Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Připravenost absolventů kurzů společnosti Fitness Institut, s.r.o. pro výkon profese
Kudrnková, Lenka ; Slepičková, Irena (vedoucí práce) ; Novotná, Viléma (oponent)
Název: Připravenost absolventů kurzů společnosti Fitness Institut, s.r.o. pro výkon profese Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit, jak jsou absolventi kurzů Instruktor fitness a Výživový poradce připraveni pro výkon trenérské a poradenské profese a vypracovat doporučení na inovace ve výuce těchto kurzů. Metody: Jedná se o sociologický výzkum smíšeného typu. V praktické části diplomové práce je použita kvantitativní metoda elektronického dotazování a kvalitativní metoda hloubkového polostrukturovaného rozhovoru. Respondenty jsou absolventi kurzů Instruktor fitness a Výživový poradce od společnosti Fitness Institut, s.r.o. Elektronický dotazník je zpracován pomocí popisné statistiky a rozhovory pomocí fenomenologické interpretativní analýzy. Výsledky: Absolventi hodnotí kurzy převážně pozitivně a snadno nacházejí uplatnění na trhu práce. Nejoblíbenější formou uplatnění absolventů v praxi je na základě živnostenského oprávnění. Lepší hodnocení bylo zaznamenáno u kurzu Výživový poradce. Klíčová slova: vzdělávání, fitness, zdraví, uplatnění absolventů
Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2016
Doležalová, Gabriela
Analýza se věnuje určení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání z hlediska odbornosti. Hodnocením shody posuzuje využití kvalifikace absolventů nejen z hlediska úrovně dosaženého vzdělání, ale i z hlediska vhodnosti absolvovaného vzdělání pro výkon příslušného zaměstnání. Pro hodnocení souladu mezi vzděláním a zaměstnáním je použita čtyřstupňová škála – úplná shoda, částečná shoda, dílčí neshoda a hrubá neshoda.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analysis of a questionnaire survey of graduates of the master degree at the University of Economics Prague
Barus, Miroslav ; Šulc, Zdeněk (vedoucí práce) ; Blatná, Dagmar (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou dat z dotazníkového šetření absolventů magisterského stupně studia na Vysoké školy ekonomické v Praze. Data byly získány z dotazníku výzkumného projektu Reflex 2010 pod záštitou Střediska vzdělávací politiky, Univerzity Karlovy v Praze. Cílem práce je komparace uplatnění absolventů podle různých ukazatelů. Práce je členěna do dvou částí. První se zabývá teoretickým vymezením a deskripciou testů porovnávajících střední hodnotu a relativní četnost zkoumaných znaků, využitých při analýze. Druhá část analyzuje a porovnává uplatnění absolventů rozdělených podle fakult, pohlaví a místa uplatnění. Záměrem práce je i zhodnocení dopadu použití nevalidní testů hypotéz.
Zmapování profesního osudu absolventů učitelství chemie na Pedagogické fakultě UK v Praze
Mesnerová, Iveta ; Čapek Adamec, Martin (vedoucí práce) ; Duschinská, Karolina (oponent)
Název práce: Zmapování profesního osudu absolventů učitelství chemie na Pedagogické fakultě UK v Praze Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá zmapováním profesní dráhy absolventů Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kteří zde vystudovali jako jeden ze svých oborů chemii. Teoretická část práce je věnována tématům jako učitelská profese, pedagogický výzkum, metody výzkumu a v krátkosti také studii "Absolventi Univerzity Karlovy". Praktickou část tvoří samotný výzkum. Pomocí vytvořeného dotazníku bylo osloveno 78 absolventů fakulty s prosbou o jeho vyplnění. Na základě získaných údajů bylo provedeno vyhodnocení. Po porovnání s jinými výzkumy (ale velmi podobnými) bylo zjištěno, že výsledky těchto výzkumů jsou téměř srovnatelné. Cílem této práce bylo vyhledat a kontaktovat co možná nejvíce absolventů fakulty a dozvědět se něco více o jejich profesní dráze. Například, zda pro ně bylo těžké najít po ukončení studia odpovídající zaměstnání ve školství, zda vůbec vykonávají učitelskou profesi nebo jak - po zkušenostech z praxe - pohlížejí na povolání učitele. Klíčová slova: učitelská profese, uplatnění absolventů, profesní dráha, učitelé chemie, Pedagogická fakulta UK v Praze, pedagogický výzkum, dotazník, interview, případová studie
Důsledky zvyšování počtu absolventů VŠ v ČR
Fusek, Dalibor ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
Práce se zabývá problematikou značně zvýšeného počtu studentů vysokoškolského studia v posledních letech. To s sebou nese některé problematické jevy, jako je uplatnitelnost těchto absolventů na trhu práce anebo snížená kvalita příslušného typu studia. Zkoumaným regionem pak není pouze Česká republika, ale i další vybrané státy, které řeší obdobnou situaci. Práce svým způsobem, navazuje na obdobnou práci pánů Jana Kellera a Lubora Tvrdého s názvem "Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna". Pro doplnění, příslušná práce je respektovanou sondou do dané problematiky, a to především v odborných kruzích. V samotné práci je využit jak klasický statistický průzkum, tak dotazníkové šetření, které se nám na spoustu problematických otázek vážících se stanovené téma pokoušejí odpovědět.
Uplatnění absolventů oboru Sociální a charitativní práce Teologické fakulty na trhu práce
NÁVAROVÁ, Barbora
Cílem mé bakalářské práce je popsat možnosti uplatnění absolventů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích oboru Sociální a charitativní práce na pracovním trhu. K nastínění těchto možností jsem v teoretické části využila např. projektu, který zjišťoval strukturu zaměstnanosti národního hospodářství anebo studie zabývající se tím, co lidi motivuje při výběru studijního oboru. Má práce je obohacena výzkumně, neboť jsem se snažila zjistit přesný počet absolventů oboru Sociální a charitativní práce na Teologické fakultě, kteří přímo v uvedeném oboru pracují a věnují se mu jako své profesi, viz cíl výzkumu.
Význam praxe ,získané při studiu ,pro budoucí uplatnění absolventů VŠ na trhu práce v ČR
Marenčáková, Markéta ; Krebs, Vojtěch (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením vlivu praxe získané během studia na budoucí uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce v České republice. Vycházím z předpokladu, že s narůstajícím počtem absolventů vysokých škol v kombinaci s aktuálním ztíženou ekonomickou situací by k získání dobrého zaměstnání měl absolvent již při vstupu na pracovní trh nabídnout kromě znalostí i pracovní zkušenosti. Tato práce shrnuje očekávání zaměstnavatelů od absolventů v konfrontaci s názory absolventů na jejich připravenost pro vstup do pracovního života. Dále studuje postavení studentů a absolventů na trhu práce. Praktická část analyzuje názory studentů a absolventů na význam získané praxe během studia na pozdější uplatnění na trhu práce. Docházím k názoru, že získanou praxí již při studiu si absolvent zlepší své postavení na trhu práce po dokončení studia. Zkušenosti ze zaměstnání, v oboru nebo mimo něj, totiž pomáhají absolventovi rozvíjet nejen profesní zkušenosti, ale i klíčové kompetence. Právě nedostatečně rozvinuté klíčové kompetence jsou spolu s nedostatkem praxe uváděné jako hlavní příčina nepřijetí absolventa do zaměstnání.
Uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce v České Republice v letech 2007-2011
Grubnerová, Kateřina ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Szabová, Lucia (oponent)
Práce pojednává o problematice uplatnění absolventů českých veřejných a soukromých vysokých škol v letech 2007-2011. Analýza uplatnitelnosti má ukázat, zda je nezaměstnanost absolventů veřejných vysokých škol nižší, než nezaměstnanost absolventů soukromých vysokých škol. Práce nejprve definuje základní pojmy z oblasti trhu práce a pojmy týkající se vysokých škol, aby potom v praktické části mohlo být toto prostředí přímo analyzováno. Analýza podává také přehled o dalších aspektech, které uplatnění absolventů vysokých škol ovlivňují, kromě již zmíněné vystudované vysoké školy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.