Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Person Identification and Verification Using EEG
Žitný, Roland ; Orság, Filip (oponent) ; Tinka, Jan (vedoucí práce)
The aim of this work was to create a brain-computer interface that reliably identifies and verifies a person using his electroencephalographic signals. Creating a user profile and verifying it is based on processing reactions to his own face, and the face of strangers or acquaintances. Algorithms such as bandpass and noise removal using wavelet transformation are user to filter signals. The classification of reactions is performed using a convolutional neural network or linear discriminant analysis. The average accuracy of the linear discriminant analysis is 66.2 % and of the convolutional neural network is 58.7 %. The maximum achieved accuracy was with linear discriminant analysis and at 93.7 %.
Dvorana patrového objektu v areálu VŠ
Jež, Matěj ; Melcher, Jindřich (oponent) ; Karmazínová, Marcela (vedoucí práce)
Úkolem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce a opláštění z konstrukčního skla. Objekt se nachází v areálu VŠ na okraji městské zástavby města Ostrava, městská část Ostrava Poruba. Půdorysné rozměry objektu jsou 8,5 x 12 m. Objekt se sestává ze šesti nadzemních pater s celkovou výškou 21 m. Objekt je napojen na zbývající konstrukci budovy. Hlavní nosná konstrukce je rámová, tvořena ocelobetonovými sloupy a ocelovými nosníky. Prostorové ztužení je zajištěno ocelovými schodnicemi a železobetonovou stropní konstrukcí. Objekt je navržen v souladu s platnými normami a posouzen na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.
Modely a simulace pochodů bezemisního kolového nakladače s elektrickým pohonem
Cieslar, Filip ; Nevrlý, Josef (oponent) ; Němec, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou modelů simulující pochody bezemisního kolového nakladače, který vznikl přestavbou původní verze se spalovacím motorem. Součástí práce je metodická tvorba modelů od základních částí stroje po zjednodušený model celkového stroje, jeho funkčního ověření a kalibrace na základě dostupných informací a měření. V průběhu práce jsou vybrané parametry celkového modelu stroje verifikovány na základě provedených měření, dále je ověřena vhodnost zvolených komponent a taky je provedena optimalizace a úpravy modelu na základě verifikace. Cílem práce je představení simulačního a verifikačního postupu a jeho praktického využití ve vývoji bezemisního kolového nakladače na elektricky pohon.
Implementace systému VERICUT do technologického procesu výroby
Gerbel, Jakub ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Slaný, Martin (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je implementace verifikačního systému VERICUT do procesu výroby ve spolupráci se společností JHV Engineering. Na základě teoretického rozboru je provedena praktická část. Proběhlo vymodelování 3D modelu obráběcího CNC centra v systému Creo Parametric a sestavení jeho kinematiky v prostředí systému vericut. Byla provedena simulace a následná výroba fyzické součásti. Po vyhodnocení výsledků se ukázalo, že mezi simulací a reálným procesem dochází k určitým odchylkám. Při vytvoření takovéto přesné virtuální kopie stroje, nebo-li digitálního dvojčete, lze eliminovat kolizní stavy a efektivněji plánovat výrobu.
Use of the "model based design" method for the design of an embedded application
Mačišák, Martin ; Fiedler, Petr (oponent) ; Bradáč, Zdeněk (vedoucí práce)
This diploma thesis demonstrates the differences between approaches in software development. A code generation search is performed. The work describes possible tools and methods of code validation and verification. The next part provides information on the use of a design-based model in critical-demanding applications. Further, the work describes the proposal of platforms for controling the BLDC motor. Low leve software is programed for these chosen platforms. The logic of controling and user interface is created. The logic of controling is created and tested in Simulink. Further more whole programmed code is connected with the low level layer. The whole solution of my diploma thesis is tested.
Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Ostopovice
Jaroš, Zdeněk ; Sucháček, Tomáš (oponent) ; Ručka, Jan (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na hydraulickou analýzu vodovodní sítě obce Ostopovice, okres Brno-venkov. V rámci práce byl proveden terénní průzkum spotřebiště a následně vytvořen podrobný kvazidynamický hydraulický simulační model vodovodní sítě. Sestavený hydraulický model byl následně kalibrován a verifikován na základě měření hydraulických veličin na vodovodní síti. V modelu jsou simulovány charakteristické provozní stavy vodovodu. S využitím výsledků hydraulické analýzy byly posouzeny tlakové poměry s ohledem na stávající rozsah a typ zástavby, zohledňuje se také výhledový rozsah zástavby v návaznosti na platný územní plán obce. Součástí práce jsou také navržená opatření vedoucí k optimalizaci tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Ostopovice.
Penetrační testy systému pro verifikaci řečníka
Nguyen, QuangTrang ; Rohdin, Johan Andréas (oponent) ; Plchot, Oldřich (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrhnout sadu penetračních testů pro verifikaci řečníka s použítím syntézy řeči a dostupných nahrávek cílových mluvčí. Práce zahrnuje studium problematiky pro syntézu řeči, verifikace řečníka a metod pro spoofing se kterými můžeme setkat. Před samotným návrhem testovací sady je popsán systém a jeho komponenty, který byl použít v této práci. V posledních kapitolách práce je uveden popis návrhu testovacích sad a způsob realizace testů. Na závěru jsou vyhodnoceny výsledky a je odpovězeno na otázku, zda je možné prolomit systém pro verfikaci řečníka s využitím metody pro syntézu řeči.
Způsobilost měření karoserie na In-line 3D měřícím zařízení
Čada, Michal ; Jankových, Róbert (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Rozvojem technologií optického měření tvarů a prvků je dnes možné měřit karoserie přímo ve výrobním toku linky ve svařovně firmy na výrobu automobilů, tzv. In-line měření. Při nasazování tohoto kontrolního procesu je také potřeba množství naměřených dat zpracovávat pomocí normou popsaného postupu na řízení procesu. Práce předkládá návrh na zavedení řízení procesu rozměrové kontroly finálního výrobku svařovny, svařené karoserie.
Non-Parallel Voice Conversion
Brukner, Jan ; Plchot, Oldřich (oponent) ; Černocký, Jan (vedoucí práce)
Voice conversion (VC) aims at converting the voice of source speaker to the voice of target speaker. It is popular in funny Internet videos but has also series of serious use cases, such as dubbing of audiovisual material and anonymization of voice (for example for witness protection). As it can serve for spoofing of voice identification systems, it is also an important tool for development spoofing detectors and counter-measures.     Training VC models has mainly been on parallel audios (ie. two speakers uttering the same text) and on high quality audio material. The goal of this thesis was to investigate developing VC on non-parallel data and with low quality signals, mainly from publicly available dataset VoxCeleb.  This work follows the state-of-the-art AutoVC architecture defined by Qian et al. It is based on neural network (NN) autoencoders, aiming to separate speech into content- and speaker-dependent embedding. The target speech is then obtained by replacing source speaker embedding by the target speaker one. We have improved Qian's architecture to process low-quality audio by experimenting with different speaker embeddings (d-vectors vs. x-vectors), introducing a speaker classifier from content embeddings in an adversarial setup, and tuning the size of content embeddings imposing an information bottleneck to the autoencoder. Also, we have defined another adversarial architecture by comparing original content embeddings with those obtained after the VC process. The results of experiments prove that non-parallel VC on low-quality data is indeed doable. The resulting audios were not so good as in case of using high-quality ones, but the speaker verification results after spoofing by proposed system have clearly shown a shift of voice characteristics toward the target speakers.
Vliv ABS na chování vozidla
Zich, Jakub ; Šimek, Václav (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá systémem ABS (Anti-lock braking system) a jeho vlivem na délku brzdné dráhy vozidla. Práce obsahuje rešerši k tomuto problému, přehled vhodných modelovacích prostředků, návrh řešení, jeho implementaci v modelovacím nástroji UPPAAL a testy prováděné s modelem. Testy zkoumají průběh vývoje základních veličin spojených s brzděním (rychlost, brzdná dráha, skluz, úhlová rychlost, koeficient tření) v simulacích nouzového brzdění s použitím systému ABS a bez něj, a výsledky porovnávají. Taktéž ověřují pravděpodobnost, že vozidlo zastaví v různých podmínkách za danou vzdálenost. V neposlední řadě umí model simulovat poruchu brzd či brzdových čidel a výsledky těchto simulací je možné porovnávat se simulacemi bez poruchy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.