružné spojky vnášajú do systému budiace sily, ktoré spôsobujú vibrácie. Bolo potrebné zistiť, ktorá pružná spojka je pre testovanú zostavu najvhodnejšia. V teoretickej časti boli popísané najmä pružné spojky, ale aj všetky podstatné časti testovacej zostavy a ich funkčnosť. Ďalej je v práci popísaný postup spracovania a vyhodnotenie dát. Pre možnosť celkového spracovania všetkých nameraných dát, bol vykonaný výpočet pomocou metódy konečných prvkov, pre zistenie použiteľnosti dvojslučkovej pružnej spojky. Výstupom bakalárskej práce bol výber najlepších pružných spojok pre testovaciu zostavu.
Vibrodiagnostika elektrických strojů
Petráček, Samuel ; Cipín, Radoslav (oponent) ; Janda, Marcel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá seznámením se s vibracemi a jejich popisem. Jaký typy vibrací se vyskytují, jaké jsou jejich parametry jako je například výchylka nebo zrychlení a lehce popsána frekvenční analýza pro neharmonické signály. Následně jsou popsány zdroje vibrací v elektrických točivých strojích. Zde jsou popsány typy zdrojů vibrací, například mechanického původu nebo na ložisku. Příčiny jejich vzniku například nevyvážeností rotoru, nesouosostí rotoru nebo mechanického uvolnění. A jejich následné působení na stroj v axiálních a radiálních směrech. Dále je popsána metoda měření Crest Factorem a shrnutí dalších diagnostických metod vibrodiagnostiky jako například Obálková analýza a Kurtosis faktor. K jakým účelům jsou tyto metody využívány a jejich výhody a nevýhody. V praktické části byli změřeny 4 asynchronní motory s předpoklady pro závady s excentricitou rotoru. Byli zde vypočítány efektivní hodnoty vibrací a Crest Factor a následně provedena frekvenční analýza pomocí FFT (Rychlá fourierova transformace). Nakonec byli výsledná data vyhodnocena.
Zpracování měření vibrací pro účely prediktivní údržby mechanických soustav
Kuchař, Matěj ; Dobossy, Barnabás (oponent) ; Kšica, Filip (vedoucí práce)
S vývojem technologií se vyvíjet i údržba. V posledních letech se nejvíce rozvíjí a začíná se aplikovat prediktivní údržba. Tento typ údržby přináší lepší výsledky než doposud používané typy údržby, zejména u vibrací. Oproti ostatním typům údržby, je těžší prediktivní údržbu zaimplementovat. Při implementaci je nutno dodržet její postup: předzpracování dat, extrakci features, určení Health indicatoru, trénink prediktivního modelu a vyhodnocení. Jednalo se hlavně o seznámení s tímto postup. K dispozici je mnoho softwarů, které nabízí funkce pro aplikaci prediktivní údržby. V této práci byl použit Predictive maintenance toolbox z programu Matlab. Následně znalosti o aplikaci prediktivní údržby byly použity na experimentálních datem získané měřením vibrací ložisek pro předpověď RUL.
Problematika NVH u testování vozidel na válcovém dynamometru
Jiříček, Martin ; Prokop, Aleš (oponent) ; Řehák, Kamil (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hluku a vibrací při testování vozidel na válcovém dynamometru. Jejím cílem je vhled do oboru válcových dynamometrů, jejich konstrukce a funkce, poskytnout přehled možností měření vibrací a hluku na vozidlech a objasnit možnost využití válcového dynamometru jako měřicího zařízení pro kompletní analýzu hluku a vibrací, včetně zhodnocení jeho výhod a nevýhod na základě dostupných studií a literatury.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 350 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.