Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 151 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Širým světem Stanislava Nikolaua. Zeměpisný magazín 1924 - 1944
Ulipová, Jana ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Diplomová práce se zabývá časopisem Širým světem, který řídil Stanislav Nikolau (1878- 1950), výrazná osobnost našeho veřejného života za první republiky. Na základě historické analýzy primárních zdrojů, které byly zařazeny do kontextu studiem sekundární literatury, práce doplňuje charakteristiku Nikolauovy osobnosti. Pozornost je věnována jeho názorové orientaci, jež vychází z myšlenek nacionální pravice, se silným protikomunistickým směřováním. Dále si všímá Nikolauovy role ve vedení českého fašistického hnutí Vlajka i antisemitské rétoriky. Práce představuje jeho bohatou činnost na poli pedagogickém, publicistickém i editorském a neopomíjí ani jeho odborné působení, vždy úzce provázané s geografií. Jádro práce představuje rozbor populárně-naučného periodika Širým světem, zeměpisného magazínu, který Nikolau založil v roce 1924 pro čtenáře z řad mládeže. Tomu odpovídal i obsah, přinášející dobrodružné příběhy, povídky i původní cestopisné reportáže, ve kterých se mimo houževnatosti lidského ducha odráží i různorodost geografických podmínek přítomných zejména na mimoevropských kontinentech. Obsah časopisu se tematicky dále rozvíjel a měnil v rámci preferencí Nikolaua, který reflektoval vzrůstající zájem čtenářské obce i rychle se měnící atmosféru na evropském kontinentě. Opomenut není ani...
Badatelský kroužek pro děti ve volnočasové činnosti
Šulcová, Alena ; Čapek Adamec, Martin (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá využitím badatelsky orientované výuky v zájmové činnosti v rámci volnočasových aktivit v oblasti přírodních věd, zejména chemie. V současné době je patrný trend začínat s badatelskými aktivitami a budováním vztahu k přírodním a technickým vědám ve velmi raném věku žáků. V teoretické části popisuje principy a formy badatelsky orientované výuky a jejich realizaci, podmínky kvalifikace lektora a bezpečnosti práce při experimentech v zájmové činnosti, rozvoj potenciálu žáků v mladším školním věku, specifika tohoto vývojového období žáků a podrobně charakterizuje volnočasové aktivity a jejich vymezení vůči formálnímu vzdělávání. Součástí praktické části je lokální průzkum přístupnosti badatelsky orientovaných kroužků v okrese Polepy a Libochovice. Empirická část obsahuje ověřené návrhy pěti setkání badatelského kroužku přírodovědného zaměření pro žáky mladšího školního věku. Příprava umožnuje prezenční i distanční formu a uvádí dostupnost a cenový rozpočet materiálu, rizika a bezpečnost práce s pomůckami, jasně daný cíl každého setkání a detailní popis činnosti badatelsky orientované činnosti žáků, včetně otázek a možných hypotéz s jejich ověřením. Činnosti byly navrženy tak, aby vycházely z běžného života žáků a využívají pomůcek, které jsou běžně dostupné a žáci je dobře...
Ficinovo pojetí intelektuálního života a melancholie
Žáková, Karolína ; Rybák, David (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Marsilio Ficino byl jedním z předních představitelů florentského humanismu, jenž v dalších staletích ovlivnil významné myslitele, jako byl například Galileo Galilei, Paracelsus nebo Jan Amos Komenský. Hlavním předmětem mého zájmu je problematika melancholie v souvislosti s intelektuálním životem, jak je tato problematika zachycena ve Ficinově De libri tres, zejména spis De vita sana. Tomuto tématu bude odpovídat metodický rámec dějin filosofie. Melancholie má ambivalentní povahu, v obecném měřítku byla vnímána jako nežádoucí choroba, ale v případě intelektuálů není pouhou zhoubou, ale rovněž jejich darem a prostředkem, díky kterému se mohou plně věnovat studiu. Práce nejprve zasadí hlavní problematiku do širšího kontextu Ficinova novoplatonismu a dále bude směřovat k ucelenému výkladu konceptu intelektuálního života a melancholie, jak je vnímal Ficino, včetně jednotlivých rad, které učencům Marsilio poskytoval, aby zlepšil jejich výkon v rámci studia. Zároveň je mým cílem ukázat, že myšlenky člověka, který žil a tvořil v 15. století, jsou dodnes živé i přes výraznou odlišnost vědy v dobách humanismu a vědy moderní, ovlivněnou zejména filosofií Reného Descarta. KLÍČOVÁ SLOVA melancholie, černá žluč, intelektuál, tělesný duch, filosofie
Význam vědeckého výukového centra MU - Bioskop pohledem učitelů ZŠ a SŠ
Hlaváčková, Tereza
Následující bakalářská práce se zabývá hodnocením vědeckého výukového centra MU -- Bioskop pohledem učitelů ZŠ a SŠ. První část práce obsahuje teoretické ukotvení v literatuře věnující se významu vědy a výzkumu v regionálním rozvoji, tématu zaměstnanosti a vzdělávání. Neopomenutelnou částí je také metodika a cíle práce. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na zjišťování názorů pedagogů ZŠ a SŠ, kteří navštívili alespoň jeden kurz vědeckého centra Bioskop. Toho bylo dosaženo pomocí dotazníkového šetření, na jehož základě bylo zhodnoceno vědecké centrum Bioskop a jeho kurzy pohledem učitelů.
Dva přístupy ke vztahu vědy, umění a lidské přirozenosti. Aristoteles a Jean - Jacques Rousseau
Krutská, Ivana ; Blažková, Miloslava (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent)
1 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá filosofickými myšlenkami Aristotela a Jeana-Jacquese Rousseaua a jejich pohledem na vědu a umění. Snaží se z jejich pozic zodpovědět otázku, zda věda a umění vychází z lidské přirozenosti či nikoliv. Jejich odpovědi jsou velmi rozdílné. Podle Aristotela je věda pro člověka přirozená, protože pramení z přirozené lidské touhy po poznání. Stejně tak umění dle Aristotela neodporuje přirozenosti, protože je odvozeno z přirozené lidské schopnosti napodobovat. Podle Jeana-Jacquese Rousseaua však věda a umění lidskou přirozenost naopak kazí. Podle jeho názoru totiž nemůžeme lidskou přirozenost poznat pozorováním lidí okolo sebe, nýbrž pochopením toho, jak člověk žil původně, než se vlivem pokroku změnil. Vědu a umění do svého popisu původní lidské přirozenosti nezahrnoval a vnímal je jako součást zhoubného procesu, v němž s každým dalším vynálezem lidstvo přichází o svou prostotu z dob minulých. Rozdíl v jejich vnímání lidské přirozenosti tkvěl dle mého názoru i v tom, že Aristoteles pozoroval svět a na základě toho se vyjadřoval o lidské přirozenosti, kdežto Rousseau si vytvořil ideu lidské přirozenosti ve své mysli a na základě ní svět okolo sebe podrobil ostré kritice. Účelem této práce však není posoudit, který z filosofů o vědě, umění a lidské přirozenosti soudil...
Etablování české psychtroniky jakožto vědy
Niekurzáková, Kateřina ; Franc, Martin (vedoucí práce) ; Wohlmuth Markupová, Jana (oponent)
Diplomová práce se snaží zmapovat dějiny psychotroniky v Československu, která se na konci šedesátých let etablovala jako vědní obor. Cílem práce je především prozkoumat a zhodnotit míru akceptace psychotroniky vědeckou obcí. Práce se dále bude zabývat osobnostmi jednotlivých psychotroniků a vztahy mezi nimi. Důležitá je také míra spolupráce mezi nimi a státní tajnou policií.
Popularizace vědy v českých audiovizuálních médiích se zaměřením na kosmonautiku
Vopršal, Lukáš ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem zpracování a popularizace vědy v oblasti kosmonautiky v českých audiovizuálních médiích. Cílem práce bylo na příkladech vědecko-populárních pořadů ve dvou různých audiovizuálních médiích interpretovat obsahovou stránku vybraných epizod ve zvoleném časovém období a vhodnou srovnávací metodou zhodnotit využití popularizačních prvků ve vysílání každého z pořadů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce byla vytvořena rešerše, zpracovaná na základě české i zahraniční odborné literatury, s cílem zmapovat a popsat přístupy k popularizaci vědy v médiích formou vymezení pojmů věda, masová média, vědecká žurnalistika, popularizace vědy. Rozsáhlá část rešerše se věnuje vývoji české vědecké žurnalistiky od 2. poloviny 19. století po současnost, a v detailu téma rozebírá na příkladech dvou renomovaných vědecko- populárních pořadů - Meteor a Okna vesmíru dokořán. V praktické části se autor věnoval interpretaci obsahu a obsahové analýze televizního pořadu Hyde Park - Civilizace v pěti vybraných epizodách zaměřených na kosmonautiku, a vysílaných v období roků 2021 - 2022, a též rozhlasového magazínu "Experiment" ve dvanácti vybraných epizodách vysílaných v roce 2022. Dále autor zpracoval rozhovory s autory magazínu "Experiment" na téma...
Mezipředmětové vztahy fyzika - přírodopis ve výuce fyziky na ZŠ
PECHOVÁ, Veronika
Má bakalářská práce se věnuje mezipředmětovému vztahu fyziky - přírodopisu a jejímu vyučování na druhém stupni základní školy. V úvodu se zaměřuji na trend integrované výuky a mezipředmětovým vztahům obecně. V práci dále nalezneme jednotlivé fyzikální jevy, které se vyskytují v učebnicích přírodopisu. V kapitole "Analýza vytypovaných fyzikálních jevů v učebnicích přírodopisu" se potom zaměřuji na zvuk a světelné jevy. A nakonec můžeme v bakalářské práci naleznout pár návrhu na praktickou výuku ve školách.
HR Excellence in Research Award jako nástroj managementu kvality na vysokých školách
Janouchová, Kristina ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Liška, Roman (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na udílení certifikátu HR Excellence in Research Award, jakožto mezinárodního standardu pro pravidla kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu, a to na vybraných vysokých školách. Jedná se o ocenění, které uděluje Evropská komise za excelenci v rámci péče o lidské zdroje ve vědeckém prostředí, a jehož udělení je výsledkem úspěšné implementace Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu (Human Resources Strategy For Researchers). Ocenění HR Award přináší pro výzkumné pracovníky záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrových řízení na pracovní pozice, jakož i zaručenou kvalitu pracovního či akademického prostředí. Cílem, který Evropská komise tímto oceněním sleduje, je zavedení koncepce strategického řízení lidských zdrojů, používání moderních praktik HR ve vědeckém prostředí a důsledné dodržování moderních principů rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu. V diplomové práci jsou popsána základní teoretická východiska k tématu, podmínky pro udělení ocenění HR Award ze strany Evropské komise a posouzení relevantních ustanovení Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků. Ve výzkumné části jsou popsány vybrané objekty šetření, vybrané veřejné vysoké školy, a jejich...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 151 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.