Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 576 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Politizace jako problém státní správy
Čermák, Michal ; Kohoutek, Jan (vedoucí práce) ; Potůček, Martin (oponent)
Téma: Politizace jako problém státní správy Autor: Michal Čermák Vedoucí práce: Mgr. Jan Kohoutek Ph.D. Fakulta sociálních věd - institut sociologických studií - Katedra veřejné a sociální politiky Abstrakt Bakalářská práce pojednává o problému politizace české státní správy. Tento problém je v rámci mediálního prostoru poměrně hojně užíván, zejména po každých parlamentních volbách. Nicméně nikde neexistují přesná data a popis toho, jak rozsáhlý tento fenomén v rámci české státní správy je. A to zejména kvůli nedostupnosti dat přímo z české státní správy. Vzhledem ke zmíněné nedostupnosti dat jsem se v práci rozhodl pro kvalitativní výzkum vedený skrze rozhovory. Jako respondenti byli vybráni jednak experti, věnující se státní správě a přímo politizaci, tak zároveň zástupci největších politických subjektů. Spojením názoru expertů a politiků, jejichž postoj vůči politizaci doposud nebyl takřka zmapován, jsem se snažil získat nový úhel pohledu na problematiku politizace a zároveň informace z praktického fungování státní správy, ke kterému mají politici blízko. Celkově lze z výsledků říci, že česká státní správa není v problému politizace v tak katastrofickém stavu, jak bývá někdy prezentováno. Nicméně je třeba poukázat na zhoršující se trend v rámci posledních dvou volebních období. Projevy politizace jsou...
Návrh informačního systému
Breckl, Jakub ; MBA,, Tomáš Vymětal, (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá popisem návrhu informačního systému pro státní instituci, který bude zajišťovat zabezpečené úložiště pro výměnu dokumentů mezi institucí a externími uživateli online služeb veřejné správy. Hlavním účelem tohoto systému je jeho využití zejména pro vzdálený přístup do spisů správních řízení a tím rozšíření možností nad rámec nahlížení definovaného současnou legislativou. Práce je rozdělena do tří základních částí: vymezení teoretických základů, analýzy současného stavu a popisu návrhu systému.
Hledání vhodného institucionálního uspořádání politiky vědy a výzkumu pohledem zainteresovaných aktérů
Barták, Tomáš ; Witz, Petr (vedoucí práce) ; Potůček, Martin (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na diskusi vhodného institucionálního uspořádání politiky vědy a výzkumu na národní úrovni pohledem zainteresovaných aktérů a expertů na řízení této oblasti. Jejím cílem je zjistit, jaký model institucionálního uspořádání a řízení této veřejné politiky považují oslovení zástupci aktérů a expertů za vhodný a jakými argumenty tento názor a zvolený model řízení legitimizují. Z hlediska teoretického ukotvení se diplomová práce opírá o teorii legitimity zaměřenou na prostředí veřejných politik a koncept institucionálního pole vymezující v oblasti řízení veřejných politik vztahy a interakce vyššího počtu aktérů, kteří se podílejí na rozhodování o určité problematice. Analytická část práce je založena především na realizaci expertního šetření metodou Delphi, jemuž předcházel expertní dvojrozhovor pro identifikaci hlavních témat k řešení v současném systému politiky vědy a výzkumu v České republice. Z provedeného výzkumu je možné identifikovat hlavní výhody a nevýhody českého systému řízení této politiky, různost názorů na postavení některých aktérů (Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a Akademie věd České republiky) a hledání vhodného modelu jejího řízení z hlediska potenciálního zřízení samostatného ministerstva pro tuto agendu, zpřesnění stávajícího stavu či nutnost...
Systém organizace veřejné správy jako podmínka rozvoje vodního hospodářství
TOMASOVÁ, Natalie
Bakalářská práce se zabývá správou vodního hospodářství a je rozdělena na dvě části. V první z nich je popsán obecně význam vody obecně a vodního hospodářství, včetně legislativy. Zmíněna je též ochrana vod jako nedílná součást komplexu vodního hospodářství. Podrobně je vysvětlena organizace státní správy ve vodním hospodářství, včetně právních předpisů, které se vážou k vodnímu hospodářství v České republice i Evropské unii. Ve druhé části jsou popsány činnost veřejné správy a investice do vodohospodářství. Pro porovnání je popsána organizace veřejné správy ve vodohospodářství ve Státě Izrael.
Kvalita veřejné správy v České republice
BOROVKOVÁ, Sindy
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení kvality veřejné správy z pohledu občana. V první části jsou definovány základní pojmy související s veřejnou správou a historie veřejné správy od vzniku Československého státu po současnost. Dále jsou představeny existující metody k hodnocení veřejné správy, které používají státní instituce. V druhé části práce jsou vyhodnocena a graficky zpracována data z dotazníkového šetření, které bylo provedeno s cílem zjistit postoje občanů na kvalitu veřejné správy. Ačkoliv získaná data nám neposkytla zcela jednoznačný výsledek, konečné hodnocení občanů bylo převážně klasifikováno jako kladné. Na základě získaných výsledků byly také vyhodnoceny hypotézy, na jejichž základě byly nalezeny oblasti veřejné správy, které potřebují projít změnami. Na konci druhé části jsou navrženy potřebné změny, které by mohly pomoci zlepšit kvalitu veřejné správy v jednotlivých oblastech.
Aplikace e-Governmentu v menších regionech České republiky
Mertová, Petra
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením dosavadního fungování e-Governmentu a připravované koncepce "Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+". Cílem práce je na základě dotazníkového šetření hodnotícího zkušenosti a spokojenost občanů s veřejnou správou v regionech Boskovicko a Tišnovsko identifikovat hlavní nedostatky a vytvořit návrh na zkvalitnění služeb e-Governmentu v těchto regionech.
Digitální government a jeho bariéry v Evropské unii a České republice
Polášková, Jitka
Bakalářská práce se zabývá problematikou digitálního governmentu a zaměřuje se na bariéry jeho implementace zejména v českých podmínkách. V teoretické části jsou identifikovány bariéry, trendy a modely e-governmentu, a je analyzována situace v ČR a dalších čtyřech státech EU. V praktické části je provedena komparace úrovně e-governmentu mezi ČR a státy EU. Dále je realizováno dotazníkové šetření analyzující poptávkovou stranu. Následně je vypracován návrh plánu implementace digitálního governmentu aplikovatelný v podmínkách české veřejné správy.
Partnerství pro místní rozvoj na příkladu Tišnova
Knoflíčková, Petra
Bakalářská práce je zaměřena na aplikaci a zhodnocení přínosů konceptu Partnerství pro místní rozvoj. Aplikace výsledků konceptu Partnerství je řešena na konkrétním příkladu podniku Steinhauser, s.r.o. a města Tišnova. Teoretická část práce je zaměřena na specifikaci a vysvětlení důležitých pojmů, které se přímo týkají místního rozvoje a komunikačních nástrojů. Praktická část je věnována analýze výsledků marketingového výzkumu. Závěrečná část práce je zaměřena na možná řešení, jež by zlepšila místní rozvoj a vzájemné vztahy podniku, veřejné správy a veřejnosti.
Zhodnocení hospodaření obce Dolní Bojanovice
Jakubčíková, Monika
Bakalářská práce s názvem Zhodnocení hospodaření obce má především zhodnotit hospodaření obce Dolní Bojanovice v letech 2008 až 2011. V první částí práce je provedena literární rešerše, pomocí které se lze lépe zorientovat v problematice veřejné správy, obcí a jejich hospodaření. Tyto pojmy jsou definovány pomocí vybrané literatury a platné legislativy České republiky. V praktické části je stručně charakterizována obec Dolní Bojanovice a poté následuje samotné zhodnocení hospodaření. Jsou zde uvedeny hospodářské výsledky za jednotlivé roky s podrobnou analýzou jak příjmů, tak výdajů. V závěru se nachází doporučení, jakými způsoby by bylo možno snížit výdaje a zvýšit příjmy obecního rozpočtu.
Komparace úrovně vybraných oblastí eGovernmentu v České republice a Rakousku
Zharfbinová, Nicole-Diane
Práce se zabývá tématem elektronizace veřejné správy. Autorka v práci popisuje systém elektronické veřejné správy v Rakousku a České republice a následně srovnává míru elektronizace obou zemí. Pro porovnání bylo použito dat z každoročního průzkumu evropské komise a poté sama autorka vytvořila list funkcí pro portál občana. První data byla porovnávána metodou benchmarku a pro druhé srovnání vytvořila autorka hodnotící matici. Srovnání se zaměřuje hlavně na oblast využití dat napříč jednotlivými portály veřejné správy a kvality služeb portálu občana. Součástí práce je také návrh opatření na zefektivnění elektronizace veřejné správy. Návrhy se zaměřovaly na oblast implementace umělé inteligence, automatizaci procesů a popularizaci portálu občana.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 576 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.