Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 129 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika průzkumu, revize a pasportizace historického knihovního fondu
Šípek, Richard ; Mašek, Petr ; Hájek, Pavel ; Paličková, Tereza
Metodika má za cíl představit přehlednou syntetickou příručku a pomůcku péče o historický knižní fond, jeho analýzu z hlediska obsahového, chronologického a provenienčního a jeho syntetizujícího zhodnocení formou studie. Kromě obsáhlé sekundární bibliografie k problematice historického knižního fondu v nejširším slova smyslu a přehledu platných legislativních předpisů, obsahuje rovněž přehledného průvodce pro globální zpracování historické knižní sbírky podle jejího specifického typu a také doporučení pro její dlouhodobou správu a péči o ni. Součástí metodiky jsou rovněž rady při selekci knih určených ke konzervování a restaurování a při zajišťování vhodných podmínek uložení historického knižního fondu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza marketingového prostředí firmy: Výstaviště České Budějovice, a.s.
SUCHÁ, Veronika
Zájem každé firmy, která usiluje o úspěšné působení ve svém oboru, bez ohledu na to, zda se jedná o firmu malou, střední či velkou, se neustále a čím dál více zaměřuje na získání údajů, informací a znalostí ve svém předmětu oboru, a tedy o svém prostředí. Cílem je získat potřebné údaje a charakteristiky vnitřního i vnějšího prostředí. Podnik orientující se ve svém prostředí má výhodnější pozici v boji o trh. Vybaven těmito informacemi má předpoklad uspět, lépe než ostatní, a konkurovat ostatním subjektům, snadněji vytvořit strategii dobývání trhu a tím získat potřebné pole působnosti, bez kterého není možné se obejít. Významným krokem v této činnosti, která je součástí marketingových postupů, je správné zhodnocení a zařazení údajů a dat potřebných k provedení následné analýzy a nalezení optimálního spojení a vzájemných vztahů vnitřních podmínek a faktorů vnějšího prostředí. Pro zjištění jednotlivých charakteristik mikroprostředí podniku jsem využila analýzu Porterova modelu pěti sil. Shromážděné informace jsem rozdělila do dvou skupin. První skupina obsahovala informace, které se vázaly přímo k podniku samotnému a druhá popisovala okolí podniku (zákazníci, dodavatelé, konkurence). První důležitou skupinou, která tvoří okolí podniku jsou zákazníci. Zákazníky českobudějovického výstaviště lze rozdělit na dvě skupiny, první skupinu tvoří vystavovatelé a obchodníci a druhou návštěvníci. Dodavatelé pro společnost realizují různé propagační a reklamní tiskopisy. V rámci republiky představují konkurenci převážně ty veletržní správy, které organizují výstavy se stejnou nebo podobnou tématikou. Makroprostředí společnosti lze analyzovat a vyhodnotit území celé České republiky, ale nejdůležitější oblastí pro Výstaviště České Budějovice byl, je a vždy bude region jižních Čech. V jihočeském regionu je nutné počítat s působením faktorů charakteristických pro tuto oblast: nižší ekonomická síla regionu, nižší kupní síla a vyšší spořivost obyvatel v regionu.
Rukověť kastelána: Metodika řádné správy památkového objektu
Bidlasová, Lucie ; Bobek, Karel ; Bušta, Jaroslav ; Horyna, Tomáš ; Kadlec, Miloš ; Kunst, Lukáš ; Ryšavý, Radek ; Slavko, Pavel ; Weiss, Petr
Metodika je strukturována do jednotlivých kapitol, které se přehledně zabývají základními tématy správy kulturního majetku. V úvodu je malý historický přehled vývoje pozice správce památkového areálu s mezinárodním exkurzem a slovníček základních pojmů, který ocení zejména začátečníci neznající oborovou terminologii. Základními tématy správy jsou: 1) Správa majetku ve smyslu technicko-organizačně-ekonomickém a právním. V podkapitolách formuluje jednotlivé segmenty činností, jako je například evidence kulturního a hospodářského majetku, pracovně právní vztahy, účetnictví a tvorba rozpočtu. 2) Ochrana majetku od zajištění bezpečnosti proti zcizení až po monitoring mikroklimatu uložených artefaktů. 3) Obnova a údržba svěřeného majetku – zejména s důrazem na realizaci preventivních opatření a zajišťování tzv. běžné údržby, která ve svém důsledku zajišťuje kontinuitu památkových hodnot, postupů, autenticity a v neposlední řadě významně zlevňuje péči o hmotnou podstatu památky.4) Prezentace kulturních hodnot veřejnosti, zprostředkování výsledků poznání o památce a posilování kulturní identity společnosti k vlastní historii a hodnotám. Na konec textu je zařazena velmi důležitá kapitola zabývající se plánováním a formulováním vizí a koncepcí správy konkrétních památkových areálů. Tato část je nesmírně důležitá, i proto, že je v praxi často podceněna. Někdy z intelektuálních důvodů, obvykle však z nedostatku času, který je věnován operativním řešením konkrétních problémů bez vazby na celek. Výsledky dílčích problémů jsou izolovány a nenavazují na sebe. Metodika tak nabádá adresáty, aby věnovali koncepční činnosti a plánování patřičnou pozornost, která se v dlouhodobém horizontu vyplatí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výtvarné umění a lidé se zrakovým postižením.
Eiseltová, Karla ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (vedoucí práce) ; Pfeiffer, Jan (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Výtvarné umění a lidé se zrakovým postižením" se zabývá vztahem člověka se zrakovým znevýhodněním k výtvarnému umění. V teoretické části, jsem se pokusila vysvětlit, kdo je člověk se zrakovým znevýhodněním a objasnit pojem umění, výtvarné umění a přiblížit předmět výtvarné výchovy. Stěžejní část této práce tvoří poznatky, které jsem získala během praxí na Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené a v Základní škole v Kostelci u Křížků. Na obou těchto školách jsem se účastnila hodin výtvarné výchovy a besedovala s žáky o umění, výstavách výtvarného umění, výtvarné výchově a přístupnosti umění lidem zrakově znevýhodněným. Cílem bakalářské práce byla komparace výuky výtvarné výchovy na škole pro zrakově znevýhodněné a na běžné základní škole. Dále jsem chtěla žáky z obou škol komunikačně propojit. Setkala jsem se s velkým zájmem na obou stranách a doufám, že v následujícím školním roce zrealizujeme i plánované osobní setkání. KLÍČOVÁ SLOVA: Zrakové postižení, umění, výtvarná výchova, haptika, výstavy, edukace
Veřejná diplomacie a nation branding Českého centra v New Yorku
Richter, Daniel ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Konrádová, Marcela (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjištění úspěšnosti Českého centra v New Yorku ve veřejné diplomacii a nation brandingu. Práce se dělí na 5 částí a závěr. Hlavním cílem práce bylo zjistit poslání Českého centra a na to poté navázat výzkumem, zda je ve své činnosti úspěšný. Práce podotýká na vývoj českých center i konkrétního centra v New Yorku, poté se baví o hospodářské situaci. Hlavně práce podotýká jaká jsou nejdůležitejší činnosti centra. Pracuji jak se zdroji od českých center (rozhovory s generálním ředitelem Českých center a s ředitelem Českého centra v New Yorku), tak s odbornou literaturou či se zpravodajstvím. Velká část práce také spočívá ve výzkumu. Tam jsem zjišťoval od českých i amerických respondentů co by si představovali v českém centru. Poté s porovnáním těchto výsledků s jinými zjištěnými informacemi mohu říct, zda je České centrum v New Yorku efektivní a přidat kratší doporučení.
Španělští umělci Pařížské školy
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila výstavu Španělští umělci Pařížské školy. Výstava představí šest desítek uměleckých děl s tematikou býčích zápasů, Dona Quijota, žen či zátiší ze sbírky GVUO. Zahájena bude on-line vernisáží v úterý 4. května v 17 hodin a spuštěním virtuální prohlídky na webových stránkách GVUO. Výstava v Domě umění potrvá do 6. června.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Václav Rodek: Metakódy
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila výstavu Václava Rodka v kurátorském podání Jaroslava Michny. Jedná se o první projekt nového cyklu výstav, který v rámci výročí 95 let Domu umění, GVUO představuje tvorbu ostravských umělců. Expozice bude zahájena on-line vernisáží v úterý 9. března a potrvá minimálně do 18. dubna. Výstava byla prodloužena do 6. 6. 2021.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Dělník je smrtelný, práce je živá
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Výstava Dělník je smrtelný, práce je živá, kterou připravila Renata Skřebská, kurátorka Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), představuje dosud nezpracované téma práce ve výtvarném umění od počátku 20. století do současnosti. Zastoupeni jsou nejen autoři již etablovaní, jako například Jan Zrzavý, Otto Gutfreund, Bohumil Kubišta, Adriena Šimotová nebo Stanislav Kolíbal, ale i střední a nejmladší generace, například Zbyněk Sedlecký (1976), Václav Buchtelík (1990) či Filip Nádvorník (1995). Výstava bude zahájena v úterý 22. září v 17 hodin. V ostravském Domě umění bude k vidění do 3. ledna 2021. Výstava byla prodloužena do 21. února 2021.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa
Lyzhanov, Iurii ; Marek, Jiří (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Hlavním zadáním diplomové práce je vytvoření architektonické studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského v Brně – Líšni. Salesianská kongregace a následně I celý komplex střediska se do městské čtvrti Brno-Líšeň dostaly pomoci nadačního fondu pro mládež, který v roce 1998 zahajil jeho vystavbu. Kongregace se zaměřuje na metody výchovy mládeže Dona Bosca, otce a učitele mládeže, první hlavy Salesiánů Dona Bosca. Vytvoření kostela je velice žadoucím krokem pro Salesiánské středisko, jelikož v současné době jsou mše slavené ve stávajícím objektu v tělocvičně, kde není vše potřebné k uskutečnění daného děje. Kostel má být navržen v blizkosti stávajícího Salesianského centra a má být přístupný pro širokou veřejnost. Architektonická studie zahrnuje vypracování objektu kostela, farní budovy a okolí. Tvar a vzhled komplexu šetrně zapadají do současného okolí a reagují na jeho celkovou strukturu. Objekt je navržen ze dvou hmot propojených horizontální komunikaci, střed objektu je tvořen polootevřeným takzvaným náměstím. Prvním objektem je kostel s kapacitou kolmem dvouset navštěvníků, druhým objektem je fara, která plní funkci administrativní části, s multifunkčním prostorem pro výstavy, ubytovacími jednotkami a kancelářemi pro členy kongregace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 129 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.