Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zpráva o Ateliéru grafického designu 1
Klímová, Nela ; Přidalová, Kateřina (oponent) ; Kijonka, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce dokumentuje šest let fungování Ateliéru grafického designu 1 a věnuje se možnostem prezentace ateliéru.
Zpráva o Ateliéru grafického designu 1
Hrabalová, Anna ; Přidalová, Kateřina (oponent) ; Kijonka, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce dokumentuje 6 let fungování Ateliéru grafického designu 1 a zamýšlí se také nad budoucností toto "prostoru" potažmo oboru obecně.
Oslavy padesátého výročí Elysejské smlouvy očima francouzského tisku
Wágnerová, Iveta ; Emler, David (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na analýzu médií, konkrétně novinových článků tří největších francouzských deníků Le Figaro, Le Monde a Libération. Cílem práce je zjistit, jak francouzský tisk hodnotil francouzsko-německou spolupráci v lednu 2013, kdy probíhaly hlavní oslavy padesátého výročí podpisu Elysejské smlouvy, smlouvy o spolupráci a přátelství mezi Francií a Německem, která vznikla díky snaze Charlese de Gaulla a Konrada Adenauera a byla podepsána 22. ledna 1963. Práce je rozdělena do tří kapitol a začíná popisem procesu vzniku francouzsko-německé spolupráce. Dále popisuje obsah smlouvy a samotné oslavy. Další dvě kapitoly aplikují na korpus 37 článků kvantitativní metody analýzy médií. V druhé kapitole práce používá frekvenční analýzu. Zkoumá různé kategorie slov a to, kolikrát se konkrétní slova v článcích vyskytují. Tato metoda poskytuje první analytický vhled do článků. Hlubší obsahovou analýzu článků poskytuje třetí kapitola za pomoci analýzy kódováním. Jsou zde určeny dvě kategorie - času a hodnocení současné (leden 2013) francouzsko-německé spolupráce. Práce dochází k závěru, že v článcích je francouzsko-německá spolupráce v současné době považována za prázdnou a že nepřináší žádné větší projekty do budoucna, jak tomu bývalo zvykem v padesátileté historii...
Květen 1945 optikou deníku Mladá fronta v časové spirále 65 let
Stoszková, Šárka ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Sekera, Martin (oponent)
Anotace: Diplomová práce "Květen 1945 optikou deníku Mladá fronta v časové spirále 65 let" zpracovává téma osvobození Československa v květnu 1945 pomocí kvalitativní obsahové analýzy vybraných dostupných textů publikovaných v deníku Mladá fronta (Mladá fronta DNES) v průběhu 65 let od jeho založení. V práci bude hodnocen vývoj periodika od jeho založení po současnost, analýza se věnuje vývoji postojů, názorů, způsobu žurnalistického sdělení a proměny mediálního obsahu stejné události ve stejném médiu na půdorysu metamorfózy doby. Hlavním cílem práce je získat odpověď na otázku, zda může být stejná (a z historického pohledu do značné míry konstantní) událost ve stejném mediálním produktu popisována v různých časových periodách stejně a jaké faktory to ovlivňují.
Přínos významné akce pro rozvoj cestovního ruchu v Českých Budějovicích
ZEMANOVÁ, Veronika
Cílem bakalářské práce je zhodnocení dopadů a přínosů vybraných akcí na podniky cestovního ruchu ve spojitosti s výročím založení města České Budějovice. Na základě zjištěných poznatků, vytvoření návrhu doporučení rozvoje kulturního cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Pro naplnění cíle byla provedena analýza současné situace nabízených kulturně-společenských akcí ve městě České Budějovice v podobě sekundárních dat, primární data byla získána kvantitativním výzkumem. Kvantitativní výzkum proběhl formou dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou v práci zpracovány pomocí grafického i písemného znázornění. Výsledky výzkumu a analýzy jsou vyhodnoceny v syntéze výsledků a poznatků. K naplnění cíle rovněž přispělo studium odborné literatury a dalších pramenů.
Sto let historie vzdělávání v průmyslové škole ve Volyni v letech 1914-2014
KOPKA, Ivo
Tato diplomová práce pojednává o vývoji volyňské průmyslové školy za posledních sto let (v letech 1914-2014). Vzhledem k dlouhé a bohaté historii této druhé nejstarší fungující průmyslové škole, bylo zmapováno posledních sto let. Dělení kapitol je podle změn názvu školy, kdy tato změna odráží i určitou společenskou situaci. V práci je popsán vývoj školy, její kapacitní problémy, které se dlouho řešily hledáním vhodného místa pro výstavbu a následnou stavbou školního areálu, problémy s ubytováním a stravováním žáků. Jsou zachyceny změny související se změnami politické situace, změny délky studia, vyučovaných oborů, aktivit žáků atd. Určitý prostor je věnován prezentaci školy na veřejnosti (soutěže, výstavy, semináře). V práci se objevují i některé zajímavosti, které dokreslují danou dobu. Práce čerpá zejména z archivních materiálů Státního okresního archivu Strakonice, almanachů a výročních zpráv školy a školních kronik. Tato práce by měla přispět ke zmapování dějin školství ve Volyni.
Obecná škola v Dačicích v letech 1890-1953
HABROVÁ, Vendula
Práce se zabývá popisem života žáků na Obecné škole v Dačicích v letech 1890-1953. Jednotlivé kapitoly se zabývají historií města Dačice, kapitoly obsahují také údaje o žácích, jejich výuce, výročí, oslavy a vzpomínky a také například činnost žáků ve prospěch státu za války. Práce se také zaměřuje na politické a jiné významné události, které se v daných letech odehrály, a zda a jak se projevily ve škole. Práce především analyzuje dochované prameny kroniky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.