Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 355 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dovednosti žáků v chemii v období kurikulární reformy
Bayerová, Anna
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie Charles University in Prague, Faculty of Science Department of Teaching and Didactics of Chemistry Doktorský studijní program: Vzdělávání v chemii Ph.D. study program: Education in Chemistry Autoreferát disertační práce Summary of the Ph.D. Thesis Mgr. Anna Bayerová Dovednosti žáků v chemii v období kurikulární reformy Skills of Chemistry Pupils during the Period of Curricular Reform Školitel/Supervisor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. Školitel-konzultant/Supervisor-consultant: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Praha 2015 ABSTRAKT Disertační práce se zabývá problematikou osvojování dovedností žáků základní školy a niž- ších ročníků osmiletého gymnázia. Nejprve byl navržen systém doporučených obecných (univerzálních) a specifických (speciál- ních) dovedností žáků, které by si měli osvojit v předmětu chemie na úrovni základního vzdě- lávání. Tento systém byl ověřován a následně upravován podle výsledků dotazníkového šetření mezi celkem 121 pedagogy vyučujícími chemii na všech stupních škol (základní škola, čtyřleté gymnázium, osmileté gymnázium, univerzity). Následně také žáci (7., 8. a 9. ročník základní školy a 1., 2. a 4. ročník osmiletého gymnázia) vyjadřovali své názory na význam vybraných speciálních chemických...
Regresní modely a jejich výuka
Rybář, Marian ; Staněk, Jakub (oponent) ; Kopa, Miloš (oponent)
Název práce: "Regresní modely a jejich výuka" Autor: Mgr. Marian Rybář Katedra / Ústav: Katedra didaktiky matematiky Abstrakt: Regresní modely a jejich výstupy mají obrovské využití nejen v oblasti medicíny, vědy či manažerského rozhodování, ale i mnoha dalších oborech. Otázka srozumitelného vysvětlení regresních modelů absolventům nematematických oborů je potom velmi aktuálním a využitelným tématem z pohledu matematické didaktiky. Hlavním problémem je vysvětlení tématu pochopitelně a pouze s minimálním matematickým pozadím absolventů statistických školení, kteří často nejsou absolventy matematických či technických oborů, ale při své práci regresní modely pravidelně používají. Rigorózní práce se snaží na konkrétních příkladech navrhnout, jak přehledně laicky vysvětlit problematiku regresních modelů. Na praktických příkladech jsou názorně demonstrovány dopady nejčastějších chyb, kterých se laici při jejich použití v praxi dopouštějí. Hlavním výstupem práce je portfolio příkladů využitelných při školeních regresních modelů. Klíčová slova: regresní modely, regresní analýza, analýza závislostí, didaktika, výuka
Aktivizační výukové metody se zaměřením na zoologii a ekologii vyšších obratlovců
Gotthardová, Magdaléna ; Andreska, Jan (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Diplomová práce pojednává o aktivizačních výukových metodách využívaných v hodinách přírodopisu na základních školách, se zaměřením na výuku vyšších obratlovců - plazů, ptáků a savců. Práce vychází z teoretické části popisující výukové metody vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí. Hlavní část je tvořena konkrétními aktivizačními úlohami vytvořenými autorkou práce, které směřují k výuce orientované na žáka. KLÍČOVÁ SLOVA Didaktika biologie, přírodopis, aktivizační metody, výuka, škola
Levorukost a její akceptování v současném školství a rodinách
Svobodová, Libuše ; Vančata, Václav (vedoucí práce) ; Ehler, Edvard (oponent)
NÁZEV: Levorukost a její akceptování v současném školství a rodinách AUTOR: Libuše Svobodová KATEDRA: Katedra biologie a environmentálních studií VEDOUCÍ PRÁCE: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. ABSTRAKT: Diplomová práce s názvem Levorukost a její akceptování v současném školství a rodinách navazuje a doplňuje Bakalářskou práci s názvem Problematika levorukosti ve vývoji dětí a mládeže - historie, současnost a perspektivy. První a druhá kapitola teoretické části diplomové práce se hlouběji zaměřuje na charakteristiku stylů levorukého písma, výhody a nevýhody levorukého psaní, vhodné psací pomůcky, zasedací pořádek ve třídě, organizaci pracovního prostředí a metodiku psaní. Třetí kapitola je věnována zkouškám laterality se zaměřením na horní končetinu, dolní končetinu, oko a ucho, testovacím úkolům, jejich podmínkám průběhu a vyhodnocení. Poslední čtvrtá kapitola teoretické části se věnuje centrální nervové soustavě, přesněji mozku a jeho asymetrické anatomii, funkci, řízení pohybů horní končetiny a motorickému vývoji horní končetiny. Praktická část diplomové práce je složena z pěti výzkumů. První výzkum ověřuje výskyt leváků na základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií a následně zjištěné hodnoty porovnává s předchozí bakalářskou prací. Druhý výzkum testuje pomocí zkoušek laterality...
Učitel očima veřejnosti
Koutníková, Šárka ; Hlaváčová, Lucie (vedoucí práce) ; Němečková, Linda (oponent)
Diplomová práce Učitel očima veřejnosti je zaměřena na postoje a názory veřejnosti k osobnosti učitele. Dále se detailněji zaměřuje na učitele přírodopisu/biologie a jejich vyučovaný předmět. Diplomová práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje vztah školy a společnosti, charakterizuje pojem učitele, dále mapuje kariérní dráhu učitele a jejich vybrané problémy, se kterými se mohou v profesní oblasti setkat. Učitelům přírodopisu/biologie je věnována samostatná kapitola, která popisuje přírodovědné vzdělání, učitele přírodopisu/biologie a vybrané prvky související s výukou. V praktické části je realizováno dotazníkové šetření formou kvantitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 144 respondentů. Zjištěná data jsou znázorněna ve sloupcových grafech se slovním popisem. Pro ověření hypotéz je použit Z-Score test. Dotazník je zaměřen v první části na osobnost učitele. Výsledky této části vypovídají o tom, že se respondenti staví k osobnosti učitele velmi příznivě. U učitelů jednoznačně respondenti upřednostňují odborné znalosti. Zjištěné výsledky ve druhé části ukazují na to, že oslovená veřejnost považuje výuku přírodopisu i biologie za důležitý předmět. Do její výuky by zařadili hlavně exkurze, vycházky do přírody a kvalitní pomůcky. V rámci diskuze jsou shrnuty výsledky...
Poruchy autistického spektra ve výuce na středních zdravotnických školách
Niederlová, Veronika ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Poruchy autistického spektra (PAS) se projevují deficitem v oblastech komunikace a sociálních interakcí, stereotypním chováním a změnami ve smyslovém vnímání. Tyto projevy představují komplikaci například v situaci návštěvy zdravotnického zařízení, která je pro děti s PAS a jejich rodiče více stresující než pro běžnou populaci. Více než třetina rodičů se dokonce setká s odmítnutím ošetření dítěte kvůli diagnóze PAS. V diplomovém projektu jsme na základě zkušeností rodičů dětí s PAS a analýzy zahraničních zdrojů vytvořili projekt AutFriendly, který si klade za cíl zlepšit informovanost zdravotnického personálu v České republice o problematice PAS. V předkládané diplomové práci shrnujeme teoretická východiska problematiky zdravotnické péče u lidí s PAS a na základě rešerše české i zahraniční literatury ukazujeme, jak se problematika PAS promítá do vzdělávání zdravotnického personálu. V praktické části práce hodnotíme zkušenosti z dvouleté realizace první fáze projektu AutFriendly, ve které jsme vytvořili workshop AutFriendly - dvouhodinový workshop pro studenty středních zdravotnických škol - a realizovali jej na českých školách s účastí vice než 250 studentů. Ve výzkumném šetření jsme studovali otázku, jak jsou studenti českých středních zdravotnických škol informováni o PAS. Zjistili jsme, že...
Fake news - fenomén nejen dnešní doby
Říha, Vladislav ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Práce je podkladem a praktickým vodítkem pro základní orientaci učitelů v problematice tématu. Předkládá různé formy a příklady dezinformací v historickém a politickém kontextu. Historie falešných zpráv se datuje několik století nazpět. Doprovázejí lidstvo od dob před vynálezem knihtisku až po současnost. Pedagogům i studentům umožní lépe si představit, v jakých situacích se lidstvo s fake news setkávalo v minulosti i v nedávné době. Znalost či alespoň povědomí o fungování jednotlivých informačních zdrojů a o tom, jakými prostředky mohou své uživatele a odběratele ovlivňovat, umožní pedagogům zorientovat se v dané problematice s ohledem na moderní informační zdroje. Konkrétní případy spojené s prostředím mystifikací veřejnosti učitelům pomohou uvědomit si, že informace z médií by neměly být jen slepě přijímány a šířeny dál, ale podrobeny kritickému uvažování o jejich věrohodnosti. Aby pedagogové mohli tento poznatek předávat studentům v rámci občanské nauky, měli by nejdříve sami pochopit, jak falešné zprávy poznat a v jakém prostředí nebo pomocí jakých mechanismů dezinformace ovlivňují veřejné mínění. Na základě nestandardizovaného veřejného dotazníku se zjišťuje, jak žáci hodnotí svoji schopnost rozeznat dezinformace v mediálním sdělení. S vybraným vzorkem žáků budou vedeny skupinové rozhovory...
Výrazy s proměnnou za pomoci algebraických dlaždic
Konrádová, Lenka ; Vondrová, Naďa (vedoucí práce) ; Novotná, Jarmila (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na výuku výrazů s proměnnou za pomoci algebraických dlaždic v osmém ročníku základní školy a je rozdělena na teoretickou rimentální část e zvláštní kapitole se věnuji analýze vybraných učebnic. Prvním cílem této práce analyzovat vybrané učebnice z pohledu algebraických výrazů. Některé poznatky z analýzy učebnic jsem využila pro vlastní výukový experiment, jehož příprava, realizace a vyhodnocení byly druhým cílem práce. etické části je uveden pohled na výrazy s proměnnou v kurikulárních dokumentech. Dále jsou zde uvedeny pilíře výuky algebraických výrazů. Tato část je doplněna o klasifikaci chyb, kterých se žáci v souvislosti s tématem dopouštějí Jádrem práce je experimentální část, ve které je popsána výuka založená na konstruktivistických principech. V přípravě výuky je vysvětlena algebraickými dlaždicemi, které byly při výuce použ výsledků vyplývá, že prostředí algebraických dlaždic pomáhá žákům přiblížit prostředí algebraických výrazů, zlepšit pochopení úprav a snížit počet chyb Klíčová slova: Výrazy s proměnnou, úpravy výrazů, algebraické výrazy, algebraické dlaždice, výuka.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 355 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.