Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modely a simulace pochodů bezemisního kolového nakladače s elektrickým pohonem
Cieslar, Filip ; Nevrlý, Josef (oponent) ; Němec, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou modelů simulující pochody bezemisního kolového nakladače, který vznikl přestavbou původní verze se spalovacím motorem. Součástí práce je metodická tvorba modelů od základních částí stroje po zjednodušený model celkového stroje, jeho funkčního ověření a kalibrace na základě dostupných informací a měření. V průběhu práce jsou vybrané parametry celkového modelu stroje verifikovány na základě provedených měření, dále je ověřena vhodnost zvolených komponent a taky je provedena optimalizace a úpravy modelu na základě verifikace. Cílem práce je představení simulačního a verifikačního postupu a jeho praktického využití ve vývoji bezemisního kolového nakladače na elektricky pohon.
Implementace systému VERICUT do technologického procesu výroby
Gerbel, Jakub ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Slaný, Martin (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je implementace verifikačního systému VERICUT do procesu výroby ve spolupráci se společností JHV Engineering. Na základě teoretického rozboru je provedena praktická část. Proběhlo vymodelování 3D modelu obráběcího CNC centra v systému Creo Parametric a sestavení jeho kinematiky v prostředí systému vericut. Byla provedena simulace a následná výroba fyzické součásti. Po vyhodnocení výsledků se ukázalo, že mezi simulací a reálným procesem dochází k určitým odchylkám. Při vytvoření takovéto přesné virtuální kopie stroje, nebo-li digitálního dvojčete, lze eliminovat kolizní stavy a efektivněji plánovat výrobu.
Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Ostopovice
Jaroš, Zdeněk ; Sucháček, Tomáš (oponent) ; Ručka, Jan (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na hydraulickou analýzu vodovodní sítě obce Ostopovice, okres Brno-venkov. V rámci práce byl proveden terénní průzkum spotřebiště a následně vytvořen podrobný kvazidynamický hydraulický simulační model vodovodní sítě. Sestavený hydraulický model byl následně kalibrován a verifikován na základě měření hydraulických veličin na vodovodní síti. V modelu jsou simulovány charakteristické provozní stavy vodovodu. S využitím výsledků hydraulické analýzy byly posouzeny tlakové poměry s ohledem na stávající rozsah a typ zástavby, zohledňuje se také výhledový rozsah zástavby v návaznosti na platný územní plán obce. Součástí práce jsou také navržená opatření vedoucí k optimalizaci tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Ostopovice.
Penetrační testy systému pro verifikaci řečníka
Nguyen, QuangTrang ; Rohdin, Johan Andréas (oponent) ; Plchot, Oldřich (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrhnout sadu penetračních testů pro verifikaci řečníka s použítím syntézy řeči a dostupných nahrávek cílových mluvčí. Práce zahrnuje studium problematiky pro syntézu řeči, verifikace řečníka a metod pro spoofing se kterými můžeme setkat. Před samotným návrhem testovací sady je popsán systém a jeho komponenty, který byl použít v této práci. V posledních kapitolách práce je uveden popis návrhu testovacích sad a způsob realizace testů. Na závěru jsou vyhodnoceny výsledky a je odpovězeno na otázku, zda je možné prolomit systém pro verfikaci řečníka s využitím metody pro syntézu řeči.
Non-Parallel Voice Conversion
Brukner, Jan ; Plchot, Oldřich (oponent) ; Černocký, Jan (vedoucí práce)
Voice conversion (VC) aims at converting the voice of source speaker to the voice of target speaker. It is popular in funny Internet videos but has also series of serious use cases, such as dubbing of audiovisual material and anonymization of voice (for example for witness protection). As it can serve for spoofing of voice identification systems, it is also an important tool for development spoofing detectors and counter-measures.     Training VC models has mainly been on parallel audios (ie. two speakers uttering the same text) and on high quality audio material. The goal of this thesis was to investigate developing VC on non-parallel data and with low quality signals, mainly from publicly available dataset VoxCeleb.  This work follows the state-of-the-art AutoVC architecture defined by Qian et al. It is based on neural network (NN) autoencoders, aiming to separate speech into content- and speaker-dependent embedding. The target speech is then obtained by replacing source speaker embedding by the target speaker one. We have improved Qian's architecture to process low-quality audio by experimenting with different speaker embeddings (d-vectors vs. x-vectors), introducing a speaker classifier from content embeddings in an adversarial setup, and tuning the size of content embeddings imposing an information bottleneck to the autoencoder. Also, we have defined another adversarial architecture by comparing original content embeddings with those obtained after the VC process. The results of experiments prove that non-parallel VC on low-quality data is indeed doable. The resulting audios were not so good as in case of using high-quality ones, but the speaker verification results after spoofing by proposed system have clearly shown a shift of voice characteristics toward the target speakers.
Vliv ABS na chování vozidla
Zich, Jakub ; Šimek, Václav (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá systémem ABS (Anti-lock braking system) a jeho vlivem na délku brzdné dráhy vozidla. Práce obsahuje rešerši k tomuto problému, přehled vhodných modelovacích prostředků, návrh řešení, jeho implementaci v modelovacím nástroji UPPAAL a testy prováděné s modelem. Testy zkoumají průběh vývoje základních veličin spojených s brzděním (rychlost, brzdná dráha, skluz, úhlová rychlost, koeficient tření) v simulacích nouzového brzdění s použitím systému ABS a bez něj, a výsledky porovnávají. Taktéž ověřují pravděpodobnost, že vozidlo zastaví v různých podmínkách za danou vzdálenost. V neposlední řadě umí model simulovat poruchu brzd či brzdových čidel a výsledky těchto simulací je možné porovnávat se simulacemi bez poruchy.
Rozšíření plánovače testů pro distribuované systémy
Mészáros, Filip ; Ráb, Jaroslav (oponent) ; Ščuglík, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá automatickým testováním softwaru s použitím plánovače testů. Popisuje tvorbu rozšíření existujícího plánovače testů tak, aby bylo možné efektivně rozdělit skupinu testů na části, které se budou vykonávat nezávisle na sobě. Jednotlivé testy jsou rozdělovány na základě společných vlastností prostředí, které je pro tyto testy nutno připravit, a na základě závislostí mezi testy.  Práce dále popisuje, jaké optimalizace jsou použity pro rozdělování testů do podmnožin. Každá podmnožina testů je spouštěná na samostatném testovacím systému a tím je snížen čas potřebný pro otestování testovaného softvéru danou sadou testů. Vytvořený nástroj se úspěšně používá při každodenním testování několika produktů ve firmě Acision, pro kterou byl tento nástroj vytvářen.
Test Driven Development for FPGA Designs
Halász, Dávid ; Strnadel, Josef (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
This bachelor's thesis describes, how test-driven development can be used in hardware, especially for FPGA development. The essential theory for understanding the context is described. Some available tools for assertion-based hardware verification and unit-testing are presented and demonstrated on a reference design. One of the introduced tools was selected and with that a test-driven developed SPI interface was created and successfully verified.
Privacy Protection on Mobile Devives
Aron, Lukáš ; Hudec,, Ladislav (oponent) ; Drahanský, Martin (oponent) ; Hanáček, Petr (vedoucí práce)
This thesis analyses privacy protection on mobile devices and presents the method for protecting these data against information leakage. The security is focused on using the mobile device for personal purposes and also for the working environment. The concept of the design solution is implemented in the form of prototype. Model of implementation is verified with the model of required behavior. The thesis also consists of experiments with prototype and verification experiments on defined models.
Multikamerová biometrická brána pro identifikaci osob
Kosík, Dominik ; Orság, Filip (oponent) ; Goldmann, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce řeší vytvoření biometrické brány pro identifikaci osob. Identifikace probíhá za pomocí 5 barevných kamer a IR kamery. IR kamera zajišťuje detekci osoby a následně se ze snímku barevných kamer vytváří 3D model obličeje osoby. Na základě tohoto modelu se provádí identifikace. Jelikož při vytváření samotného 3D modelu docházelo k nepřesnostem, což má vliv na rozpoznání osoby, není výsledná identifikace dostatečně přesná. Z toho důvodu je zapotřebí upravit algoritmy zpracovávající 3D model, a tak dosáhnout dostatečné přesnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.