Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 95 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium celogenomové variability lidského cytomegaloviru.
Dvořák, Jan ; Tachezy, Ruth (vedoucí práce) ; Roubalová, Kateřina (oponent)
Tato práce je součástí projektu zabývající se variabilitou HCMV, jejímž dlouhodobým cílem je zmapovat geografické rozložení genotypů, zjistit vliv variability genotypů na průběh HCMV asociovaných onemocnění a vytipovat úseky genomu s potenciálním využitím pro diagnostiku a preventivní terapii. Práce je zaměřena na metodiku přípravy materiálu z klinických izolátů HCMV pro nově vyvinutou metodu celogenomového sekvenování (next-generation sequencing, NGS) a na postupy pro vyhodnocení získaných sekvenačních dat. V práci byly použity vzorky krve a moči od pacientů po transplantaci hematopoetických kmenových buněk a od kongenitálně infikovaných dětí. Vybrané vzorky vhodné pro NGS byly sekvenovány platformou Illumina a sekvence složeny postupem anglicky označovaným jako de novo assembly v kombinaci s mapping assembly. Vzorky moči ve srovnání s krví vykazovaly vyšší výtěžnost materiálu pro NGS. Ze vzorků pozitivních na HCMV DNA (7 z 50) po amplifikaci na tkáňových kulturách měl pouze jeden vysoký podíl virové buněčné DNA (98 %), u 6 vzorků činil tento podíl méně než 7 %. Ze vzorku obsahujícího 98% virové DNA byla vytvořena sekvence celého genomu a srovnána se sekvencemi dalších klinických izolátů z Belgie v 11 polymorfních oblastech. Analýza těchto oblastí ukázala, že pouze 2 izoláty vykazují shodu ve...
Univerzální oděv a jeho využití v muzejní edukaci
Švejdová, Kateřina ; Fulková, Marie (vedoucí práce) ; Raudenský, Martin (oponent)
Ve své diplomové práci navazující na práci bakalářskou se zaměřuji na univerzální formy oděvu. V teoretické části zkoumám společné znaky oděvů v proměnlivých kulturně- historických kontextech. Zaměřuji se na všeobecné aspekty odívání. Hledám souvislosti mezi funkcemi a formami oděvu. Sleduji vlivy historických stylů v tvorbě současných oděvních návrhářů, hledám univerzální rysy oděvu v dnešní módě. Pozoruji zájem dětí, učitelů i publikací o textilní tvorbu. Ve výtvarné části se zabývám sérií návrhů na univerzální variabilní oděv. Z jednoho střihu vzniká aranžováním pomocí patentů více modelů. Varianty výsledných modelů dokumentuji a kriticky reflektuji. V didaktické části navrhuji edukační program k vybrané oděvní expozici. Součástí programu jsou pracovní listy a možnost využití univerzálního oděvu jako didaktické pomůcky. Program ověřuji v praxi, dokumentuji a vyhodnocuji.
Variabilita křídelní žilnatiny vážek (Insecta: Odonata) - geometricko-morfometrická studie
Přibylová, Petra ; Prokop, Jakub (vedoucí práce) ; Růžička, Jan (oponent)
Vzor křídelní žilnatiny vážek (Odonata) je užíván jako důležitý soubor znaků v systematice. Cílem předložené práce je podchycení trendů variability křídelní žilnatiny vážek na základě geometricko-morfometrické analýzy. Variabilita tvaru křídel a křídelní žilnatiny byla zkoumána v rámci jednotlivých podřádů, čeledí, druhů a pohlaví jedinců prostřednictvím analýzy hlavních komponent (PCA), redundanční analýzy (RDA) a centroidové velikosti. Podkladová data zahrnují snímky 46 druhů vážek náležících do 43 rodů a 24 čeledí, které pocházejí z institucionálních entomologických sbírek. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že zástupci podřádu Zygoptera disponují velkou tvarovou rozmanitostí obrysu křídla. U druhů náležících k podřádu Epiprocta se variabilita křídelní žilnatiny projevuje především v oblasti costy a nodu. Rozdíl v pohlaví jedinců neindikuje výskyt znatelných odlišností ve tvaru křídla ani ve struktuře křídelní žilnatiny. Poměr délky a šířky křídla spolu s tvarem plamky je přímo spjat s velikostí těla vážek. Klíčová slova: Odonatoptera, Odonata, Epiprocta, Zygoptera, křídelní žilnatina, variabilita, geometrická morfometrie
Využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovců (Arachnida)
Alaverdyan, Argam ; Šťáhlavský, František (vedoucí práce) ; Johnson Pokorná, Martina (oponent)
Bakalářská práce se věnuje otázce možnosti využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovců (Arachnida). Pro pochopení této otázky je třeba analyzovat dostupné informace o mezidruhové a vnitrodruhové variabilitě karyotypů jednotlivých řádů. Na počátku práce jsou popsány použité cytogenetické metody u pavoukovců, díky kterým jsou získávány základní informace o karyotypu, jako je diploidní počet chromozomů, morfologie chromozomů a případná přítomnost pohlavních chromozomů. Hlavní část práce se zaměřuje na popis variability karyotypů vybraných řádů (krabovci, štírenky, štírci, štíři, sekáči a pavouci) a na základě těchto údajů zvažuje případnou možnost využití cytogenetických metod pro taxonomické účely u jednotlivých skupin. Součástí práce je i aktuální počet popsaných rodů (druhů), spolu s počtem cytogeneticky prozkoumaných rodů (druhů) z vybraných řádů.
Multiplikace tvaru jako prostředek ke konstruování reality
Málková, Helena ; Magidová, Markéta (vedoucí práce) ; Čech, Viktor (oponent)
Málková, H.: Multiplikace tvaru jako prostředek ke konstruování reality. [Závěrečná diplomová práce] Praha 2017 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 123 s. Diplomová práce se zabývá tématem utváření systémů, struktur a konstrukcí ve vizuální realitě. V teoretické části se zaměřuje na možnosti multiplikace, její narůstání do prostoru či plochy, a to za použití objektové tvorby vybraných umělců z oblasti výtvarného umění. V praktické části představuje autorské pojetí tématu prostřednictvím fotografického média. Struktura je důležitým fenoménem v možném chápání vizuální reality. Má předpoklady pro rozvíjení transcendentálního myšlení. Objevujeme ji v rámci celého universa, jako jeho jednotící prvek. Východiska pro didaktickou část čerpají z teoretické části. V didaktické části jsou představeny realizované výtvarné úkoly, které jsou součástí následného výzkumného šetření. Práce přináší zjištění a závěry v rámci tvůrčího řešení a výuky na téma prostorové kompozice multiplikovaného tvaru v rámci uceleného objektu. KLÍČOVÁ SLOVA: konstrukce, struktura, pohyb, tvar, prostor, variabilita, racionalita, fotografie, objektová tvorba, žák, výuka, výzkum.
Variability of Execution Environments for Component-based Systems
Malohlava, Michal ; Bureš, Tomáš (vedoucí práce) ; Racek, Stanislav (oponent) ; Duchien, Laurence (oponent)
Znovu použitelnost je jedním ze základních pilířů softwarového inženýrství. Tato vlastnost umožňuje vyvíjet systémy nejen rychleji ale také s menším úsilím. Proto tato dizertační práce zkoumá limity znovu použitelnosti v rámci komponentových systémů. Na základě analýzy současných komponentových systémů nachází jejich společné vlastnosti a rozdíly. Dosažené poznatky shrnuje do návrhu meta-komponentového systému - softwarové výrobní linky pro přípravu komponentových systémů na míru specifikovaným požadavkům. Práce se dále soustředí na definici vlastního meta-komponentového systému a rozebírá jeho důležité aspekty, které jsou klíčové pro přípravu nového komponentového systému - (1) konfigurovatelné běhové prostředí a (2) generování kódu. Pro řešení (1) práce přináší modelem řízenou metodu přípravy konfigurovatelného běhového prostředí. V návaznosti na tuto metodu rozebírá generování kódu, definuje a vysvětluje roli interoperability doménově specifických jazyků v tomto procesu. Dále práce rozšiřuje koncept interoperability a definuje rodinu jazyků parametrizovanou obecným programovacím jazykem.
Sociophonetic study of dysfluent behaviour in native English speakers
Longauerová, Renáta ; Skarnitzl, Radek (vedoucí práce) ; Gráf, Tomáš (oponent)
Táto práca je zameraná na výskum vplyvu dvoch sociálnych faktorov, veku a pohlavia, na frekvenciu výskytu a variabilitu siedmich typov dysfluencií (vyplnené pauzy, tiché pauzy, opakovania, opravy, falošné začiatky, predlžovanie samohlások a predlžovanie spoluhlások) v spontánnej reči rodených hovoriacich angličtiny z Anglicka. Účastníci boli rozdelení do štyroch skupín podľa veku a pohlavia. Prvá časť práce ponúka všeobecnú charakteristiku všetkých siedmich typov dysfluencií spolu s hlavnými témami týkajúcich sa tvorby dysfluencií. Praktická časť prináša analýzu 32 nahrávok rodených hovoriacich angličtiny. Výsledky zameriavajúce sa na všeobecný vplyv veku a pohlavia ukazujú, že významný rozdiel sa nachádza jedine medzi vekovými skupinami, kde starší sú tí, ktorí produkujú viac dysfluencií. Pohlavie, na druhej strane, nespôsobuje žiadny významný rozdiel, s výnimkou predlžovania samohlások, kde rozdiel je významný, s výskytom vyšším u žien, a taktiež opakovanie, čo je jedinou dysfluenciou, kde je rozdiel významný u veku aj pohlavia, s výskytom vyšším u starších mužov. Kľúčové slová: dysfluencie, dysfluentné chovanie, sociofonetika, rodení hovoriaci angličtiny, frekvencia výskytu, variabilita, vek, pohlavie
The Inflation-Output Variability Relationship in the CEE countries: A Bivariate GARCH Model
Kubovič, Jozef ; Čech, František (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Táto práca sa zaoberá analýzou vzťahu variability inflácie a produkcie, a taktiež kauzálnymi vzťahmi medzi infláciou, rastom produkcie a ich neistotou v regióne strednej a východnej Európy počas obdobia ekonomickej krízy, ktorá započala v roku 2008. Na odhadnutie podmieneného rozptylu, ktorý slúži ako proxy k dvom neistotám, používame dvojrozmerný GARCH(1,1) model s konštantnou podmienenou koreláciou kovariančnej matice. Následne sme použili test Grangerovej kauzality na odhad kauzálnych efektov medzi štyrmi premennými. Objavili sme niekoľko zaujímavých výsledkov. Za prvé, nepodarilo sa nám dokázať existenciu vzťahu variability inflácie a produkcie, a ani existenciu Phillipsovej krivky. Za druhé, objavili sme štatistickú podporu pre kladný kauzálny efekt inflácie na jej neistotu a záporný kauzálny efekt pre opačný smer pôsobenia. Navyše sa nám podarilo nájsť dôkaz pre nepriamy záporný kauzálny efekt inflácie na rast produkcie, čím sme našli podporu pre politiku nízkej a stabilnej inflácie v regióne. Ako posledný výrazný výsledok sme ukázali, že kríza má významný dopad na výsledky, pretože ovplyvnila správanie podmenených rozptylov a kauzálnych efektov medzi premennými. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Změny srážkových charakteristik v ČR v jarních měsících období 1984-2014
Kuchynková, Jindřiška ; Pokorná, Lucie (vedoucí práce) ; Rulfová, Zuzana (oponent)
Účelem této práce je detailní charakteristika jarních úhrnů srážek v České republice, která zde dosud nebyla podrobněji prozkoumána. Hlavními cíli diplomové práce je i) srovnání srážkových charakteristik za období 1984-2014 na jednotlivých stanicích a analýza časové a prostorové variability srážek, ii) rozdělení stanic do tří kategorií (nížinné stanice, stanice ve středních polohách, horské stanice) na základě nadmořské výšky, průměrného jarního úhrnu srážek a okolního reliéfu a iii) rozdělení stanic pomocí shlukové analýzy a porovnání srážkových charakteristik mezi jednotlivými kategoriemi stanic získanými subjektivní i objektivní metodou. Mezi statistickými a srážkovými charakteristikami figurují měsíční a sezónní úhrn srážek, počty vlhkých a suchých dní, počty dní s úhrnem nad hranici 5,10,15, a 20 mm, četnost a délka suchých a vlhkých období, index podílu přívalových srážek a trendy těchto charakteristik. Výsledky ukazují rostoucí lineární trendy jarních úhrnů srážek ve všech kategoriích stanic, nicméně statisticky nevýznamné. Nejsuššími stanicemi jsou nížinné stanice s průměrným jarním úhrnem srážek 139,3 mm, největším mediánem 169 suchých období, a zároveň nejdelšími suchými obdobími s mediánem 1470 suchých dní v rámci suchých období. Naopak mezi srážkově nejbohatší patří horské stanice s...
Klinická variabilita vzácných demencí a její možné příčiny
Tesař, Adam ; Rusina, Robert (vedoucí práce) ; Baláž, Marek (oponent) ; Hort, Jakub (oponent)
Klinické varianty demencí vnáší do jejich diagnostiky omezení a mohou vést k poddiagnostikování, nebo záměně dvou rozdílných onemocnění při stejné symptomatologií. Tato práce, proto zkoumá faktory podílející se na klinické variabilitě vzácných demencí. Jako modelová onemocnění jsou užita Progresivní supranukleární obrna a Gerstmannův- Sträusslerův-Scheinkerův syndrom způsobený mismatch mutací P102L v Prionovém proteinu. V rámci této práce nejprve prokazujeme vliv distribuace neuropatologie a jejího šíření na klinický fenotyp nemoci. Přestože postižení jedním neurodegenerativním onemocněním zvyšuje riziko neurodegenerativní komorbidity, tato neuropatologie neovlivňuje fenotypickou prezentaci primárního onemocnění. Monogenně vázané proteinopatie mohou mít rozličnou klinickou prezentaci, která není podmíněna pouze polymorfismy kauzálního proteinu, ale naopak může být ovlivněna wild type allelou kauzálního proteinu Přesnější pochopení symptomatické variability demencí jednak umožní lepší zaměření lékových studiích a výhledově i léčbu, ale také umožní lepší pochopení patogeneze neurodegenerativních nemocí. Klíčová slova: demence, Progresivní supranukleární obrna, Gerstmannův-Sträusslerův- Scheinkerův syndrom, variabilita, phenotyp, neuropatologie

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 95 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.