Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bioflavouring nízkoalkoholických piv pomocí studeného chmelení
Dušánek, Václav ; Mikulíková, Renata (oponent) ; Pořízka, Jaromír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem studeného chmelení nízkoalkoholických piv na analytické vlastnosti a senzorický profil piva. Byl pozorován vliv studeného chmelení při použití odrůdy Kazbek, Jazz, Mimosa a Uran. V experimentální části je popsán výrobní postup nízkoalkoholického piva za použití kvasinek SafBrew LA-01 od firmy Fermentis, které neasimilují maltózu a maltotriózu, ale jsou schopny asimilovat jednoduché cukry. Nízkoalkoholické pivo bylo po hlavním kvašení sudováno do pěti kyvet a po 20 dnech studeně chmeleno dávkou 3g/l jednotlivými odrůdami. Byl pozorován vliv studeného chmelení jednotlivými odrůdami na organoleptické vlastnosti piva. Byla stanovena hořkost, kdy studeně chmelená piva vykazovala její nárůst o 17- 24 %. Dále byl stanoven pomocí HPLC obsah ethanolu na 2,14 % obj. Metodou GC-MS byl u studeně chmelených piv zjištěn signifikantní nárůst obsahu všech těkavých látek, zejména pak -myrcenu a linaloolu. Ze senzorické analýzy vyplývá, že studené chmelení pozitivně ovlivnilo celkový dojem a maskovalo chuťové vady referenčního nízkoalkoholického piva. Nejlépe hodnoceným chmelem pro použití metody studeného chmelení se stala odrůda Kazbek. Relativně pozitivně byly hodnotiteli vnímány i odrůdy Jazz a Mimosa. Naopak horším celkovým dojmem než referenční pivo byl ohodnocen vzorek piva studeně chmelený odrůdou Uran.
Tematika Československých pracovních táborů při uranových dolech ve výuce zeměpisu (na příkladu Jáchymovska a Příbramska)
Zavřelová, Aneta ; Jelen, Jakub (vedoucí práce) ; Boudný, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce se věnuje výzkumu výuky zeměpisu na základních a středních školách v oblasti Jáchymovska a Příbramska. Konkrétně bude zkoumána tematika pracovních táborů při uranových dolech na přelomu 50.-60. let 20. století. První část práce je věnována analýze současného stavu výuky zeměpisu na základních i středních školách pomocí rámcových vzdělávacích programů a rešerší učebnic zeměpisu. Následuje zařazení tematiky táborů do prostorů výuky geografie, pozornost je také věnována analýze zkoumaných míst, především jejich hornické historii. Další část práce je zaměřena na historicko-společenské dění v 50.-60. letech minulého století, na uran jako podstatnou surovinu studené války a v neposlední řadě na pracovní tábory, jejich rozdělení či denní režim vězně. Praktická část práce obsahuje výzkum na středních a základních školách, který probíhal formou dotazníkového šetření a jeho výsledky. Práce zároveň obsahuje návrhy s pracovními listy pro žáky středních škol, které mohou být využity pro terénní výuku ve zkoumaných oblastech. Klíčová slova zeměpis, rámcový vzdělávací program, uran, pracovní tábory, Jáchymov, Příbram
Dlouhodobé sukcesní změny vegetace na výsypkách po těžbě uranu
VEJVODOVÁ, Kateřina
Na příbramských výsypkách po těžbě uranu bylo po 11 letech zopakováno vegetační snímkování s cílem zhodnotit vývoj sukcese na základě druhového složení,zastoupení vegetačních skupin, životních forem rostlin a vlivu stanovištních faktorů.
Historie a současnost jaderných zbraní ve světě a v ČR
TEJC, Michal
Bakalářská práce se zabývá historií a současností jaderných zbraní ve světě a v ČR od prvních výzkumů v oblasti objevení fyzikálních částic, až po vývoj a testování jaderných zbraní jednotlivých států, přijetí mezinárodních smluv a dohod, které snižují nebezpečí zneužití jaderných zbraní ve světě. V teoretické části obsahuje historické odkazy na objevování nových prvků, jejich výzkum a praktické použití v jaderných zbraních. Práce dále poskytuje přehled historie jednotlivých výzkumných programů států, které se v současné době přihlásily k vlastnictví jaderných zbraní, nebo se u nich předpokládá jejich držení, či v současné době jaderné zbraně vyvíjejí. Práce pokračuje analýzou mezinárodních smluv a dohod o postupném zákazu testování jaderných zbraní, které vedly k přijetí dokumentu Smlouva o nešíření jaderných zbraní. Pro zpracování této práce byl stanoven následující cíl: Zpracovat analýzu a porovnání historického vývoje a současnosti jaderných zbraní ve světě a v ČR. Pro jeho splnění bylo potřeba oslovit osoby, které se v dané problematice orientují a cestou zpracovaných dotazníků charakterizovat jednotlivé názory respondentů na problematiku použití, či zneužití jaderných zbraní ve světě, zadokumentování přijatých mezinárodních smluv a možnosti reálného zneužití jaderných zbraní státy, které se nepřipojily k mezinárodním závazkům. Po oslovení osob a provedení analýzy jejich odpovědí, které se zabývají problematikou jaderných zbraní, materiálů využitelných k jejich výrobě, kontrolou jejich nešíření, bylo zadokumentováno, že všichni respondenti souhlasí, že přijetím mezinárodních dohod došlo ke snížení mezinárodního napětí a částečnému pozastavení jaderných testů. Jaderné programy buď státy pouze ukončovaly, nebo svůj jaderný program řešily zcela mimo zárukový systém. Tedy přijetím současných právních aktů se možnosti států nelegální výroby jaderných zbraní snížily. Toto neplatí pro státy podporující mezinárodní terorismus a jaderné odstrašování.
Uranové zrudnění podkrkonošského permu: Vazba radioaktivních prvků v horninách rudnického obzoru na lokalitě Vrchlabí
Novák, Dominik ; Goliáš, Viktor (vedoucí práce) ; Tuhý, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá studiem umělého výchozu permských jezerních sedimentů rudnického obzoru (298-297 Ma) a červených prachovců vrchlabského souvrství na lokalitě Vrchlabí, ve kterých byly z předchozích výzkumů zjištěny zvýšené koncentrace radionuklidů U a Th. Radionuklidy jsou na výchoze soustředěny v několika horizontech černých, šedých a červených břidlic, které tvoří cca 20 m z celkového 250 m studovaného profilu. Z lokalizovaných horizontů aktivních hornin byly odebrány vzorky ke studiu mineralogického složení, množství obsažených radionuklidů a autoradiografickému a mikroskopickému studiu vazeb radionuklidů v těchto horninách. Laboratorní měření potvrdilo zvýšené obsahy uranu i thoria v odebraných vzorcích. Nejvyšší množství uranu bylo naměřeno v anoxické černé břidlici (106,9 ppm U), nejvyšší množství Th v anomálním vzorku červeného prachovce (76,6 ppm Th). Břidlice a prachovce jsou složeny zejména z albitu, analcimu, kalcitu, dolomitu, muskovitu a draselných živců. Z výsledků mineralogického studia se předpokládá, že hlavním zdrojem sedimentu i radionuklidů byla přeplavená pyroklastika z oblasti podkrkonošské pánve či synchronní vulkanická činnost. Během pozdního tektonického vývoje pánve došlo pravděpodobně k přerozdělení radionuklidů v důsledku působení hydrotermálních roztoků. Bylo...
Obohacování a přepracovávání jaderného paliva
Janoušek, Petr ; Elbl, Patrik (oponent) ; Sitek, Tomáš (vedoucí práce)
Jaderné palivo je jednou z forem pro výrobu elektrické energie. Tato bakalářská práce se zabývá jeho úpravou a zpracováním, neboť pro jeho dobrou využitelnost se toto palivo musí podrobit speciálním procesům. Jejím cílem je rozebrat hlavní procesy, které se podílejí na výrobě jaderného paliva. Konkrétně se práce zaměřuje na obohacování jaderného paliva, což je proces, kterým se zlepšují jeho vlastnosti. První a druhá kapitola práce se zaměřuje na základní problematiku nejprve ohledně jaderné energetiky a následně ohledně jaderného paliva. Obohacování jaderného paliva je podrobně vysvětleno ve třetí kapitole práce, kde se dále nachází popis jednotlivých metod jeho obohacování. Dalším procesem, který se uskutečňuje po použití jaderného paliva, je jeho přepracovávání. Tomuto způsobu přeměny použitého paliva na znovu využitelné palivo se věnuje poslední kapitola.
Radioaktivita granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu
Černík, Tomáš ; Goliáš, Viktor (vedoucí práce) ; Matolín, Milan (oponent)
1. ABSTRAKT Tato práce se zaměřuje na přirozenou radioaktivitu krkonošského plutonu. Krkonošský pluton se rozděluje na šest dílčích typů granitu: Jizerský, liberecký, fojtský, tanvaldský, harrachovský a krkonošský. Cílem práce bylo porovnat tyto granity a zjistit zda je mezi jednotlivými typy těchto granitů výrazný rozdíl obsahu radioaktivních prvků U, Th, K. Na základě literárních údajů z české i z polské části plutonu byly ke každému typu granitu přiřazeny údaje analyzovaných vzorků (obsahy K, U, Th). Lokalizované body odběru byly přiřazeny k jednotlivým typům krkonošsko-jizerských granitoidů. Soubor analytických dat byl statisticky zhodnocen. Na základě statistického zpracování dat se podařilo prokázat výrazný rozdíl v obsazích radioaktivních prvků u jednotlivých typů granitů. Nejvíce radioaktivní je žula harrachovská. Žula tanvaldská má výrazně anomální poměr U/Th > 1. Ostatní typy mají radioaktivitu pouze průměrnou. Dále byla prověřena významná letecká gamaspekrometrická anomálie jihozápadně od Hejnic. Zde bylo provedeno pozemní gamaspektrometrické měření, které výrazné zvýšení aktivity oproti okolnímu horninovému prostředí neprokázalo. Tato anomálie je pravděpodobně vyvolána malou zakrytostí horniny, případně i geometrickými vlivy měření v horském terénu.
Obsah uranu v plodnicích velkých hub
Kubrová, Jaroslava ; Borovička, Jan (vedoucí práce) ; Řanda, Zdeněk (oponent)
V teoretické části své diplomové práce jsem se zabývala obecnými informacemi o říši hub a ekologii hub se zaměřením na tzv. velké houby (makromycety). Dále jsem informovala o stopových prvcích v plodnicích hub se zaměřením na biogeochemii uranu. V experimentální části jsou výsledky mého vlastního výzkumu. Stanovila jsem obsah uranu, thoria, stříbra a olova v plodnicích velkých hub pomocí HR-ICP-MS a ENAA. Vzorky pocházely 1/ z čistých lokalit s různým geologickým podložím, 2/ z uranem kontaminovaných lokalit ve středních Čechách na Příbramsku. Obě analytické metody byly využity také pro stanovení koncentrací vybraných stopových prvků v půdách a pro posouzení jejich mobility byla provedena sekvenční extrakce BCR.
Studium magnetických kvantově kritických jevů na uranových sloučeninách
Opletal, Petr ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce) ; Javorský, Pavel (oponent)
Předmětem této práce je studium magnetického fázového diagramu pseu- doternárního systému UCoxRu1−xAl. Czochralského metodou byly úspěšně připraveny tři různé monokrystaly o složení UCo0.19Ru0.81Al, UCo0.27Ru0.73Al a UCo0.40Ru0.60Al. Složení bylo potvrzeno EDX analýzou a kvalita monokrystalů byla ověřena Laueho metodou. Krystalografické parametry byly stanoveny rentgenovou práškovou difrakcí. Analýza naměřených dat potvrdila silnou jednoosou magnetokrystalovou anizotropii (snadný směr magnetizace v ose c) a existenci tvrdé a měkké fero- magnetické fáze. Pro UCo0.40Ru0.60Al byla určena Curieova teplota TC = 41 K a pro přechod z feromagneticky měkké fáze do feromagneticky tvrdé fáze při 35 K. UCo0.27Ru0.73Al přechází do feromagnetického stavu (měkká fáze) při TC = 18 K a měkká fáze přechází do tvrdé při teplotě okolo 7 K. Sloučenina UCo0.19Ru0.81Al zůstává paramgnetická do 2 K. Analýza teplotní závislosti měrného tepla a elek- trického odporu ukazuje na chování odlišné od Fermiho kapaliny, což souvisí s blízkostí kvantově kritického bodu. 1
Faktory ovlivňující příjem a distribuci uranu v rostlinách
Krejčová, Daniela ; Lhotáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Tylová, Edita (oponent)
Uran je radionuklid, který se v malém množství přirozeně vyskytuje v zemské kůře. V těchto koncentracích není příliš nebezpečný, ale jeho koncentrace se kvůli antropogenní činnosti zvyšuje a dá se očekávat, že i v budoucnosti bude jeho množství narůstat. Proto je nutné zkoumat možnosti, jak takovouto kontaminaci co nejšetrněji a zároveň efektivně odstranit. Vhodným řešením by mohla být fytoremediace, ale tato metoda je v případě kontaminace uranem relativně na začátku. Proto je třeba studovat vliv uranu na rostliny a zjistit, nakolik jsou vhodné pro fytoremediaci uranem kontaminovaných areálů. Fytoremediační metody jsou založené na schopnosti rostlin přijímat a akumulovat dané polutanty. Nejzásadnější faktory ovlivňující příjem uranu rostlinou se dají v zásadě rozdělit do čtyř skupin: druh rostliny, oxidační stav uranu, pH média nebo substrátu a ligand, který je na uran navázán (Mitchell, 2013). S tím úzce souvisí i transport uranu do nadzemních částí rostliny. Rostliny se musí s přijatým uranem vypořádat; kromě radiologického rizika vyplývajícího z vlastností radioizotopu, je uran zároveň i těžký kov. Pro rostliny je výrazně závažnější chemická toxicita uranu způsobující mimo jiné oxidativní stres, než radioaktivita uranu. Informace o působení uranu na rostliny jsou velmi důležité pro další rozvoj...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.