Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fragmentace a homogenizace lesních společenstev v městském prostředí
Pevná, Tereza ; Vojta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Prach, Jindřich (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou fragmentace a homogenizace lesních společenstev v urbanizovaném prostředí. Fragmentace biotopu může být přirozená i antropogenní. V současné době hlavní příčinou fragmentace biotopu je lidská činnost. Mezi nejzávažnější příčiny patří urbanizace. Jeden z mála důsledků, ovšem pro biodiverzitu fragmentovaného biotopu velmi podstatný, je vymírání druhů. K vymírání druhů ve fragmentovaném biotopu nemusí docházet okamžitě. Ve fragmentovaném biotopu může docházet k vymírání druhů s určitým časovým zpožděním. S úbytkem druhů ve fragmentovaném biotopu souvisí další skutečnost. Ve fragmentovaném biotopu může docházet k biotické homogenizaci. Biotická homogenizace je výrazná a dobře pozorovatelná právě v urbanizovaných místech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Proudění a difúze uvnitř městské zástavby
Chaloupecká, Hana ; Jaňour, Zbyněk (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent)
Název práce: Proudění a difúze uvnitř městské zástavby Autor: Hana Chaloupecká Katedra: Katedra meteorologie a ochrany prostředí Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc., ÚT AV ČR, v. v. i. e - mail vedoucího: janour@it.cas.cz Abstrakt: Jedinečnost měst spočívá i v tom, že se zde nalézá výstavba rozličných tvarů. Hlavním tématem této práce je porovnání šíření koncentrací v zástavbách odlišných typů. Zabývali jsme se domy tvořenými jednotlivými kvádry dvou odlišných délek rozestavených rovnoběžně, poté na dvory. Ke zkoumání šíření znečištění v těchto sídlištích jsme zvolili metodu fyzikálního modelování. K tomuto účelu jsme v první části práce nejprve shrnuli teorii o mezní vrstvě atmosféry a fyzikálního modelování. Dále jsme se zabývali již experimenty. Měření probíhalo na modelu v měřítku 1 : 300 v aerodynamickém tunelu Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Novém Knínu. Ověřili jsme požadavky kladené na podobnost reálné mezní vrstvy a mezní vrstvy modelované v tunelu. Při samotném měření koncentrací v sídlištních zástavbách jsme nesledovali vlečku táhnoucí se od zdroje znečištění, ale studovali jsme úlohu k této inverzní. Měřili jsme koncentrace ve dvou pevných bodech vypouštěných postupně v různých bodech námi definovaných sídlišť. Výsledky ukázaly citlivost šíření koncentrací na tvar...
Vývoj konstrukčních prvků u staveb v Českých Budějovicích
Šetina, Ondřej ; Ouroda, Vlastislav (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Tato práce řeší urbanistický a stavební vývoj města České Budějovice a to jak z historického hlediska, tak i vývoj konstrukčních prvků staveb (rezidenční výstavba). Tato práce se dělí na dvě základní části. V teoretické části je popsána základní terminologie a historické události vzniku města České Budějovice a vznik jednotlivých městských částí a jsou zde uvedeny i příslušné mapové podklady. V aplikační části se již řeší, jak se stavby vyvíjely a měnily v průběhu jednotlivých časových období. Vývoj výstavby je rozdělen do čtyř časových úseků (do roku 1918, v letech 1918 - 1948, v letech 1948 - 1993 a od roku 1993 do současnosti). V každém období je popsán historický vývoj, popsáno stavebně-konstrukční řešení staveb, architektonické řešení staveb a jsou zde uvedeny konkrétní příklady staveb a lokalit. V této části se také řeší možný budoucí rozvoj rezidenční výstavby s ohledem na územní plán a limity rozvoje. Cílem práce je zpracovat přehled o historickém vývoji, konstrukčních prvcích staveb ve zvolené lokalitě od samého počátku výstavby dané lokality po současnost a nastínit možný budoucí rozvoj města.
Zemědělský provoz z hlediska hlukové zátěže
KŮRKA, Jan
Tato diplomová práce se zabývá měřením hlukové zátěže vznikající v zemědělských provozech ZD Pluhův Žďár a Agra Deštná a.s. Zde byla provedena provozní měření velikosti hlukové zátěže ovlivňující blízké okolí těchto podniků. Zdroji hluku byly traktory s návěsy dopravující seno a siláž do skladů, potom také bioplynová stanice a zvuky spojené s ostatní každodenní činnosti v podniku. Naměřené hodnoty ukazují, že vznikající hluk převyšuje zákonem stanovené limity pouze v Deštné. Příčinou byl hluk z areálu opravářských dílen a z přilehlé pozemní komunikace. V Pluhově Žďáře nebylo při těchto měřeních zjištěno překročení zákonem povolených limitů.
Digitalizace databáze pro modelové řešení povodňové situace v intravilánech obcí na Divoké Orlici
Brych, Karel ; Dittrt, František ; Eliáš, Václav
For solution of various hydrological problems in a river basin particularly by means of some mathematical models in the environment ArcView a digital terrain model (DTM) is prerequisite. At present a state map atlas ZABAGED/1 in the form of digital topologic vector data in the 1:10.000 scale is getting available. This system contains land-surface elevation data in a vector format. Following the obtained information the state map atlas is to be completed for the whole state territory in the near future. The described procedure creates a substitute for digital terrain model (DTM) of the river Divoká Orlice valley in the reach affected by the flood in March 2000 with the view of mathematical modeling by means of the HEC-RAS, HEC-HMS, and WMS respectively. The accuracy of digitalization of the elevation model is lower than the elevation data of ZABAGED nevertheless the model allows preliminary analysis of the flood events with acceptable uncertainty.
Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA III.: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí z hlediska velikosti sídla
Blatný, Marek ; Hrdlička, M. ; Květon, Petr ; Vobořil, Dalibor ; Jelínek, Martin
Zpráva podává podrobnou deskripci rizikového chování a rizikových i protektivních faktorů vývoje dospívajících z městských oblastí. Výzkum byl proveden na národním souboru adolescentů (4.980 osob) ve třech věkových kohortách (12, 14 a 16 let) v hlavním městě Praze a ve 12 krajských městech. Zpráva podává přehled pro městské oblasti podle jejich velikosti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.