Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Algoritmus péče o tonoucího z pohledu zdravotnického záchranáře
BAKULE, Petr
Bakalářská práce je nazvána Algoritmus péče o tonoucího z pohledu zdravotnického záchranáře. Postupem záchrany tonoucího se rozumí prvotní technická záchrana tonoucího z vody a poté navazující zdravotnická péče. O tom pojednává tato práce. Teoretická část práce se v úvodu zmiňuje o definici, rozdělení tonutí a utonutí. Poté je celkem podrobně popsána patofyziologie tonutí, kde jsou zmapovány procesy, ke kterým při tonutí dochází. Okrajově je zde poznamenána statistika tonutí a prevence tonutí. Dále je zpracováno materiální a technické vybavení pro záchranu tonoucího vodní záchranné služby a zdravotnické záchranné služby. Tato kapitola nastiňuje základní vybavení vodní záchranné služby a zdravotnické záchranné služby pro potřeby tonoucího. Popsané vybavení je stručně definováno a vyzdviženy jsou některé výhody záchranných pomůcek. Podrobně je vypracována poslední část teoretické práce, ve které jsem se zaobíral algoritmem péče o tonoucího. V této kapitole je důkladně uveden přesný postup záchrany tonoucího a to od počínajícího zpozorování tonoucího až k poresuscitační péči. Cílem bakalářské práce je zmapovat postup přednemocniční neodkladné péče zdravotnické záchranné služby a vodní záchranné služby při tonutí a popsat materiální a technické vybavení vodní záchranné služby a zdravotnické záchranné služby. Ve výzkumné části bakalářské práce byla využita kvalitativní metoda strategie vedení rozhovoru s předem připravenými otázkami. Rozhovory byly poskytnuty respondenty z Vodní záchranné služby ČČK a Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Otázky pokládané členům výzkumu se především zabývaly postupem pro záchranu tonoucího a výbavy pro záchranu tonoucích. Závěrem byly oba zmíněné cíle práce naplněny. Vznikl tak postup přednemocniční neodkladné péče při tonutí u vodní záchranné služby a zdravotnické záchranné služby. Dále bylo dosaženo cíle týkajícího se zmapování materiálního a technického vybavení vodní záchranné služby a zdravotnické záchranné služby pro potřeby tonoucího. Práce obsahuje dva rozdílné pohledy na postup přednemocniční neodkladné péče při stavu tonutí. Ukázalo se, že v některých postupech nebo využitelném vybavení se obě záchranné složky IZS shodují. Také však docházelo k výrazným odchylkám, při postupech záchrany a vyžití vybavení pro záchranu tonoucích. Z rozhovorů vznikla též doporučení pro případné rozšíření materiálního, či technického vybavení pro záchranu tonoucího.
Problematika tonutí dětí z pohledu přednemocniční neodkladné péče
SEDLÁČEK, David
Tonutí představuje zejména u dětí relativně častou příčinu smrti. Statistiky hovoří jasně. Utonutí dětí je druhou nejčastější příčinou úmrtí dětí v průmyslových zemích. Dobrá znalost problematiky tonutí dětí se proto v současné době jeví jako nejlepší možnost, jak lze tuto nepříznivou statistiku alespoň částečně minimalizovat. Musíme vždy ale pamatovat, že problematika tonutí má vzhledem k dětskému věku svá specifika. A právě ta se stala náplní této práce. Hlavním cílem práce bylo zmapovat znalosti prevence a poskytování první pomoci u dětí v souvislosti s tonutím nebo utonutím u dospělé a dětské laické veřejnosti a také u pracovníků zdravotnické záchranné služby. Byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu formou anonymních dotazníků. Výzkumný soubor reprezentující laickou veřejnost byl tvořen zaměstnanci a studenty několika základních a středních škol v Českých Budějovicích. U pracovníků zdravotnické záchranné služby probíhal výzkum na oblastních střediscích Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Dotazník určený pro laickou veřejnost byl tvořen souborem 25 otázek, dotazník pro zaměstnance zdravotnické záchranné služby souborem 20 otázek. Výzkum potvrdil, že laická veřejnost zná obecné základy první pomoci, ale nemá dostatek znalostí o prevenci a poskytování první pomoci při tonutí nebo utonutí dětí. Prokázala se především neznalost zásad resuscitace dětí. Dále z výzkumu vyplývá, že u dětské laické veřejnosti se v závislosti na věku liší znalosti o prevenci a poskytování první pomoci při tonutí nebo utonutí dětí pouze minimálně. U zaměstnanců zdravotnické záchranné služby provedený výzkum prokázal, že jsou znalí prevence a poskytovaní první pomoci při tonutí nebo utonutí dětí dostatečně. Pro praxi ze získaných výsledků vyplývá potřeba zvýšit vzdělávání v problematice týkající se tonutí dětí u laické veřejnosti všech věkových skupin. V omezeném rozsahu by bylo školení z dané problematiky se zaměřením na přednemocniční neodkladnou péči vhodné i pro pracovníky zdravotnické záchranné služby. Nutnost znalosti prevence a první pomoci při tonutí nebo utonutí potvrzuje i ten fakt, že se i mezi laickou veřejností, u které byl výzkum realizován, našlo hned několik osob, které se s danou problematikou již osobně setkali.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.