Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 206 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti reklamy firmy na veletrzích
Fusková, Michaela ; Klasová, Jana (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy TONDACH Česká republika, s. r. o. na veletrzích. Obsahuje informace o různých druzích reklamy na veletrzích. Možnosti a ukázky toho, jak efektivně se dá veletrhů využít. Jaká forma je efektivní a naopak. Především jde o navržení optimální skladby reklamy na veletrzích.
Možnosti reklamy firmy na veletrzích
Budínská, Lucie ; MBA, Kateřina Čapková, (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy EXCON, a.s. na veletrzích. Obsahuje informace o analyzované firmě, o všeobecné reklamě a reklamách na veletrzích. Způsoby a ukázky propagace na veletrhu, možnosti jak expozici připravit a realizovat, aby splnila všechny požadované cíle. Především jde o navržení optimální skladby reklamy na veletrzích.
Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa
Lyzhanov, Iurii ; Marek, Jiří (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Hlavním zadáním diplomové práce je vytvoření architektonické studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského v Brně – Líšni. Salesianská kongregace a následně I celý komplex střediska se do městské čtvrti Brno-Líšeň dostaly pomoci nadačního fondu pro mládež, který v roce 1998 zahajil jeho vystavbu. Kongregace se zaměřuje na metody výchovy mládeže Dona Bosca, otce a učitele mládeže, první hlavy Salesiánů Dona Bosca. Vytvoření kostela je velice žadoucím krokem pro Salesiánské středisko, jelikož v současné době jsou mše slavené ve stávajícím objektu v tělocvičně, kde není vše potřebné k uskutečnění daného děje. Kostel má být navržen v blizkosti stávajícího Salesianského centra a má být přístupný pro širokou veřejnost. Architektonická studie zahrnuje vypracování objektu kostela, farní budovy a okolí. Tvar a vzhled komplexu šetrně zapadají do současného okolí a reagují na jeho celkovou strukturu. Objekt je navržen ze dvou hmot propojených horizontální komunikaci, střed objektu je tvořen polootevřeným takzvaným náměstím. Prvním objektem je kostel s kapacitou kolmem dvouset navštěvníků, druhým objektem je fara, která plní funkci administrativní části, s multifunkčním prostorem pro výstavy, ubytovacími jednotkami a kancelářemi pro členy kongregace.
Galerie moderního umění Brno
Vrána, Adam ; Teplý, Vladimír (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce) ; Králová, Zuzana (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG32. Tématem práce je Galerie moderního umění Brno. Umístění stavby je situováno na Kraví hoře, Veveří, Brno – město. Galerie spolu s objekty kavárny a ateliéry jsou osazeny v parku, který navazuje na park Kraví hory. V okolí stavby se dále nachází hvězdárna, sportoviště, zahrádkářské kolonie, bazén a koupaliště. Stavba je umístěna ve svažitém terénu směrem na jihovýchod. Architektonické řešení vychází z prolnutí cest, které spojují vrcholy pozemku. Ty ohraničují území objektu, na kterém je budova zasazena, galerie doplňuje kavárna. Půdorys galerie je nepravidelný šestiúhelník, o rozměrech 41,23 a 27 m. Obě stavby jsou hmotově netradičně pojaty. Materiálovým řešením je kombinace betonu, oceli a skla. Nosný systém galerie je po obvodu tvořen železobetonovou zdí se zavěšenou cortenovou fasádou a vnitřní nosný systém je skeletový z železobetonových sloupů. Galerie je dvoupodlažní a kavárna jednopodlažní. Vstup do galerie je zdůrazněn prosklenou stěnou. Vnitřek galerie je tvořen proskleným atriem. Střecha je na obou objektech plochá. Fasádu kavárny tvoří z části pohledový beton a z části prosklení.
Umělecká škola Brno
Divišová, Diana ; ing.arch. Lukáš Ležatka, Ph.D (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Tématem zadání byl návrh novostavby Umělecké školy Kraví hora. Tato škola bude využívána obyvateli všech věkových skupin z Brna a okolí. Pozemek se nachází na území Brno - Kraví hora. Je vymezen ulicí Kraví hora, přilehlým parkem s hvězdárnou a planetáriem a zahrádkářskou kolonií. Parcela je ve svažitém terénu a v současné době se na ní nachází 21 objektů sloužících podnikatelským subjektům. Parcela je z velké části obklopená zelení zahrádkářské kolonie a přiléhajícího parku. Nejbližší stavbou je objekt hvězdárny a planetária. V blízkosti se nachází také sportovní areál a koupaliště. Navržený objekt je tvořen z kvádrů, které jsou na sebe skládány v různých výškových úrovních což umožňuje, aby v každý kvádr měl svůj samostatný účel (obor): hudební, literárně-dramatický, výtvarný, polyfunkční sál a taneční obor. Jednotlivé objekty jsou propojeny rampou, která není bezbariérová, slouží tedy pro spojení těchto jednotlivých objektů a také má funkci architektonickou a estetickou. V severním rohu pozemku se nachází parkovací stání, příjezd je zajištěn po ulici Kraví hora. Při jihozápadní hranici pozemku je svah terasovitě upraven pro odpočinkové aktivity.
Galerie moderního umění
Husárová, Anette ; Kipila, Lubomír (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Koncepční návrh Galerie moderního umění je zpracován s cílem vybudování nadčasového společensko-kulturního centra zasazeného do městské památkové rezervace v návaznosti na kulturní osu stávající okružní třídy města Brna. Navržený objekt je situován v lokalitě Moravského náměstí, a to v prostoru stávajícího parku. Jedná se o novotvar v historickém prostředí, který svým pojetím dodává danému prostředí jedinečnost. Navržený objekt bude zrcadlit nejmodernější architektonické, stavební a konstrukční prvky.
Galerie moderního umění Brno
Manclová, Miroslava ; Fišer, Jiří (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
Tématem zadání byl návrh novostavby Galerie moderního umění. Galerie bude využívána obyvateli všech věkových skupin z Brna a okolí. Pozemek se nachází na území Brno - Kraví hora. Je vymezen ulicí Kraví hora, přilehlým parkem s hvězdárnou a planetáriem a zahrádkářskou kolonií. Parcela je ve svažitém terénu a v současné době se na ní nachází 21 objektů sloužících podnikatelským subjektům. Parcela je z velké části obklopená zelení zahrádkářské kolonie a přiléhajícího parku. Nejbližší stavbou je objekt hvězdárny a planetária. V blízkosti se nachází také sportovní areál a koupaliště. V urbanistickém návrhu jsem proto navrhla další park, ve kterém jsou začleněny objekty galerie a který plynule navazuje na již stávající park. Galerie je rozdělena do tří objektů, které jsou propojeny podzemním komunikačním objektem. Dále je navržený objekt s kavárnou a přednáškovým sálem a objekt s ateliéry. V severním rohu pozemku jsou navržené polozakryté parkovací stání, příjezd je zajištěn po ulici Kraví hora. Při jihozápadní hranici pozemku je svah terasovitě upraven pro odpočinkové aktivity. Mým záměrem bylo navrhnout menší objemy, které se mohou snáze začlenit do parkového prostředí. Objekty mají pouze jedno nadzemní podlaží. Galerijní objekty mají dále i jedno podzemní podlaží, díky kterému je zajištěna komunikace mezi nimi. Půdorysy mají jednoduchý lichoběžníkový tvar, který se směrem od středu náměstí, kolem kterého jsou seřazeny, rozšiřuje. Střechy jsou pultové s různým sklonem. Objekt s ateliéry má odlišnou výškovou úroveň.
Platforma pro interaktivní výstavy založené na aktuální poloze
Čonka, Filip ; Kreslíková, Jitka (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá tvorbou webovej aplikácie na zobrazovanie interaktívnych výstav založených na aktuálnej polohe v interiéroch. V práci predstavujem aplikáciu neviazanú na konkrétnu implementáciu zdroju zobrazovaných dát. Aplikácia využíva moderné technológie pre tvorbu dynamických webových aplikácií. V práci sa zaoberám aj problematikou nasadenia aplikácie s využitím cloud computing. Samotná implementácia aplikácie zahŕňa využitie JavaScript frameworku Vue.js, ako zdroj dát sa využíva REST API naprogramované v PHP s využitím Laravel Framework a October CMS. Na polohovanie v interiéroch využívam RTLS platformu spoločnosti Sewio. Aplikácia beží v prostredí Docker kontajnerov s využitím technológie Kubernetes pre orchestráciu týchto kontajnerov. V práci som vytvoril platformu, ktorá prináša do prostredia výstav interaktivitu a možnosť zobrazenia dodatočných informácií k vystavovaným exponátom. Na základoch tejto práce je možné nasadiť aplikáciu vo vybranej výstave, galérii, či múzeu a tým zvýšiť atraktivitu daného miesta.
Městská knihovna, Lausanne
Typltová, Hana ; Křikavová, Iva (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Jedná se o návrh nové městské knihovny v industriálním prostředí platformy Sévelin, Lausanne

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 206 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.