Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Galerie výtvarného umění v Ostravě zahajuje výstavu současného německého umění
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Mezinárodní výstavní projekt DESET s podtitulem současné německé umění ze sbírky Adam Gallery nabízí sondu do německého umění 21. století. Výstavu připravila Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s kurátorem Richardem Adamem. Jedná se o rozměrná plátna, kresby, tisky i objekty. Vernisáž se uskuteční v úterý 22. ledna v 17 hodin. Výstavu si v Domě umění, GVUO můžete prohlédnout až do 24. března.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
GVUO Ostrava jako niterné téma v malbách, kresbách a objektech Marty Kolářové
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) a kurátor Milan Weber připravili výstavu ostravské akademické malířky Marty Kolářové. Vystavovaná umělecká díla jsou inspirována ostravskou krajinou a prostředím. Expresivní výstava vychází z autorčiných duševních nálad a prezentuje ji jako velmi citlivou duši se sklonem k melancholii. Zahájena bude v úterý 28. ledna v 17 hodin. V Domě umění, GVUO bude k vidění do 15. března 2020.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ján Mančuška a nové nákupy Galerie výtvarného umění v Ostravě v roce 2018
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) se v loňském roku zapojila do akvizičního projektu Ministerstva kultury České republiky. GVUO se i díky tomu podařilo v loňském roce zakoupit více než 160 uměleckých položek do galerijních sbírek v řádu milionů korun. V letošním roce proto GVUO zahajuje cyklus výstav ZISKY 2018, který bude po několik let prezentovat nové nákupy GVUO. První výstava s názvem (KON)TEXTY Jána Mančušky bude zahájena v úterý 22. ledna v 17 hodin. V Domě umění, GVUO bude k vidění do 24. března.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Příprava polysacharidových pojiv používaných v uměleckých dílech
Švajcrová, Lenka ; Hrdličková Kučková, Štěpánka (vedoucí práce) ; Čapek Adamec, Martin (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce byla příprava polysacharidových pojiv z vybraných druhů škrobů (bramborového, kukuřičného, pšeničného, rýžového, kuzu), arabské gumy a jejich barvení pomocí anorganických pigmentů. Dále byly vzniklé vzorky polysacharidových pojiv připraveny k dalšímu zkoumání pomocí metody kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS) a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací (FT-IR). Tato práce se rovněž zabývala historií výroby škrobu, jeho původem, obsahovými látkami a pěstováním konkrétních rostlin, ze kterých je získáván. Dále bylo do práce zahrnuto pojednání o technologické výstavbě obrazů a jiných polychromovaných uměleckých děl. Technický charakter malby totiž určují hlavně pojidla barev, a proto z toho důvodu zde byla kromě polysacharidových pojiv popsána i olejová, proteinová a olejovo-pryskyřičná pojiva. Klíčová slova: polysacharidová pojiva, škrob, arabská guma, umělecká díla
Vybavení a výzdoba budovy bývalého Federálního shromáždění
Konopčíková, Petra ; Biegel, Richard (vedoucí práce) ; Klimešová, Marie (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá budovou bývalého Federálního shromáždění, jejímž ar- chitektem byl Karel Prager (1923-2001). Popisuje okolnosti vzniku nové parlamentní bu- dovy a výsledné architektonické řešení. Hlavním cílem a zároveň i přínosem práce je ale zmapování vybavení budovy a její umělecké výzdoby. Bylo třeba především dohledat jed- notlivé umělce, kteří se měli na výzdobě podílet, a díla, která sem byla určena. Původní výtvarná koncepce byla vytvořena v období politického uvolňování 60. let vrcholícího Pražským jarem. Radikálně byla ale změněna s nástupem normalizace, kdy se většina zúčastněných umělců dostala na seznam nepřijatelných jmen. Významným zdrojem in- formací o plánované výzdobě byla dobová periodika, monografie jednotlivých umělců či katalogy jejich výstav a v neposlední řadě rozhovory s pamětníky. Snahou nebylo vytvořit jen prostý výčet děl, ale zařadit je jak do kontextu tvorby jejich autorů, tak do kulturně- politické situace.
Analýza přírodních organických barviv a pigmentů pomocí hmotnostní spektrometrie
Stýblová, Marie ; Hrdličková Kučková, Štěpánka (vedoucí práce) ; Čapek Adamec, Martin (oponent)
SOUHRN Diplomová práce s názvem "Analýza přírodních organických barviv a pigmentů pomocí hmotnostní spektrometrie" pojednává o identifikaci vybraných přírodních organických barviv/pigmentů kvalitativní analýzou laserové desorpční-ionizační hmotnostní spektrometrie s průletovým analyzátorem (LDI-TOF MS). Výhodou metody LDI-TOF MS je její rychlá a spolehlivá identifikace nízkomolekulárních látek bez chemických a časově náročných předběžných úprav vzorků. Díky velmi nízké spotřebě vzorku může být tato metoda využita analýze uměleckých děl a také například k ověřování jejich pravosti. V této práci byla metoda LDI-TOF MS otestována na 19ti organických barvivech a pigmentech (např. alizarin, apigenin, baicalein, flavon, xanthon, kyselina taninová), čtyřech modelově připravených lacích (alizarinový, purpurinový, chrysinový a kvercetinový) a lacích smíchaných s organickými pojivy. Metoda byla také úspěšně aplikována na dva vzorky modré barvy, které byly odebrány z obrazu od Josefa Čapka s názvem Procházka datovaného do roku 1936.
Sídliště Lesná v kontextu času
Guzdek, Adam ; Rudiš, Viktor (oponent) ; Glosová, Dagmar (oponent) ; Urbášková, Hana (oponent) ; Poslušná, Iva (vedoucí práce)
Brněnské sídliště Lesná se již od dob výstavby v 60. letech řadí mezi nejlépe hodnocená sídliště v Československu. Je to dáno především jeho ideální polohou na jižních svazích kolem přírodní strže a nadčasovým urbanistickým řešením. Sídliště ve své době představovalo také nejdokonalejší realizaci proudového způsobu stavění u nás. Vznikl tím celek, který ještě před nastěhováním prvních obyvatel byl plně funkční a zcela dokončený. Kultivovaný výraz architektury sídliště byl však v poslední době výrazně zasažen nevhodnou revitalizací. Změna vlastnických struktur po listopadových událostech v roce 1989 otevřela také cestu dravosti developerských společností stavět nové bytové domy. Tomu se však původní obyvatelé brání a usilují o památkovou ochranu celého sídliště.
Pojištění v oblasti umění
Lhotská, Tereza ; Ducháčková, Eva (vedoucí práce) ; Trojan, Jaromír (oponent)
Diplomová práce se zabývá pojištěním v oblasti umění. V první části jsou v jednotlivých kapitolách uvedeny oblasti umění, které se v praxi pojišťují. V práci je rozebráno pojištění kulturních památek, uměleckých děl, nástrojů a kulturních akcí. V každé kapitole jsou popsány specifika oblastí a druhy nejčastěji využívaných pojištění včetně příkladů z praxe. V poslední kapitole první části je nastíněna situace v zahraničí a její porovnání s českým trhem. Jako příklad zahraničí pojišťovna byla vybrána AXA Art. Druhá část je věnována pojištění České filharmonie. Ta v sobě propojuje orchestr, historickou budovu a galerii. Významnou část zaujímá i pojištění příspěvkových organizací ministerstvem kultury. V diplomové práci přímo neuvádím pojištění ve filmovém průmyslu.
Poválečné restituce v Československu, jejich různorodost a problémy
Krejčová, Helena
V poválečném Československu byl přístup k vyrovnání se s obdobím války velmi složitý, determinovaný válečnou zkušeností obou částí republiky (české země a Slovensko), což také výrazně ovlivnilo vztah státu k restitucím. Jeho počáteční jednoznačná vstřícnost byla postupem doby stále více limitována ideologicky a politicky. Příspěvek se , na příkladu některých konkrétních případů, zaměřuje na činnost Národní správy majetkových podstat a na různorodý přístup k restitucím (k emigrantům, židům německé národnosti a tzv. navrátilcům).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.