National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Tošovská, Eva ; Šumpíková, Markéta ; Sojková, Dagmar ; Slavík, Jan ; Prušvic, David ; Pavel, Jan ; Moravec, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Jílková, Jiřina ; Čamrová, Lenka ; Assenza, Dora ; Brůha, Jan
Řešení projektu bylo rozděleno do šesti dílčích modulů. V rámci prvního bylo přikročeno k ujasnění používaných pojmů a ke zpracování přehledu přístupů k hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zahraničí a mezinárodních institucích. Druhý modul se zaměřil na popis a analýzu současného stavu v této oblasti v ČR. V rámci třetího modulu byla vytvořena obecná metodika, která byla v následujícím modulu podrobena testování ve formě případových studií. Pátý modul se zaměřil na hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí ve vybraném regionu. Závěrečný, šestý modul, pak představoval syntézu získaných poznatků a vyvození patřičných politicko-hospodářských doporučení. Hlavním výstupem projektu je návrh obecné metodiky hodnocení efektivnosti veřejných výdajů, která je koncipována jako sada otázek, a kterou lze, při její obecné aplikaci na všechny existující i budoucí veřejné výdajové programy, používat s dílčími omezeními jak pro účely ex-post, tak i ex-ante evaluací.
Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Šumpíková, Markéta ; Štrouf, Richard ; Pavel, Jan ; Knápek, Jaroslav ; Kaufmanová, Marie ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Základní přístup. Výdaje z veřejných zdrojů na ochranu životního prostředí v České republice. Podpora obnovitelných zdrojů a úspor energie. Realizované aktivity a výstupy: Analýza a vyhodnoceni přístupů a aktivit v oblasti hodnocení efektivnosti veřejných výdajů v EU. Metodické postupy Hospodářské komise OSN pro Evropu. Problematika podpor využívání OZE pro výrobu elektřiny. Využití ekonometrických a statistických metod pro vyhodnocování efetivity veřejných výdajů.
Analýza financování v oblasti nakládání s odpady: Plán odpadového hospodářství ČR 2002
Ščasný, Milan
Zhodnocení výdajů na nakládání s odpady 1990-2001 a výdajů státního rozpočtu na institucionální opatření. Rozbor variant „Spalovny“ a „Zelené zrcadlo“ (kompostování bioodpadů a zvýšení podílu recyklace) z ekonomického hlediska. Analýza zdrojů financování nákladů v oblasti nakládání s odpady se zaměřením na veřejné zdroje. Ekonomické nástroje - návrh na úpravu nástrojů a vyhodnocování.
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí: Náklady na ochranu životního prostředí. Pojetí, efektivnost a optimalizace
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Vojáček, Ondřej ; Urbanová, Tereza ; Prchal, Jaroslav ; Medková, Marcela ; Lisa, Aleš ; Kovář, Jaromír ; Klusák, Jaroslav ; Geuss, Erik ; Dvořák, Antonín ; Šauer, Petr
Publikace vydaná v rámci řešení projektu je rozdělena do dvou částí. Část I Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí tvoří kapitoly Pojetí životního prostředí, jeho ochrany a základních ekonomických souvislostí, Náklady a výdaje na ochranu životního prostředí na národohospodářské úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí ve veřejné správě, Náklady na ochranu životního prostředí a jejich optimalizace na podnikové úrovni, Náklady na ochranu životního prostředí a spotřebitelé, domácnosti a nevládní neziskové organizace, Schéma řešení nových problémů ochrany životního prostředí. Část II Optimalizace nákladů na ochranu přírody - případové studie popisuje dvě případové studie: Třeboňsko - CHKO a Natura 2000 a Jizerské hory.
Aplikace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a makroekonomické úrovni v podmínkách ČR: Udržitelný rozvoj a podnikání. Environmentální reporting, hodnocení udržitelného rozvoje a environmentální účetnictví
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vaněček, Vojtěch ; Hyršlová, Jaroslava ; Študent, Jiří
Příručka pro odborníky a vedení organizací je samostatnou přílohou závěrečné zprávy projektu (MIZPP007G2S4). Skládá se z těchto samostatných částí: Dobrovolné podnikové zprávy, Metodika měření udržitelného rozvoje na úrovni organizace a podnikatelského subjektu a Environmentální manažerské účetnictví.
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Zámyslický, Pavel ; Vaněček, Vojtěch ; Urbanová, Tereza ; Prchal, Jaroslav ; Kovář, Jaromír ; Klusák, Jaroslav ; Hadrabová, Alena ; Geuss, Erik ; Fiala, Petr ; Dvořák, Antonín ; Bartoš, Julie ; Šauer, Petr
Studie obsahuje závěry z řešení projektu v roce 2004. Projekt byl rozdělen do 6 částí: 1: Zkoumání alternativního pojetí nákladů na ochranu ŽP v teorii environmentální ekonomie; 2. Zkoumání alternativního pojetí nákladů na ochranu ŽP v praxi ČR i zahraničí (analýza používaných metodik); 3. K problému rozlišení hrubých a čistých nákladů (resp. investic) na ochranu ŽP a jeho význam pro politiku životního prostředí; 4. Zkoumání (analýza) stávajících konceptů vztahů výdajů/nákladů na ochranu ŽP a udržitelného rozvoje; 5. Makroekonomické souvislosti alokace ekonomických nástrojů na ochranu ŽP; 6. Systémy financování nákladů na ochranu životního prostředí.
Aplikace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a makroekonomické úrovni v podmínkách ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Študent, Jiří
Projekt řeší problematiku udržitelného rozvoje na makroekonomické a mikroekonomické úrovni. Cílem projektu na makroekonomické úrovni je využít metodiku makroekonomických účtů SEEA 2003 k hodnocení udržitelného rozvoje v ČR.Na mikroekonomické úrovni řeší projekt problematiku měření udržitelnosti podniku, environmentální účetnictví, environmentální reporting, efektivnost zavádění EMS. Součástí projektu je řešení vazby mezi mikroekonomickou a makroekonomickou úrovní. Závěrečná zpráva popisuje výstupy na mikroekonomické úrovni (hodnocení udržitelného rozvoje subjektu, dobrovolné podnikové zpravodajství, environmentální manažerské účetnictví, hodnocení dotazníkového šetření - EMS).
Aplikace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a makroekonomické úrovni v podmínkách ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Študent, Jiří
Projekt řeší problematiku udržitelného rozvoje na makroekonomické a mikroekonomické úrovni. Cílem projektu na makroekonomické úrovni je využít metodiku makroekonomických účtů SEEA 2003 k hodnocení udržitelného rozvoje v ČR.Na mikroekonomické úrovni řeší projekt problematiku měření udržitelnosti podniku, environmentální účetnictví, environmentální reporting, efektivnost zavádění EMS. Součástí projektu je řešení vazby mezi mikroekonomickou a makroekonomickou úrovní. Zpráva je rozdělena do částí: Řešení projektu na makroúrovni; Popis celkové metodiky SEEA 2003 a možnosti její aplikace v systému národních účtů; Popis metodiky tvorby satelitního účtu výdajů na ochranu životního prostředí (EPEA); Řešení projektu na mikroúrovni; Udržitelný rozvoj; Příručka environmentálního účetnictví včetně uvedení případových studií z aplikace environmentálního manažerského účetnictví; Environmentální účetnictví - informační systém pro environmentálně orientovaný management; systémy environmentálního řízení; Aplikace environmentálního účetnicví na mikroekonomické a makroekonomické úrovni v podmínkách ČR.
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra životního prostředí, Praha ; Šauer, Petr
Sborník obsahuje příspěvky: Náklady na ochranu životního prostředí na mikroekonomické úrovni, Trendy výdajů na ochranu životního prostředí v České republice, Veřejné výdaje do ochrany životního prostředí v České republice, Ke kvantitativním metodám a modelům vhodným pro optimalizaci nákladů na ochranu životního prostředí, Alternativní pohledy na optimalizaci a efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí, Optimalizace veřejné podpory na příkladu obnovitelných zdrojů energie dle zákona č. 180/2005 Sb., Stimulace spotřebitelů a domácnosti k ochraně životního prostředí, Dotazníkové šetření návštěvníků Jizerských hor v letním období 2005, Hlavní poznatky z případových studií "Třeboňsko" a "Jizerské hory", Reintrodukce sokolích dravců v ČR a zahraničí.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.